4/3 การเข้าชั้นเรียน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYAAABAC
1
31104
รายวิชาวิทยาการคำนวณ

ป้อนค่า ม สำหรับ เข้าเรียน, ส สำหรับ เข้าเรียนสาย, ล สำหรับ ขาดเรียนโดยแจ้งครูผู้สอน, และ ข สำหรับ ขาดเรียนโดยไม่แจ้งครูผู้สอน. ใช้แท็บ "คีย์การเข้าชั้นเรียน" เพื่อปรับแต่งตามต้องการ
2
สัปดาห์ที่ (เรียนวันศุกร์)
1234567891011121314151617181920
3
ชื่อชั้นเรียน ม.4/331/81/94/95/96/97/98/911/912/913/914/915/918/919/920/921/922/925/926/927/928/929/9เข้าเรียนสายขาดเรียนโดยแจ้งครูผู้สอนขาดเรียนโดยไม่แจ้งครูผู้สอน
4
ครูผู้สอน พรรณภา โพธิ์หลำพฤ.ศ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.
5
131247นายถิระ จันทร์กระจ่าง000
6
231251นายธารา กิจพฤกษ์000
7
331259นายวรเมธ พลอยใหม่000
8
431263นายอรรณพ นุ่มพันธ์000
9
531346นายจิรทีปต์ นุ่นละออง000
10
631401นายพงษ์พันธ์ ภูมิเมือง000
11
731547นายเจษฎา ทองขวัญ000
12
831595นายกฤตยุทธ์ อินยา000
13
931264นางสาวกนกพรรณ กาหริบ000
14
1031274นางสาวณัฐวรา อ่อนหวาน000
15
1131278
นางสาวนันท์นภัส ภูมิโคก
000
16
1231292
นางสาวอารียา ปรีชาจารย์
000
17
1331321นางสาวจิราพร ศรีวรรณ์000
18
1431327นางสาวปัญญาพร ทองคำ000
19
1531328นางสาวพรชนก แขวงเพ็ชร์000
20
1631366นางสาวกรภศุ ศิริพงษ์000
21
1731372นางสาวณัฐฐิตา ใจแสน000
22
1831373นางสาวดลพร สังข์อ่วม000
23
1931379นางสาวปุณญิษา ช้างพาลี000
24
2031381นางสาวพชรพรรณ การะกูล000
25
2131384
นางสาวภัทรพร จิตรเอื้อตระกูล
000
26
2231392นางสาวอภิชญา สนิท000
27
2331393
นางสาวอาทิตยา เอี่ยมพันธ์
000
28
2431422นางสาวณัฐนิชา อ่อนสำลี000
29
2531436นางสาวยลดาพร กล่ำเพ็ง000
30
2631464
นางสาวกมลฉัตร พินิจจันทร์
000
31
2731466นางสาวกุลกานต์ สุภสร000
32
2831468นางสาวชาลิสา หงษ์ทอง000
33
2931474นางสาวนภัสวรรณ ฉิมพาลี000
34
3031476
นางสาวนันทกานต์ เกิดมณี
000
35
3131521นางสาวณัฐพร พิบูลย์000
36
3231526นางสาวนิรัชพร ท้วมวงษ์000
37
3331527นางสาวเนตรชนก ฉ่ำผิว000
38
3431528นางสาวเบญจวรรณ ด้วงโท้000
39
3531536นางสาวมลธิฬา จินรัตน์000
40
3631539นางสาววริษฐา ต้านชัง000
41
3731724
นางสาวคัมภีพรรณ แจ่มจำรัส
000
42
3831731
นางสาวธิดารัตน์ จูสิงห์
000
43
3932497
นางสาวสกาวรัตน์ แสงอุไร
000
44
4033672นางสาวสิริกร เนตรพระ000
Loading...