ධර්මතා පෙළගැස්ම 2017 ජුලි
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
මේ මොහොතේදීම නිවන අත්දැකීමට සෙනසුන
2
අංක 257, ඉසුරුපුර විහාර පාර, (8 වන පටුමග)
3
පිලමිනාවත්ත, දොඩන්ගොඩ
4
දිනපතා ධර්මතා නිරෝධය
5
2017 ජුලි මස
6
යුටියුබ් / හැන්ග්අවුට්ස් / ස්කයිප් හරහා සජීවීව
7
වැදගත් :- ස්කයිප් හරහා සම්බන්ද විය හැක්කේ විදර්ශනා අත්දැකීම් සාකච්චා සඳහා පමණි.
8
යෝගාවචර මට්ටමඅනු අංකය
සංකේතය
දිනයවේලාවධර්මතාවය යුටියුබ් සම්බන්දතාවයමාතෘකාව
9
101
102
නිවනට ප්‍රවිෂ්ටවීමටMDM1???NPA2917.06.2805.30 - 06.15ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 29https://youtu.be/LMS9UA1f9-s
103
104
නිවනට ප්‍රවිෂ්ටවීමටMDM1180NPA3017.06.2905.30 - 06.15ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 30https://youtu.be/wyHcKVQfCns
105
106
ධර්මතා අවබෝධ MDM 1186AMA1017.06.3005.00 - 06.00 අධි සමාධි යෝගාවචර අනුශාසනා 10https://youtu.be/CrGLotrn_Bc
107
MDM 1187DAS1908.30 - 11.30
බලව විදර්ශනාව, විදර්ශනා ඥාන/අවබෝධ සාකච්චා 19
https://youtu.be/5ogVoBoNOkg
108
MDM 1188DAS2014.00 - 17.00
බලව විදර්ශනාව, විදර්ශනා ඥාන/අවබෝධ සාකච්චා 20
https://youtu.be/1AHixLxHh2E
109
MDM 1189DAS21
18.30 - 20.30
බලව විදර්ශනාව, විදර්ශනා ඥාන/අවබෝධ සාකච්චා 21
https://youtu.be/AZ4akvIxcKY
110
111
ධර්මතා අවබෝධ MDM AMA1117.07.0105.00 - 06.00 අධි සමාධි යෝගාවචර අනුශාසනා 11https://youtu.be/m4X1o_5bJks
112
MDM DAS2208.30 - 11.30
බලව විදර්ශනාව, විදර්ශනා ඥාන/අවබෝධ සාකච්චා 22
https://youtu.be/8VxwUlKfD28
113
MDM DAS2314.00 - 17.00
බලව විදර්ශනාව, විදර්ශනා ඥාන/අවබෝධ සාකච්චා 23
https://youtu.be/uqRcuCbkAYY
114
MDM DAS24
18.30 - 20.30
බලව විදර්ශනාව, විදර්ශනා ඥාන/අවබෝධ සාකච්චා 24
https://youtu.be/mzfF-iaFco8
115
116
ධර්මතා අවබෝධ MDM AMA1217.07.0205.00 - 06.00 අධි සමාධි යෝගාවචර අනුශාසනා 12
https://youtu.be/W0oF2vKjMXw
117
MDM DAS2508.30 - 11.30
බලව විදර්ශනාව, විදර්ශනා ඥාන/අවබෝධ සාකච්චා 25
118
MDM DAS2614.00 - 17.00
බලව විදර්ශනාව, විදර්ශනා ඥාන/අවබෝධ සාකච්චා 26
119
120
නිවනට ප්‍රවිෂ්ටවීමටMDM1202NPA3317.07.0505.00 - 06.00ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 33https://youtu.be/T3NYj1v1jAE
121
122
නිවනට ප්‍රවිෂ්ටවීමටMDM1202NPA3417.07.0605.00 - 06.00ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 34
123
124
කමටහන් සාකච්චා-Skype
MDM1209BAK11517.07.0619.30 සිට භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා 10
https://youtu.be/Z0ACRp36R5g
125
126
සමාධි / ධර්මතා අවබෝධ
MDM1211SMA1017.07.0705.00 - 06.00 සමාධි යෝගාවචර අනුශාසනා 10https://youtu.be/BLV-di8uIx4
127
MDM1212SMK1809.30 - 11.30 සමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 18
https://youtu.be/ASEz8DZXNto
128
MDM1213SMK1915.00 - 16.30සමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 19https://youtu.be/AONlbxopfJI
129
MDM1214SMD1118.00 - 20.00 සමාධි යෝගාවචර ධර්ම දේශනා 11
https://youtu.be/CyMTB1zYHBQ
130
131
සමාධි / ධර්මතා අවබෝධ
MDM1089SMA1217.07.0805.00 - 06.00 සමාධි යෝගාවචර අනුශාසනා 12
132
133
පෝය දින MDM????GNA1017.07.0807.30 - 08.30
ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට - අනුශාසනා 10
134
විවෘත / OpenMDM1117GNS1009.30 - 11.30
ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට - ධර්ම සාකච්චා 10
135
MDM1118GND1014.30 - 16.30
ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට - ධර්ම දේශනා 10
136
137
සමාධි / ධර්මතා අවබෝධ
MDM????SMA1317.07.0905.00 - 06.00 සමාධි යෝගාවචර අනුශාසනා 13
138
MDM1095 SMK2009.30 - 11.30 සමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 20
139
MDM1097SMD1213.00 - 15.00 සමාධි යෝගාවචර ධර්ම දේශනා 12
140
141
නිවනට ප්‍රවිෂ්ටවීමටMDM12??NPA3617.07.1105.00 - 06.00ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 36https://youtu.be/oGpfaQtRL58
142
143
නිවනට ප්‍රවිෂ්ටවීමටMDM12??NPA3717.07.1205.00 - 06.00ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 37https://youtu.be/jnOexFhe0b0
144
145
නිවනට ප්‍රවිෂ්ටවීමටMDM12??NPA3817.07.1305.00 - 06.00ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 38https://youtu.be/SAoUrUcSATo
146
147
148
ශීලMDM 1243SHP0317.07.1306.00 - 08.00 පෙරහුරු සාකච්චාව 03
https://youtu.be/3IA_WXcmw_k
149
150
ශීලMDM1244SHA1017.07.1405.00 - 06.00 ශීල යෝගාවචර අනුශාසනා 10https://youtu.be/p40mvbO5kJI
151
MDM1245SHK1809.30 - 11.30 ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 18
https://youtu.be/t5vyTxCXmdU
152
MDM1246SHK1915.00 - 16.30ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 19
https://youtu.be/VWMGORzcfXE
153
MDM1247SHD0618.00 - 20.00 ශීල යෝගාවචර ධර්ම දේශනා 06
https://youtu.be/EV-E-30NWyo
154
155
ශීලMDM1248SHA1117.07.1505.00 - 06.00 ශීල යෝගාවචර අනුශාසනා 11
https://youtu.be/zRq7N60bFnE
156
MDM1249SHK2009.30 - 11.30 ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 20
https://youtu.be/LwaSx_MGoEk
157
MDM1251SHK2115.00 - 16.30ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 21
158
MDM1252SHD0718.00 - 20.00 ශීල යෝගාවචර ධර්ම දේශනා 07
159
160
කමටහන් සාකච්චා-Skype
MDM1250BAK12517.07.1512.30 - 14.00 භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා 11https://youtu.be/BItyfB7ISUY
161
162
ශීලMDM1253SHA1217.07.1605.00 - 06.00 ශීල යෝගාවචර අනුශාසනා 12https://youtu.be/ucSgqDdOLFs
163
MDM1254SHK2209.00 - 11.30 ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 22
https://youtu.be/OGTHDN0Sfj0
164
MDM1255SHD0813.00 - 15.00 ශීල යෝගාවචර ධර්ම දේශනා 08
https://youtu.be/N2OmXDooJpY
165
166
නිවනට ප්‍රවිෂ්ටවීමටMDM1257NPA3917.07.1705.00 - 06.00ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 39
https://youtu.be/XqYB1gIewnA
167
168
නිවනට ප්‍රවිෂ්ටවීමටMDM1261NPA4017.07.1805.00 - 06.00ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 40
https://youtu.be/smOkcrAfWHU
169
170
නිවනට ප්‍රවිෂ්ටවීමටMDM1265NPA4117.07.1905.00 - 06.00ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 41
https://youtu.be/CSdchD6Ofkw
171
172
නිවනට ප්‍රවිෂ්ටවීමටMDM1257NPA4217.07.2005.00 - 06.00ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 42https://youtu.be/0VSOicAH0K8
173
174
ආධුනිකMDM1275ADP0317.07.2018.00 - 20.00 ආදුනික යෝගාවචර පෙරහුරු සාකච්චාව 03https://youtu.be/IYEw9gJXthE
175
176
ආධුනිකMDM1272ADA0717.07.2105.00 - 06.00 ආදුනික යෝගාවචර අනුශාසනා 07
https://youtu.be/BLMdVVr4ecQ
177
MDM1273ADK1109.30 - 11.30 ආදුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 11
https://youtu.be/LAzswpOOWWo
178
MDM1274ADK1215.00 - 16.30ආදුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 12https://youtu.be/LXFwCdOrgIc
179
MDM1275ADD0718.00 - 20.00 ආදුනික යෝගාවචර ධර්ම දේශනා 07
https://youtu.be/O5L9g1WokCc
180
181
MDM1276ADA0817.07.2205.00 - 06.00 ආදුනික යෝගාවචර අනුශාසනා 08
182
MDM1277ADK1309.30 - 11.30 ආදුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 13
https://youtu.be/W19Ih2DXu8o
183
MDM1279ADK1415.00 - 16.30ආදුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 14https://youtu.be/8LLrqiXm7yI
184
MDM1280ADD0818.00 - 20.00 ආදුනික යෝගාවචර ධර්ම දේශනා 08https://youtu.be/MS2Gski2Spo
185
186
කමටහන් සාකච්චා-Skype
MDM1278BAK??17.07.2212.30 - 14.00 භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා 12https://youtu.be/KjFnlsffmvA
187
188
MDM1???ADA0917.07.2305.00 - 06.00 ආදුනික යෝගාවචර අනුශාසනා 09
189
MDM1158ADK1509.30 - 11.30 ආදුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 15
190
MDM1159ADD0913.00 - 15.00 ආදුනික යෝගාවචර ධර්ම දේශනා 09
191
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet2