VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAIT 2013 II k.
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ACDFGHIJKLMNOPQRS
1
3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2
1 priedas
3
4
5
M.Dobužinskio rusų kultūros ir estetinio lavinimo centras, 191829684, V.Krėvės pr. 54, Kaunas
6
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
7
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)
8
9
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
10
11
PAGAL 2013 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
12
7/12/2013
13
(data)
14
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais
15
Eil. Nr.StraipsniaiPastabos Nr.Ataskaitinis laikotarpisPraėjęs ataskaitinis laikotarpis
16
A.PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS309954.12322531.97
17
I.FINANSAVIMO PAJAMOS294843.9126003.71
18
I.1.Iš valstybės biudžeto 2000.00
19
I.2.Iš savivaldybių biudžetų 292843.6126003.71
20
I.3.Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
21
I.4.Iš kitų finansavimo šaltinių
22
II.MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
23
III.PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 11915.05805
24
III.1.Pagrindinės veiklos kitos pajamos11915.005805
25
III.2.Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma3195.22190723.26
26
B.PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS297557.17307179.83
27
I.DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO196087.4109236
28
IINUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS5059.762530.4
29
III.KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ90590.96192851.64
30
IV.KOMANDIRUOČIŲ
31
V.TRANSPORTO
32
VI.KVALIFIKACIJOS KĖLIMO
33
VII.PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
34
VIII.NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
35
IX.SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA759.1494.72
36
X.SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
37
XI.NUOMOS
38
XII.FINANSAVIMO
39
XIII.KITŲ PASLAUGŲ4943.192005.25
40
XIV.KITOS116.7561.82
41
C.PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS12396.9515352.14
42
D.KITOS VEIKLOS REZULTATAS38919.7852226.71
43
I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS38919.7859651.96
44
II.PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
45
III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
46
E.FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS-1,36-0.61
47
F.APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA
48
G.PELNO MOKESTIS
49
H.GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ
50
I.NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
51
J.GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS#VALUE!75003.49
52
I.TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
53
II.TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI
54
55
DirektoriusValerijus Berežokas
56
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)(parašas)(vardas ir pavardė)
57
Buhalterė
Rita Stankevičienė
58
Loading...
Main menu