แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะกรรมการตรวจประเมิน หลักสูตร LM
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนพัฒนาตามข้อแสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
2
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3
ลำดับที่
ข้อเสนอแนะผู้รับผิดชอบกิจกรรม
วันแล้วเสร็จ
ผลลัพธ์ที่ได้
เอกสารหลักฐาน
หมายเหตุ
4
1หลักสูตรควรพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและเพิ่มคุณวุฒิระดับปริญญาเอกวุฒิพงษ์ ปะวะสารจัดทำแผนพัฒนาบุคคลากรหลักสูตร กำหนดเป้าหมาย/ ทำแผนพัฒนาบุคคลากร IDP ระยะเวลา 5 ปี10/30/2018
มีอาจารย์เตรียมขอตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 ท่าน / มีอาจารย์วางแผนศึกษาต่อ 2 ท่าน
แผนพัฒนาบุคคลากรหลักสูตร /แผนพัฒนาบุคคลากร
5
2หลักสูตรควรทบทวนกระบวนการและกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในรูปแบบสื่อ social media รวมถึงกิจกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์ของหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น
วุฒิพงษ์ ปะวะสาร / ภูวดล ไวยเนตร
สร้าง Facbook Fanpage ของหลักสูตร / กำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบ / VDO แนะนำหลักสูตร10/30/2018มี Facebook ของหลักสูตร
https://www.facebook.com/LogisticsTNI/
6
3หลักสูตรควรมีการวางแผนการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาภูวดล ไวยเนตรกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่10/30/2018
มีนักศึกษาเข้าร่วม > 80%
โครงการเตรียมความพร้อม
7
4การบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจควรวางแผนจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมครบทุกด้านวุฒิพงษ์ ปะวะสารจัดทำแผนการปฏิบัติกงานหลักสูตร/ จัดทำเอกสารทวนสอบรายวิชา
15-9-61 / ภาคเรียนที่ 2/61
ได้แผนปฏิบัติกงานหลักสูตร / และเอกสารทวนสอบรายวิชา
LM Master Plan 2018
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu