แบบสำรวจสอบ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ประทับเวลาชื่อ-สกุลกลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับชั้น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จำนวนข้อสอบปรนัย (ตัวเลือก)
จำนวนข้อสอบอัตนัย (ข้อเขียน)
เวลาที่ใช้ ห้องที่สอบ เช่น ม.2/1-2/8 หรือ กลุ่ม
2
20/8/2018, 13:27:28เหกเคณิตศาสตร์ม.2ดกห้ดเ่ด30ก้ห45 นาที่ฟ้เ
3
20/8/2018, 13:29:25ดดดภาษาไทยม.1ดดดด30ดด90 นาทีดด
4
20/8/2018, 13:34:15จารุณี นิยมญาติภาษาไทยม.5ท 32101ภาษาไทย 940560 นาทีม.5/1-5/6
5
20/8/2018, 13:36:12จารุณี นิยมญาติภาษาไทยม.2ท22101ภาษาไทย340560 นาทีม.2/7-2/8
6
20/8/2018, 14:25:29นางสาววันทนา หนูนะสังคมศึกษาฯม.4ส31101สังคมศึกษา402 ข้อ60 นาทีม.4/1-ม.4/5
7
20/8/2018, 14:28:25นางสาววันทนา หนูนะสังคมศึกษาฯม.2ส22101สังคมศึกษา402 ข้อ60 นาทีม.2/5-ม.2/6
8
20/8/2018, 14:52:59นางสาวผกามาศ สิริอินทร์วิทยาศาสตร์ม.5ว32101เคมีพื้นฐาน30560 นาที5/1-5/6
9
20/8/2018, 14:54:36นางสาวผกามาศ สิริอินทร์วิทยาศาสตร์ม.5ว32202เคมีเพิ่มเติม30560 นาที5/1-5/3
10
20/8/2018, 15:30:38นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคินคณิตศาสตร์ม.5ค32101คณิตศาสตร์ 9301090 นาทีม.5/1-5/6
11
20/8/2018, 15:31:54มณฑา แก้วมณีวิทยาศาสตร์ม.2ว22101วิทยาศาสตร์พื้นฐาน340260 นาที2/1-2/8
12
20/8/2018, 15:32:45นางสุพัตรา ไกรหาภาษาไทยม.3ท23101ภาษาไทย5501060 นาทีม.3/1-3/8
13
20/8/2018, 15:35:13นายสาโรจน์ รัตนคำการงานอาชีพฯม.6ง33101การงานอาชีพ 1160260 นาทีม.6/1-ม.6/6
14
20/8/2018, 15:53:03นางบัวคลี่ จงหวังวิทยาศาสตร์ม.3ว23101วิทยาศาสตร์พื้นฐาน540260 นาทีม.3/1-3/8
15
20/8/2018, 18:32:12นางขนิษฐา ใจดีวิทยาศาสตร์ม.4ว31205เคมีเพิ่มเติม 130560 นาทีม.4/1-4/3
16
20/8/2018, 18:34:00นางขนิษฐา ใจดีวิทยาศาสตร์ม.6ว 33205เคมีเพิ่มเติม 530560 นาทีม.6/1-6/3
17
20/8/2018, 23:39:55นางลภารัตน์ รอดสงภาษาต่างประเทศม.1อ21101ภาษาอังกฤษ1501060 นาทีม.1/1-1/2
18
20/8/2018, 23:42:11นางลภารัตน์ รอดสงภาษาต่างประเทศม.2อ22201ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน1603090 นาทีม.2/1,2/2,2/8
19
20/8/2018, 23:43:57นางลภารัตน์ รอดสงภาษาต่างประเทศม.5อ32101ภาษาอังกฤษ9501060 นาทีม.5/1-5/6
20
21/8/2018, 18:56:38นายฤชายุส พลายด้วงคณิตศาสตร์ม.5ค32201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3305ข้อ90 นาที5/1-5/2
21
21/8/2018, 18:57:54นายฤชายุส พลายด้วงคณิตศาสตร์ม.6ค33201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5305ข้อ90 นาทีม.6/1-6/3
22
22/8/2018, 8:59:28อมรินทร์ สุประดิษฐสุขศึกษาฯม.5พ32101สุขศึกษาและพลศึกษา60060 นาทีม.5/1-5/6
23
22/8/2018, 9:08:30นายสมคิด สุวรรณรัตน์สุขศึกษาฯม.2พ22101สุขศึกษา40560 นาทีม.2/1-2/8
24
22/8/2018, 14:08:53Janet P. Bawayanศิลปะม.10Listening and speaking401060 นาทีM.1/1-M.1/8
25
22/8/2018, 14:10:30Janet P. Bawayanภาษาต่างประเทศม.20Listening and speaking401060 นาทีM.2/1-2/8
26
22/8/2018, 14:12:07Janet P. Bawayanภาษาต่างประเทศม.3@23207EIDP Listening and speaking401060 นาทีM.3/2
27
22/8/2018, 14:13:39Janet P. Bawayanภาษาต่างประเทศม.60Listening and speaking401060 นาทีM.6/1-6/4
28
22/8/2018, 14:16:02Janet P. Bawayanภาษาต่างประเทศม.10EIDP Listening and speaking302060 นาทีM.1/2
29
22/8/2018, 14:17:06Janet P. Bawayanภาษาต่างประเทศม.20EIDP Listening and speaking302060 นาทีM.2/2
30
22/8/2018, 14:18:56Bernardo G. Latoza Jr.ภาษาต่างประเทศม.1@21201EIDP Listening and speaking302060 นาทีM.1/2
31
22/8/2018, 14:20:15Bernardo G. Latoza Jr.ภาษาต่างประเทศม.20EIDP Listening and speaking302060 นาทีM.2/2
32
22/8/2018, 14:21:31Bernardo G. Latoza Jr.ภาษาต่างประเทศม.30Listening and speaking302060 นาทีM.3/1-3/8
33
22/8/2018, 14:22:35Bernardo G. Latoza Jr ภาษาต่างประเทศม.40Listening and speaking302060 นาทีM.4/1-4/5
34
22/8/2018, 14:23:58Bernardo G. Latoza Jr.ภาษาต่างประเทศม.50Listening and speaking302060 นาทีM.5/1-5/6
35
22/8/2018, 14:25:11Bernardo G. Latoza Jr.ภาษาต่างประเทศม.60Listening and speaking302060 นาทีM.6/5-6/6
36
23/8/2018, 16:03:18นางเพ็ญนภา สุคตะสังคมศึกษาฯม.1ส21101สังคมศึกษา140560 นาทีม.1/4-1/6
37
23/8/2018, 16:04:49นางเพ็ญนภา สุคตะสังคมศึกษาฯม.1ส21102ประวัติศาสตร์140560 นาทีม.1/7-1/8
38
23/8/2018, 16:07:34นางสรินยา ตุลยศักดิ์สังคมศึกษาฯม.1ส21101สัคมศึกษา140560 นาทีม.1/7-1/8
39
23/8/2018, 16:09:20นางสรินยา ตุลยศักดิ์สังคมศึกษาฯม.1ส21102ประวัติศาสตร์140560 นาทีม.1/1-1/6
40
23/8/2018, 16:09:24นางสรินยา ตุลยศักดิ์สังคมศึกษาฯม.1ส21102ประวัติศาสตร์140560 นาทีม.1/1-1/6
41
23/8/2018, 16:11:09นางสรินยา ตุลยศักดิ์สังคมศึกษาฯม.4ส31102ประวัติศาสตร์740560 นาทีม.4/1-4/5
42
23/8/2018, 18:24:13นางสาวฐาปณี วงศ์สวัสดิ์สังคมศึกษาฯม.5ส32101สังคมศึกษา45560 นาทีม.5/1-5/6
43
23/8/2018, 18:25:18นางสาวฐาปณี วงศ์สวัสดิ์สังคมศึกษาฯม.5ส32102ประวัติศาสตร์40545 นาที่ม5/1-5/6
44
23/8/2018, 18:26:24นางสาวฐาปณี วงศ์สวัสดิ์สังคมศึกษาฯม.2ส22102ประวัติศาสตร์40545 นาที่ม2/1-2/4
45
24/8/2018, 15:03:31นายวรัญญู ทะเดชวิทยาศาสตร์ม.6ว 33101โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ45360 นาทีม.6/3-6/6
46
24/8/2018, 21:32:47สมจิตร คงทองเอียดสังคมศึกษาฯม.2ส22101สังคมศึกษา40260 นาที2/1-2/4
47
24/8/2018, 21:36:06สมจิตร คงทองเอียดสังคมศึกษาฯม.222102ประวัติศาสตร์401060 นาที2/7-2/8
48
27/8/2018, 9:02:42นางเกวลิน เกตุแก้วสังคมศึกษาฯม.6ส33101สังคมศึกษา 1160ไม่มี60 นาที6/1-6/6
49
27/8/2018, 9:04:57นางเกวลิน เกตุแก้วสังคมศึกษาฯม.5ส32205
การสำรวจท้องถิ่นเชิงภูมิศาสตร์
55560 นาที5/5-5/6
50
27/8/2018, 9:06:52นางเกวลิน เกตุแก้วสังคมศึกษาฯม.2ส22102ประสัติศาสตร์401060 นาที2/5-2/6
51
27/8/2018, 10:02:55นางสาวจันทร์จิรา บัวทองภาษาต่างประเทศม.1อ21101ภาษาอังกฤษ1451560 นาที1/7-1/8
52
27/8/2018, 10:04:16นางสาวจันทร์จิรา บัวทองภาษาต่างประเทศม.2อ22101ภาษาอังกฤษ3451560 นาที2/5-2/8
53
27/8/2018, 22:19:08ปิยนุช มามากภาษาต่างประเทศม.4อ31101ภาษาอังกฤษ7401060 นาทีม.4/1-4/3
54
27/8/2018, 22:20:33ปิยนุช มามากภาษาต่างประเทศม.6อ33201
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
401060 นาทีม.6/1-6/6
55
28/8/2018, 9:48:46นางสาวธนพร ทองลมุลภาษาไทยม.6ท33101ภาษาไทย1140260 นาที6/1 -6/6
56
28/8/2018, 10:24:28ศิริเพ็ญ หนูเกลี้ยงภาษาไทยม.1ท21201การใช้ห้องสมุดเบื้องต้น1502. ข้อ60 นาทีม.1/6-1/8
57
28/8/2018, 10:27:46ศิริเพ็ญ หนูเกลี้ยงภาษาไทยม.4ท31201
ห้องสมุดกับการศึกษาค้นคว้า1
502. ข้อ60 นาทีม.4/4-4/5
58
28/8/2018, 10:30:51ศิริเพ็ญ หนูเกลี้ยงภาษาไทยม.5ท32202ประวัติวรรณคดี1502. ข้อ60 นาทีม.5/5-5/6
59
28/8/2018, 14:34:23นางสาวอมรรัตน์ หิรัญรัตน์ศิลปะม.2ศ22101ศิลปะ 330560 นาที2/1-2/8
60
28/8/2018, 14:36:15นางสาวอมรรัตน์ หิรัญรัตน์ศิลปะม.5ศ32101ศิลปะ930560 นาที5/1-5/6
61
29/8/2018, 8:35:47นางสาวนิจสุภา หลักซุมวิทยาศาสตร์ม.5ว32201ฟิสิกส์3304120 นาทีม.5/2 ม.5/3
62
29/8/2018, 8:35:55นางศันสนีย์ สมสีแสงวิทยาศาสตร์ม.4ว31103วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์)30290 นาทีม.4/1-4/5
63
29/8/2018, 8:37:06นางศันสนีย์ สมสีแสงวิทยาศาสตร์ม.4ว31201ฟิสิกส์เพิ่มเติม130290 นาทีม.4/1-4/3
64
29/8/2018, 8:39:52นางสาวนิจสุภา หลักซุมวิทยาศาสตร์ม.4ว31207โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ30260 นาทีม.4/2
65
29/8/2018, 8:41:28นางสาวจันทา จิวะวงศ์สกุลวิทยาศาสตร์ม.4ว31207โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ30260 นาทีม.4/3
66
29/8/2018, 8:42:05นางสาวอัญชลี ศรีวิเชียรวิทยาศาสตร์ม.4ว31203ชีววิทยาเพิ่มเติม501090 นาทีม.4/1 ม.4/2
67
29/8/2018, 9:04:13นางสาวชนากานต์ เนาว์สุวรรณวิทยาศาสตร์ม.5ว32203ชีววิทยาเพิ่มเติม40590 นาทีม.5/1-5/2
68
29/8/2018, 10:41:20นางสาวกิตติยากรย์ สมนึกภาษาต่างประเทศม.2อ22101ภาษาอังกฤษ3451560 นาที2/1-2/4
69
29/8/2018, 10:42:29นางสาวกิตติยากรย์ สมนึกภาษาต่างประเทศม.4อ31101ภาษาอังกฤษ7451560 นาที4/4-4/5
70
30/8/2018, 9:07:18อัมพร แสงจันทร์ศิลปะม.1ศ 21101ศิลปะ 140-45 นาที่ม.1/1-1/8
71
30/8/2018, 11:03:57นางสาวนัฐริตา รัตนบุรีภาษาต่างประเทศม.1อ21101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน501060 นาทีม.1/3-1/6
72
30/8/2018, 11:06:55นางสาวนัฐริตา รัตนบุรีภาษาต่างประเทศม.4อ31205ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร501060 นาทีม.4/3-4/5
73
30/8/2018, 11:12:15นางสาวนัฐริตา รัตนบุรีภาษาต่างประเทศม.6อ30205
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ1
401060 นาทีม.6/2-6/4
74
7/9/2018, 9:42:48นางสาวชนากานต์ เนาว์สุวรรณวิทยาศาสตร์ม.1ว20220ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์302060 นาทีม.1/8
75
7/9/2018, 9:42:53นางสาวอัญชลี ศรีวิเชียรวิทยาศาสตร์ม.1ว20220ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์301060 นาทีม.1/1
76
7/9/2018, 11:06:06นางสาววจิรา สังข์ทองวิทยาศาสตร์ม.1ว21101วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 14010 ข้อ60 นาที1/1 - 1/8
77
7/9/2018, 11:08:26นางสาววจิรา สังข์ทองวิทยาศาสตร์ม.6ว33101โลกดาราศาสตร์และอวกาศ4010 ข้อ60 นาที6/1-6/5
78
7/9/2018, 11:35:31นางรองรัก สุวรรณรัตน์สุขศึกษาฯม.6พ33101สุขศึกษาและพลศึกษา530560 นาทีม.6/1-6/6
79
9/9/2018, 15:42:48นางเอื้อมเดือน สุริยะย์ภาษาต่างประเทศม.3อ23101ภาษาอังกฤษ5451560 นาทีม.3/7-8
80
9/9/2018, 15:44:44นางเอื้อมเดือน สุริยะย์ภาษาต่างประเทศม.5อ 32201ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน1402060 นาทีม.5/1-6
81
9/9/2018, 15:46:05นางเอื้อมเดือน สุริยะย์ภาษาต่างประเทศม.3อ30205ภาษาอังกฤษรอบรู้351560 นาทีม.3/1,2,8
82
9/9/2018, 16:08:32นางรองรัก สุวรรณรัตน์สุขศึกษาฯม.6พ33101สุขศึกษาและพลศึกษา35560 นาที6/1-6/6
83
11/9/2018, 7:59:36รอซานี อนุพันธ์ภาษาต่างประเทศม.3อ23101ภาษาอังกฤษ 5451560 นาทีม.3/1-3/6
84
11/9/2018, 8:02:22รอซานี อนุพันธ์ภาษาต่างประเทศม.4อ31201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
402060 นาทีม.4/4
85
12/9/2018, 14:38:49Juree Kaikaewวิทยาศาสตร์ม.4ว 3......โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ40560 นาที4/1
86
12/9/2018, 14:39:57Juree Kaikaewวิทยาศาสตร์ม.4ว 31203ชีววิทยาเพิ่มเติม 1301060 นาทีม.4/3
87
12/9/2018, 14:41:01Juree Kaikaewวิทยาศาสตร์ม.5ว 32203ชีววิทยาเพิ่มเติม 3301060 นาทีม.5/3
88
12/9/2018, 14:42:29Juree Kaikaewวิทยาศาสตร์ม.6ว 33203ชีววิทยาเพิ่มเติม 540560 นาทีม.6/1-6/3
89
13/9/2018, 18:26:00กนกวรรณ เหมทานนท์ภาษาไทยม.4ท31101ภาษาไทย740360 นาทีม.4/1-4/5
90
6/12/2018, 18:03:41สุพัตรา ไกรหาภาษาไทยม.3ท23102ภาษาไทย650260 นาทีม.3/1-3/8
91
6/12/2018, 18:04:17้้นนคณิตศาสตร์ม.2นนนนน45590 นาทีม.5/2
92
6/12/2018, 18:07:17อัจฉรา ไชยทองการงานอาชีพฯม.4ง33102การงานอาชีพและเทคโนโลยี601060 นาทีม.6/1-6
93
6/12/2018, 18:10:48อัจฉรา ไชยทองการงานอาชีพฯม.6ง33102การงาน601060 นาทีม.6/1-6
94
6/12/2018, 18:11:53นางสมจิตร คงทองเอียดสังคมศึกษาฯม.2ส22104สังคมศึกษา40560 นาที2/1-2/4
95
6/12/2018, 18:13:11นางสมจิตร คงทองเอียดสังคมศึกษาฯม.2ส22105ประวัติศาสตร์40560 นาที2/7-2/8
96
6/12/2018, 18:18:29รัชดาภรณ์ ศิริคพคณิตศาสตร์ม.1ค21102คณิตศาสตร์30290 นาทีม.1/1-1/8
97
6/12/2018, 18:36:27ครูขนิษฐา ใจดีวิทยาศาสตร์ม.4ว31205เคมีเพิ่มเติม 2301060 นาทีม.4/1 - ม.4/3
98
6/12/2018, 18:38:04ครูขนิษฐา ใจดีวิทยาศาสตร์ม.6ว33205เคมีเพิ่มเติม 6301060 นาทีม.6/1 - 6/3
99
6/12/2018, 20:23:54นางสาวจิราวรรณ บัวเกตุภาษาไทยม.2ท22102ภาษาไทย4301060 นาทีม.2/1 - 6
100
6/12/2018, 20:26:25นางสาวจิราวรรณ บัวเกตุภาษาไทยม.5ท32203หลักภาษาไทย2301060 นาทีม.5/6
Loading...