ධර්මතා පෙළගැස්ම 2017 දෙසැම්බර්
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
මේ මොහොතේදීම නිවන අත්දැකීමට සෙනසුන
2
අංක 302/1, කඩුවෙල පාර, මාලබේ
3
දිනපතා ධර්මතා නිරෝධය
4
2017 දෙසැම්බර්'
5
Youtube / Face Book / Hangouts / Skype හරහා සජීවීව
6
වැදගත් :- ස්කයිප් හරහා සම්බන්ද විය හැක්කේ විදර්ශනා අත්දැකීම් සාකච්චා සඳහා පමණි.
7
දිනයයෝගාවචර මට්ටමඅනු අංකය
සංකේතය
වේලාවධර්මතාවය යුටියුබ් සම්බන්දතාවයමාතෘකාව
337
705
706
17.12.02භාවනා පුහුණු
707
708
17.12.02
භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීමට
MDM1???BPA12
08.30 - 09.30
භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීමට අනුශාසනා (BPA12)https://youtu.be/QeTDa1nlh0s
709
විවෘත / OpenMDM1???BPK12
10.00 - 12.00
භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡා (BPK12)
710
ඇල්පිටියMDM1???BPD12
14.30 - 16.30
භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීමට ධර්ම දේශනා (BPD12)
711
712
17.12.02කමටහන් -SkypeMDM 1???BAK??19.00 - 21.00විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා 25 (BAK...)
713
714
17.12.03නිවනට ප්‍රවිෂ්ටවීමටMDM1??NPA11805.00 - 06.00ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට (NPA118)https://youtu.be/bau72MqUlhU
715
716
17.12.03පෝය දින MDM1???GNA15
07.30 - 08.30
ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට - අනුශාසනා 15
https://youtu.be/jQ74zY4p6M8
717
විවෘත / OpenMDM1???GNK15
09.30 - 11.30
ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට - ධර්ම සාකච්චා 15
https://youtu.be/yymo7aQ5RUg
718
MDM1???GND15
14.30 - 16.30
ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට - ධර්ම දේශනා 15
https://youtu.be/0SJss4oLbcw
719
720
17.12.04නිවනට ප්‍රවිෂ්ටවීමටMDM1904NPA11905.00 - 06.00ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට (NPA119)https://youtu.be/dbVPVnRY7RQ
721
722
17.12.05නිවනට ප්‍රවිෂ්ටවීමටMDM1910NPA12005.00 - 06.00ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට (NPA120)https://youtu.be/C12YXa0ri2E
723
724
17.12.06නිවනට ප්‍රවිෂ්ටවීමටMDM1915NPA12105.00 - 06.00ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට (NPA121)https://youtu.be/mt2dVwIIwSc
725
726
17.12.07නිවනට ප්‍රවිෂ්ටවීමටMDM1921NPA12205.00 - 06.00ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට (NPA122)https://youtu.be/q_M7TuS_O-o
727
728
17.12.07ශිලMDM1926SHP09
17.00 - 19.00
ශිල යෝගාවචර පෙරහුරු සාකච්චාව (SHP09)https://youtu.be/Xvqhba9stXQ
729
730
17.12.08ශිලMDM1927SHA28
06.00 - 07.00
ශිල යෝගාවචර අනුශාසනා (SHA28)https://youtu.be/KnCh3pfwei0
731
MDM1928SHK48
09.30 - 11.30
ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK48)https://youtu.be/s1VfUchKzvw
732
MDM1929SHK49
13.00 - 15.00
ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK49)https://youtu.be/Sv0Ci7bPu60
733
MDM1930SHD24
17.00 - 19.00
Canclled
734
735
17.12.09ශිලMDM1932SHA29
06.00 - 07.00
ශිල යෝගාවචර අනුශාසනා (SHA29)
https://youtu.be/LWN7gqHc09k
736
MDM1933SHK50
09.30 - 11.30
ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK50)https://youtu.be/NeasyaeEcVs
737
MDM1934SHK51
13.00 - 15.00
ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK51)
https://youtu.be/nYEyDmTM7Go
738
MDM1935SHD25
17.00 - 19.00
උපාදාන සහිත සහ රහිත විදර්ශනා අත්දැකීම් මත පදනම්වූ ධර්ම සාකච්චාව (SHD24)
https://youtu.be/jKo9S4O07-I
739
740
17.12.09කමටහන් -SkypeMDM1934BAK22413.00 - 15.00විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා 26 (BAK224)
https://youtu.be/nYEyDmTM7Go
741
742
17.12.10ශිලMDM1935SHA30
06.00 - 07.00
ශිල යෝගාවචර අනුශාසනා (SHA30)https://youtu.be/7i-sSPcyRD0
743
MDM1936SHK52
09.30 - 11.30
ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK52)https://youtu.be/6o9Y8sJCckE
744
MDM1937SHD25
