ข้อมูล อสม./อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชนอำเภอขุขันธ์ ราย รพ.สต. ปี2557
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJ
1
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อ - สกุล
อายุ(ปี)
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบลเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้จำนวนผู้สูงอายุที่ดูแลในสมุดบันทึก
ผลงานของอผส./อสม.(คน)
หมายเหตุ
2
1นางพจมาน ศรีแก้ว70209/114ห้วยเหนือ083-368128110
3
2นางพวงพุด เพ็ชร์รักษ์55
140-141
1ห้วยเหนือ089-719598012
4
3นาง
ไพรรัตน์ จันทร์สว่าง
6044514ห้วยเหนือ089-189139915
5
4นางสมสิน ศรีไชยปัญหา64549หนองฉลอง088-08367945
6
5นางมาลัย พลอยแดง6499หนองฉลอง089-84888956
7
6นายทองคำ ศรีเลิศ732923ห้วยเหนือ080-470746512
8
7นางบุญเยี่ยม ศรีเลิศ672923ห้วยเหนือ089-428235410
9
8นางยุพดี สตารัตน์563613ห้วยเหนือ089-844183610
10
9นางรังษี เงินดี613201ห้วยเหนือ085-026004712
11
10นาง
สุวนันท์ สัมพุทธานนท์
646106ห้วยเหนือ083-129244114
12
11นางพรรณี ฉิมพินิจ70393/66ห้วยเหนือ045-63024210
13
12นางทองใบ โพธิ์พัฒน์65902ห้วยเหนือ081-478656918
14
13นางบุัวไข ชมเมือง7447ห้วยเหนือ086-253465610
15
14นางสมัย ขุขันธิน7410813ห้วยเหนือ083-41692178
16
15นายณฐกร ประเสริฐ68213/16ห้วยเหนือ087-076853010
17
16นางไสว ดวงใจ6162ห้วยเหนือ-10
18
17นางเอื้อย อาจนะรา46102ห้วยเหนือ-6
19
18นางสุพัตรา ยกยศ44142ห้วยเหนือ-8
20
19นางวิไลวรรณ อาจนะรา50332ห้วยเหนือ-5
21
20นางเคียม เสมเมือง37512ห้วยเหนือ-6
22
21นายสมเพชร เทพแสง61562ห้วยเหนือ-5
23
22นางนิภาภรณ์ จิลบุตร301122ห้วยเหนือ-6
24
23นางสมจิตร บุตะเคียน501412ห้วยเหนือ-5
25
24นางศรีนวน สวัสดี381422ห้วยเหนือ-6
26
25นางราตรี ถนอม4843ห้วยเหนือ-6
27
26นางชัดชัย ทองมนต์41463ห้วยเหนือ-7
28
27นางเฉลิม สินทร52943ห้วยเหนือ-8
29
28นายสม ทองมนต์591993ห้วยเหนือ-12
30
29นายคมสันต์ ทองมนต์361993ห้วยเหนือ-10
31
30นางวันทา ปิ่นหอม5844ห้วยเหนือ-10
32
31นางอำไพ พิกุล54264ห้วยเหนือ-11
33
32นางสำเภา ปาทาน53414ห้วยเหนือ-10
34
33นาย
นิายสุรศักดิ์ ทองมนต์
58434ห้วยเหนือ-8
35
34นายสำเนียง โพธิ์สังข์62684ห้วยเหนือ-8
36
35นางรมณี กองทอง 40724ห้วยเหนือ-13
37
36นายสุรสิทธิ์ มีกุล421304ห้วยเหนือ-10
38
37นาย
เฉลิมเกียรติ ปรางนวล
50124ห้วยเหนือ-9
39
38นาง
นันทนา เอกคณาสิงห์
48214ห้วยเหนือ-10
40
39นายสมัย พวงเงิน60114ห้วยเหนือ-8
41
40นางสรด สาทร6294ห้วยเหนือ-10
42
41นางฉลวย ยวนขันธ์5055ห้วยเหนือ-9
43
42นายพวย ทองมนต์5595ห้วยเหนือ-8
44
43นาง
ไลวัลย์ฺ เรียมทอง
44235ห้วยเหนือ-8
45
44นายสมี โยศิริ65245ห้วยเหนือ-10
46
45นางสงิม สุภาพงษ์46335ห้วยเหนือ-9
47
46นายชาติ บุญจูง67435ห้วยเหนือ-8
48
47นางทอง บริสุทธิ์53475ห้วยเหนือ-7
49
48นายลิ่ม พรหมลี53515ห้วยเหนือ-9
50
49นายสุพรรณ์ ผ่องแผ้ว59137ห้วยเหนือ-8
51
50นางบัวพิศ อินพานิช72117ห้วยเหนือ-10
52
51นายสุวรรณ สุพัฒน์65187ห้วยเหนือ-9
53
52นาย
นายพิทักษ์พงษ์ ศรีแก้ว
40407ห้วยเหนือ-8
54
53นาง
วิภารัตน์ สุพัฒน์
38307ห้วยเหนือ-10
55
54นางสมบัติ จันทชิต73347ห้วยเหนือ-9
56
55นายอุทัย ทองมนต์45357ห้วยเหนือ-8
57
56นายสุเทพ บรรณสาร41138ห้วยเหนือ-10
58
57น.ส.ทองพรรณ ทองศิริ41228ห้วยเหนือ-10
59
58น.ส.ทะนง ทองศิริ38228ห้วยเหนือ-9
60
59นางบุญมี อาจศิริ59618ห้วยเหนือ-8
61
60น.ส.อัญชลี อาจศิริ33618ห้วยเหนือ-8
62
61นางพิสมัย แซ่ลี้58268ห้วยเหนือ-9
63
62นายสี บำรุงงาม541368ห้วยเหนือ-10
64
63นางเสงี่ยม พรมศรี391338ห้วยเหนือ-10
65
64นางพิน เหลี่ยมทอง49388ห้วยเหนือ-8
66
65นางเสมอ ทองมนต์33418ห้วยเหนือ-9
67
66นางเดียน สังเวช42578ห้วยเหนือ-10
68
67นายวันชัย มนทอง46309ห้วยเหนือ-9
69
68นางพัชรี สาธุการ39489ห้วยเหนือ-8
70
69นายสุพัฒน์ ศิริมาศ57709ห้วยเหนือ-10
71
70นาย
จิระศักดิ์ ดิษฐ์ประสพ
53879ห้วยเหนือ-9
72
71นายปรีชา จันดำ471089ห้วยเหนือ-9
73
72นางจำรัส กาญอินทร์571279ห้วยเหนือ-10
74
73นางรัตนา บุญจูง391379ห้วยเหนือ-8
75
74นายจำรูญ บุญจูง591459ห้วยเหนือ-10
76
75นางเพ็ญสุข บุญจูง4419ห้วยเหนือ-7
77
76นาง
เสงี่ี่ยม นันทะสิงห์
48199ห้วยเหนือ-9
78
77นางศิริพรรณ บุญจูง56959ห้วยเหนือ-9
79
78นางสุพล นันทสิงห์521110ห้วยเหนือ-10
80
79นาง
สมประสงค์ นันทะสิงห์
471210ห้วยเหนือ-8
81
80นางสเอือน บรรณชาติ551310ห้วยเหนือ-8
82
81นางสุพิศ นนทะสิงห์461410ห้วยเหนือ-10
83
82นางที ดอกพอง532110ห้วยเหนือ-9
84
83นาย
ธีระพัฒน์ เรือนรส
338310ห้วยเหนือ-9
85
84นางรุ่งรัตน์ อาจศิริ441910ห้วยเหนือ-8
86
85นางเสรี เรือนรส496010ห้วยเหนือ-9
87
86นางรัศมี เจนประโคน46111ห้วยเหนือ-10
88
87นายคำสอน ทิพบำรุง552111ห้วยเหนือ-9
89
88นางนปกา หาญพิทักษ์485911ห้วยเหนือ-9
90
89นาง
สุรินทร์ทิพย์ กาญอินทร์
458211ห้วยเหนือ-8
91
90นายยุืน อุทาพงษ์639211ห้วยเหนือ-8
92
91นายสว่าง จิตมา669511ห้วยเหนือ-10
93
92นางบัวลา ไชยมาศ559711ห้วยเหนือ-9
94
93นายสมหวัง ทิพบำรุง5110711ห้วยเหนือ-8
95
94นางศรีไพร วันทา4311211ห้วยเหนือ-9
96
95นางจามจุรี ดอกพอง4812111ห้วยเหนือ-10
97
96นางละเอียด ตองอบ442411ห้วยเหนือ-9
98
97นางอุ่ม เดือนขาว5713111ห้วยเหนือ-8
99
98นางเลื่อน จันทร์ดำ4811711ห้วยเหนือ-10
100
99นาง
นางรุ่งเรือง ตองอบ
51211ห้วยเหนือ-9
Loading...
 
 
 
30
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74