บัญชีข้อมูลดำเนินใบประกอบวิชาชีพ คุรุสภาจังหวัดลพบุรี
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
บัญชีข้อมูล "ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ" ณ คุรุสภาจังหวัดลพบุรี
Teaching license account
2
ข้อมูลผู้มาติดต่อ
appicant information
การดำเนินการของคุรุสภาจังหวัดลพบุรี
provincail process
การดำเนินการของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
Procedure
3
ลำดับ
No.
วันรับเรื่อง
Date
ชื่อ-สกุล
Name
ประเภท
Request type
การดำเนินการ
provincail process
เลขคำขอ
วันที่บันทึกข้อมูล
date import data
เลขหนังสือ
ศธ 02106/
ลงวันที่
เลขส่งปณ.
วันที่จัดส่ง
sending data
สถานะการดำเนินการ
Procedure
วันที่ส่งออกจากคุรุสภา
sending to appicant date
เลข EMS
tracking no.
4
19/1/61
นางนัธดา ไตรรัตน์
ผู้บริหารการศึกษาบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-142657
9/1/2561
096
ลว. 12/1/61
EL 245943053TH
17/1/2561
อนุมัติออกใบอนุญาต23-3-61
RL877488326TH
https://drive.google.com/open?id=1TX4IRlcn4D70B3bKeAdjRysV9ClnItab
5
219/1/61
นายสุรพงษ์ มากมี
ผู้บริหารการศึกษาบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-142801
19/1/2561
073
ลว. 28/1/2561
EL 245943067th
24/1/2561
อนุมัติออกใบอนุญาต23-3-61
RL877489803TH
https://drive.google.com/open?id=16FjdeHTxBldZxlDwm_96UebfYCKNaNFI
6
37/2/61
นายหัสพงศ์ มรกต
ผู้บริหารการศึกษาบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-143039
9/2/2561
...
ลว. 28/1/2561
Ri 738750572th
5/3/2561
ผ่านการตรวจสอบเอกสาร
7
48/2/61
นางสาวรัตน์วลี แก้วม่วง
ผู้บริหารการศึกษาบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-143038
9/2/2561
299
ลว. 13-2-61
EL 2459 4335 9th
13-2-2561
อนุมัติออกใบอนุญาต23-3-61
RL877489397TH
ออกใบแจ้ง 26-3-61
8
512/9/61
นายธีรพงษ์ ภูธร
ผู้บริหารการศึกษาบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-143086
12/2/2561
299
ลว. 13-2-61
EL245943359th
13-2-2561
อนุมัติออกใบอนุญาต23-3-61
RL877488330TH
https://drive.google.com/open?id=1mr93dA5DrST3RghuH8e8fYKxGj7Pw_uK
9
619/2/61
ว่าที่ ร.ต.ศราวุธ กานต์วดี
ผู้บริหารสถานศึกษา
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-19-143138
16/2/2561
371
ลว 19-2-61
EL245943362th
19-2-2561
ผ่านการตรวจสอบเอกสาร
10
719/2/61
นางสาววรญา แสงสว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษา
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-143139
16/2/2561
371
ลว 19-2-61
EL245943362th
19-2-2561
ผ่านการตรวจสอบเอกสาร
11
819/2/61
นายณัฐพล กองทอง
ศึกษานิเทศก์
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-143155
19/2/2561
397
ลว 22-2-61
RI738750524th
22-2-2561
ไม่ผ่านการตรวจสอบเอกสาร
แจ้งส่งเอกสารรายชื่อนศ.ที่จบ
RL877507728TH
11-4-61
12
95/3/61
นางสาวรัตติญา นวลจันทร์
ผู้บริหารการศึกษา
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-143240
28/02/2561
454
ลว 5-3-61
RI738750586th
5-3-2561
ผ่านการตรวจสอบเอกสาร
13
1012/3/61
นายนฏกร บุญล้อม
ผู้บริหารสถานศึกษา
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-143317
12-3-2561
508
ลว 12-3-61
RI738750878TH
9-3-61
ผ่านการตรวจสอบเอกสาร
14
1112/3/61
นายนฏกร บุญล้อม
ศึกษานิเทศก์
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-1143318
12-3-2561
508
ลว 12-3-61
RI738750878TH
9-3-61
ผ่านการตรวจสอบเอกสาร
15
1212/3/61
นางพัชรยาณ์ จันทร์รัตน์
ผู้บริหารการศึกษา
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-143456
12-3-2561
655
ลว 29-3-61
RI738750776TH
29-3-61
ผ่านการตรวจสอบเอกสาร
16
1312/3/61
นางประไพภัค กลิ่นเทศ
ผู้บริหารการศึกษา
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-143456
12-3-2561
655
ลว 29-3-61
RI738750776TH
29-3-61
ผ่านการตรวจสอบเอกสาร
17
1425/3/61
นางสาวนงลักษณ์ ทุมาภา
ผู้บริหารการศึกษา
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-143491
25-3-2561
657
ลว 29-3-61
RI738750776TH
29-3-61
ผ่านการตรวจสอบเอกสาร
18
1530/4/61
นางปานวาด รักเมือง
ผู้บริหารสถานศึกษา
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-143693
17-4-2561
770
ลว 20-4-61
EL245943314TH
20-4-61
ผ่านการตรวจสอบเอกสาร
19
163/5/61
นางสาวธิดารัตน์ ชมภูหอม
ผู้บริหารสถานศึกษา
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-143880
27-4-2561
865
ลว 4-5-2561
EL245943257TH
4-5-61
ผ่านการตรวจสอบเอกสาร
20
173/5/61
นางอารีย์ ปานถม
ผู้บริหารการศึกษา
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-143931
27-4-2561
865
ลว 4-5-2561
EL245943257TH
4-5-61
ผ่านการตรวจสอบเอกสาร
21
184/5/61
นางวรรดี ดำขำ
ผู้บริหารสถานศึกษา
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-144003
7-5-61
916
ลว 10-5-2561
EL245943257TH
4-5-61
ผ่านการตรวจสอบเอกสาร
22
1910/5/61
นางทัตติยา แก้วมณี
ผู้บริหารสถานศึกษา
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-144097
10-5-61
916
ลว 10-5-2561
EL245943257TH
4-5-61
ผ่านการตรวจสอบเอกสาร
23
2010/5/61
นางสาววรวิวรรณ เวชยางกูร
ผู้บริหารสถานศึกษา
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-144098
10-5-61
916
ลว 10-5-2561
EL245943257TH
4-5-61
ผ่านการตรวจสอบเอกสาร
24
2125/5/61
นางสาวเกศกนก จันทร์แสง
ครูบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-144285
25-5-61
1019
ลว 25-5-2561
EL245943288TH
25-5-61
ผ่านการตรวจสอบเอกสาร
25
224/6/61
นางสาวฐิติมา สง่าโฉม
ผบส.บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-144386
4-6-61
1083
ลว.4-6-2561
ri73875102544
ผ่านการตรวจสอบเอกสาร
26
2314/6/61
นางนรินทร์ฑมาศ สีบูลา
ผบส.บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-144520
14-6-61
1178
ลว.15-6-61
EL245943212TH
19-6-61
ผ่านการตรวจสอบเอกสาร
27
2418/6/61
นางสาวนิภาพร บุญหนัก
ผบส.บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-144558
18-6-2561
1195
ลว.18-6-61
EL245943212TH
19-6-61
ผ่านการตรวจสอบเอกสาร
28
252/8/61
นางสาววรจนา เขื่องสุวรรณ์
ครูบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-144941
2/8/2561
ri738751353th
3-8-61
ผ่านการตรวจสอบเอกสาร
29
26
30
27
31
28
32
29
33
30
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu