ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ประทับเวลาชื่อ-สกุลกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้นรหัสวิชาชื่อวิชา
จำนวนข้อสอบปรนัย (ตัวเลือก)
จำนวนข้อสอบอัตนัย (ข้อเขียน)
เวลาที่ใช้ ห้องที่สอบ เช่น ม.2/1-2/8 หรือ กลุ่ม
1087
31/1/2022, 10:33:03ชนกนาฏ กาญจนภักดิ์วิทยาศาสตร์ม.6ว33205เคมีเพิ่มเติม 640260 นาที6/3
1088
31/1/2022, 10:34:54ชนกนาฏ กาญจนภักดิ์วิทยาศาสตร์ม.2ว22102วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 540260 นาที2/6 และ2/8
1089
31/1/2022, 20:17:45นางสาวสิรภัทร สวัสดิกุลวิทยาศาสตร์ม.6ว33204ฟิสิกส์เพิ่มเติม 6 30590 นาทีม.6/1-3
1090
31/1/2022, 20:18:44นางสาวสิรภัทร สวัสดิกุลวิทยาศาสตร์ม.3ว20226ฟิสิกส์เบื้องต้น30-90 นาทีม.3/1
1091
12/2/2022, 16:24:47นางเอื้อมเดือน สุริยะย์ภาษาต่างประเทศม.5อ32203ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน2451560 นาทีม.5/1-5/5
1092
12/2/2022, 16:26:10นางเอื้อมเดือน สุริยะย์ภาษาต่างประเทศม.3อ23102ภาษาอังกฤษ6501060 นาทีม.3/7-3/8
1093
12/2/2022, 16:28:49นางเอื้อมเดือน สุริยะย์ภาษาต่างประเทศม.1อ21102ภาษาอังกฤษ2501060 นาทีม.1/8
1094
15/2/2022, 10:28:52นางสาวผกามาศ สิริอินทร์วิทยาศาสตร์ม.5ว32205เคมีเพิ่มเติม430360 นาที5/1-5/3
1095
15/2/2022, 10:29:55นางสาวผกามาศ สิริอินทร์วิทยาศาสตร์ม.2ว22102วิทยาศาสตร์พื้นฐาน40260 นาที2/1-2/9
1096
15/2/2022, 10:32:32นางศันสนีย์ สมสีแสงวิทยาศาสตร์ม.4ว31204ฟิสิกส์เพิ่มเติม 230090 นาทีม.4/1-3
1097
15/2/2022, 10:34:30นางศันสนีย์ สมสีแสงวิทยาศาสตร์ม.5ว32204ฟิสิกส์เพิ่มเติม 430090 นาทีม.5/2-3
1098
15/2/2022, 10:35:43นางสาวสิรภัทร สวัสดิกุลวิทยาศาสตร์ม.5ว32204ฟิสิกส์เพิ่มเติม430-90 นาทีม.5/1
1099
15/2/2022, 11:03:28นางสาวธนพร ทองลมุลภาษาไทยม.6ท33102ภาษาไทย 1260-60 นาทีม.6/1-6/6
1100
15/2/2022, 11:05:17นางสาวธนพร ทองลมุลภาษาไทยม.5ท32203การแต่งคำประพันธ์60-60 นาทีม.5/5
1101
15/2/2022, 11:41:47นางมณฑา แก้วมณีวิทยาศาสตร์ม.3ว23102วิทยาศาสตร์630-60 นาที3/1-3/4,3/8
1102
15/2/2022, 11:43:12ปิยนุช มามากภาษาต่างประเทศม.4อ31102ภาษาอังกฤษ 830060 นาทีม.4/1-4/6
1103
15/2/2022, 11:43:46นางอรอุมา นิตย์วิมลคณิตศาสตร์ม.5ค32104คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1030260 นาที5/1-5/5
1104
15/2/2022, 11:44:32ปิยนุช มามากภาษาต่างประเทศม.6อ33203การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์230060 นาทีม.6/1-6/6
1105
15/2/2022, 11:45:29นายสมคิด สุวรรณ​รัตน์​สุขศึกษาฯม.2พ22103สุขศึกษาและพลศึกษา 2402 ข้อ60 นาทีม.2/1-2/9
1106
15/2/2022, 12:01:33นางอรอุมา นิตย์วิมลคณิตศาสตร์ม.4ค31202คณิตศาสตร์เน้นวิทย์ 230260 นาที4/1
1107
15/2/2022, 12:05:15นางอรอุมา นิตย์วิมลคณิตศาสตร์ม.4ค31104คณิตศาสตร์พื้นฐาน 830260 นาที4/1
1108
15/2/2022, 12:34:49นางสาวสุกัญญา นวนเสนภาษาไทยม.1ท21102ภาษาไทย230260 นาทีม.1/1-1/9
1109
15/2/2022, 13:09:42นางสาวณัฐสุดา ดอกจันทร์วิทยาศาสตร์ม.5ว32104วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (ฟิสิกส์) 30260 นาทีม.5/1 - ม.5/5
1110
15/2/2022, 13:10:05นางเกวลิน เกตุแก้วสังคมศึกษาฯม.4ส31103สังคมศึกษา 830-60 นาที4/4-4/6
1111
15/2/2022, 13:10:41นางสาวณัฐสุดา ดอกจันทร์ วิทยาศาสตร์ม.1ว 20223ของเล่นวิทยาศาสตร์30160 นาทีม.1/7
1112
15/2/2022, 13:11:47นางเกวลิน เกตุแก้วสังคมศึกษาฯม.6ส33102สังคมศึกษา1230-60 นาที6/1-6/6
1113
15/2/2022, 13:14:51นางขนิษฐา ใจดีวิทยาศาสตร์ม.4ว31205เคมีเพิ่มเติม230060 นาทีม.4/1 - ม.4/3
1114
15/2/2022, 13:45:28นางสุพัตรา ไกรหาภาษาไทยม.3ท23102ภาษาไทย630260 นาทีม.3/1-3/8
1115
15/2/2022, 13:49:24นางสาวศิริพร ศรีไชยภาษาไทยม.2ท22102ภาษาไทย430260 นาทีม.2/5, 2/7, 2/8, 2/9
1116
15/2/2022, 13:50:25นางสาวธันย์ชนก สุมาลี ภาษาต่างประเทศม.6อ33102ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1245-60 นาทีม.6/1-6/6
1117
15/2/2022, 15:06:05จารุณี นิยมญาติภาษาไทยม.5ท32101ภาษาไทย1040560 นาทีม.5/1-ม.5/5
1118
15/2/2022, 15:08:20จารุณี นิยมญาติภาษาไทยม.4ท31205ภาษากับวัฒนธรรม40560 นาที4/5-4/6
1119
15/2/2022, 15:12:54จารุณี นิยมญาติภาษาไทยม.6ท33203วรรณกรรมปัจจุบัน40560 นาที6/5-6/6
1120
15/2/2022, 16:41:37นายสุรกานต์ เกลี้ยงขำภาษาต่างประเทศม.1อ 21102ภาษาอังกฤษ2301060 นาทีม.1/2, 1/4, 1/5, 1/7
1121
15/2/2022, 18:29:50นางลภารัตน์ รอดสงภาษาต่างประเทศม.1อ21102ภาษาอังกฤษ 250-60 นาทีม.1/1, 1/3, 1/9
1122
15/2/2022, 18:31:34นางลภารัตน์ รอดสงภาษาต่างประเทศม.5อ32102ภาษาอังกฤษ 1050-60 นาทีม.5/1-5/5
1123
15/2/2022, 21:01:38นางสมจิตร คงทองเอียดสังคมศึกษาฯม.2ส22104สังคมศึกษา40560 นาที2/1-2/2
1124
15/2/2022, 21:30:11นางสาววัชราภรณ์ คำแหงภาษาต่างประเทศม.4จ32201ภาษาจีนพื้นฐาน301090 นาที4/4
1125
15/2/2022, 21:31:04นางสาววัชราภรณ์ คำแหงภาษาต่างประเทศม.5จ32202ภาษาจีนเพื่ออาชีพ301090 นาที5/4
1126
16/2/2022, 10:42:22นางสาวมัตถกาญจน์ เอียดดำภาษาต่างประเทศม.4อ31203ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร30160 นาทีม.4/1-4/6
1127
16/2/2022, 16:39:58นางสาวณัฐฐินันท์ ด้วงชูภาษาต่างประเทศม.4จ31204ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร2301060 นาทีม.4/4
1128
16/2/2022, 16:40:56นางสาวณัฐฐินันท์ ด้วงชูภาษาต่างประเทศม.5จ32203ภาษาจีนพื้นฐาน4301060 นาทีม.5/4
1129
16/2/2022, 21:13:10ครูสุชัญญา กายฤทธิ์ภาษาต่างประเทศม.3อ23102ภาษาอังกฤษ 640-60 นาทีม.3/1-3/6
1130
16/2/2022, 21:14:29ครูสุชัญญา กายฤทธิ์ภาษาต่างประเทศม.1อ21102ภาษาอังกฤษ 240-60 นาทีม.1/6
1131
17/2/2022, 5:35:50นางสาวสุปราณีต ปานมาคณิตศาสตร์ม.2ค22202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม430_90 นาทีม.2/1,8,9
1132
17/2/2022, 5:37:03นางสาวสุปราณีต ปานมาคณิตศาสตร์ม.3ค23102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 630_90 นาทีม.3/1-8
1133
17/2/2022, 5:38:14นางสาวสุปราณีต ปานมาคณิตศาสตร์ม.3ค23102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 630_90 นาทีม.3/1-8
1134
17/2/2022, 8:50:50นางสาวณัจธิร์ยา ชูแสงคณิตศาสตร์ม.2ค22102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 430-90 นาทีม.2/1-2/9
1135
17/2/2022, 10:11:54นางสาวจิราวรรณ บัวเกตุภาษาไทยม.2ท22102ภาษาไทย430160 นาทีม.2/1-2/4 ,2/6
1136
17/2/2022, 10:12:11นางสาวอมรรัตน์ หิรัญรัตน์ศิลปะม.1ศ21102ศิลปะ 230160 นาทีม.1/1-1/9
1137
17/2/2022, 10:13:07นางสาวอมรรัตน์ หิรัญรัตน์ศิลปะม.6ศ33102ศิลปะ 1230160 นาทีม.6/1-6/6
1138
17/2/2022, 11:23:42นางกาญจนา ชูเมฆาคณิตศาสตร์ม.5ค32202คณิตศาสตร์เน้นวิทย์ 440060 นาทีม.5/1-5/3
1139
17/2/2022, 11:25:56สุรชาติ เอี่ยมสำอางค์คณิตศาสตร์ม.3ค23102คณิตศาสตร์พื้นฐาน630-90 นาทีม.3/4- 3/6 และ 3/8
1140
17/2/2022, 14:42:36
นางอัมพร แสงจันทร์,นางสาวขวัญจิรา นวลแป้น
ศิลปะม.2ศ22102ศิลปะ 440-60 นาทีม.2/1-2/9
1141
17/2/2022, 21:02:21นางสาวรวินันท์ ไพพูลคณิตศาสตร์ม.1ค21102คณิตศาสตร์พื้นฐาน230-90 นาทีม.1/1-1/9
1142
17/2/2022, 21:03:23นางสาวรวินันท์ ไพพูล คณิตศาสตร์ม.4ค31104คณิตศาสตร์พื้นฐาน1030-90 นาทีม.4/5-4/6
1143
18/2/2022, 9:16:53นายสาธร มหาสวัสดิ์สังคมศึกษาฯม.2ส22104สังคมฯ430-60 นาทีม.2/6-2/9
1144
18/2/2022, 9:18:25นายสาธร มหาสวัสดิ์สังคมศึกษาฯม.4ส31104ประวัติศาสตร์430-60 นาทีม.4/1-4/6
1145
18/2/2022, 11:35:47นางฉลวย หนูจันทร์การงานอาชีพฯม.1ง21101การงานอาชีพ1 (งานเกษตร)40060 นาทีม.1/5 - 1/9
1146
18/2/2022, 11:43:44นางจิราพร ควนวิไลการงานอาชีพฯม.5ง32103งานธุรกิจ40060 นาทีม.5/1-5/5
1147
18/2/2022, 12:23:06นายไพฑูรย์ ขุนทองสังคมศึกษาฯม.2ส 22105ประวัติศาสตร์ 440-60 นาทีม.2/1-2/9
1148
18/2/2022, 12:24:22นายไพฑูรย์ ขุนทองสังคมศึกษาฯม.5ส 32103สังคมศึกษา 1040-60 นาทีม.5/1-5/5
1149
18/2/2022, 14:18:05นางสุดารัตน์ ขวัญแก้วการงานอาชีพฯม.1ง21101การงานอาชีพ 1 (งานเกษตร)40060 นาทีม.1/1-1/4
1150
18/2/2022, 19:19:13นางสาวจันทร์ทิพย์ รอดมาคณิตศาสตร์ม.4ค31104คณิตศาสตร์พื้นฐาน 830290 นาทีม.4/2-4/4
1151
18/2/2022, 19:20:31นางสาวจันทร์ทิพย์ รอดมาคณิตศาสตร์ม.4ค31202คณิตศาสตร์เน้นวิทย์ 230290 นาทีม.4/2-4/3
1152
19/2/2022, 13:54:46นางสาวกนกวรรณ เหมทานนท์ภาษาไทยม.4ท31102ภาษาไทย840560 นาทีม.4/1-4/6
1153
20/2/2022, 7:26:13นายวรัญญู ทะเดชวิทยาศาสตร์ม.3ว 23102วิทยาศาสตร์ 630260 นาทีม.3/6-3/7
1154
20/2/2022, 9:50:28นางสาวนวิญญา​ กุณฑลวิทยาศาสตร์ม.4ว31204ชีววิทยาเพิ่มเติม240460 นาทีม.4/1​ -​ม.4/3
1155
20/2/2022, 10:02:55นางสาวนวิญญา​ กุณฑลวิทยาศาสตร์ม.1ว21102วิทยาศาสตร์240-60 นาทีม.1/6​ และ​ ม.1/7
1156
20/2/2022, 10:40:37นางสาวจุรีย์ ไก่แก้ววิทยาศาสตร์ม.6ว33206ชีววิทยาเพิ่มเติม630-60 นาทีม.6/1 - ม.6/3
1157
21/2/2022, 8:36:16นายรัตนชัย ตัญญะวิทยาศาสตร์ม.1ว21102วิทยาศาสตร์ 240260 นาที1/8-1/9
1158
21/2/2022, 8:37:14นายรัตนชัย ตัญญะวิทยาศาสตร์ม.5ว32206 ชีววิทยาเพิ่มเติม 440290 นาที5/1-5/3
1159
21/2/2022, 9:26:59นางสาวภัสศร สมทรัพย์คณิตศาสตร์ม.3ค23102คณิตศาสตร์พื้นฐาน630-60 นาที3/3
1160
21/2/2022, 9:31:22นางสาวภัสศร สมทรัพย์คณิตศาสตร์ม.6ค33202คณิตศาสตร์เน้นวิทย์630-90 นาที6/3-4
1161
21/2/2022, 13:35:02นางสาวณฐลิล ฤทธิชัยสังคมศึกษาฯม.1ส21104 สังคมศึกษา230160 นาที1/4,1/5,1/8
1162
21/2/2022, 13:35:54นางสาวณฐลิล ฤทธิชัยสังคมศึกษาฯม.1ส21105ประวัติศาสตร์230160 นาที1/1-1/9
1163
22/2/2022, 12:31:12นางสาวจิราวรรณ บัวเกตุภาษาไทยม.2I20202การสื่อสารและการนำเสนอ30_60 นาทีม.2/7
1164
22/2/2022, 19:50:05นางสาววจิรา สังข์ทองวิทยาศาสตร์ม.1ว21102วิทยาศาสตร์ 230-60 นาที1/1-1/5
1165
27/6/2022, 10:55:12ึครูขนิษฐา ใจดีวิทยาศาสตร์ม.4ว31205เคมีเพิ่มเติม 1301060 นาทีม.4/1-4/3
1166
27/6/2022, 11:01:25นางสาวณฐลิล ฤทธิชัยสังคมศึกษาฯม.1ส21101สังคมศึก140560 นาทีม.1/8-1/9
1167
27/6/2022, 11:02:25นางสาวณฐลิล ฤทธิชัยสังคมศึกษาฯม.6ส33101สังคมศึกษา 35560 นาทีม.6/1-6/5
1168
27/6/2022, 11:14:47นางลภารัตน์ รอดสงภาษาต่างประเทศม.1อ21101ภาษาอังกฤษ1501060 นาทีม.1/1, 1/6, 1/7
1169
27/6/2022, 11:19:07นางลภารัตน์ รอดสงภาษาต่างประเทศม.5อ32101ภาษาอังกฤษ9501060 นาทีม.5/1-5/6
1170
27/6/2022, 11:37:18น.ส.ขวัญธิดา ศักดิเศรษฐ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม.6ว33202เคมี530260 นาที6/1-6/3
1171
27/6/2022, 11:38:39นายวรัญญู ทะเดชวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม.6วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ40260 นาที6/1-6/5
1172
27/6/2022, 11:38:59น.ส.ขวัญธิดา ศักดิเศรษฐ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม.5ว32103วิทยาศาสตร์กายภาพ30260 นาที5/1-5/6
1173
27/6/2022, 11:41:00นางสาวนวิญญา กุณฑลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม.4ว31103วิทยาศาสตร์ชีวภาพ40260 นาที4/1,4/2,4/3
1174
27/6/2022, 11:42:30น.ส.ขวัญธิดา ศักดิเศรษฐ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม.4ว30209ทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์30260 นาที4/1
1175
27/6/2022, 11:43:20นางสาวนวิญญา กุณฑลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม.4ว31203ชีววิทยาเพิ่มเติม140260 นาทีม.4/1, 4/2,4/3
1176
27/6/2022, 12:00:06นางอรอุมา นิตย์วิมลคณิตศาสตร์ม.5ค32103คณิตศาสตร์พื้นฐาน930290 นาทีม.5/1-ม.5/6
1177
27/6/2022, 12:19:14นางสุพัตรา ไกรหาภาษาไทยม.3ท23101ภาษาไทย540460 นาทีม.3/1-3/9
1178
27/6/2022, 12:25:04ครูจันทร์ทิพย์ รอดมาคณิตศาสตร์ม.4ค31103คณิตศาสตร์พื้นฐาน 730290 นาทีม.4/1-4/6
1179
27/6/2022, 12:25:54ครูจันทร์ทิพย์ รอดมาคณิตศาสตร์ม.4ค31201คณิตศาสตร์เน้นวิทย์130290 นาทีม.4/1-4/3
1180
27/6/2022, 14:43:08นางมณฑา แก้วมณีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม.2ว22101วิทยาศาสตร์330160 นาที2/4-2/9
1181
28/6/2022, 4:13:43นางสาวสุปราณีต ปานมาคณิตศาสตร์ม.2ค22201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม330390 นาที2/1,2/7,2/8,2/9
1182
28/6/2022, 4:14:39สุปราณีต ปานมาคณิตศาสตร์ม.3ค23101คณิตศาสตร์พื้นฐาน530390 นาที3/1-3/9
1183
28/6/2022, 11:52:45นัยวัต ราชยอดสังคมศึกษาฯม.4ส31102ประวัติศาสตร์ 740-60 นาทีม.4/1 - 4/6
1184
28/6/2022, 22:28:28นางสาววจิรา สังข์ทองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม.1ว21101วิทยาศาสตร์ 1405 ข้อ60 นาทีม.1/1 - 1/9
1185
28/6/2022, 22:30:45นางสาววจิรา สังข์ทองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม.4ว31101วิทยาศาสตร์ชีวภาะ40260 นาทีม.4/4 , ม.4/6