แผนติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัด-KPIs-ปีงบประมาณ-2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัด KPIs ปีงบประมาณ 2561 หลังรับการนิเทศ รอบที่ 2/2561 (26 กรฎาคม 2561)ให้แต่ละแห่งเข้าไปกรอกในSheetของตัวเอง ห้ามกรอกหน้านี้
2
ลำดับตัวชี้วัดเกณฑ์ข้อมูล ณ วันนิเทศ (26 กรฎาคม 2561) ข้อมูล ณ วันปัจจุบัน (6 สิงหาคม 2561) หมายเหตุ
3
เป้าหมาย
ผลงานร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงานร้อยละ
4
1อัตราการค้นพบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่(ร้อยละ 90 ไม่เกิน 172 ต่อแสน ปชก.)1213730.5844100.00
5
2อัตราการขาดยาวัณโรค (น้อยกว่าร้อยละ 1)3712.7400.0
6
3ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก (ร้อยละ 87)25013353.200#DIV/0!
7
4ร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (ไม่เกินร้อยละ 7)401317.73911011.0
8
5ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี (ไม่เกินร้อยละ 10)34411.7600#DIV/0!
9
6 ร้อยละเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการจนมีพัฒนาการสมวัย
(มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30)
15213.334444100.0
10
7คัดกรอง CKD ใน DM HT
80%
56.77
5215347766.7
11
8ความครอบคลุมการตรวจ HbA1c80%78.6779459675.1
12
9คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำใส้ตรง100%98.61143143100.0
13
10อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
(≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน)
70,55957.0800#DIV/0!
14
11ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน (-รพศ/รพท ร้อยละ 85 รพช.ร้อยละ 50)291241.3700#DIV/0!
15
12อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี (≤ 4.5 ( ไม่เกิน 16 คน )13,17017.5900#DIV/0!
16
13 ร้อยละของโรงพยาบาลและ รพ.สต.ที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามเกณฑ์ ที่กำหนด (ร้อยละ 100)191894.7422100.0
17
14ร้อยละของ รพ.ที่มีค่าดัชนีผู้ป่วยใน (CMI) ผ่านเกณฑ์ตามระดับหน่วยบริการ(ค่า CMI ตามเกณฑ์)0.60.5700#DIV/0!
18
15ร้อยละของอำเภอที่มีการบริหารจัดการด้านแผน (สำเร็จระดับ 5)ระดับ 5ระดับ 400#DIV/0!
19
16.1การเบิกจ่ายงบ Non UC สนง.สาธารณสุขอำเภอ (อำเภอละ 300,000 บาท) (ร้อยละ 100)66.4600#DIV/0!
20
16.2การเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม (ร้อยละ 100)696695.6588100.0
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu