การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 2562 (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJK
1
Timestampชื่อ-สกุล ผู้สมัคร
โรงเรียนที่กำลังศึกษา
ชื่อ-สกุล ครูผู้ควบคุม
เบอร์โทรศัพท์ครูผู้ควบคุม
2
9/1/2019 21:19:18ด.ช.อธิษฐาน แก้วอินทร์
วัดดอนไก่เตี้ยจ.เพชรบุรี
จรีพร นิลห้อย0830185836
3
9/1/2019 21:52:40ด.ญ.สิราวรรณ ณะเสือวัดดอนไก่เตี้ยยุวพันธ์ กลิ่นอุบล-
4
9/1/2019 21:53:57ด.ญ.สิราวรรณ ณะเสือวัดดอนไก่เตี้ยยุวพันธ์ กลิ่นอุบล-
5
9/2/2019 10:02:46
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สารนพคุณ
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
นายประยงค์ กิ่งจันทร์
089-740 0736
6
9/2/2019 10:04:09
เด็กชายรัฐศาสตร์ ช้างยนต์
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
นางสาวกมลวรรณ เศรณีพงศ์
085-941 2586
7
9/2/2019 10:05:29เด็กหญิงสวรส ชะนะโก
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
นายธนพงษ์ สิริพรวิทยา
089-8071978
8
9/2/2019 10:06:53
เด็กหญิงฐิติญา แกมสุวรรณ
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
นางสาวกนกวรรณ มุทธากาญจน์
081-3787788
9
9/2/2019 11:54:11เด็กชายพีรพงศ์ ขันทอง
สุวรรณารังสฤษฏ์วิทยาลัย
นางนิรชา ป้านศรี0843191991
10
9/2/2019 11:57:57เด็กชายณเดชณ์ ยิ้มยวน
สุวรรณารังสฤษฏ์วิทยาลัย
นางศิริพร พลอยยิ้ม0898808587
11
9/2/2019 12:00:31เด็กชายสีกิตติ์ แขกพงษ์
สุวรรณารังสฤษฏ์วิทยาลัย
นางสาวระวิวรรณ ทิมา
0872328479
12
9/2/2019 16:47:49เด็กชายณภัทร เอมโอษฐ์ปริยัติรังสรรค์
นางสาวศรัณยา โตทรัพย์
0927503062
13
9/2/2019 16:48:52เด็กชายมานิต บุญเรืองปริยัติรังสรรค์
นางสาวศรัณยา โตทรัพย์
0927503062
14
9/2/2019 19:13:44เด็กชายคุณัญญา ม่วงนาคปริยัติรังสรรค์
นางสาวขวัญใจ ผลเจริญ
0819682712
15
9/2/2019 19:14:43
เด็กชายปิยภัทร์ กัณฑบุตร
ปริยัติรังสรรค์
นางสาวขวัญใจ ผลเจริญ
0819682712
16
9/3/2019 9:59:49อภิษฏา ทิมวัฒน์หัวหินวิทยาลัยอุษณี เกษมวงค์0810009201
17
9/3/2019 12:42:01ด.ญ.ชัญญานุช โกศลจิตร์
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)
นางมะลิ กัณฑภา0865622906
18
9/3/2019 12:43:40ด.ญ.ปิยวรรณ แสงทอง
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)
นางมะลิ กัณฑภา0865622906
19
9/3/2019 12:44:20ด.ช.ภัทรพล อยู่สบาย
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)
นางมะลิ กัณฑภา0865622906
20
9/3/2019 12:45:27ด.ช.กฤตภาส คำเคน
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)
นางมะลิ กัณฑภา0865622906
21
9/3/2019 12:46:21ด.ญ.ศศิประภา ศรีสุทธิ์
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)
นางมะลิ กัณฑภา0865622906
22
9/3/2019 12:47:22ด.ญ.อศัลยา แสงเทียน
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)
นางมะลิ กัณฑภา0865622906
23
9/4/2019 8:43:23เด็กชายเตชัส เวียงวีระ
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
นางสาวอาภรณ์ ภิญโญภาวศุทธิ
0818803007
24
9/4/2019 8:44:44
เด็กชายนิติธร ปรีดิศรีพิพัฒน์
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
นางสาวอาภรณ์ ภิญโญภาวศุทธิ
0818803007
25
9/4/2019 8:45:35เด็กชายพิชญุตม์ ใช่ทอง
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
นางสาวอาภรณ์ ภิญโญภาวศุทธิ
0818803007
26
9/4/2019 8:46:38
เด็กชายรัฐธีร์ เฉลิมนิธิวงศ์
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
นางสาวอาภรณ์ ภิญโญภาวศุทธิ
0818803007
27
9/4/2019 8:47:46เด็กหญิงแทนฤทัย ยะโสธร
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
นางสาวอาภรณ์ ภิญโญภาวศุทธิ
0818803007
28
9/4/2019 8:48:45
เด็กชายรวีเกตุการณ์ เกตุการณ์
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
นางสาวอาภรณ์ ภิญโญภาวศุทธิ
0818803007
29
9/4/2019 10:38:13ด.ญ.พิชญาภา วัชโยบล
โรงเรียนราษฎร์วิทยา
วันวิสา เสื่อมสี0909538488
30
9/4/2019 17:53:26ด.ญ ศรัณย์พร. พระสินชัย
โรงเรียนราษฎร์วิทยา
วันวิสา. เสื่อมสี0909538488
31
9/4/2019 19:57:53ด.ช.เตชินท์ รักษาราษฎร์
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
นางลำเพย ชุ่มเกตุ0858033288
32
9/4/2019 21:30:19รุ่งรดิศ ปิ่นเพชรวัดดอนไก่เตี้ย
ครูอาภรณ์ ภิญโญภาวะสุทธิ
0818803007
33
9/5/2019 8:58:15ด.ญ.กนกเกษ เจือหอม
โรงเรียนเซ็นต์โยเซฟเพชรบุรี
ปณิชา098-8926235
34
9/5/2019 12:04:50ด.ช.กล้าภวิชญ์ เซ่งล่ายวัดดอนไก่เตี้ย
น.ส.อาภรณ์ ภิญโญภาวศุทธิ
0818803007
35
9/5/2019 12:13:57ด.ช.ก้องพวิษย์ เซ่งล่ายวัดดอนไก่เตี้ยน.ส.จรีพร นิลห้อย0830185836
36
9/5/2019 16:03:19ด.ช.วีรภาพ. นิรันดีราษฎร์วิทยาวันวิสา เสริมศรี0909538488
37
9/5/2019 16:34:21ด.ญ.วรินท์น่า ไม้แก้วราษฎร์วิทยาวันวิสา เสริมศรี0909538488
38
9/5/2019 17:00:38ด.ญ. ชนัญชิดา​ งาทอง
โรงเรียนราษฎร์​วิทยา
วันวิสา เสริมศรี0909538488
39
9/5/2019 19:03:56 ด.ญ. ชลิตา เทพบุตรเซนต์โยเซฟเพชรบุรีลำเพย ชุ่มเกต0858033288
40
9/6/2019 13:50:39เด็กชายชนาธิป ปั้นเหน่งอนุบาลเพชรบุรี
นางสาวติมาภรณ์ แซ่เล้า
0898119801
41
9/6/2019 13:51:41เด็กชายลิปปกร ชนะสงครามอนุบาลเพชรบุรี
นางสาวติมาภรณ์ แซ่เล้า
0898119801
42
9/6/2019 13:52:54เด็กชายวิทวัส หอมหวลอนุบาลเพชรบุรี
นางสาวติมาภรณ์ แซ่เล้า
0898119801
43
9/6/2019 13:55:43เด็กชายวรพล บุญอนันต์อนุบาลเพชรบุรี
นางสาวติมาภรณ์ แซ่เล้า
0898119801
44
9/6/2019 15:32:40ด.ญ.วศิณี กลิ่นฟุ้ง
บ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)
นายศรชัย ปั้นร้าย0852979811
45
9/6/2019 15:34:49ด.ญ.ขวัญจิรา อินทรดิษฐ์
บ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)
นายศรชัย ปั้นร้าย0852979811
46
9/6/2019 17:50:28
เด็กชายฐปนวัฒน์ ปิยะรุจิรเวช
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
นางสาวสุชาดา ชะนะหมัด
0844479337
47
9/6/2019 18:23:29ด.ญ.อภิสรา บุญมาเซนต์โยเซฟเพชรบุรีลำเพย ชุ่มเกต0858033288
48
9/6/2019 18:25:23
ด.ญ.สมิตตนันทน์ โชพิกุลโย
เซนต์โยเซฟเพชรบุรีลำเพย ชุ่มเกต0858033288
49
9/7/2019 8:21:45คคึีรรรร0658556666
50
9/7/2019 12:33:36เด็กชายกฤติณ บางแคเซนต์โยเซฟนายพุทธิพร บางแค0895484857
51
9/7/2019 12:35:16เด็กหญิงเพียงพอ ชัยรัมย์เซนต์โยเซฟ
นางทิพวัลย์ ชัยรัมย์
0895484857
52
9/7/2019 12:36:19เด็กชายจิรภัทร หัตถกรรมเซนต์โยเซฟนางอรชร หัตถกรรม0895484857
53
9/7/2019 13:25:32กิตติศักดิ์ บัวศิริ
โรงเรียนราษฎร์วิทยา
นางสาววันวิสา เสริมศรี
0861662884
54
9/7/2019 13:38:40
เด็กชายอัฐเศรษฐ์ เรืองสุวรรณ
เซนต์โยเซฟเพชรบุรี
นางเพียงตา เรืองสุวรรณ
0636418736
55
9/7/2019 14:05:23
เด็กชายธนะพัฒน์ สุขสวัสดิ์
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
นางสาวสุชาดา ชะนะหมัด
0844479337
56
9/7/2019 17:36:26กชภัทท์ จันทร์มากเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
เพริดพริ้ง จันทร์มาก
0811911454
57
9/7/2019 20:53:34ด.ช. วัชรพงศ์ พุ่มไสว
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
ครูอารยา สงวนสุด0989596114
58
9/8/2019 6:59:11
ด.ญ.นิพาดา เตียวรุ่งเรืองสุข
เซนต์โยเซฟเพชรบุรีลำเพย ชุ่มเกตุ0858033288
59
9/8/2019 7:59:04
เด็กหญิงนิพาดา เตียวรุ่งเองสุข
เซนต์โยเซฟเพชรบุรีลำเพย ชุ่มเกตุ0858033288
60
9/8/2019 8:32:01จิดาภา เกียรติเดชาวิทย์รร.วัดดอนไก่เตี้ยครู จรีพร นิลห้อย0830185836
61
9/8/2019 10:07:11พันท้าย แสงเดือนสมถวิล หัวหินรุ่งนภา ทองเรือง0870026304
62
9/8/2019 10:07:15ด.ญ.ภัทรพร อินทร์จันทร์ดรุณศึกษามยุรี รุ่งอวัสดา0886509881
63
9/8/2019 10:12:00ด.ช.ชยพล ชัยยะบุญธนิตย์วัดดอนไก่เตี้ยครูกรรณิกา ศรีภาพ0927289770
64
9/8/2019 10:12:24เด็กชายพอดีกลิ่นงาม
โรงเรียนวัดไก่เตี้ย
ยุวพันธ์ กลิ่นอุบล0645654472
65
9/8/2019 10:12:44เด็กชายวรกฤต ฮอไลเฮง
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คุณครูดวงฤทัย อังกินันทน์
0895473225
66
9/8/2019 10:16:41จิรภัทร แสงเพชรเซนต์โยเซฟเพชรบุรีดวงกมล โภชน์หมื่น0806542623
67
9/8/2019 10:19:14ณฐพัฒน์ ตรัยรัตนสถิตวัดดอนไก่เตี้ยครูอารีย์ ฉิมพาลีย์0971480725
68
9/8/2019 10:23:21ญาณิศา บุญอยู่วัดดอนไก่เตี้ยครูรสริน โชติมิตร0890875027
69
9/8/2019 11:31:49จิรภัทร แสงเพชรเซนต์โยเซฟเพชรบุรีดวงกมล โภชน์หมื่น0806542623
70
9/8/2019 11:45:11ญาณพัฒน์ แผลงศราวุธเซนต์โยเซฟเพชรบุรีลําเพย ชุ่มเกตุ0858033288
71
9/8/2019 12:09:00ด.ญ. ลลดา วรเดชทวีสิน
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
ครูอาภรณ์ ภิญโญภาวศุทธิ
081-8803007
72
9/8/2019 15:38:33ด.ญ.ธนพรคชศรีสวัสดิ์วัดดอนไก่เตี้ยครูอารีย์ ฉิมพาลี0830862721
73
9/8/2019 18:03:14ด.ช.ณัฏฐ์ธรดล คงเจริญวัดดอนไก่เตี้ยเรณู นาคทอง0641274288
74
9/8/2019 19:57:24ณัฐปนนท์ นาเวชวนิชกุล
อนุบาลจังหวัดเพชรบุรี
ครูติมาพร เเซ่เล้า0982721655
75
9/8/2019 19:59:41นัฐวัฒน์ นาเวชวนิชกุล
อนุบาลจังหวัดเพชรบุรี
ติมาพร เเซ่เล้า0982721655
76
9/9/2019 8:32:26ด.ญ.อัฐฐ์ภิญญา​ จินตวรโรงวัดดอนไก่เตี้ยเรณู​ ทองนาค0917281521​
77
9/9/2019 9:46:15ภูชิสสะ เจริญเร็ว
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
ครู ติมาภรณ์ เเซ่เล้า
0898119801
78
9/9/2019 10:22:48
เด็กชายศุภโชค รักเกียรติยศ
บ้านแหลม
นางสาวพิชญ์สิณี ดีวงษ์
0832667511
79
9/9/2019 10:23:58
เด็กชายภัชวินธ์ พิพัฒน์บดี
บ้านแหลม
นางสาวพิชญ์สิณี ดีวงษ์
0832667511
80
9/9/2019 11:39:07
เด็กหญิงกมลทิพย์ กล้าสันเทียะ
หัวหินวิทยาลัย
นายพยุงศักดิ์ กล้าสันเทียะ
0818782572
81
9/9/2019 12:36:14เด็กชาย ภาณุพงศ์ รัตนคามวัดราษฎร์ศรัทธา
นางสาว สโรชา กุลวงศ์
0863638255
82
9/9/2019 12:37:22
เด็กชาย สรายุทธ ภุมรินทร์
วัดราษฎร์ศรัทธา
นางสาว สโรชา กุลวงศ์
0863638255
83
9/9/2019 12:40:55เด็กชาย ภคพงศ์ พุกสุกวัดราษฎร์ศรัทธา
นางสาว สโรชา กุลวงศ์
0863638255
84
9/9/2019 12:50:07
ด.ญ.รินทร์ชยธร สร้อยสมยศกร
วัดดอนไก่เตี้ยสมพร093-6956961
85
9/9/2019 14:00:53แทนฤทัย ยะโสธร
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
ครูจรีพร นิลห้อย0830185836
86
9/9/2019 14:06:36กิตติพงศ์ มาลาลักษมีวัดดอนไก่เตี้ยจรีพร นิลห้อย0830185836
87
9/9/2019 14:07:53มนต์เขตต์ เปี่ยมสมบูรณ์วัดดอนไก่เตี้ยจรีพร นิลห้อย0830185836
88
9/9/2019 14:09:03จิดาภา เกียรติเดชาวิทย์วัดดอนไก่เตี้ยจรีพร นิลห้อย0830185836
89
9/9/2019 14:10:03ปัญญาดา อุ่นศิริพงษ์วัดดอนไก่เตี้ยจรีพร นิลห้อย0830185836
90
9/9/2019 14:37:57ศิสุนัญ พระนิมิตรวัดดอนไก่เตี้ยจรีพร นิลหัอย0830185836
91
9/9/2019 14:38:47เด็กหญิงณัฐธิดา ปานแย้ม
สุวรรณารังสฤษฏ์วิทยาลัย
นางสาวระวิวรรณ ทิมา
087238479
92
9/9/2019 14:38:56ปวริศา ขันติกิจวัดดอนไก่เตี้ยจรีพร นิลห้อย0830185836
93
9/9/2019 14:40:21สุเมธ อิศราธิกูลวัดดอนไก่เตี้ยจรีพร นิลห้อย0830185836
94
9/9/2019 14:42:17รมิดา สายทองวัดดอนไก่เตี้ยจรีพร นิลห้อย0830185836
95
9/9/2019 14:43:39ชวัลลักษณ์ เรียนรู้วัดดอนไก่เตี้ยจรีพร นิลห้อย0830185836
96
9/9/2019 14:44:39ปัณณธร เพทัยวัดดอนไก่เตี้ยจรีพร นิลห้อย0830185836
97
9/9/2019 14:45:28จิราพัชร ทับสีวัดดอนไก่เตี้ยจรีพร นิลห้อย0830185836
98
9/9/2019 14:47:24ภิญญดา แย้มปลื้มวัดดอนไก่เตี้ยจรีพร นิลห้อย0830185836
99
9/9/2019 14:51:32ศิสุนัญ พระนิมิตรวัดดอนไก่เตี้ยจรีพร นิลห้อย0830185836
100
9/9/2019 14:53:50ญาดา อุดมสุดวัดดอนไก่เตี้ยจรีพร นิลหัอย0830185836
Loading...