สำเนาของ ม.5/5
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ผู้ประเมิน 1. ........................................................... 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1นายกรกฎ ลากวงษ์0.00FALSE
8
2
นายชวกรณ์ ทองสืบสาย
0.00FALSE
9
3
นายธราเทพ สุริโย
0.00FALSE
10
4
นายธนพงษ์ เพ็ชรนาม
0.00FALSE
11
5
นายวีระพัฒน์ แก้วแกมเกตุ
0.00FALSE
12
6
นายธัญญรัตน์ ประสพลาภ
0.00FALSE
13
7นายชัชวาล นรชาญ0.00FALSE
14
8
นายชาญชล กิ่งทอง
0.00FALSE
15
9นายธนพล ทิมแก้ว0.00FALSE
16
10
นายสมพล จาดฮามรด
0.00FALSE
17
11
นายสิทธิชัย ผูกมิตร
0.00FALSE
18
12
นายศุภณัฐ ธนะศรี
0.00FALSE
19
13
นายนพรัตน์ ตามะลี
0.00FALSE
20
14
นายอรรถชัย ทวีศรี
0.00FALSE
21
15
นายสหรัฐ โกมลวาทิน
0.00FALSE
22
16
นายเสริมพันธ์ บุญสูง
0.00FALSE
23
17
นายจารุเดช ทองทับ
0.00FALSE
24
18
นายณัฐวุฒิ ชูรัตน์
0.00FALSE
25
19
นายนิธิกร คุณสิริสิน
0.00FALSE
26
20
นายศิวะกร จงกลศรี
0.00FALSE
27
21
นางสาวกรรณิการ์ โนวะ
0.00FALSE
28
22
นางสาวสุวรรณา ผดุงสุข
0.00FALSE
29
23
นางสาวศิริกาญดา บำรุงเอื้อ
0.00FALSE
30
24
นางสาวระพีพร สิงห์กล้า
0.00FALSE
31
25
นางสาวสไบแพร ไชยชาญรัมย์
0.00FALSE
32
26
นางสาวบรรณรส แก้วปลั่ง
0.00FALSE
33
27
นางสาวพิชชาพร สิมาพันธ์
0.00FALSE
34
28
นางสาวอักษราภัค มั่นเหมาะ
0.00FALSE
35
29
นางสาวอุ้งฟ้าวดี บุญเฉลิม
0.00FALSE
36
30
นางสาวปนัดดา มากเมือง
0.00FALSE
37
31
นางสาวปิยธิดา คำศรี
0.00FALSE
38
32
นางสาวศจิกาน นันตะเพ็ชร
0.00FALSE
39
33
นางสาวอารียา พันชาลี
0.00FALSE
40
34
นางสาวพรรณพร โพธิจักร์
0.00FALSE
41
35
นางสาวกัญญารัตน์ ศรีชัย
0.00FALSE
42
36
นางสาวชลธิชา ยางกระโทก
0.00FALSE
43
370.00FALSE
44
380.00FALSE
45
390.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1