ABCDEFGHIJKLMN
1
Aikaleima
Muutos alkaa riviltä
Muutos päättyy riville
Esittäjä (äänivaltainen edustaja)
Esitystä kannattaa (äänivaltainen edustaja)
Muutos on
Muutettava tekstiLyhyt perustelu (vapaaehtoinen, max 500 merkkiä)
2
10.5.2022 klo 14.47.011012Forsgrén Bella Minttu Massinen korvausKoko kappaleen siirto johdannon toiseksi kappaleeksi
3
10.5.2022 klo 14.48.371011Forsgren Bella Massinen Minttu korvauskestävä talous -> ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä talous
4
10.5.2022 klo 17.02.2711Väisänen IrjaSaarinen Ninnipoistokestävä talous ja toimiva tasa-arvoOnko meillä nämä kaksi asiaa aidosti toimivia? Ei.
5
10.5.2022 klo 14.50.181821Forsgren Bella Massinen Minttu korvausKoko kappaleen siirto johdannon ensimmäiseksi kappaleeksi
6
10.5.2022 klo 12.30.072829Peltola JanneAino TuominenkorvausKorvataan "tuulivoima" -> "sähköautot". Sähköjärjestelmä on jo pitkälti puhdas, mutta lämpö (kuten mainitut lämpöpumput) sekä liikenne (sähköautot) vaativat edelleen politiikkatoimia.
7
10.5.2022 klo 21.46.142829Petteri RätyJanne Peltolakorvaus“Lämpöpumput ja tuulivoima” → “"Vähäpäästöiset teknologiat, kuten lämpöpumput ja sähköautot"Yleisempi virke kuin yksittäisten teknologioiden nosto sopisi paremmin yhteen periaateohjelman virkkeen “Energiatalouden tulee olla tehokasta, perustua päästöttömiin tai vähäpäästöisiin energiamuotoihin ja hyödyntää kaikkia kestäviä ratkaisuja, jotka vähentävät fossiilisten polttoaineiden käyttöä. “ kanssa.
8
10.5.2022 klo 14.51.092930Forsgren Bella Massinen Minttu korvausLaadukkaat koulut ovat -> Laadukas koulutusjärjestelmä on
9
10.5.2022 klo 16.48.4429Väisänen IrjaSaarinen NinnipoistoVenäjänHaluamme irti kaikesta fossiilisesta energiasta.
10
10.5.2022 klo 14.52.133131Forsgren Bella Massinen Minttu lisäysniin lähtömaassa kuin Suomessakin.
11
10.5.2022 klo 23.18.3235Paavilainen MarikaSaana Nuutinen, Marika Visakova, Meri LöyttyniemilisäysRivin loppuun: "mukaan lukien YK:n Kestävän Kehityksen tavoitteet."YKn kestävän kehityksen tavoitteet kuuluvat ohjelman lähtökohtiin, koska ne liittyvät jokaiseen 7 kokonaisuuteen, ei vain kansainväliseen osuuteen, jossa ne nyt on mainittu (riveillä 1319-1320).
12
10.5.2022 klo 14.53.0148Forsgren Bella Massinen Minttu korvausturvallisuutta -> perus- ja ihmisoikeuksia
13
8.5.2022 klo 21.33.455457Urhonen Amu + Forsgren BellaKähkönen Merja + Massinen MinttupoistoOhjelmassa esitämme, mitä tekisimme, jos saisimme yksin päättää. Käytännössä
demokratiassa päätökset perustuvat erilaisten näkemysten kohtaamiseen ja
yhteensovittamiseen. Ohjelman esitykset pitää myös toteuttaa kulloisenkin taloudellisen
tilanteen puitteissa, osa usean vaalikauden kuluessa.
Tämä on itsestäänselvää. Pätkästä tulee sellainen olo, että olemme jo valmiiksi perääntymässä omista tavoitteistamme.
14
10.5.2022 klo 21.50.136667Jesse WeckrothAntti 'Jogi' PoikolapoistoKestävän Suomen rakentamiseen tarvitaan yli viiden miljoonan ihmisen joukkue.Virke on tosiasiallisesti merkityksetön ja tällaista yksimielisyyttä ei ole syytä olettaa syntyvän.
15
9.5.2022 klo 16.38.508485Ollikainen MikaOllikainen MikalisäysSanan luonnontilaiset jälkeen: ja luonnontilaisen kaltaiset metsät.Luonnontilaisia metsiä Suomessa on niin vähän että pitää aina muistuttaa, myös ohjelmateksteissä, miten tärkeää on huomioida myös luonnontilaisen kaltaiset metsät.
16
9.5.2022 klo 17.07.448485Sairanen HeikkiHeinälä Annilisäys(uusi kohta) Suojellaan kaikki valtion maiden vanhat metsät. Luontokadon pysäyttäminen on yksi aikamme merkittävimpiä ongelmia. On loogista ja helppoa aloittaa valtion omista maista. Tämä on yksinkertainen ja konkreettinen tavoite.
17
10.5.2022 klo 16.47.328990Mamia NanniKivistö EerokorvausPainotetaan suojelussa luonnontilaisia ja niiden kaltaisia
alueita sekä yhteyksien luomista suojeltujen alueiden välille.
Luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi kaikki alueet on otettava tarkastelun alle.
18
10.5.2022 klo 20.41.258990Kentala JuliannaHeinälä AnnikorvausMuutetaan muotoon: "Painotetaan suojelussa luonnontilaisia ja niiden kaltaisia
alueita sekä yhteyksien luomista suojeltujen alueiden välille."
19
10.5.2022 klo 23.59.2495Mika FlöjtAri JänttilisäysValtionhallinnoimilla metsäalueilla toteutetaan hakkuut ns. jatkuvalla kasvatuksella ja suo-ojitukset kielletään. Kemera tuet uudistetaan siten, että suo-ojitukset eivät enää ole mahdollisia. Metsäauraukset yksityismailla kielletään ravinne- ja raskasmetallipäästöjen takia (vesistökuormitus). Auraukset heikentää luonnonmonimuotoisuutta sekä metsien moninaiskäyttöä. Suo-ojituksia lapissa yhä 2022 ja aurauksia yksityismailla
20
10.5.2022 klo 20.25.4497Toivonen MiloSavonlahti Villekorvaus"Vahvistetaan saimaannorpan suojelua laajentamalla verkkokalastuksen rajoituksia." -> "Kielletään saimaannorpalle vaaraa aiheuttavat kalastuskeinot saimaannorpan levinneisyysalueella."Korvaava muotoilu on suoraan puolueen tuoreesta vesiensuojeluohjelmasta, joka vastaa pohjaa paremmin mm. valtuuskunnan ajatusta saimaannorpan suojelun suunnasta.
21
10.5.2022 klo 23.11.1698Mika FlöjtAri JänttilisäysLisätään valvontaa uhanalaisten lajien suojelun turvaamiseksi Liito-oravan suojelun ja valvonnan epämääräisyys. Tällä hetkellä toimijoiden harteilla, joilla ei ole välttämättä sitä tietotaitoa ja halua tehdä suojelupäätöksiä sekä metsänkäytön rajoituksia.
22
10.5.2022 klo 19.44.5499Teerikangas AnniVäisänen Jukkakorvaus"Rajoitetaan pesimäaikaisia hakkuita.." -> Lopetetaan pesimäaikaiset hakkuut...Kaikkien lintujen pesintöjä on säädösten mukaan suojeltava hakkuilta. Uhanalaisten lintujen pesimäalueilla ei riitä hakkuiden rajoittaminen, vaan hakkuita ei saa tehdä.
23
10.5.2022 klo 21.30.5599Mika FlöjtAri JänttikorvausLuovutaan kesähakkuista kaikkien lintujen pesimärauhan turvaamiseksi Uhanalaiset ovat aivan liian suppea käsite, kun vallalla on kiihtyvä luonnonmonimuotoisuuden heikkeneminen
24
10.5.2022 klo 23.06.18102103Mika FlöjtAri Jäntti lisäysVihreät toimivat valtionomistajaohjauksen kautta niin, että valtionyhtiöt Fortum / Kemijoki Oy lopettavat vastustuksen padottujen jokien kalatalousvelvoitteiden muuttamista kohtaan sekä rakentavat pikaisesti luonnonmukaiset ohitusuomat kaikille vaelluskaloille ylös- ja alasvaelluksen turvaamiseksi. Lisäksi valtionyhtiöt toimeenpanevat EU:n vesipuitedirektiivin muut tavoitteet. Fortum / Kemijoki Oy ovat vastustaneet hallitusohjelman ja omistajaohjauskirjauksien vastaisesti kalatalousvelvoitteiden muuttamista Kemi- ja Oulujoella sekä estäneet EU:n vesipuitedirektiivin toimeenpanoa.
25
10.5.2022 klo 23.14.00104Mika FlöjtAri JänttilisäysAnnetaan resursseja eri toimijoille uhanalaisrekisterin yhdistämiseen Puutteita Laji.fi tietokannassa
26
10.5.2022 klo 23.55.14109Mika FlöjtAri JänttilisäysLisätään rahoitusta kaupunkien ja maaseudun retkeilyverkostojen ylläpitoon ja suojavyöhykkeiden lunastamiseen sekä luonnonsuojelu- ja virkistysalueisiin kytkeytyvien metsäalueiden pehmeämpien metsänkäyttömuotojen edistämiseen
27
9.5.2022 klo 17.40.56123123Sairanen HeikkiStenhäll Jaakkolisäys(uusi kohta) Ilmasto- ja luontovaikutukset tulee huomioida kaikessa toiminnassa systemaattisesti. Erityisesti arvioidaan valtion investointien ilmasto- ja ympäristövaikutukset ja estetään ympäristölle tai ilmastolle haitalliset hankkeet.Kestävän kasvun ohjelmassa eli Suomen EU-elvytyspaketissa tehtiin kaiketi ensimmäistä kertaa arviointi toimien ilmastovaikuttavuudesta etukäteen. Pakettiin ei otettu mukaan Do no significant harm -periaatteen vastaisia hankkeita ja lisäksi kaikki investointikohteet arvioitiin 0, 40 tai 100 prosenttisesti ilmastotoimiksi ja näitä koottiin tietty määrä.

Tästä hankkeesta saadut opit pitäisi saada kaikkiin hallituksen investointeihin ohjaaviksi mittareiksi. Erityisesti tietysti poikkeuksellisissa elvytyspaketeissa, mutta kenties myös muuten mukaan, jos investoinnit saataisi eriteltyä budjetissa muista menoista.

Myös muu menojen sekä lainsäädännön arviointi on tärkeää tehdä mahdollisimman systemaattisesti. Tässä toimet vaativat kuitenkin vielä mielestäni lisäarviointia ja eivät ehkä onnistu aivan välittömästi.
28
10.5.2022 klo 22.43.01124Lassila Ida-MariaPalovaara Saanalisäyskorvaus ja lisäys: "...kuntien, maakuntien ja kolmannen sektorin..." poistetaan sana "alueiden"alueiden on tynkä ilmaisu
29
10.5.2022 klo 22.54.47133Mika FlöjtAri JänttilisäysMalmikairaukset kielletään vesistöissä ja pohjavesialueilla.
30
10.5.2022 klo 21.26.49134Mika Flöjt Ari Jäntti lisäysEdellytetään saamelaiskäräjien ja lapinkylien yhteisöjen päätöstä kaivoksista saamelaisten perinteisillä kotiseutualueilla Koko vanha Lappi on ILO sopimuksen mukaista saamelaisaluetta (alue missä alkuperäiskansat asuivat ennenkuin valtionrajat muodostettiin), jossa perinteisillä yhteisöillä tulee olla enemmän päätäntävaltaa maankäyttöön. Vihreät ovat vuosikymmeniä ajaneet ILO sopimuksen ratifiointia.
31
10.5.2022 klo 10.36.54135136Holma MaijaWeckroth JessepoistoOtetaan kaivosluvan ja malminetsinnän harkinnassa huomioon vaikutukset muille
elinkeinoille, virkistykselle ja asumiselle.
Kaivosluvan kohdalla harkinta tehdään ympäristölupaprosessissa sekä kaavoituksessa, pelkällä kaivosluvalla ei kaivosta voi perustaa. Malminetsinnän vaikutukset muihin elinkeinoihin, virkistykselle ja asumiselle ovat käytännössä olemattomat, sillä malminetsintää ei saa tehdä 150 metriä asumiseen tai työskentelyyn käytetystä kiinteistöstä ja sen pihapiiristä (Kaivoslaki 7§). Lisäksi malminetsinnän vaikutukset luontoon muodostuvat käytännössä maastossa kulkemiseen käytetyistä ajoneuvoista sekä kairausrei’istä. Vaikutukset luontoon, esim. puiden katkeamiset, kairausreiät, täytyy ennallistaa malminetsinnän loputtua. Nämä siis löytyvät jo nykyisestä kaivoslaista.
32
10.5.2022 klo 22.57.30135Mika FlöjtAri JänttilisäysKaikki malminetsintä, erityisesti kairaukset, tapahtuu vain yhteiskunnan luvituksen ja valvonnan kautta. Maanomistajien antamat luvat malminetsinnälle kielletään. Yhteiskunnan tulee luvittaa ja tietää kaikki malminetsinnän kohteet. Tämä on yhteiskunnan, muiden alueen maanomistajien ja kiinteistönomistajien, maankäyttäjien, vesialueiden omistajien oikeusturvakysymys.
33
10.5.2022 klo 22.53.23137Mika Flöjt Ari JänttilisäysMalmikairaukset uraanivyöhykkeillä ja uraanimalmioissa vaatii aina YVA:n ja vaatii kunnan erillisen puollon.
34
10.5.2022 klo 22.39.03142Lassila IdaTikkinen Annakaisa lisäysEnnaltaehkäistään kemikaalien ja mikromuovin pääsyä vesistöihin
35
10.5.2022 klo 22.59.56142Mika FlöjtAri JänttilisäysKaivoksille vaaditaan aidosti kaikki haitalliset aineet puhdistavat jätevedenpuhdistamot Nykyiset saostuskentät, jätevesialtaat sekä purkuputkiratkaisut eivät vaali puhtaita vesiä ja ole vesiluonnon etu
36
10.5.2022 klo 23.24.19142Mika FlöjtAri Jäntti lisäysLaajennetaan sisävesistöjen vesien ja vesiekosysteemin kokonaisuuksien suojelua muun muassa Natura vesistöillä. ELY:jen ympäristöpuolelle annetaan toimivaltaa ja resursseja alkaa parantamaan vesistöjen tilaa. EU vaatii vesialuekokonaisuuksien suojelua ja meillä on jo muun muassa Ounasjoella Natura-alue. Vastaavia vedenlaatua suojaavia Natura-alueita voisi olla muun muassa Keski-Kemijoella, Ylä-Kemijoella, Nuorttijoella, Kitkan-Koutajoen vesistö, Kuhmon koskilla sekä valtion tulisi määritellä muun muassa Kiiminki-, Olhava- ja Simo erityisvesistöiksi missä parannetaan ELY-keskuksen Y-puolen toimesta koko vesistön vedenlaatua vesistöjen uhanlaisten meritaimen ja lohikantojen elpymiseksi.
37
10.5.2022 klo 23.00.50143Mika FlöjtAri JänttilisäysVihreät edistävät kaikkia EU:n vesipuitedirektiviin tavoitteiden pikaista toimeenpanoa
38
10.5.2022 klo 14.55.10144145Forsgren Bella Massinen Minttu korvausRakennetaan ilmastopositiivinen Suomi -> Tehdään reilu siirtymä ilmastopositiiviseen Suomeen
39
10.5.2022 klo 14.56.17151151Forsgren Bella Massinen Minttu lisäysja ympäristöön
40
10.5.2022 klo 14.57.17152Forsgren BellaMassinen Minttu lisäysja energiahankkeiden elinkaarivaikutukset tulee selvittää ennen päätöksentekoa.
41
10.5.2022 klo 23.31.47154168Mika FlöjtAri JänttilisäysVihreät edistävät ns. betoniveroa ja/tai sementin/asfaltin käytön kompensaatiotaBetoni(sementti)teollisuuden päästöt ovat maailman kolmanneksi suurimmat heti Kiinan ja Yhdysvaltojen jälkeen. Kun semetintuotannolle laitetaan vero tai kompensaatiovelvoite siten, että jos rakentaa esimerkiksi betonista kerrostalon tulee siihen hybridienergian tuotantovelvoite esim. maalämmöllä, aurinkokattopelleillä, tuuliruuveilla ja energiaa kerääviä pinnoilla. Edistetään asfattirakentamisessa energiaa kerääviä ratkaisuja muun muassa moottoriteillä ja kevyenliikenteen väylillä.
42
10.5.2022 klo 20.42.29156Kentala JuliannaHeinälä AnnilisäysOtsikon alle uusi kohta: "Asetetaan julkisille hankinnoille päästövähennystavoite"
43
9.5.2022 klo 21.39.43159Brandt AndersHaavisto JamilisäysJulistetaan ilmastohätätilaEuroopan parlamentti julisti ilmastohätätilan jo vuonna 2019, ja mekin vaadimme viime vuonna puoluekokouksessa hallitusta julistamaan ilmastohätätilan.

Ilmastohätätilan julistaminen on symbolinen teko joka osoittaa, että me otamme ilmastokriisin sillä vakavuudella, millä se kuuluukin ottaa. Se osoittaa, että tiedostamme nykyisen kriisitilanteen, jossa olemme, ja olemme valmiita tekemään kaikkemme ratkoaksemme kriisin.
44
10.5.2022 klo 12.31.10159Peltola JannePoikola AnttipoistoPoistetaan "hiilikädenjälkeä eli"Hiilikädenjäljestä on kovaa vauhtia tulossa uusi viherpesun muoto, kun omia päästöjä halutaan peitellä ja vähätellä korostaen että ilmastopositiiviset vaikutukset ylittävät haitat. Mittari on kiistanalainen eikä siihen kuulu esimerkiksi köyhien maiden ilmastotyön tukeminen. Tällä kirjauksella vihreät vain sekoittavat jo entisestään heikosti määriteltyä ja tarpeetonta konseptia.
45
10.5.2022 klo 12.31.53163Peltola JanneSeppälä Villekorvaus"negatiivisille päästöille" -> "teknologiselle hiilensidonnalle"On harhaanjohtavaa puhua negatiivisista päästöistä jos hiilidioksidi ohjataan raaka-aineeksi, varsinkin kun se päätyy todennäköisesti lyhytikäisiin tuotteisiin kuten synteettisiin polttoaineisiin.
46
10.5.2022 klo 12.32.38167Peltola JannePoikola AnttilisäysLisätään rivin loppuun "ja edistetään kotimaisten päästökompensaatiotuotteiden markkinoiden syntymistä.Kynnys päästökompensointiin on monella toimijalla varmasti matalampi jos tarjolla on kotimaisia vaihtoehtoja.
47
8.5.2022 klo 20.10.07168Seuri EnniSavonlahti VillelisäysTunnistetaan eläintuotannon huomattavan vähentämisen välttämättömyys sekä ilmaston että ympäristön kannalta, ja toimitaan tätä tavoitetta kohti aina kun mahdollista. Eläintuotannon vähentäminen mainitaan maataloutta ja eläinten oikeuksia koskevissa kohdissa, mutta sen on näyttävä myös ympäristöä koskevassa kohdassa. Eläintuotanto on yksi merkittävimmistä ympäristöongelmien ja ilmastonmuutoksen taustatekijöistä, ja sen vähentäminen on myös yksi niistä keinoista, joihin oikeasti pystymme, jos haluamme.
48
8.5.2022 klo 23.55.14168Antti 'Jogi' PoikolaJanne Peltolalisäysuusi bullet: Hyödynnetään datakeskusten hukkalämpö, ohjataan ICT-sektori päästöttömän energian käyttöön ja panostetaan energiatehokkaan ohjelmistokehityksen osaamiseen.Vihreiden tulee edistää myös digitalisaation ympäristövaikutusten minimointia.
49
10.5.2022 klo 18.07.48168171Vadelmakoski KristaPauliina PalolisäysLisätään uusi pallura rivin 167 jälkeen. Tuetaan monimuotoisuuden lisäämistä maanviljelyssä taloudellisen ohjauksen kautta, jotta maatalousyrittäjillä on taloudellisesti mahdollista tehdä ilmastokestävää maataloutta ja näin vahvistaa samalla myös Suomen ruokaturvallisuutta.Monimuotoista viljelyä ei tällä hetkellä tueta. Maatalousyrittäjät tekevät enemmän vähemmällä keskittäen ja kasvattaen tuotantoa. Vallalla olevat markkinat sekä nykyinen tukijärjestelmä eivät tue monimuotoista pienviljelyä.
50
10.5.2022 klo 12.34.26171Peltola JannePoikola AnttipoistoPoistetaan "ja vahvistetaan".Nykyiset tuet ovat jo hyvin anteliaita ja niiden kasvattaminen tarkoittaa myös kustannustehokkuuden heikentymistä.
51
10.5.2022 klo 14.57.56177Forsgren Bella Massinen Minttu lisäysuusi kolmas pompsukka: Nivotaan tasa-arvonäkökulma ilmastotyöhön, tunnistetaan ilmastotoimien sukupuolittuneet vaikutukset ja varataan riittävä rahoitus ilmasto- ja tasa-arvopolitiikan koordinaatiolle.
52
10.5.2022 klo 12.35.19181182Peltola JanneMikkonen TiinalisäysLisätään palluran loppuun "Varmistetaan tuuli- ja aurinkovoiman alati kiihtyvän kasvun edellytykset."Mainitaan erikseen myös tuuli- ja aurinkovoima, ettei näytä siltä että vain ydinvoima on meille keskeinen sähköntuotannon lähde.
53
10.5.2022 klo 23.34.46184Mika FlöjtAri JänttilisäysTuuliruuveja rakennetaan kaupungeissa kerrostalojen, kauppojen ja kiiteistöjen katoille Kaupunkikiinteistöjen kattotilat ovat mahdollisuus tuuliruuvirakentamiselle.
54
10.5.2022 klo 14.59.05185Forsgren Bella Massinen Minttu lisäys, päästöttömiä
55
10.5.2022 klo 20.53.10185Aino TuominenAntti 'Jogi' Poikolalisäysinvestointutukien “ja yritysten energiainvestointien vapaan poisto-oikeuden”Energia-investointien vapaa poisto-oikeus olisi yrityksille nopea verohyöty, joka ei kuitenkaan pienentäisi kokonaisverokertymää (vain jaksotus muuttuisi). Vähemmän byrokratiaa, kuin investointituissa... toki nämä kaksi instrumenttia voivat toimia myös rinnakkain.
56
10.5.2022 klo 17.48.00188Vartiainen EeroAiniala TerhilisäysTyhjälle riville lisäysteksti uutena pallukkana: ”Vauhditetaan aurinko- ja tuulivoiman kasvua helpottamalla voimaloiden verkkoon kytkentää ja jouduttamalla lupamenettelyjä. Tuetaan erityisesti pienten aurinkosähköjärjestelmien asentamista poistamalla niiden hankinnasta arvonlisävero määräajaksi kotitalouksilta.”Uusiutuvan energian tuotanto on ainoa kestävä ratkaisu pitkällä aikavälillä ja on perinteisesti ollut Vihreän liikkeen ja puolueen tavoitteissa. Nyt puolueohjelman luonnoksessa ei sanota mitään aurinko- ja tuulivoimasta lukuun ottamatta puolustusvoimain tutkaongelmaa. Kuitenkin esim. katoille asennettavan aurinkosähkön potentiaali on valtava ja sitä voidaan rakentaa nopeasti ja samalla vähentää riippuvuutta fossiilisista tuontipolttoaineista.
57
10.5.2022 klo 12.32.08189Anne Sormunen
Jouni Vauhkonen
korvausKorvataan sana "kestävää" sanalla "siirtymäkauden" Ydinvoimaa on mm. uraanintuotannon sekä korkea-aktiivisen jätteen ympäristöriskien vuoksi erittäin vaikea määritellä (taloudellisesti, sosiaalisesti tai ekologisesti) kestäväksi. Olemassa olevia ydinvoimalaitoksia käytettäköön niin pitkään, kuin se turvallisesti voidaan tehdä ja on tarpeen, siis siirtymäkauden ajan. Uusia yv-laitoksia ei pidä rakentaa, vaan vanhojen käytön loputtua tulee vihdoin siirtyä nimenomaan kestävään energiantuotantoon.
58
10.5.2022 klo 22.49.40189195Mika FlöjtAri Jäntti korvausVihreät tukevat hajautettujen hybridiuusiutuvien energioiden edistämistä, jotta kaikista voi tulla energiantuottajia hajautettuihin energiaverkkoihin. Ydinvoima on osa keskitettyä suurten energiayhtiöiden energiaverkkoa, joka on riskialtis tässä maailmanpoliittisessa ja vääjäämättömästi voimistuvan globaalin ilmastonmuutoksen aikakaudella.

Vihreät eivät edistä mitään ydinvoimahanketta, ei uraaniatuottavia kaivoksia, miniydinvoimaloita, riskireaktoreiden käyttöönottoa eikä uusia ydinvoimaloita eikä riskialttiita yliajalla olevien vanhojen reaktoreiden jatkolupia - niiden iän myötä lisääntyvien riskien takia.

Ydinenergialakia tiukennetaan ja ydinvoimayhtiöltä edellytetään vakuutukset onnettomuuksien kulujen kattamiseksi
Maailman ilmatieteenlaitos (WMO) yläilmakehän mittausdata kaikkien kasvihuonepäästöjen osalta osoittaa, ettei globaalia ilmastonmuutosta enää voida kaikkien kasvihuonepäästöjen osalta pysäyttää.

Sen vuoksi yhteiskuntien energiapoliittisissa ratkaisuissa tulee huomioida vääjäämättömästi voimistuvan globaalin ilmastonmuutoksen aiheuttamien sään ääri-ilmiöiden vaikutukset energiantuotannon sijoittumiselle ja energiaverkoille riskiyhteiskuntateorioiden pohjalta. Esimerkiksi ydinvoimaloita ei pidä enää missään rakentaa merten rannoille.

Vihreiden pitää alkaa EU:n kautta vaikuttamaan ydinvoimaloiden purkamiseen sekä varautumaan globaalisesti merten rannoilla olevien ydinjätteiden hallintaongelman ratkaisemiseen. Tätä varovaisuusperiaatteen mukaista varautumista edellyttää myös nykyinen sotaisa maailmanpoliittinen tilanne missä uhkaillaan ydinaseiden käytöllä sekä maailmansodan riskillä. Pitää muistaa, että ydinvoimaloiden onnettomuuksien korvaukset on käytännössä ulkoistettu veronmaksajien harteille koska ydinvastuurahasto ei pysty kattamaan kaikkia kustannuksia eikä Mankala-periaatteisilla ydinvoimayhtiöillä ole onnettomuuksiin vakuutuksia.

Energiapolitiikassa Vihreät tähtää eurooppalaisen vihreän liikkeen perusarvojen mukaisesti uusiutuvan energian sekä taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset kestävyyskriteerit täyttävän teknologian edistämiseen. Uusiutuva energia on jo ohittanut fossiiliset polttoaineet Suomessa. Vihreät haluaa vauhdittaa tuulivoiman, aurinkoenergian, geotermisen energian, biokaasu ja kehitysvaiheessa olevien puhtaan teknologian ratkaisujen käyttöönottoa, energiansäästöä, luonnonvarojen kulutuksen kohtuullistamista ja energiatehokkuutta.

Vihreät vastustaa ydinvoiman lisärakentamista; pienten ja suurien, riskireaktoreiden käyttöönottoa sekä ydinvoimaloiden sallimista yliajalle niiden kasvavien riskien takia tässä maailmanpoliittisessa ja globaalimuutoksien tilanteessa. Vihreät pitävät huolestuttavana esityksiä edistää pienydinvoimaloita turvallisuudesta tinkimällä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on osoittanut, että kaikenkokoiset ydinvoimalaitokset voivat pitkän käyttöikänsä aikana muodostua riskikohteiksi. Pienvoimaloiden riskien arviointi ja luvitusprosessit eivät tule nykyisiä laitoksia helpommaksi huomioiden tavoite niiden sijoittamisesta lähelle asutuskeskuksia. Pitää muistaa, että niin pienistä ja kuin suurista uraanivoimaloista tulee uraanin hajoamissarjan käyttöpäästöjä ilmaan ja muun muassa Saksassa on osoitettu lasten leukemiariski ydinvoimaloiden lähellä.

Ydinvoimalat soveltuvat nykyisen, käytettävissä ja markkinoilla olevan teknologian mukaisesti vain keskitettyihin energiaratkaisuihin, jotka pitävät energiamarkkinat suuryhtiöiden hallinnassa. Hajautettu ja uusiutuva energiatuotanto palvelee pieniä ja keskisuuria energiayhtiöitä, tuo moniin kuntin kiinteistöverotuloja sekä on yhteiskunnalle huoltovarmuuden kannalta turvallisempi ratkaisu. Todellinen kestävä energiamurros tapahtuu, kun energiankuluttajista tulee aktiivinen, joustavasti säädelty osa energiajärjestelmää sekä monien uusiutuvien energiamuotojen tuottajia ja varastoijia.

Ydinjätteiden eikä uraanikaivosjätteiden turvallista varastointia ole ratkaistu. Kuvaavaa on, että Eurajoen repaleiseen kallioon tehtyyn ns. Onkaloon tulee Fennovoimankin asiantuntijoiden mukaan 30 kuutiota vettä tunnissa ja Tukholman Teknillisen korkeakoulun vertaisarvioitu kansainvälinen tutkimus on osoittanut, että SKB:n ja Posivan käyttämät kuparikapselit korroosioituvat, eivätkä kestä edes 1000 vuotta saati Posivan vaatimaa 100 000 vuotta. Amerikan tiedeakatemia on todennut, että ydinjätettä pitää turvallisesti säilöä ja valvoa vähintään 300 000 vuotta, mieluummin miljoona vuotta. Näitä kustannuksia ja hallintaongelmaa ei ole laskettu uraanivoiman hintaan. Uraanivoima onkin eettisesti ja moraalisesti kestämätön energiatuotantomuoto ja se on erityisen kallis juuri - ihmiskunnalle.
59
10.5.2022 klo 15.00.11190191Forsgren Bella + Väisänen IrjaMassinen Minttu + Saarinen NinnipoistoKoko pompsukan poistoOnko tämä enää tarpeen?
60
10.5.2022 klo 12.44.15191Peltola Jannevan Wonterghem, AnttilisäysLisätään toimenpiteen loppuun "Etsitään uusia tapoja toteuttaa vastaava määrä vakaata, päästötöntä perustuotantoa.”Vakaan, puhtaan perustuotannon tarve ei ole kadonnut mihinkään vaikka umpisurkea hanke onneksi kaatuikin.
61
10.5.2022 klo 12.46.45191Anne SormunenJouni Vauhkonenlisäyshallintoon-sanan perään lisäys: ", eikä täytä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän energiantuotannon tunnusmerkkejä"Fennovoiman hanke on alusta saakka perustunut röyhkeään toimintaan, jossa on leväperäisin suunnitelmin, paikallisväestöä kunnallisen päätöksenteon aikaan mm. maiden pakkolunastuksella uhaten "painostaen", heikkoon turvallisuuskulttuuriin pohjaten puskettu riskialtista hanketta eteenpäin hyvin kyseenalaisinkin keinoin. Uraanipolttoaine olisi hankittu alueelta, jonne kv-tarkkailijoita ei päästetä tarkistamaan tuotannon vastuullisuutta. Lisäksi hankkeen vuoksi on raivattu ja tuhottu satoja hehtaareja aiemmin luonnonarvokauppasopimuksin ja ympäristötukisopimuksin suojeltua maankohoamisrannikon metsätyyppien luontoarvoiltaan rikasta aluetta, sekä räjäytetty arvokkaat rantakallioiden alueet. Alueen merkitystä kansallisesti tärkeänä lintualueena (FINIBA, Takaranta) sekä kansainvälisesti merkittävänä arktisten lintujen muutto- ja levähdysreittinä ei ole huomioitu. Hankkeen taloudellinen pohja on ollut heikko, kannattamaton, mitä osakaspako on indikoinut jo useita vuosia.
62
10.5.2022 klo 12.59.06192Anne SormunenJouni VauhkonenlisäysUusi pallura rivien 191 ja 192 väliin: "Periaatelupia ydinvoiman lisärakentamiseen ei myönnetä."Monin tavoin ongelmallisesta (mm. uraanintuotannon ympäristökuormitus, korkea-aktiivinen jäte ja sen varastoinnin kustannukset&turvallisuus, rehevöittävä lauhdelämpö voimaloista, häiriötilanteissa riskialttiit keskitetyt suuret yksiköt tai prototyyppiset uudet hieman pienemmät riskeineen) ydinvoimasta ei (fossiilisten ohella) voida siirtyä kestävän, puhtaan energian tuotantoon, mikäli edelleen myönnetään lupia, joiden nojalla rakennetaan yhä uusia, 30-50 vuotta käytössä olevia yv-laitoksia. Uraanin käyttö energiantuotannossa kytkeytyy aina myös ydinaseisiin. Ilman ydinvoimaa ei ole ydinaseita.
63
10.5.2022 klo 13.12.44194195Anne SormunenJouni VauhkonenkorvausKorvataan koko palluran teksti tällä:" Pienten modulaaristen ydinvoimaloiden tutkimusta voidaan jatkaa. Ne eivät kuitenkaan ole realistinen ratkaisu ilmastotoimien edellyttämässä aikataulussa."Ydinvoimateollisuus on lanseerannut uraanin käyttöön perustuvia ns. pienydinvoimaloiden malleja. Suurimmillaan ne lähentelevät nykyisten ydinvoimaloiden kokoa ja sisältävät samanlaisia riskejä kuin suuremmatkin. Pieniä modulaarisia ydinreaktoreita (SMR) ei markkinoilla ole olemassa, eikä ole tiedossa investoijaa, joka SMR-tyypin reaktoreita valmistavaa tehdasta olisi valmis rakentamaan. Kehitteillä on ideoita ja prototyyppejä, joista ensimmäinen on saatu toimintaan vuonna 2020 (venäläinen Akademik Lomonosov). Ilmastonmuutostaistelussa ei voida tukeutua SMR-reaktoreihin ja ryhtyä uudistamaan lainsäädäntöä varautuen ennakolta vasta kehitteillä olevaan teknologiaan, jonka kaupallinen käyttö voisi alkaa aikaisintaan noin 10 vuoden kuluttua.
64
10.5.2022 klo 15.01.07194195Forsgren Bella Massinen Minttu korvausja sujuvoitetaan erityisesti pienydinreaktoreiden sääntelyä turvallisuudesta tinkimättä -> ja huomioiden uudet tekniset ratkaisut turvallisuudesta tinkimättä.
65
10.5.2022 klo 21.37.13196Aino TuominenAntti van Wonterghem, Tea TörmänenlisäysUusi pallura: "Suhtaudutaan avoimen myönteisesti ydinvoimahankkeisiin, mikäli sellaisiin löytyy luotettavat toimittaja- ja rahoittajatahot.” Energian tasaisen perustuotannon tarve ei ole kadonnut, vaikka Fennovoiman hanke nyt kaatuu. Fossiilisista polttoaineista luopuminen tarkoittaa merkittävää lisäystä vähäpäästöisen energian tarpeeseen, esimerkiksi kemianteollisuudessa ja metalliteollisuudessa. Yksi mahdollinen vaihtoehto on korvata Fennovoiman hanke paremmalla hankkeella, jos toimittajaksi ja rahoittajaksi löytyvät luotettavat tahot. Vihreiden tulee pitää tällainen mahdollisuus avoinna. Mahdollista hyvää hanketta ei tule vastustaa.
66
10.5.2022 klo 15.02.00198Forsgren Bella Massinen Minttu korvausSiirrytään kiertotalouteen -> Siirytään hiilineutraaliin kiertotalouteen
67
9.5.2022 klo 19.50.04208219Meri-Tuuli NevalaEsa ErkamolisäysHelpotetaan vanhojen hirsirakennusten siirtämistä uudelle rakennuspaikalle höllentämällä näiden osalta energiatehokkuusvaatimuksia sekä rakentamismääräyksiä.Suomessa on paljon vanhoja hirsirakennuksia, jotka ovat edelleen kunnossa, mutta jotka ovat jääneet tyhjilleen. Paljon tällaisia rakennuksia sijaitsee maaseuduilla pitkien välimatkojen päässä, eivätkä ne aina mene kaupaksi, edes vapaa-ajanasunnoiksi. Hirsirakennus on kuitenkin mahdollista siirtää ja tätä tehdään jo nyt jonkin verran. Ongelma on kuitenkin se, että vanhaa hirsirakennusta kohdellaan uudisrakennuksen kun se siirretään uudelle rakennuspaikalle ja tällöin rakennukseen kohdistuvat nykyiset rakentamismääräykset ja energiatehokkuusvaatimukset. Ongelmia tulee esimerkiksi ilmanvaihdon, lämmöneristyksen ja ikkunoiden kanssa. Rakennusten siirtämisen ongelmat voivat toisinaan johtua myös valvontaviranomaisen negatiivisesta asenteesta. Siirrettävää rakennusta tulisi ennemmin käsitellä korjausrakentamisen näkökulmasta ja esimerkiksi energiatehokkuuden näkökulmasta olisi syytä huomioida positiivisessa mielessä kierrätettävät materiaalit (esim. hirret, muu puutavara, ikkunat, ovet).
68
10.5.2022 klo 23.48.47209Ari JänttiMika Flöjt poistopoistetaan sana: "Neitseellisten" Luonnonvarat on luonnonvaroja
69
10.5.2022 klo 14.29.18211Brandt AndersLegeza KatjalisäysVähennetään suomalainen ylikulutus kestävälle tasolle vaikuttamalla suomalaisten kulutustottumuksiin, mm. kieltämällä ilmasto- ja ympäristökriisiä erityisesti edistävien tuotteiden ja palveluiden mainostaminen. IPCC viimeisimmän raportin mukaan kulutustottumuksia muuttamalla voimme vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 40-70% 2050 mennessä. Kulutustottumuksien muuttaminen ei ole yksinkertaista ja tulee vaatimaan vähäpäästöisen elämän mahdollistavaa infrastruktuuria, teknologioita sekä poliittisia toimia. Meidän kuuluu luoda ympäristö, joka mahdollistaa vähäpäästöisen elämän sekä tukee vähäpäästöisten valintojen tekemistä.

Vihreiden poliittisessa ohjelmassa on jo useita ehdotuksia ja toimenpiteitä, jotka edesauttavat vähäpäästöisen yhteiskunnan luomisessa. Toistaiseksi ohjelmassa ei esitetä muita toimenpiteitä muuttamaan kulutustottumuksiamme kuin hintamekanismit.

Markkinoinnilla on merkittävä vaikutus kulutustottumuksiimme. Samalla tavalla kuin tupakoinnin mainostamiskielto ja muut poliittiset toimet ovat vähentäneet tupakoinnin ihannointia, pitää meidän vähentää kestämättömän elintavan ihannointia. Meidän pitää kieltää kaikki sellainen mainostaminen, joka edistää ekokriisiä, kuten lento- ja pikamuotimainokset. Näin voimme vähentää sekä ylikulutusta että ympäristölle erityisen haitallisten tuotteiden kulutusta.
70
9.5.2022 klo 20.34.01220Elo TiinaLöyttyniemi MerilisäysUusi pallura: Velvoitetaan kierrätysraaka-aineiden käyttöön julkisissa hankinnoissa.
Julkisilla hankinnoilla on merkittävä ohjaava vaikutus, sen on hyvä näkyä myös ympäristöosiossa.
71
9.5.2022 klo 0.00.22223224Antti 'Jogi' PoikolaJanne Peltolakorvauskorvaa bulletpoint seuraavasti: Edistetään oikeus korjata -lainsäädäntöä, tuotemerkintöjä odotettavissa olevalle käyttöiälle sekä digitaalista tuotepassia ja laajennetaan tuottajien ja maahantuojien velvoitetta käytöstä poistuvien tuotteiden kierrätykseen.Pohjassa mainittiin vain tuottajien ja maahantuojien velvoitteet. Oikeus korjata lainsäädäntö, käyttöiän tuotemerkinnät ja digitaalinen tuotepassi (kertoo tuotteen syntyperän yms.) ovat kaikki EU-tason aloitteita, joita Vihreiden tulee aktiivisesti puskea eteenpäin.
72
9.5.2022 klo 20.44.33229229Antti 'Jogi' PoikolaEveliina Laaksokorvausarvonlisävero 10 prosenttiin -> 12,5 prosenttiin.Vahvistetaan valtiontaloutta (verotulot kasvavat yli puoli miljardia) ja alennetaan samalla ruuan hintaa. Muutetaan myös riveillä 229 ja 373 sekä muissa mahdollisissa alempaan alv-kantaan viittaavissa kohdissa johdonmukaisesti 10%—>12,5%.
73
10.5.2022 klo 12.36.25234Peltola JanneTuominen AinolisäysUusi toimenpide: "Laaditaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa toimialakohtaiset tiekartat kiertotalouteen, jotka sovitetaan yhteen Suomen strategisen kiertotalousohjelman kanssa."Teollisuuden vähähiilitiekartat ovat onnistunut tapa sitouttaa yksityistä sektoria kunnianhimoiseen päästövähennyspolkuun. Sama temppu kannattaisi tehdä kiertotalouden edistämiseksi.
74
10.5.2022 klo 20.52.25244Saarinen NinniVäisänen Irjalisäys"Laajennetaan myös yhteiskunnan perhekäsitystä huomioimalla vapaaehtoisesti ja tahattomasti lapsettomat perheet sekä yksinasuvien ihmisten perheet, joissa lemmikkieläin määritellään perheenjäseneksi."Tekstissä tuodaan hienosti esille perheiden monimuotoisuus mutta teksti on hyvin lapsiperhekeskeinen. Vihreiden olisi hyvä, yhdenvertaisuutta ajaessaan, muista myös vapaaehtoisesti lapsettomat ja tahattomasti lapsettomat perheet. On myös paljon yksinasuvia ihmisiä, jotka laskevat lemmikkieläimen perheenjäsenekseen.
75
10.5.2022 klo 21.12.00244Helenius EllaVaasvainio Marikalisäyssanan "lapsuuden" perään: "ja nuoruuden"
76
10.5.2022 klo 14.55.55252252Foster (Varinowski) OonaTawasoli EvalisäysUusi pallura: “Kehitetään lapsiperheiden eroauttamisen palveluita ja vahvistetaan perheasian sovittelun roolia.”
77
10.5.2022 klo 14.56.55252252Foster (Varinowski) OonaTawasoli EvalisäysUusi pallura: “Turvataan päihdeongelmaisten odottavien ja vauvaikäisten vanhempien kuntoutus.”
78
10.5.2022 klo 15.02.56253260Forsgren Bella Massinen Minttu korvausKoko kohdan siirto alkamaan riviltä 798
79
10.5.2022 klo 15.04.02254Forsgren Bella Massinen Minttu lisäysUusi ensimmäinen pompsukka: Toimeenpannaan perhevapaauudistus siten, että Suomesta tulee maa, jossa hoivavastuu ja perhevapaiden käyttö jakautuu tasaisimmin.
80
10.5.2022 klo 15.05.06255Forsgren Bella Massinen Minttu lisäysUusi toinen pompsukka: Edistetään vanhemmuuden kustannusten tasaisempaa jakautumista.
81
10.5.2022 klo 21.58.30257258Heinälä AnniJunni JussikorvausLisätään isovanhemmille oikeus ansiosidonnaisen vanhempainvapaan ja tilapäisen hoitovapaan käyttöön.Pohjan muotoilu antaa ymmärtää, että isovanhemmille luotaisiin oma ansiosidonnainen järjestelmä vanhempainvapaiden päälle, vaikka oletettavasti on tarkoitettu mahdollisuutta käyttää niitä vanhempainvapaan jaettavia kuukausia. Korvaus selkeyttää tätä ja lisää mukaan myös tilapäisen hoitovapaan, joka joustavoittaisi ja helpottaisi monen perheen elämää. Tilapäisen hoitovapaa siis mahdollistaisi isovanhemman lyhyen jäämisen töistä pois sairaan lapsen hoitamista varten.
82
8.5.2022 klo 23.09.49258Holma MaijaPeltola Jannekorvausvanhempainvapaa -> hoivavapaaSelkeämpää puhua hoivavapaasta kuin vanhempainvapaasta, kun kyseessä ovat isovanhemmat.
83
8.5.2022 klo 21.35.55263Urhonen AmuKähkönen MerjakorvausHuolehditaan hedelmöityshoitojen riittävyydestä julkisessa terveydenhuollossa.
> Huolehditaan lainsäädännöllä ja rahoituksella hedelmöityshoitojen kattavasta ja yhdenvertaisesta saatavuudesta.
Keino (lainsäädäntö) sekä yhdenvertaisuuden periaate tulevat paremmin esiin.
84
10.5.2022 klo 15.06.03263Forsgren Bella Massinen Minttu korvausEnsimmäinen pompsukka muotoon: Huolehditaan lainsäädännöllä ja rahoituksella hedelmöityshoitojen kattavasta ja yhdenvertaisesta saatavuudesta ja riittävästä psykososiaalisesta tuesta.
85
10.5.2022 klo 23.57.12270272Laura SerkosaloSakari AaltolisäysKohta Vähennetään sijaishuollon tarvetta...
-> Lisätään samaan kohtaan (ja-sanalla) tai omaksi kohdakseen: panostetaan perhehoitoon ja parannetaan sijaisperheiden asemaa, jotta mahdollisimman moni sijaishuoltoa tarvitseva lapsi ja nuori pääsisi perhehoitoon laitoshoidon sijaan.
Jos lisäystä ei tehdä, voi tulla vaikutelma, että avohuollolla pyritään hoitamaan kaikki; se ei valitettavasti ole realistista ja voi kuulostaa jopa tarpeellisten tukitoimien laiminlyömiseltä - pyrkimyksenä pitäisi olla avohuoltoon panostamisen lisäksi panostaa erityisesti perhehoitoon niiden lasten kohdalla joille avohuollon tuki ei ole riittävä.
86
10.5.2022 klo 15.06.41273Forsgren Bella Massinen Minttu lisäysHuolehditaan kaikista hauraimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten kanssa työskentelevien työoloista ja työssä jaksamisesta.
87
10.5.2022 klo 14.55.52275Massinen MinttuForsgren BellakorvausSelvitetään -> Puututaan/korjataan/puretaan tms. aktiivinen verbiVaikutuksista tiedetään jo, niihin on kiire puuttua.
88
8.5.2022 klo 23.11.46281Holma MaijaPeltola JannelisäysKappaleen loppuun: Varmistetaan, että moniammatilliset tiimit toimivat hyvinvointialueiden ja kuntien välillä saumattomasti.
89
9.5.2022 klo 20.36.27285286Elo TiinaLöyttyniemi MeripoistoTuetaan nuoren itsenäistymistä ja taloustaitojen opettelua siirtämällä huoltajalle maksettavasta lapsilisästä 25 prosenttia nuorisorahana 15-16-vuotiaalle.Lapsilisä on tarkoitettu kattamaan lapsesta aiheutuvia kustannuksia ja sillä voi olla aivan kriittinen merkitys perheen toimeentulolle vähävaraisissa lapsiperheissä.
90
10.5.2022 klo 23.53.10288290Laura SerkosaloSakari AaltolisäysTässä voisi huomioida myös muut vanhemmat kuin oikeudelliset vanhemmat eli (nyt) Annetaan lapselle oikeus useampaan kuin kahteen oikeudelliseen vanhempaan. (lisäys) Annetaan myös lasta tosiasiallisesti hoitaville aikuisille oikeus hoitaa lapsen asioita. Tällä hetkellä sijaisvanhemmat hoitavat sijoitettujen lasten asioita juurikin oikeudettomina, ei-huoltajina, vailla pääsyä lapsen asioiden hoitamisessa tärkeisiin tietojärjestelmiin (esim. Kanta). Ei ole lasten etu että sijaisvanhemmat eivät voi hoitaa heidän asioitaan täysipainoisesti tai vaikkapa tarkistaa ovatko kirjaukset oikein. Iso sijaisperheiden elämää hankaloittava asia - ei ainoa mutta yksi tärkeä. Vai istuisiko tämä paremmin johonkin toiseen kohtaan?
91
10.5.2022 klo 12.23.42294Toivonen MiloSavonlahti Villekorvaus"Nostetaan yksinhuoltajien perustoimeentulon lisäosaa." -> "Korotetaan yksinhuoltajien perustoimeentulotuen lisäosaa."Korjataan kirjoitusvirhe ja vaihdetaan etuuden nosto etuuden korottamiseen.
92
10.5.2022 klo 12.39.38295296Toivonen MiloSavonlahti Villekorvaus "Myönnetään kaikille alaikäisen lapsensa kuoleman kokeneille vanhemmille oikeus suruvapaaseen." -> "Otetaan käyttöön suruvapaa, jonka aikana perheenjäsenen menettäneelle voidaan maksaa kuukauden ajan ansiosidonnaista sururahaa. Alaikäisen lapsensa menettäneille vanhemmille suruvapaa on enintään kuusi kuukautta."Sosiaaliturvaohjelmassa on linjattu suruvapaasta että se koskettaa 1kk mittaisena perheenjäseniä erittelemättä. Tämän tekstiosion sotuohjelmasta olisi hyvä olla mukana tavoiteohjelman suruvapaa-linjauksessa, jotta puolue ei tee epäselviä ja ristiinmeneviä linjauksia. Samalla puoluehallitus ehdottaa puoluekokoukselle hyväksyttäväksi aloitteen, jossa suruvapaa laajennettaisiin alaikäisen lapsen menettäneille vanhemmille 6kk ajaksi. Tämänkin olisi hyvä näkyä tavoiteohjelman suruvapaa-linjauksessa.
93
9.5.2022 klo 20.46.22310311Henry ScheininAntti 'Jogi' Poikolapoistoja yhteiskunnan muuttamiseksi vähemmän suorituskeskeiseksiLyhentää tekstiä. Tässä oletetaan että yhteiskunnan suorituskeskeisyyden vähentäminen olisi suora keino vähentää mielenterveyden ongelmia. Olisi parempi kuvata asia positiivisen, tavoiteltavan asian kautta kuin vähentämällä jotakin jonka yhteys itse ongelmaan on vähintäänkin monimutkainen.
94
10.5.2022 klo 14.56.47322Massinen MinttuForsgren BellalisäysUusi pompsukka: Puretaan koronapandemian hoitovelka sukupuolitietoisella tavalla.
95
10.5.2022 klo 9.51.26323328Helin, MarkoErkamo, EsalisäysUusi pallura: Omaishoidossa tulisi mielestämme huomioida myös kriteeristöt. Katsomme, että monissa kunnissa on tällä hetkellä kriteeristö vain ikäihmisten ja aikuisten omaishoidolle. Lapset ja nuoret perheineen rinnastetaan näihin.

Katsomme myös, että lasten ja nuorten perheiden lähtökohdat ovat moninaiset. Toisaalta toisissa lasten ja nuorten perheiden lähtökohdissa yksi nuori ei välttämättä aiheuta omaishoidon tuen tarvetta. Jos ja kun erityisen tuen lapsia/nuoria on kaksi tai useampi, voi tarve muodostua näistä yhdessä.

Olisi siis perusteltua, että lapsille ja nuorille perheineen olisi oma kriteeristönsä. Nykyisellä kriteeristöllä perheitä jää ulos tuen piiristä. Lapsi ja nuori on yksilö, mutta elää yhteisössä, joka vaikuttaa myös tuen tarpeeseen.
96
10.5.2022 klo 21.10.10323329Helenius EllaVaasvainio MarikalisäysUusi pallura: Luodaan kansainvälinen strategia omaishoidon kehittämiselle.
97
8.5.2022 klo 14.03.17326327Juva KatiParrunkoski Petrilisäyslisätään uusi pallura: * Henkilökuntapulan helpottamiseksi lisätään sosiaali- ja terveysalan koulutuspaikkoja sekä tarvittaessa myös ulkomaista rekrytointia.Henkilökuntapulan voittamiseksi ei riitä parannetaan palkkausta ja työoloja, jos työntekijöitä yksinkertaisesti ei ole tarpeeksi, Toki tämä ensin mainittu tärkeintä, mutta koulutusmäärät ja muut keinot hyvä mainita myös
98
9.5.2022 klo 20.48.35328328Henry ScheininEveliina LaaksolisäysVahvistetaan itseohjautuvien toimintayksiköiden ja pienyritysten toiminnan edellytyksiä sote-alalla.
99
10.5.2022 klo 12.37.26329Peltola JanneHolma MaijalisäysUusi toimenpide: "Lisätään lääkärikoulutuksen aloituspaikkoja kaikissa nykyisissä lääkäreitä kouluttavissa yliopistoissa ja varmistetaan riittävä opetuksen resursointi."Lääkäreitä koulutetaan aivan liian vähän joka tekee lääkäreiden työmarkkinoista tehottomia. Se tulee kalliiksi julkiselle sektorille, joka voisi käyttää paremmasta lääkärisaatavuudesta koituneet säästöt terveydenhuollon laadun parantamiseen palkkaamalla enemmän henkilökuntaa.
100
10.5.2022 klo 12.38.26329Peltola JanneHolma MaijalisäysUusi toimenpide: “Taataan hyvinvointialueille resurssit perustaa riittävästi erikoistuvien lääkäreiden vakansseja torjumaan lääkäripulaa hyvinvointialueilla.”Riittämätön määrä erikoistuvien lääkäreiden koulutusvirkoja vaikuttaa myös lääkäripulaan.