1_VDU_akademiniu_terminu_zodynas.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
VDU akademinių terminų žodynas
2
3
LietuviųAnglų
4
Absolventų profesinės veiklos sąsajos su studijų programaCorrelations of graduate professional activity with the study programme
5
Akademinė pažymaAcademic certificate
6
Akademinė skolaAcademic debt
7
Akademinės atostogosAcademic leave
8
Akademinės paramos naudingumasUsefulness of academic support
9
Akademinių reikalų tarnybaOffice of Academic Affairs
10
Anglų kalbos valstybinis brandos egzaminasEnglish State Final Examination
11
Antrosios pakopos studijų progamaSecond cycle study programme
12
Apeliacijų nagrinėjimo tvarkos aprašasOrder on Description of Appeal Investigation Procedure
13
Aprūpinimas bendrabučiaisProvision with dormitories
14
Aprūpinimas metodinėmis priemonėmisProvision with learning aids
15
Aprūpinimas metodiniais leidiniaisProvision with methodological publications
16
Aprūpinimas studijų programai reikalingais spausdintiniais leidiniais
Provision with printed publications required for the study programme
17
Atitinkamas pažinimo laukasCoresponding cognition field
18
Atskiri studijų dalykaiSeparate study courses
19
Aukštosios mokyklos vaidmuo parenkant praktikos vietas
Role of the higher education institution in selecting the sites for practical training
20
Baigiamasis darbasFinal thesis (final art project)
21
Baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo bendroji tvarkaGeneral Order on the Final Thesis Preparation and Defence
22
Baigiamųjų darbų vertinimo rezultataiResults of final thesis assessment
23
Baigiamųjų darbų vertinimo tvarka Procedure of final thesis assessment
24
Baigiamųjų darbų vertinimo veiksmingumasEfficiency of final thesis assessment
25
BakalaurasBachelor, 1st cycle student
26
Bakalauro studijosBachelor studies, 1st cycle studies
27
Bendrieji universitetiniai privalomi dalykaiCompulsary courses of general university studies
28
Brandos atestatasCertificate of secondary education
29
Būsimų ir naujų studentų motyvacijos stiprinimo veiksmingumas
Efficiency of enhancing the motivation of applicants and new students
30
Dalinės studijosPartial studies
31
Daliniai studijų rezultataiPartial study results
32
Darbo rinkos reikalavimaiLabour market requirements
33
Darbo sąlygos bibliotekose, skaitykloseWorking conditions in libraries, reading rooms
34
DekanatasDean's Office (Deanery)
35
Dėstymo kokybės vertinimasTeaching quality assessment
36
Dėstytojų dalyvavimas kokybės vertinime ir gerinimeParticipation of teachers in quality assessment and improvement
37
Dėstytojų ir studentų judumasMobility of teachers and students
38
Dėstytojų ir studentų skaičiaus santykisRatio of teachers and students
39
Dėstytojų judumo apimtis ir įtaka studijų programaiScope of teacher mobility and impact on the study programme
40
Dėstytojų kaitaTurnover of teachers
41
Dėstytojų kaitos įtaka studijų programaiImpact of staff turnover on the study programme
42
Dėstytojų kaitos priežastysReasons for staff turnover
43
Dėstytojų kitos veiklos (ekspertinės, organizacinės ir kt.) apimtis ir sąsajos su studijų programa
Scope of teachers’ other activities (expertise, organizational, etc.) and correlations with the study programme
44
Dėstytojų krūvio pasiskirstymasDistribution of teachers’ workload
45
Dėstytojų kvalifikacijaQualification of teachers
46
Dėstytojų mokslinės (meninės) veiklos apimtis ir sąsajos su studijų programa
Scope of teachers’ research (art) activities and correlations with the study programme
47
Dėstytojų pedagoginės veiklos patirtisTeaching experience of teachers
48
Dėstytojų praktinio darbo patirtisExperience of teachers’ practical work
49
Dėstytojų profesinio tobulėjimo sistemiškumasConsistency of teachers’ professional development
50
Dėstomų dalykų studijų temosThemes delivered in the subjects
51
DiplomasDiploma
52
Diplomas su pagyrimuDiploma cum laude
53
Diplomo priedėlisDiploma supplement
54
Doktorantūra (Doktorantūros studijos)Doctoral studies
55
Doktorantūros nuostataiProvisions for Doctor of Science Studies
56
Dvigubo kvalifikacinio laipsnio studijosDouble qualifiaction degree studies
57
Egzaminų sesijaExam session
58
Egzaminų sesijos tvarkaraštisSchedule of the examination session
59
Etikos kodeksasAcademic Code of Ethics
60
Gynimo komisijos nariaiMembers of the Defence Committee
61
Gretutinės studijosMinor studies
62
Grįžtamojo ryšio įtaka studentų pasiekimamsEffect of feedback on student achievements
63
Grįžtamojo ryšio pobūdisMethods of feedback
64
Grįžtamojo ryšio veiksmingumasFeedback efficiency
65
Įmokų ir mokesčių už studijas mokėjimo ir grąžinimo tvarkaPayment and Tuition Fee Paying and Refund
66
Individualaus studijų grafiko suteikimo tvarkaOrder of Individual Study Schedule Confirment
67
Individualus studijų grafikasIndividual study schedule
68
Individualus studijų planasIndividual study plan
69
Informacijos apie programą ir jos pokyčius sklaidaInforming about the programme and its changes
70
Infrastruktūros tarnybaOffice of Infrastructure
71
Intensyvios dalyko studijosIntensive course studies
72
Įrangos studijoms tinkamumas ir pakankamumasSuitability and sufficiency of equipment for studies
73
Įsidarbinimo tikslingumasExpediency of graduate placement
74
Įsidarbinusių absolventų skaičius ir neįsidarbinimo priežastysNumber of employed graduates and reasons of failure to get a placement
75
ĮsirašytiEnrol
76
ĮskaitytaCredit
77
Įstaigų praktikai atlikti veiklos atitiktis studijų tikslams
Compliance of activities of the institutions for practical training with the aims of the studies
78
Išorinių socialinių dalininkų dalyvavimo įtaka studijų kokybeiInfluence of external stakeholders on the study quality
79
Išteklių praktikai atlikti tinkamumas ir prieinamumasSuitability and accessibility of the resources for practical training
80
Ištęstinė studijų formaPart-time studies
81
Ištęstinės neakivaizdinės studijosPart-time extramural studies
82
Jungtinių studijų progamaJoint study progamme
83
Jungtinių studijų progamos laipsnisJoint qualification degree
84
(Kalbos) Mokėjimo lygis(Language) Proficiency level
85
Karjeros ir kompetencijų centrasCentre of Career and Competencies
86
Katedros vedėjasChair of the Department
87
Kaupiamojo balo skaičiavimo suvestinėSummary table of accumulative points
88
Kaupiamojo balo studijų pasiekimo vertinimo sistemaCumulative system for the assessment of learning achievements
89
Ketinantysis studijuotiCandidate-learner
90
Knygų, vadovėlių ir periodinių leidinių tinkamumas ir prieinamumas
Suitability and accessibility of books, textbooks and periodic publications
91
Kokybės gerinimo rezultatų sklaida Dissemination of quality improvement results
92
Kokybės gerinimo veiksmų naudaBenefit of the actions for quality impro
93
Kolegialumo ir asmeninės atsakomybės derinimas priimant sprendimus
Coordination of collegiality with personal responsibility in decision making
94
Kompiuterinė ir programinė įrangaComputer hardware and software
95
Konkursiniai balai ir minimalūs reikalavimai stojantiesiemsCompetition and minimum requirements for applicants
96
Kriterijų sąsajos su studijų siekiniaisCorrelations of criteria with the intended learning outcomes
97
Kriterijų viešinimasPublicity of assessment criteria
98
Kriterinė studijų pasiekimo vertinimo sistemaCriteria-based study achievement assessment system
99
KvalifikacijaQualification
100
Kvalifikacinė komisijaQualification Commission
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet2
Sheet3
 
 
Main menu