แบบบันทึกข้อมูลการสำรวจความสามารถ/สมรรถนะ ของนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2560
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNO
1
แบบบันทึกข้อมูลการสำรวจความสามารถ/สมรรถนะ ของนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
2
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
3
คำชี้แจง
4
1. การสำรวจข้อมูลครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบจำนวนเด็กในแต่ละสมรรถนะ 5 สมรรถนะหลักตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อประกอบการวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักเรียนรายบุคคล
5
2. ให้ครูประจำชั้น สำรวจความสามารถ/สมรรถนะของเด็กนักเรียนรายบุคคล โดยสังเกตจากผลการทดสอบต่างๆ หรือการสังเกตุพฤติกรรม แล้วประเมินจัดเข้ากลุ่มสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
6
3. กรณีในตัวเด็กนักเรียน 1 คน มีหลายสมรรถนะ ให้จัดเข้าสมรรถนะใด สมรรถนะหนึ่ง เพียงด้านเดียว
7
4. จำนวนเด็กนักเรียน รายสมรรถนะ ทั้ง 5 สมรรถนะ เมื่อรวมกันแล้ว ต้องมีจำนวนเท่ากันกับจำนวนเด็กรายชั้น
8
5. ความหมายรายสมรรถนะ
9
1) ความสามารถในการสื่อสาร
เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์
10
ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร
11
ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
12
2) ความสามารถในการคิด
เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง
13
และสังคมได้อย่างเหมาะสม
14
3) ความสามารถในการแก้ปัญหา
เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ
15
4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์
16
ระหว่าง การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบ
17
5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้
18
การสื่อสาร การทำงาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
19
20
21
22
23
24
25
.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
คำชี้แจง
แบบสำรวจ