ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
צרכים
2
קיום (ביטחון פיזי)חופשמשמעותחיבור / קשר / תקשורת
3
אוויר / מים / מזוןעצמאות / נפרדות
הגשמה / מימוש / יעוד / מיצוי
הקשבה / הבנה / הכלה
4
בריאותאחריותיושרהאמפתיה / חמלה / קבלה
5
מגעבחירה
תפקוד / מסוגלות / כוח / הצלחה
ניראות / הכרה / התייחסות / תשומת לב
6
שינה / מנוחהנוכחות
צמיחה / התפתחות / למידה / אתגר
אכפתיות / התחשבות / כבוד / רגישות
7
תנועהאותנטיות / ביטוי
הבנת העולם / גילוי / מודעות / בהירות
הערכה / הוקרה
8
נוחותמקום / מרחבמיקוד / ריכוזתמיכה / הזנה
9
ביטחון רגשיספונטניותהמשכיות / זרימהאהבה / חיבה / חום
10
אמון / לסמוךקלותיעילותאינטימיות / קרבה
11
הגנה (על / מפני)הומור / צחוק / משחק
יצירתיות / השראה / העשרה
ביטוי מיני
12
יציבות / עקביותהנאהתרומה / להיות חשובידידות / חברות
13
סדר / ניקיוןהתחדשות / גיווןאֵבֶלהכרת תודההיכללות / שייכות / שותפות
14
שקט חושי ונפשיחגיגהאחדותשיתוף פעולה
15
הרמוניהאמונה / רוחניותכנות
16
רכות / עדינות / קשביופי / אסתטיקההדדיות / שוויון
17
שלמות פנימיתתקווהשלום
18
רגשות לא נעימיםרגשות נעימים
19
פחד / חששעצב / צער כעס / זעםעייפות/תשישות
בלבול/ הפתעה
שמחהאהבה
אנרגטיות/ חיוניות
שלווה/שקט/רוגע
20
בהלהאבלאשמהאדישות / שיעמוםזעזוע / ערעוראופטימיות / תקווהנוגע ללבעוצמההקלה
21
דאגה / מתח / לחץבדידותטינהחוסר-סבלנותחוסר אוניםאושרהתרגשות/ ציפיהביטחוןמפויסות
22
בושהגעגוע / כמיההמרירות / מרמורכבדות / רפיוןאובדן עצותהכרת תודה
אהדה / אכפתיות
החלטיותנחת / נינוח / נעים
23
דחייה / רתיעה
דכדוך/מועקה/באסה
ניכור
אי-נוחות / אי-שקט
גאווהחיבהערנותסיפוק/שביעות רצון
24
דריכות / חשדנותרחמיםעצבנות / רוגזמבוכההנאהחמלה / אמפתיהקלילותסבבה
25
חרדה / אימהכאב / סבלשנאהטירדההפתעהמשיכהרעננותשלום
26
כיווץ / שיתוקתסכולאכזבהתדהמה / הלםהתלהבות / התפעלותקרבהשובבות / שעשוע
27
פגיעותעלבוןגועלפיזור דעתהתרחבותרוך / חום
28
קנאהיאושכיף
29
פסימיות נתק / ריחוק / ריקנות
30
רשימה זו נערכה על-ידי ערן טייכר...................
31
32
33
ְ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100