สำเนาของ ม.5/5
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ผู้ประเมิน 1.นางสาวพรสวรรค์ คำบุญ 2. นายพนัส เกษมพร
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1นายกรกฎ ลากวงษ์4443443344443.75ดีมาก
8
2
นายชวกรณ์ ทองสืบสาย
3332333333332.92ดี
9
3
นายธราเทพ สุริโย
3333444333333.25ดี
10
4
นายธนพงษ์ เพ็ชรนาม
3333333222332.75ดี
11
5
นายวีระพัฒน์ แก้วแกมเกตุ
3332322222222.33พอใช้
12
6
นายธัญญรัตน์ ประสพลาภ
4443334443333.50ดี
13
7นายชัชวาล นรชาญ3232322222222.25พอใช้
14
8
นายชาญชล กิ่งทอง
3323333333332.92ดี
15
9นายธนพล ทิมแก้ว2222223322222.17พอใช้
16
10
นายสมพล จาดฮามรด
2222223322322.25พอใช้
17
11
นายสิทธิชัย ผูกมิตร
4443334443443.67ดีมาก
18
12
นายศุภณัฐ ธนะศรี
3332223333322.67ดี
19
13
นายนพรัตน์ ตามะลี
4443444343343.67ดีมาก
20
14
นายอรรถชัย ทวีศรี
3322223222332.42พอใช้
21
15
นายสหรัฐ โกมลวาทิน
3332333333332.92ดี
22
16
นายเสริมพันธ์ บุญสูง
4444443344443.83ดีมาก
23
17
นายจารุเดช ทองทับ
2332223322232.42พอใช้
24
18
นายณัฐวุฒิ ชูรัตน์
3332223322322.50พอใช้
25
19
นายนิธิกร คุณสิริสิน
3332232322222.42พอใช้
26
20
นายศิวะกร จงกลศรี
3332333222332.67ดี
27
21
นางสาวกรรณิการ์ โนวะ
3333333223332.83ดี
28
22
นางสาวสุวรรณา ผดุงสุข
3332333333332.92ดี
29
23
นางสาวศิริกาญดา บำรุงเอื้อ
4443444333443.67ดีมาก
30
24
นางสาวระพีพร สิงห์กล้า
3333344333333.17ดี
31
25
นางสาวสไบแพร ไชยชาญรัมย์
3333333333333.00ดี
32
26
นางสาวบรรณรส แก้วปลั่ง
2221121122111.50
ควรปรับปรุง
33
27
นางสาวพิชชาพร สิมาพันธ์
2221122222221.83พอใช้
34
28
นางสาวอักษราภัค มั่นเหมาะ
3333333333333.00ดี
35
29
นางสาวอุ้งฟ้าวดี บุญเฉลิม
4443444433433.67ดีมาก
36
30
นางสาวปนัดดา มากเมือง
4443333443333.42ดี
37
31
นางสาวปิยธิดา คำศรี
3333333333333.00ดี
38
32
นางสาวศจิกาน นันตะเพ็ชร
4443333334443.50ดี
39
33
นางสาวอารียา พันชาลี
3333333333333.00ดี
40
34
นางสาวพรรณพร โพธิจักร์
2222111211321.67พอใช้
41
35
นางสาวกัญญารัตน์ ศรีชัย
3333333333333.00ดี
42
36
นางสาวชลธิชา ยางกระโทก
2221112221111.50
ควรปรับปรุง
43
37
นางสาวพิมพ์นภา หอมหวล
3333333333333.00ดี
44
380.00FALSE
45
390.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu