QA60_Fac_element3_6m.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
2
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560
3
4
องค์ประกอบการประกันคุณภาพคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า/ตัวบ่งชี้รูปแบบการประกันระดับคณะคะแนนประเมินตนเองรอบ 6 เดือน
5
ผู้กำกับตัวบ่งชี้ผู้รวบรวมข้อมูล
6
3. การบริการวิชาการ
สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
รองศาสตราจารย์อรอนงค์ พริ้งศุลกะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรมาศ กีรติสิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อโนชา หมั่นภักดี
อาจารย์วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ
อาจารย์ประเสริฐ พัฒนาประทีป
อาจารย์วิทยา ผาคำ
อาจารย์ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์
อาจารย์พรเพ็ญ มรกตจินดา
อาจารย์สุรวุฒิ วิจารย์
นางสำเนียง วงษ์งาม
7
8
9
10
N/A
11
C
12
I
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu