แบบสำรวจสอบ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ประทับเวลาชื่อ-สกุลกลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับชั้น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จำนวนข้อสอบปรนัย (ตัวเลือก)
จำนวนข้อสอบอัตนัย (ข้อเขียน)
เวลาที่ใช้ ห้องที่สอบ เช่น ม.2/1-2/8 หรือ กลุ่ม
2
5/9/2016, 11:40:12นางชลลดา บุญศิลป์การงานอาชีพและเทคโนโลยีม.2ง22101งานบ้าน60060ม.2/1-8
3
5/9/2016, 11:41:37
นางจำเนียน เปลี่ยนจันทร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยีม.4ง 31101การงานอาชีพ7501060ม.4/4-6
4
5/9/2016, 11:44:35นางปิยนุช มามากภาษาต่างประเทศม.4อ31101ภาษาอังกฤษ 7401060ม.4/1,4/3,4/4,4/5
5
5/9/2016, 11:47:41
นางสาวจันทร์ทิพย์ รอดมา
คณิตศาสตร์ม.1ค21101คณิตศาสตร์ 130290ม.1/1-8
6
5/9/2016, 11:47:55นางปิยนุช มามากภาษาต่างประเทศม.6อ33201
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
2530606/1-6/5
7
5/9/2016, 11:49:57
นางสาวจันทร์ทิพย์ รอดมา
คณิตศาสตร์ม.4ค31101คณิตศาสตร์730290ม.4/1-6
8
5/9/2016, 11:50:57นางลภารัตน์ รอดสงภาษาต่างประเทศม.1อ21101ภาษาอังกฤษ 1501060ม.1/1-1/2
9
5/9/2016, 11:52:32นางเกวลิน เกตุแก้วสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมม.6ส,33101สังคมศึกษาฯ
50 ข้อ
10 ข้อ60 นาที6/1 - 6/5
10
5/9/2016, 11:52:37นางลภารัตน์ รอดสวภาษาต่างประเทศม.2อ22201ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน1402060ม.2/1
11
5/9/2016, 11:54:07นางลภารัตน์ รอดสงภาษาต่างประเทศม.5อ32101ภาษาอังกฤษ9501060ม.5/1-5/6
12
5/9/2016, 11:56:48นางปิยนุช มามากภาษาต่างประเทศม.5อ32202
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวหรรษา
4010605/3
13
5/9/2016, 12:01:33นางเกวลิน เกตุแก้วสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมม.6ส33202ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจโลก
,60 ข้อ
-60 นาที6/4-6/5
14
5/9/2016, 12:02:52
นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคิน
คณิตศาสตร์ม.5ค32101คณิตศาสตร์9301090 นาทีม.5/1-5/3
15
5/9/2016, 12:06:45นางเกวลิน เกตุแก้วสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมม.3ส23102ประวัติศาสตร์
55 ข้อ
5 ข้อ60 นาที3/5-3/8
16
5/9/2016, 12:09:02
นางสาวสุพัตรา รอดเรืองฤทธิ์
ภาษาไทยม.3ท23101ภาษาไทย5502603/3-3/8
17
5/9/2016, 12:10:44
นางสาวจันทร์ทิพย์. รอดมา
คณิตศาสตร์ม.4ค31201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม130390ม.4/1-4
18
5/9/2016, 12:11:37นางเกวลิน เกตุแก้วสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมม.5ส32101 สังคมศึกษาฯ
60 ข้อ
-60 นาที5/1 และ 5/6
19
5/9/2016, 12:14:31นางสาววรรณลดา อนงค์ภาษาต่างประเทศม.4อ31205ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ4020604/4
20
5/9/2016, 12:16:07
นางอุไรวรรณ อนันทขาล
การงานอาชีพและเทคโนโลยีม.1อ21101ภาษาอังกฤษ1451560นาทีม.1/7-1/8
21
5/9/2016, 12:16:48นางสาววรรณลดา อนงค์ภาษาต่างประเทศม.4อ31201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร4020604/1,2,4
22
5/9/2016, 12:17:52
นางอุไรวรรณ อนันทขาล
ภาษาต่างประเทศม.2อ22101ภาษาอังกฤษ3451560นาทีม.2/5-2/8
23
5/9/2016, 12:17:54
นางอุไรวรรณ อนันทขาล
ภาษาต่างประเทศม.2อ22101ภาษาอังกฤษ3451560นาทีม.2/5-2/8
24
5/9/2016, 12:18:24นางบัวคลี่ จงหวังวิทยาศาสตร์ม.3ว23101วิทยาศาสตร์540260 นาทีม.3/1-3/3 ม.3/7-3/8
25
5/9/2016, 12:18:28
นางเอื้อมเดือน สุริยะย์
ภาษาต่างประเทศม.3อ 23101ภาษาอังกฤษ 5451560 นาที3/3, 3/5
26
5/9/2016, 12:19:01นางสาววรรณลดา อนงค์ภาษาต่างประเทศม.6อ33202ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน4020606/3
27
5/9/2016, 12:19:20นายสิทธิชัย ทองมากภาษาต่างประเทศม.2อ22101ภาษาอังกฤษ 3501060ม. 2/1-2/4
28
5/9/2016, 12:20:58นางสางวรรณลดา อนงค์ภาษาต่างประเทศม.6อ33101ภาษาอังกฤษ 114020606/1-6/5
29
5/9/2016, 12:21:32
นางเอื้อมเดือน สุริยะย์
ภาษาต่างประเทศม.5อ 32201ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1402060 นาทีม. 5/1-5/6
30
5/9/2016, 12:21:51นายสิทธิชัย ทองมากภาษาต่างประเทศม.2อ22201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน40160ม.2/2, 2/8
31
5/9/2016, 12:24:17
นางสมใจ ทรงประดิษฐ์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมม.2ส22101สังคมพื้นฐาน501060ม.2/1-4
32
5/9/2016, 12:24:45นายสิทธิชัย ทองมากภาษาต่างประเทศม.2อ22205ภาษาอังกฤษฟังพูด 340160ม.2/2
33
5/9/2016, 12:25:38
นางสมใจ ทรงประดิษฐ์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมม.3ส32101สังคมพื้นฐาน501060ม.3/1-8
34
5/9/2016, 12:26:25นายสิทธิชัย ทองมากภาษาต่างประเทศม.4อ31101ภาษาอังกฤษ 7501060ม. 4/2, 4/6
35
5/9/2016, 12:26:49
นางสาวจารุณี นิยมญาติ
ภาษาไทยม.5ท32101ภาษาไทย930560ม.5/1-5/6
36
5/9/2016, 12:32:16น.ส.จิราวรรณ บัวเกตุภาษาไทยม.2ท22101ภาษาไทย3501060นาทีม.2/1-2/8
37
5/9/2016, 12:32:18น.ส.จิราวรรณ บัวเกตุภาษาไทยม.2ท22101ภาษาไทย3501060นาทีม.2/1-2/8
38
5/9/2016, 12:37:35น.ส.จิราวรรณ บัวเกตุภาษาไทยม.4ท31101ภาษาไทยพื้นฐาน501060นาทีม.4/4
39
5/9/2016, 12:42:14น.ส.จิราวรรณ บัวเกตุภาษาไทยม.5ท32202ประวัติวรรณคดี501060นาที
40
5/9/2016, 12:44:48น.ส.จิราวรรณ บัวเกตุภาษาไทยม.5ท32202ประวัติวรรณคดี1501060นาทีม.5/4-5/6
41
5/9/2016, 13:01:01
นางสาวรอซานี อนุพันธ์
ภาษาต่างประเทศม.3อ23101ภาษาอังกฤษ 451560ม.3/1, 3/2, 3/4, 3/6, 3/7, 3/8
42
5/9/2016, 13:01:59นายฤชายุส พลายด้วงคณิตศาสตร์ม.5ค32201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 330590 นาที5/1-5/3
43
5/9/2016, 13:03:34นายฤชายุส พลายด้วงคณิตศาสตร์ม.6ค33201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 530590 นาทีม. 6/1 - 6/3
44
5/9/2016, 13:04:16
นางสาวรอซานี อนุพันธ์
ภาษาต่างประเทศม.1อ.21205
ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน
301040ม.1/2
45
5/9/2016, 13:07:22
นางสาวรอซานี อนุพันธ์
ภาษาต่างประเทศม.4อ31205ภาษาอังกฤษฟัง-พูด301040ม.4/4
46
5/9/2016, 13:08:49
นายอมรินทร์ สุประดิษฐ
สุขศึกษและพละศึกษาม.5พ32101สุขศึกษาและพลศึกษา50560ม.5/1-5/6
47
5/9/2016, 13:11:06นางศันสนีย์ สมสีแสงวิทยาศาสตร์ม.3ว20226ฟิสิกส์เบื้องต้น25290ม.3/1
48
5/9/2016, 13:11:11นางปราณี โมราศิลป์ภาษาไทยม.1ท21201การใช้ห้องสมุดเบื้องต้น140201 ช.ม.ม.1/1-1/6
49
5/9/2016, 13:12:36นางศันสนีย์ สมสีแสงวิทยาศาสตร์ม.4ว31101ฟิสิกส์พื้นฐาน30290ม.4/1-6
50
5/9/2016, 13:13:59นางศันสนีย์ สมสีแสงวิทยาศาสตร์ม.4ว31201ฟิสิกส์เพิ่มเติม25290ม.4/2-3
51
5/9/2016, 13:18:20ปราณี โมราศิลป์ภาษาไทยม.6ท33201การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม40201 ช.ม.ม.6/4-6/5
52
5/9/2016, 13:24:27
นส.รัศมีดาว จันทร์ส่งแสง
ภาษาต่างประเทศม.4อ.21101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร501060 นาทื4/3,4/5-6
53
5/9/2016, 13:27:05
นส.รัศมีดาว จันทร์ส่งแสง
ภาษาต่างประเทศม.1อ.21101ภาษาอังกฤษ1501060 นาทีม.1/3-1/6
54
5/9/2016, 13:42:25นายคำรพ รอดสงสุขศึกษและพละศึกษาม.1พ21101สุขศึกษาและพลศึกษา403601/1-1/8
55
5/9/2016, 13:44:34นายวรัญญู ทะเดชวิทยาศาสตร์ม.3ว 23101วิทยาศาสตร์ 54021 ชั่วโมงม.3/4-3/6
56
5/9/2016, 13:46:45นายวรัญญู. ทะเดชวิทยาศาสตร์ม.6ว33101โลกดาราศาสตร์และอวกาศ5021ชั่วโมงม.6/3-6/5
57
5/9/2016, 13:48:08
นางอุไรวรรณ อนันทขาล
ภาษาต่างประเทศม.3อ23205ภาษาอังกฤษรอบรู้402060นาทีม.3/1-3/2
58
5/9/2016, 13:48:16นายวรัญญู. ทะเดชวิทยาศาสตร์ม.2ว22101วิทยาศาสตร์34021ชั่วโมงม.2/7
59
5/9/2016, 13:57:05ขนิษฐา ใจดีวิทยาศาสตร์ม.4ว 31205เคมีเพิ่มเติม1
30 ข้อ
2 ข้อ60 นาทีม.4/1-4/3
60
5/9/2016, 13:59:23นางขนิษฐา ใจดีวิทยาศาสตร์ม.6ว33205เคมีเพิ่มเติม5
30. ข้อ
3 ข้อ60. นาที6/1-6/2
61
5/9/2016, 14:04:59นางมณฑา แก้วมณีวิทยาศาสตร์ม.2ว22101วิทยาศาสตร์330560ม.2/1-6 ,ม.2/8
62
5/9/2016, 14:08:03
นางสาวงจิรา สังข์ทอง
วิทยาศาสตร์ม.1ว21101วิทยาศาตร์พื้นฐาน50560 นาที1/1 - 1/4 ,1/7,1/8
63
5/9/2016, 14:10:42
นางสาววจิรา. สังข์ทอง
วิทยาศาสตร์ม.6ว33101โลกดาราศาตร์และอวกาศ505 ข้อ60 นาที6/1 - 6/2
64
5/9/2016, 14:34:41นายชูศักดิ์ นวลจุ้ยสุขศึกษและพละศึกษาม.4พ31101สุขศึกษาและพลศึกษา401060ม.4/1-4/6
65
5/9/2016, 14:37:08สุกัญญา นวนเสนภาษาไทยม.1ท21101ภาษาไทย140260ม.1/1-1/5
66
5/9/2016, 14:39:09สุกัญญา นวนเสนภาษาไทยม.5ท32201หลักภาษาไทย40260ม.5/4-5/6
67
5/9/2016, 14:41:38สุกัญญา นวนเสนภาษาไทยม.4ท31101ภาษาไทย740260นาทีม.4/5
68
5/9/2016, 14:49:56
นางสาวจุฑาลักษณ์ เหล่าคนค้า
ภาษาไทยม.3ท22101ภาษาไทย50260นาทีม.3/1-3/2
69
5/9/2016, 15:01:52
นายศุภชาติ. ภักดีเจริญ
วิทยาศาสตร์ม.3ว20226ฟิสิกส์เบื้องต้น
20 ข้อ
2 ข้อ60 นาทีม.3/2
70
5/9/2016, 15:01:58นางสาววันทนา หนูระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมม.4ส31101สังคมศึกษา40260ม.4/1-6
71
5/9/2016, 15:03:17
นายประเสริฐ สิงหเสม
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมม.1
ส31000000
ประวัติศาสตร์40260ม.1/1-8
72
5/9/2016, 15:04:10
นายศุภชาติ. ภักดีเจริญ
วิทยาศาสตร์ม.4ว31201ฟิสิกส์เพิ่มเติม
20 ข้อ
2 ข้อ60. นาที ม.4/1
73
5/9/2016, 15:06:30
นายศุภชาติ. ภักดีเจริญ
วิทยาศาสตร์ม.5ว32201ฟิสิกส์เพิ่มเติม
20 ข้อ
2 ข้อ60 นาทีม.5/1 - 5/2
74
5/9/2016, 15:08:38
นายศุภชาติ. ภักดีเจริญ
วิทยาศาสตร์ม.6ว33201ฟิสิกส์เพิ่มเติม
20 ข้อ
2 ข้อ60 นาทีมฺ6/1-6/2
75
5/9/2016, 15:45:24ผกามาศ สิริอินทร์วิทยาศาสตร์ม.5ว32202เคมีเพิ่มเติม305605/1-5/2
76
5/9/2016, 15:47:39ศิริเพ็ญ หนูเกลี้ยงภาษาไทยม.1ท21201การใช้ห้องสมุดเบื้องต้น1
50 ข้อ
2 ข้อ60 นาทีม.1/7และ1/8
77
5/9/2016, 15:49:34ผกามาศ สิริอินทร์วิทยาศาสตร์ม.5ว32101เคมีพื้นฐาน3010605/1-5/6
78
5/9/2016, 15:51:11ผกามาศ สิริอินทร์วิทยาศาสตร์ม.1ว21101วิทยาศาสตร์พื้นฐาน505601/5-1/6
79
5/9/2016, 15:52:15
ศิริเพ็ญ หนูเกลึ้ยง
ภาษาไทยม.4ท31201ห้องสมุดการศึกษาค้นคว้า1
50 ข้อ
2 ข้อ60 นาทีม.4/4-4/6
80
5/9/2016, 15:56:12
สรารัตน์ อินทรสุวรรณ์
ศิลปะม.1ศ21101ศิลปะ150260นาทีม.1/1-1/8
81
5/9/2016, 15:58:29
สรารัตน์ อินทรสุววรณ์
ศิลปะม.2ศ22101ศิลปะ350260นาทีม.2/1-2/8
82
5/9/2016, 16:24:31นส.สุปราณีต ปานมาคณิตศาสตร์ม.3ค.23101คณิตศาสตร์530390 นาที3/1-3/8
83
5/9/2016, 16:25:32จารุณี นิยมญาติภาษาไทยม.4ท31101ภาษาไทย 7305604/6
84
5/9/2016, 16:27:33นส.สุปราณีต ปานมาคณิตศาสตร์ม.5ค32101คณิตศาตร์930390นาทีม5/4-5/6
85
5/9/2016, 17:50:17
นางสาวจุรีย์ ไก่แก้ว
วิทยาศาสตร์ม.4ว31203ชีววิทยาเพิ่มเติม13051 ช.ม.ม.4/1-4/3
86
5/9/2016, 17:51:53
นางสาวจุรีย์ ไก่แก้ว
วิทยาศาสตร์ม.4ว32203ชีววิทยาเพิ่มเติม33051 ชม.ม.5/1-5/2
87
5/9/2016, 17:53:55
นางสาวจุรีย์ ไก่แก้ว
วิทยาศาสตร์ม.6ว33203ชีววิทยาเพิ่มเติม53051 ช.ม.ม.6/1-6/2
88
5/9/2016, 17:55:10
นางสาวจุรีย์ ไก่แก้ว
วิทยาศาสตร์ม.4ว32203ชีววิทยาเพิ่มเติม33051 ชม.ม.5/1-5/2
89
5/9/2016, 20:39:12
นางสุจิตรา สุวรรณชัย
คณิตศาสตร์ม.2ค22101คณิตศาสตร์ 3405902/1-2/5
90
5/9/2016, 20:41:43
นางสุจิตรา สุวรรณชัย
คณิตศาสตร์ม.1ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม140590ม.1/1, 1/8
91
6/9/2016, 1:39:40นางสาวธนพร ทองลมุลภาษาไทยม.6ท33101ภาษาไทย
40 ข้อ
2 ข้อ60 นาทีม.6/1-6/5
92
6/9/2016, 1:44:56นางสาวธนพร ทองลมุลภาษาไทยม.4ท31204การพูด
30 ข้อ
3 ข้อ60 นาทีม.4/5,4/6
93
6/9/2016, 1:48:13นางสาวธนพร ทองลมุลภาษาไทยม.4ท31101ภาษาไทยพื้นฐาน
40 ข้อ
5 ข้อ60 นาทีม.4/1,4/2,4/3
94
6/9/2016, 7:34:29
นายสมคิด สุวรรณรัตน์
สุขศึกษและพละศึกษาม.2พ22101สุขศึกษาและพลศึกษา40560ม.2/1-2/8
95
6/9/2016, 7:40:50นางเพ็ญนภา สุคตะสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมม.2ส22101สังคมศึกษา 340560ม.2/5-2/8
96
6/9/2016, 7:57:43นายคำนึง บัวจันทร์สุขศึกษและพละศึกษาม.3พ23101สุขศึกษาและพลศึกษา601060ม.3/1-3/8
97
6/9/2016, 13:06:02นายวิระ พูนเอียดสุขศึกษและพละศึกษาม.6พ33101สุขศึกษา6402060ม.6/1-5
98
6/9/2016, 14:23:37
น.ส.ภาวณี ด่านศิระวานิชย์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมม.1ส21101สังคมศึกษา0460ม.1/6-1/8
99
6/9/2016, 15:15:23
นางสุจิตรา สุวรรณชัย
คณิตศาสตร์ม.1ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม140590ม.1/1 ,ม.1/8
100
6/9/2016, 15:16:53
นางสุจิตรา สุวรรณชัย
คณิตศาสตร์ม.2ค22101คณิตศาสตร์ 340590ม.2/1-2/5
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu