A-4 Days Seminar...( Manuscript Writing Camp) (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEHIJKLMNO
1
ประทับเวลา
ตำแหน่งทางวิชาการ / คำนำหน้าชื่อ
สถานภาพชื่อนามสกุลคณะ/สถาบัน/สำนักที่ตั้ง/วิทยาเขต
สถานะการนำส่ง manuscript
2
20/11/2017, 16:05:20นายอาจารย์ภักดีคบกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
3
21/11/2017, 8:29:00ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์วลัยรัตน์จันทรปานนท์คณะอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาเขตบางเขน/
4
22/11/2017, 15:50:41ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์ศุภกิตต์ สายสุนทรเกษตรวิทยาเขตบางเขน/
5
23/11/2017, 21:38:02นางสาวนิสิตปริญญาเอกมัชฌิมาพันธุ์เอี่ยมคณะเกษตรวิทยาเขตบางเขน/
6
24/11/2017, 9:08:56นางสาวอาจารย์รัชฎาภรณ์อึ้งเจริญสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
/
7
26/11/2017, 12:46:06นางสาวอาจารย์พิณทิพย์รัมภกาภรณ์อุตสาหกรรมเกษตรวิทยาเขตบางเขน/
8
26/11/2017, 12:46:57นางสาวอาจารย์กุลนาถทองขาวอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาเขตบางเขน/
9
27/11/2017, 19:22:10นายอาจารย์วีระชัย ธนมัยมาศ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
10
1/12/2017, 13:22:21นายนักวิจัยยุทธนาบรรจงสถาบันผลิตผลเกษตรฯวิทยาเขตบางเขน/
11
4/12/2017, 18:26:32รองศาสตราจารย์อาจารย์วรรณีจิรภาคย์กุลอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาเขตบางเขน/
12
4/12/2017, 19:50:36นางอาจารย์นัทกาญจน์ประเสริฐสังข์
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
13
5/12/2017, 15:36:42นางอาจารย์รุจิกาญจน์ ศิริวาลย์
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
/
14
6/12/2017, 17:30:14นางสาว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปัณฑิตาอินทรักษา
สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
15
6/12/2017, 19:33:08นางอาจารย์พัชนีวิชิตพันธุ์
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน/
16
7/12/2017, 15:16:49ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์ภัทราวดีประเสริฐสังข์
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
/
17
13/12/2017, 13:36:59นาย
หัวหน้าหน่วยประยุกต์และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ยุทธนาแสงสุวรรณ
สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ)
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
18
13/12/2017, 13:48:34นางสาว
หัวหน้างานบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ
รัตติยาภรณ์บุญทวีไพศาล
สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
19
13/12/2017, 13:50:54นาง
หัวหน้าหน่วยประสานการวิจัย
วรารักษ์การุณสำนักงานวิทยาเขต
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
20
13/12/2017, 13:54:35นายงานจัดสรรทุนวิจัยรัชชานนท์ผงทองสำนักงานวิทยาเขต
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
21
13/12/2017, 13:58:38นายนักวิจัยอนุรักษ์เครือคำสำนักงานวิทยาเขต
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
22
14/12/2017, 10:25:50นาย
ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ
อนุสรณ์ กุลวงษ์สำนักงานวิทยาเขต
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
23
14/12/2017, 10:27:45นาย
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
วุธิพงศ์ภักดีกุลสำนักงานวิทยาเขต
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
24
14/12/2017, 10:28:58นางสาวนักวิชาการเกษตรทัศนีย์จันภูถิ่นสำนักงานวิทยาเขต
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
25
14/12/2017, 10:31:14นางสาวนักวิชาการเกษตรทัศนีย์ไตรยนามสำนักงานวิทยาเขต
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
26
14/12/2017, 10:33:50นางเจ้าหน้าที่วิจัยสรินทิพย์สกุลวิชญธาดาสำนักงานวิทยาเขต
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
27
14/12/2017, 10:35:13นาย
หัวหน้างานบริการวิชาการ
สนธยาผาลลาพังสำนักงานวิทยาเขต
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
28
14/12/2017, 10:40:13นายนักวิชาการเกษตรชัยรัตน์คำหาสำนักงานวิทยาเขต
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
29
14/12/2017, 15:22:27นายอาจารย์ภาคภูมิตันเตชสาธิต
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
/
30
14/12/2017, 18:21:19นายอาจารย์ภานุพงษ์สุขเกิดเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาวิทยาเขตศรีราชา/
31
14/12/2017, 18:22:41นางสาวอาจารย์ภัคพิชาปฐมพิทักษ์นุกูลเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาวิทยาเขตศรีราชา/
32
14/12/2017, 19:53:13นางสาวนิสิตปริญญาเอกวรรณารัตน์ลีสุขสวัสดิ์อุตสาหกรรมเกษตรวิทยาเขตบางเขน/
33
14/12/2017, 23:24:10นางสาวนิสิตปริญญาเอกเบญจรัตน์เทพสงเคราะห์คณะอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาเขตบางเขน/
34
14/12/2017, 23:50:10นางสาวนิสิตปริญญาเอกลดาวัลย์ช่างชุบ
อุตสาหกรรมเกษตร/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน/
35
18/12/2017, 13:39:52นางอาจารย์ศุษมาโชคเพิ่มพูน
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
/
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu