A-4 Days Seminar...( Manuscript Writing Camp) (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEHIJKLMNO
1
ประทับเวลา
ตำแหน่งทางวิชาการ / คำนำหน้าชื่อ
สถานภาพชื่อนามสกุลคณะ/สถาบัน/สำนักที่ตั้ง/วิทยาเขต
สถานะการนำส่ง manuscript
2
20/11/2017, 16:05:20นายอาจารย์ภักดีคบกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
3
21/11/2017, 8:29:00ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์วลัยรัตน์จันทรปานนท์คณะอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาเขตบางเขน
4
22/11/2017, 15:50:41ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์ศุภกิตต์ สายสุนทรเกษตรวิทยาเขตบางเขน
5
23/11/2017, 21:38:02นางสาวนิสิตปริญญาเอกมัชฌิมาพันธุ์เอี่ยมคณะเกษตรวิทยาเขตบางเขน
6
24/11/2017, 9:08:56นางสาวอาจารย์รัชฎาภรณ์อึ้งเจริญสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
7
26/11/2017, 12:46:06นางสาวอาจารย์พิณทิพย์รัมภกาภรณ์อุตสาหกรรมเกษตรวิทยาเขตบางเขน
8
26/11/2017, 12:46:57นางสาวอาจารย์กุลนาถทองขาวอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาเขตบางเขน
9
27/11/2017, 19:22:10นายอาจารย์วีระชัย ธนมัยมาศ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
10
1/12/2017, 13:22:21นายนักวิจัยยุทธนาบรรจงสถาบันผลิตผลเกษตรฯวิทยาเขตบางเขน
11
4/12/2017, 18:26:32รองศาสตราจารย์อาจารย์วรรณีจิรภาคย์กุลอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาเขตบางเขน
12
4/12/2017, 19:50:36นางอาจารย์นัทกาญจน์ประเสริฐสังข์
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
13
5/12/2017, 15:36:42นางอาจารย์รุจิกาญจน์ ศิริวาลย์
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
14
6/12/2017, 17:30:14นางสาว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปัณฑิตาอินทรักษา
สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
15
6/12/2017, 19:33:08นางอาจารย์พัชนีวิชิตพันธุ์
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
16
7/12/2017, 15:16:49ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์ภัทราวดีประเสริฐสังข์
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
/
17
13/12/2017, 13:36:59นาย
หัวหน้าหน่วยประยุกต์และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ยุทธนาแสงสุวรรณ
สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ)
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
18
13/12/2017, 13:48:34นางสาว
หัวหน้างานบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ
รัตติยาภรณ์บุญทวีไพศาล
สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
19
13/12/2017, 13:50:54นาง
หัวหน้าหน่วยประสานการวิจัย
วรารักษ์การุณสำนักงานวิทยาเขต
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
20
13/12/2017, 13:54:35นายงานจัดสรรทุนวิจัยรัชชานนท์ผงทองสำนักงานวิทยาเขต
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
21
13/12/2017, 13:58:38นายนักวิจัยอนุรักษ์เครือคำสำนักงานวิทยาเขต
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
22
14/12/2017, 10:25:50นาย
ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ
อนุสรณ์ กุลวงษ์สำนักงานวิทยาเขต
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
23
14/12/2017, 10:27:45นาย
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
วุธิพงศ์ภักดีกุลสำนักงานวิทยาเขต
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
24
14/12/2017, 10:28:58นางสาวนักวิชาการเกษตรทัศนีย์จันภูถิ่นสำนักงานวิทยาเขต
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
25
14/12/2017, 10:31:14นางสาวนักวิชาการเกษตรทัศนีย์ไตรยนามสำนักงานวิทยาเขต
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
26
14/12/2017, 10:33:50นางเจ้าหน้าที่วิจัยสรินทิพย์สกุลวิชญธาดาสำนักงานวิทยาเขต
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
27
14/12/2017, 10:35:13นาย
หัวหน้างานบริการวิชาการ
สนธยาผาลลาพังสำนักงานวิทยาเขต
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
28
14/12/2017, 10:40:13นายนักวิชาการเกษตรชัยรัตน์คำหาสำนักงานวิทยาเขต
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
29
14/12/2017, 15:22:27นายอาจารย์ภาคภูมิตันเตชสาธิต
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
30
14/12/2017, 18:21:19นายอาจารย์ภานุพงษ์สุขเกิดเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาวิทยาเขตศรีราชา
31
14/12/2017, 18:22:41นางสาวอาจารย์ภัคพิชาปฐมพิทักษ์นุกูลเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาวิทยาเขตศรีราชา
32
14/12/2017, 19:53:13นางสาวนิสิตปริญญาเอกวรรณารัตน์ลีสุขสวัสดิ์อุตสาหกรรมเกษตรวิทยาเขตบางเขน
33
14/12/2017, 23:24:10นางสาวนิสิตปริญญาเอกเบญจรัตน์เทพสงเคราะห์คณะอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาเขตบางเขน
34
14/12/2017, 23:50:10นางสาวนิสิตปริญญาเอกลดาวัลย์ช่างชุบ
อุตสาหกรรมเกษตร/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1