ධර්මතා පෙළගැස්ම
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
මම දැන් මෙතන
2
අංක 257, ඉසුරුපුර විහාර පාර, (8 වන පටුමග)
3
පිලමිනාවත්ත, දොඩන්ගොඩ
4
යුටියුබ් / හැන්ග්අවුට්ස් / ස්කයිප් හරහා
5
දිනපතා ධර්මතා නිරෝධය
6
2017 අප්‍රේල් සිට ඉදිරියට
7
වැදගත් :- ස්කයිප් හරහා සම්බන්ද විය හැක්කේ කමටහන් සාකච්චා සඳහා පමණි.
8
යෝගාවචර මට්ටම
සංකේත අංකය
දිනයවේලාවධර්මතාවය යුටියුබ් සම්බන්දතාවයමාතෘකාව
9
10
විවෘත / OpenMDM 2617.04.019.30 am - 1.00 pmධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 26https://youtu.be/4JRXSeJkD2g
11
MDM 2717.04.012.00 pm - 5.00 pmධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 27https://youtu.be/mmKAnZqh5-c
12
13
සමාධි / අධි සමාධිMDM 3017.04.02
5.30 am - 06.30 am
අධි සමාධි යෝගාවචර අනුශාසනාhttps://www.yo...v=H1Jc-H_1ZkI
14
MDM 31
9.30 am - 11.30 am
සමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 06https://youtu.be/KRYsys-594I
15
MDM 32
6.00 pm - 8.00 pm
සමාධි යෝගාවචර ධර්ම දේශනා 03https://youtu.be/nNUZs_ws7H4
16
17
MDM 3317.04.03
5.30 am - 06.30 am
අධි සමාධි යෝගාවචර අනුශාසනාhttps://www.yo...v=o0rbF3lbzpQ
18
MDM 34
9.30 am - 11.30 am
සමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 07https://youtu.be/DtyN53CyD24
19
MDM 35
3.00 pm - 5.00 pm
සමාධි යෝගාවචර ධර්ම දේශනා 04https://www.yo...v=VhR7YMTIPuM
20
21
ශීලMDM 3617.04.04
5.30 am - 06.30 am
ශීල යෝගාවචර අනුශාසනා 01https://www.yo...v=AKH0QNIU7YU
22
MDM 37
9.30 am - 11.30 am
ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 01https://www.yo...v=ULqKvFm0C1s
23
MDM 38
1.00 pm - 2.30 pm
ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 02https://www.yo...v=VVUnh42emW0
24
MDM
3.30 pm - 5.30 pm
ශීල යෝගාවචර ධර්ම දේශනා 01අවලංගු කරන ලදී
25
26
ශීලMDM 3917.04.05
5.30 am - 06.30 am
ශීල යෝගාවචර අනුශාසනා 02https://youtu.be/RVGZtO8wgiY
27
MDM 40
9.30 am - 11.30 am
ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 03https://youtu.be/QTo05tF4lNA
28
MDM 41
1.00 pm - 2.30 pm
ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 04https://youtu.be/yj_WuRVDSk4
29
MDM
3.30 pm - 5.30 pm
ශීල යෝගාවචර ධර්ම දේශනා 01අවලංගු කරන ලදී
30
31
ශීලMDM 4217.04.06
5.30 am - 06.30 am
ශීල යෝගාවචර අනුශාසනා 03https://youtu.be/zJtiKgCgSks
32
MDM 43
9.30 am - 11.30 am
ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 05https://youtu.be/N4mUg7KxPXo
33
MDM 44
2.00 pm - 4.00 pm
ශීල යෝගාවචර ධර්ම දේශනා 01https://youtu.be/PgNX7A1c6AI
34
35
අධි ශීලMDM 4617.04.07
5.30 am - 06.30 am
අධි ශීල යෝගාවචර අනුශාසනා 01https://youtu.be/qdPYGn-ulgA
36
MDM 47
9.30 am - 11.30 am
අධි ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 01https://youtu.be/uz5G96vV9ok
37
MDM 48
1.00 pm - 2.30 pm
අධි ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 02https://youtu.be/LfBYHQIO0x4
38
MDM 49
3.30 pm - 5.30 pm
අධි ශීල යෝගාවචර ධර්ම දේශනා 01https://youtu.be/6Cq5ifVfcEc
39
40
අධි ශීලMDM 5017.04.08
5.30 am - 06.30 am
අධි ශීල යෝගාවචර අනුශාසනා 02https://youtu.be/aW7FODsyqXc
41
MDM 53
1.00 pm - 2.30 pm
අධි ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 03https://youtu.be/3hfB_bqQoUA
42
MDM 55
6.00 pm - 8.00 pm
අධි ශීල යෝගාවචර ධර්ම දේශනා 02https://youtu.be/ZdY1NZJzMRU
43
44
භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීමට
MDM 5117.04.08
8.30 am - 09.30 am
භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීමට අනුශාසනා 03https://youtu.be/Cr-txCtrwwM
45
MDM 52
10.00 am - 12.00 am
භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡා 03https://youtu.be/cWuOlKzwcYQ
46
MDM 54
3.00 pm - 5.00 pm
භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීමට ධර්ම දේශනා 03https://youtu.be/jiXFcQUENcY
47
48
අධි ශීලMDM 5617.04.09
5.30 am - 06.30 am
අධි ශීල යෝගාවචර අනුශාසනා 03https://youtu.be/CFuemEc40uY
49
MDM 57
9.30 am - 11.30 am
අධි ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 04https://youtu.be/nz6dGKfR4r4
50
MDM 58
2.00 pm - 4.00 pm
අධි ශීල යෝගාවචර ධර්ම දේශනා 03https://youtu.be/SFjP22S3Thc
51
52
පෝය දින MDM 5917.04.107.30 am - 9.00 am
ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට අනුශාසනා 07
https://youtu.be/8UDNF7EOt5Q
53
MDM 60
10.00 am - 12.00 am
ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට ධර්ම සාකච්චා 07
https://youtu.be/vnHXiNCZjGU
54
MDM 612.30 pm - 4.30 pm
ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට ධර්ම දේශනා 07
https://youtu.be/5E1M3viuRFU
55
56
භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීමට
MDM 8017.04.22
8.30 am - 09.30 am
භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීමට අනුශාසනා 04https://youtu.be/7XtlO2JqHbA
57
MDM 81
10.00 am - 12.00 am
භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡා 04https://youtu.be/ErU3F8CakCE
58
MDM 82
2.30 pm - 4.30 pm
භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීමට ධර්ම දේශනා 04https://youtu.be/LxtTxukgfWk
59
60
ධර්මතා අවබෝධ MDM17.04.2908.30 - 11.30
බලව විදර්ශනාව, විදර්ශනා ඥාන/අවබෝධ සාකච්චා 05
61
14.00 - 17.00
බලව විදර්ශනාව, විදර්ශනා ඥාන/අවබෝධ සාකච්චා 06
62
18.30 - 20.30
බලව විදර්ශනාව, විදර්ශනා ඥාන/අවබෝධ සාකච්චා 07
63
64
ධර්මතා අවබෝධ MDM17.04.3005.30 - 06.30 අධි සමාධි යෝගාවචර අනුශාසනා 06https://www.yo...v=eqJ67h6TmOU
65
08.30 - 11.30
බලව විදර්ශනාව, විදර්ශනා ඥාන/අවබෝධ සාකච්චා 08
රූපය පිළිබඳ ධර්මප්‍රවෘත්තිය අවබෝධය
66
14.00 - 17.00
බලව විදර්ශනාව, විදර්ශනා ඥාන/අවබෝධ සාකච්චා 09
67
18.30 - 20.30
බලව විදර්ශනාව, විදර්ශනා ඥාන/අවබෝධ සාකච්චා 10
68
69
ධර්මතා අවබෝධ MDM17.05.0105.30 - 06.30 අධි සමාධි යෝගාවචර අනුශාසනා 07
70
08.30 - 11.30
බලව විදර්ශනාව, විදර්ශනා ඥාන/අවබෝධ සාකච්චා 11
71
14.00 - 17.00
බලව විදර්ශනාව, විදර්ශනා ඥාන/අවබෝධ සාකච්චා 12
72
73
සමාධි / අධි සමාධිMDM 17.05.055.30 - 06.30 සමාධි යෝගාවචර අනුශාසනා 01
74
MDM 9.30 - 11.30 සමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 08
75
MDM 13.00 - 14.30සමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 09
76
MDM 15.00 - 17.00 සමාධි යෝගාවචර ධර්ම දේශනා 05
77
78
MDM 17.05.065.30 - 06.30 සමාධි යෝගාවචර අනුශාසනා 02
79
MDM 9.30 - 11.30 සමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 10
80
MDM 13.00 - 14.30සමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 11
81
MDM 15.00 - 17.00 සමාධි යෝගාවචර ධර්ම දේශනා 06
82
83
MDM 17.05.075.30 - 06.30 සමාධි යෝගාවචර අනුශාසනා 03
84
MDM 9.30 - 11.30 සමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 12
85
MDM 15.00 - 17.00 සමාධි යෝගාවචර ධර්ම දේශනා 07
86
87
ශීලMDM 17.05.085.30 - 06.30 ශීල යෝගාවචර අනුශාසනා 04
88
MDM 9.30 - 11.30 ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 06
89
MDM 13.00 - 14.30 ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 07
90
MDM 15.00 - 17.00 ශීල යෝගාවචර ධර්ම දේශනා 02
91
92
ශීලMDM 17.05.095.30 - 06.30 ශීල යෝගාවචර අනුශාසනා 05
93
MDM 9.30 - 11.30 ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 08
94
MDM 13.00 - 14.30 ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 09
95
MDM 15.00 - 17.00 ශීල යෝගාවචර ධර්ම දේශනා 03
96
97
පෝය දින MDM 17.05.107.30 - 8.30
ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට අනුශාසනා 08
98
විවෘත / OpenMDM 9.30 - 11.30
ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට ධර්ම සාකච්චා 08
99
MDM 13.30 - 15.30
ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට ධර්ම දේශනා 08
100
Loading...
 
 
 
Sheet1