ตารางเรียน-สอน-เทรม2.2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. 1 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 1/1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
2
วัน/วิชา/คาบเรียน123456789
3
09.00 - 09.45
09.45 - 10.30
10.30 - 11.15
11.15-12.00
12.00 - 12.45
12.45 - 13.30
13.30 - 14.15
14.15 - 15.00
15.00 - 15.30
4
จันทร์
ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
5
รหัสวิชา
20001-20012000-1609
6
ท/ปทฤษฎีทฤษฎี
7
ห้องเรียน
ห้องประชุมห้องประชุม
8
อาจารย์อ.สาวิตรี บัวชุมอ.ใหม่
9
อังคาร
ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจระบบปฏิบัติการเบื้องต้นภาษาไทยเพื่ออาชีพ
10
รหัสวิชา
2204-20012204-20022000-1102
11
ท/ปทฤษฎีปฏิบัติทฤษฎี
12
ห้องเรียน
Room 6Com 1ห้องประชุม
13
อาจารย์อ.โชติกา ยาสาไชยอ.ปิยมัณฑน์ โชติกุลศิรวุฒิอ.ฐิตาภรณ์ ชัยรัง
14
พุธ
ชื่อวิชา
การบัญชีเบื้องต้น2วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
15
รหัสวิชา
2200-10032000-1301
16
ท/ปทฤษฎีทฤษฎี
17
ห้องเรียน
Room 6Room 4
18
อาจารย์อ.ใหม่อ.นิตดา กาญจนราช
19
พฤหัสบดี
ชื่อวิชา
ระบบปฏิบัติการเบื้องต้นคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพกิจกรรมองค์กรวิชาชีพ 1
20
รหัสวิชา
2204-200220001-2001
21
ท/ปทฤษฎีปฏิบัติ2000-2003
22
ห้องเรียน
ห้องประชุมCom 1
23
อาจารย์อ.ปิยมัณฑน์ โชติกุลศิรวุฒิอ.สาวิตรี บัวชุม
24
ศุกร์
ชื่อวิชา
การบัญชีเบื้องต้น2คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
25
รหัสวิชา
2200-10032204-20012000-1202
26
ท/ปทฤษฎีปฏิบัติทฤษฎี
27
ห้องเรียน
Room 6Com 1Room 6
28
อาจารย์อ.ใหม่อ.โชติกา ยาสาไชยอ.ศรีสวรรค์ เหง้าสุวรรณ
29
ผู้ตรวจสอบผู้อนุมัติ
30
31
……………………………………………………………………………………………………
32
(นายสาธิต สุมนารถ)(นางศรีสวรรค์ เหง้าสุวรรณ)
33
รองฝ่ายวิชาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม
34
ตารางเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. 1 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 1/2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
35
วัน/วิชา/คาบเรียน123456789
36
09.00 - 09.45
09.45 - 10.30
10.30 - 11.15
11.15-12.00
12.00 - 12.45
12.45 - 13.30
13.30 - 14.15
14.15 - 15.00
15.00 - 15.30
37
จันทร์
ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพระบบปฏิบัติการเบื้องต้นทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
38
รหัสวิชา
20001-20012204-20022000-1609
39
ท/ปทฤษฎีปฏิบัติทฤษฎี
40
ห้องเรียน
ห้องประชุมCom 1ห้องประชุม
41
อาจารย์อ.สาวิตรี บัวชุมอ.ปิยมัณฑน์ โชติกุลศิรวุฒิอ.ใหม่
42
อังคาร
ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจภาษาไทยเพื่ออาชีพ
43
รหัสวิชา
2204-20012000-1102
44
ท/ปทฤษฎีทฤษฎี
45
ห้องเรียน
Room 6ห้องประชุม
46
อาจารย์อ.โชติกา ยาสาไชยอ.ฐิตาภรณ์ ชัยรัง
47
พุธ
ชื่อวิชา
การบัญชีเบื้องต้น2คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
48
รหัสวิชา
2200-100320001-20012204-2001
49
ท/ปทฤษฎีปฏิบัติปฏิบัติ
50
ห้องเรียน
Room 6Com 1Com 1
51
อาจารย์อ.ใหม่อ.สาวิตรี บัวชุมอ.โชติกา ยาสาไชย
52
พฤหัสบดี
ชื่อวิชา
ระบบปฏิบัติการเบื้องต้นกิจกรรมองค์กรวิชาชีพ 1
53
รหัสวิชา
2204-2002
54
ท/ปทฤษฎี2000-2003
55
ห้องเรียน
ห้องประชุม
56
อาจารย์อ.ปิยมัณฑน์ โชติกุลศิรวุฒิ
57
ศุกร์
ชื่อวิชา
การบัญชีเบื้องต้น2วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
58
รหัสวิชา
2200-10032000-13012000-1202
59
ท/ปทฤษฎีทฤษฎีทฤษฎี
60
ห้องเรียน
Room 6Room 4Room 6
61
อาจารย์อ.ใหม่อ.นิตดา กาญจนราชอ.ศรีสวรรค์ เหง้าสุวรรณ
62
ผู้ตรวจสอบผู้อนุมัติ
63
64
……………………………………………………………………………………………………
65
(นายสาธิต สุมนารถ)(นางศรีสวรรค์ เหง้าสุวรรณ)
66
รองฝ่ายวิชาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม
67
ตารางเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. 2 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 2/1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
68
วัน/วิชา/คาบเรียน123456789
69
09.00 - 09.45
09.45 - 10.30
10.30 - 11.15
11.15-12.00
12.00 - 12.45
12.45 - 13.30
13.30 - 14.15
14.15 - 15.00
15.00 - 15.30
70
จันทร์
ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาการผลิตสื่อสื่งพิมพ์
71
รหัสวิชา
2204-20042204-20052204-2104
72
ท/ปทฤษฎีทฤษฎีปฏิบัติ
73
ห้องเรียน
Room 5Room 7Com 2
74
อาจารย์อ.ปิยมัณฑน์ โชติกุลศิรวุฒิอ.สาวิตรี บัวชุมอ.เฉลิมชัย เปรยรัตน์
75
อังคาร
ชื่อวิชา
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ
76
รหัสวิชา
2000-13102204-2106
77
ท/ปทฤษฎีปฏิบัติ
78
ห้องเรียน
Room 4Com 3
79
อาจารย์อ.ศรีสวรรค์ เหง้าสุวรรณอ.เจษฎา แสนสุภา
80
พุธ
ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ
81
รหัสวิชา
2204-20042200-10012204-2106
82
ท/ปทฤษฎีทฤษฎีปฏิบัติ
83
ห้องเรียน
Room 5Room 3Com 3
84
อาจารย์อ.ปิยมัณฑน์ โชติกุลศิรวุฒิอ.ศิวพงษ์ เสือปานกลางอ.เจษฎา แสนสุภา
85
พฤหัสบดี
ชื่อวิชา
การผลิตสื่อสื่งพิมพ์กิจกรรมองค์กรวิชาชีพ 2
86
รหัสวิชา
2204-2104
87
ท/ปปฏิบัติ2000-2004
88
ห้องเรียน
Com 2
89
อาจารย์อ.เฉลิมชัย เปรยรัตน์
90
ศุกร์
ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาการถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์
91
รหัสวิชา
2204-20052210-2103
92
ท/ปปฏิบัติท/ป
93
ห้องเรียน
Com 2Com 2
94
อาจารย์อ.สาวิตรี บัวชุมอ.โชติกา ยาสาไชย
95
ผู้ตรวจสอบผู้อนุมัติ
96
97
……………………………………………………………………………………………………
98
(นายสาธิต สุมนารถ)(นางศรีสวรรค์ เหง้าสุวรรณ)
99
รองฝ่ายวิชาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม
100
ตารางเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. 3 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 3/1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
Loading...
Main menu