ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Cập nhật kết quả kinh doanh 6 tháng có soát xét của Kiểm toán từ website: LUOTSONG.NET
2
AAA hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 161 tỷ đồng EPS đạt 691 đồng (ĐÃ SX, đã phát hành cp trả cổ tức 10%)
3
AGG hợp nhất 6 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 237 tỷ đồng EPS đạt 2718 đồng
4
AGR lũy kế 6 tháng năm 2020 LNST đạt 158 tỷ đồng EPS đạt 745 đồng
5
AMV hợp nhất 6 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 14 tỷ đồng EPS đạt 176 đồng (ĐÃ SX, GIẢM MẠNH)
6
ANV hợp nhất 6 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 87,5 tỷ đồng EPS đạt 689 đồng (ĐÃ SX)
7
APC lũy kế 6 tháng năm 2020 LNST đạt 9 tỷ đồng EPS đạt 449 đồng
8
APH hợp nhất 6 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 38 tỷ đồng EPS đạt 189 đồng (ĐÃ SX)
9
APS lũy kế 6 tháng năm 2020 LNST đạt 38 tỷ đồng ( quý 2 LNST đạt 3,9 tỷ đồng)
10
ASM hợp nhất 6 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 205 tỷ đồng EPS đạt 794 đồng (ĐÃ SX)
11
BCM hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 939 tỷ đồng EPS đạt 875 đồng (ĐÃ SX)
12
BFC hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 113 tỷ đồng EPS đạt 1776 đồng (ĐÃ SX)
13
BII hợp nhất 6 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 35,2 tỷ đồng (ĐÃ SX)
14
BMI lũy kế 6 tháng năm 2020 LNST đạt 136 tỷ đồng EPS đạt 1244 đồng (ĐÃ SX)
15
BMP hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 126 tỷ đồng EPS đạt 1537 đồng (ĐÃ SX, GIẢM MẠNH)
16
BVH hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 909 tỷ đồng EPS đạt 1225 đồng (ĐÃ SX)
17
BVS lũy kế 6 tháng năm 2020 LNST đạt 152 tỷ đồng EPS đạt 1446 đồng (ĐÃ SX)
18
C32 hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 19,4 tỷ đồng EPS đạt 1291 đồng (giảm mạnh)
19
CCL hợp nhất 6 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 48 tỷ đồng EPS đạt 916 đồng (ĐÃ SX)
20
CEO hợp nhất 6 tháng năm 2021 LỖ RÒNG 94 tỷ đồng (đã SX)
21
CII hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 17 tỷ đồng EPS đạt 69 đồng ( GIẢM MẠNH)
22
CMX hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 25 tỷ đồng
23
CSV hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 94,6 tỷ đồng EPS đạt 2140 đồng
24
CTG hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của ngân hàng đạt 8711,7 tỷ đồng (ĐÃ SX, đã phát hành cp trả cổ tức 29%)
25
CTI hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty đạt 41 tỷ đồng EPS đạt 755 đồng
26
CTR hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 154 tỷ đồng EPS đạt 1654 đồng (ĐÃ SX)
27
D2D lũy kế 6 tháng năm 2020 LNST đạt 108,6 tỷ đồng EPS đạt 3439 đồng (ĐÃ SX)(giảm mạnh)
28
DAE hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 2,7 tỷ đồng EPS đạt 1806 đồng
29
DBC hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty đạt 580 tỷ đồng EPS đạt 5032 đồng (ĐÃ SX)
30
DCL hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 43,7 tỷ đồng EPS đạt 770 đồng (ĐÃ SX)
31
DCM hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty đạt 446 tỷ đồng EPS đạt 767 đồng (ĐÃ SX)
32
DDG lũy kế 6 tháng năm 2020 LNST đạt 25 tỷ đồng EPS đạt 703 đồng (ĐÃ SX)
33
DDV lũy kế 6 tháng năm 2020 LNST đạt 90 tỷ đồng EPS đạt 618 đồng (ĐÃ SX)
34
DGC hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 605 tỷ đồng EPS đạt 3327 đồng (ĐÃ SX)
35
DGW hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty đạt 223 tỷ đồng EPS đạt 5160 đồng (ĐÃ SX, đã thưởng cp 1:1)
36
DHA lũy kế 6 tháng năm 2020 LNST đạt 42,8 tỷ đồng EPS đạt 2907 đồng
37
DHG hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 405 tỷ đồng EPS đạt 2985 đồng
38
DIG hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty đạt 92 tỷ đồng EPS đạt 224 đồng (ĐÃ SX)
39
DL1 hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 23 tỷ đồng EPS đạt 234 đồng
40
DMC hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 66 tỷ đồng EPS đạt 1906 đồng (ĐÃ SX, GIẢM MẠNH)
41
DQC hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty đạt 10 tỷ đồng EPS đạt 370 đồng (ĐÃ SX)
42
DRC hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 170 tỷ đồng EPS đạt 1430 đồng (đã KT)
43
DRH hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 4,6 tỷ đồng EPS đạt 77 đồng ( ĐÃ SX, giảm mạnh)
44
DRI hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty đạt 46 tỷ đồng EPS đạt 566 đồng (ĐÃ SX)
45
DST hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty đạt 4 tỷ đồng (ĐÃ SX)
46
DTA lũy kế 6 tháng năm 2020 LNST đạt 4,5 tỷ đồng EPS đạt 247 đồng (ĐÃ SX)
47
DTD hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 69 tỷ đồng EPS đạt 2519 đồng (ĐÃ SX)
48
DVN hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 118 tỷ đồng EPS đạt 470 đồng (ĐÃ SX)
49
EVE hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 8,8 tỷ đồng EPS đạt 231 đồng (ĐÃ SX)
50
EVG hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 11 tỷ đồng EPS đạt 138 đồng (ĐÃ SX)
51
FCN hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 50 tỷ đồng EPS đạt 402 đồng (ĐÃ SX)
52
FIT hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 110,5 tỷ đồng EPS đạt 434 đồng (ĐÃ SX)
53
FMC hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 105,5 tỷ đồng EPS đạt 1913 đồng (ĐÃ SX)
54
FPT hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 1906 tỷ đồng EPS đạt 2107 đồng (ĐÃ SX)
55
FRT hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 61 tỷ đồng EPS đạt 773 đồng (đã SX)
56
GAS hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 4291,6 tỷ đồng EPS đạt 2116 đồng (ĐÃ SX)
57
GEX hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty đạt 597 tỷ đồng EPS đạt 1231 đồng (ĐÃ SX)
58
GIC lũy kế 6 tháng năm 2020 LNST đạt 16,6 tỷ đồng (đã SX, GIẢM MẠNH)
59
GIL hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 186 tỷ đồng EPS đạt 5383 đồng (TĂNG mạnh)
60
GMD hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty đạt 288,7 tỷ đồng EPS đạt 881 đồng (ĐÃ SX)
61
GTN hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty đạt 30 tỷ đồng EPS đạt 85 đồng (ĐÃ SX)
62
GVR hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 1578 tỷ đồng EPS đạt 394 đồng (ĐÃ SX)
63
HAG hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty đạt 18 tỷ đồng EPS đạt 20 đồng (ĐÃ SX)
64
HAH hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 149 tỷ đồng EPS đạt 2964 đồng (ĐÃ SX)
65
HAI hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty đạt 6 tỷ đồng EPS đạt 33 đồng
66
HAP hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 12,6 tỷ đồng EPS đạt 227 đồng
67
HAX hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 61 tỷ đồng (ĐÃ SX)
68
HBC hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 66,5 tỷ đồng
69
HCM lũy kế 6 tháng năm 2020 LNST đạt 605 tỷ đồng EPS đạt 1983 đồng (ĐÃ SX)
70
HDC hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 142 tỷ đồng (đã trả cổ tức = cổ phiếu 25%)
71
HDG hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 341 tỷ đồng EPS đạt 2210 đồng (đã SX, GIẢM MẠNH)
72
HHP hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty đạt 16 tỷ đồng EPS đạt 710 đồng (ĐÃ SX)
73
HHS hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty đạt 107 tỷ đồng EPS đạt 390 đồng (ĐÃ SX)
74
HHV hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty đạt 123 tỷ đồng EPS đạt 460 đồng (ĐÃ SX)
75
HLD lũy kế 6 tháng năm 2020 LNST đạt 10 tỷ đồng EPS đạt 349 đồng (ĐÃ SX)
76
HNG hợp nhất 6 tháng năm 2021 LỖ RÒNG 122,3 tỷ đồng (đã SX)
77
HPG hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 16699 tỷ đồng EPS đạt 3524 đồng (đã SX)
78
HT1 hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 336 tỷ đồng EPS đạt 881 đồng (ĐÃ SX)
79
HTN hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 120 tỷ đồng EPS đạt 2824 đồng (đã SX)
80
HUT hợp nhất 6 tháng năm 2021 LỖ RÒNG 70,5 tỷ đồng (đã SX)
81
HVN hợp nhất 6 tháng năm 2021 LỖ RÒNG 8421 tỷ đồng EPS âm 5938
82
IDC hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 285 tỷ đồng EPS đạt 950 đồng
83
IDI hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 42,6 tỷ đồng EPS đạt 187 đồng (đã SX)
84
IJC hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 471 tỷ đồng EPS đạt 2162 đồng (ĐÃ SX)
85
ITA hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 74,6 tỷ đồng EPS đạt 79 đồng (đã SX)
86
ITQ hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 4,8 tỷ đồng EPS đạt 204 đồng (đã SX)
87
KBC hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 633,6 tỷ đồng EPS đạt 1349 đồng
88
KDC hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty đạt 344 tỷ đồng EPS đạt 1503 đồng (ĐÃ SX)
89
KDH hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty đạt 471,5 tỷ đồng EPS đạt 710 đồng (ĐÃ SX)
90
KHG hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty đạt 55,6 tỷ đồng EPS đạt 343 đồng (ĐÃ SX)
91
KMR lũy kế 6 tháng năm 2020 LNST đạt 12 tỷ đồng EPS đạt 205 đồng (ĐÃ SX)
92
KSB hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 127 tỷ đồng EPS đạt 1473 đồng (ĐÃ SX,giảm mạnh đã phát hành cp trả cổ tức 10%)
93
KVC 6 tháng năm 2021 LỖ RÒNG 17 tỷ đồng (đã SX)
94
LCG hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 131 tỷ đồng EPS đạt 1146 đồng (ĐÃ SX)
95
LHG hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 250 tỷ đồng EPS đạt đồng (TĂNG mạnh)
96
LHG hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 251 tỷ đồng EPS đạt 4720 đồng (ĐÃ SX)
97
LIG hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của công ty mẹ đạt 12,6 tỷ đồng EPS đạt 196 đồng (ĐÃ SX)
98
LIX lũy kế 6 tháng năm 2020 LNST đạt 84 tỷ đồng EPS đạt 2345 đồng (ĐÃ SX)
99
LM8 lũy kế 6 tháng năm 2020 LNST đạt 6,4 tỷ đồng EPS đạt 317 đồng
100
MBB hợp nhất 6 tháng năm 2021 LNST của ngân hàng đạt 6149 tỷ đồng (ĐÃ SX, đã phát hành cp trả cổ tức 35%)