13.00 - 15.00
ශිල යෝගාවචර ධර්ම දේශනා (SHD25)https://youtu.be/R-zzK1f7ueo
745
746
17.12.11නිවනට ප්‍රවිෂ්ටවීමටMDM1939NPA12305.00 - 06.00ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට (NPA123)
747
748
17.12.12නිවනට ප්‍රවිෂ්ටවීමටMDM1948NPA12405.00 - 06.00ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට (NPA124)https://youtu.be/vSUXQHcqOR4
749
750
17.12.13නිවනට ප්‍රවිෂ්ටවීමටMDM1??NPA12505.00 - 06.00ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට (NPA125)
751
752
17.12.13ධර්මතා අවබෝධ MDM 19??DAS65
18.00 - 20.00
බලව විදර්ශනාව, විදර්ශනා ඥාන/අවබෝධ සාකච්චා (DAS65)
753
754
17.12.14සමාධි / අධිසමාධිMDM 19??SMA26
06.00 - 07.00
සමාධි යෝගාවචර අනුශාසනා (SMA26)
755
MDM 1???SMK33
09.30 - 11.30
සමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SMK33)
756
MDM 1???SMK3413.00 - 15.00සමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SMK34)
757
MDM 1???SMD17
17.00 - 19.00
සමාධි යෝ. සාකච්චාමය ධර්ම දේශනා (SMD17)
758
759
17.12.15සමාධි / අධිසමාධිMDM 1???SMA27
06.00 - 07.00
සමාධි යෝගාවචර අනුශාසනා (SMA27)
760
MDM 1???SMK35
09.30 - 11.30
සමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SMK35)
761
MDM 1???SMK3613.00 - 15.00සමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SMK36)
762
MDM 1???SMD18
17.00 - 19.00
සමාධි යෝ. සාකච්චාමය ධර්ම දේශනා (SMD18)
763
764
17.12.16
සේක / ධර්මතා අවබෝධ
MDM 1???AMA22
06.00 - 07.00
අධිසමාධි යෝගාවචර අනුශාසනා (AMA22)
765
MDM 1???DAS66
09.30 - 11.30
බලව විදර්ශනාව, විදර්ශනා ඥාන/අවබෝධ සාකච්චා (DAS66)
766
MDM 1???DAS67
17.00 - 19.00
බලව විදර්ශනාව, විදර්ශනා ඥාන/අවබෝධ සාකච්චා (DAS67)
767
768
17.12.16කමටහන් -SkypeMDM 1???BAK??13.00 - 15.00භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා 26
769
770
17.12.17
සේක / ධර්මතා අවබෝධ
MDM1???AMA23
06.00 - 07.00
අධිසමාධි යෝගාවචර අනුශාසනා (AMA23)
771
MDM1???DAS68
09.30 - 11.30
බලව විදර්ශනාව, විදර්ශනා ඥාන/අවබෝධ සාකච්චා (DAS68)
772
MDM1???DAS69
13.00 - 15.00
බලව විදර්ශනාව, විදර්ශනා ඥාන/අවබෝධ සාකච්චා (DAS69)
773
774
17.12.18නිවනට ප්‍රවිෂ්ටවීමටMDM1??NPA12605.00 - 06.00ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට (NPA126)
775
776
17.12.19නිවනට ප්‍රවිෂ්ටවීමටMDM1??NPA12705.00 - 06.00ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට (NPA127)
777
778
17.12.20නිවනට ප්‍රවිෂ්ටවීමටMDM1??NPA12805.00 - 06.00ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට (NPA128)
779
780
17.12.20ආධුනිකMDM 19??ADP07
17.00 - 19.00
ආදුනික යෝගාවචර පෙරහුරු සාකච්චාව (ADP07)
781
782
17.12.21ආධුනිකMDM 19??ADA22
06.00 - 07.00
ආදුනික යෝගාවචර අනුශාසනා (ADA22)
783
MDM 19??ADK31
09.30 - 11.30
ආදුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ADK31)
784
MDM 19??ADK3213.00 - 15.00ආදුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ADK32)
785
MDM 19??ADD22
17.00 - 19.00
ආදුනික යෝගාවචර ධර්ම දේශනා (ADD22)
786
787
17.12.22ආධුනිකMDM 19??ADA23
06.00 - 07.00
ආදුනික යෝගාවචර අනුශාසනා (ADA23)
788
MDM 19??ADK33
09.30 - 11.30
ආදුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ADK33)
789
MDM 19??ADK3413.00 - 15.00ආදුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ADK34)
790
MDM 19??ADD23
17.00 - 19.00
ආදුනික යෝගාවචර ධර්ම දේශනා (ADD23)
791
792
17.12.23ආධුනිකMDM 19??ADA24
06.00 - 07.00
ආදුනික යෝගාවචර අනුශාසනා (ADA24)
793
MDM 19??ADD24
18.00 - 20.00
ආදුනික යෝගාවචර ධර්ම දේශනා (ADD24)
794
795
17.12.23
භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීමට
MDM19??BPA11
08.30 - 09.30
භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීමට අනුශාසනා (BPA11)
796
විවෘත / OpenMDM19??BPK11
10.00 - 12.00
භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡා (BPK11)
Loading...
 
 
 
Sheet1
Nov. 2017
All