รวมรายการแข่งขัน17ธค60.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
CDEFGJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายการที่
101
วิ่ง 1,500 เมตร
รุ่นอายุไม่เกิน
18 ปี ชายรอบ
ชิงชนะเลิศ
2
พวกคนที่โรงเรียนชื่อสกุลสถิติลำดับ
หมายเหตุ
3
1ถิ่นโอภาสวิทยานภัทร
โปรยโคกสูง
4
2ถิ่นโอภาสวิทยาบารมีโป่งคำ
5
3ท่าข้ามวิทยาคมพีรพลสุพิชญกุล
6
4ท่าข้ามวิทยาคมชิษณุพงศ์มูลทอง
7
5
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
ธนิสร
นิติศานนท์
8
6
บ้านกาศประชานุเคราะห์
นฤเทพสุพัฒน์
9
7
บ้านกาศประชานุเคราะห์
ฐิติพงศ์ศรีใจวงศ์
10
8
พัฒนาประชาอุปถัมภ์
ศุภกรอาจดวงดี
11
9
พัฒนาประชาอุปถัมภ์
ธเนศมะเยอะ
12
10
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
เตชวิโรจน์
พิทักษ์รัตนาภา
13
11
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
สหสวรรษกันทามูล
14
12ม่วงไข่พิทยาคมทิชากรจำรัสคำ
15
13เมืองแพร่
เกียรติศักดิ์
นันต๊ะปัน
16
14เมืองแพร่พักดนัยศิริม๊อก
17
15ร้องกวางอนุสรณ์ไตรภพแลโค้ง
18
16ร้องกวางอนุสรณ์ธวัชชัยสินใจ
19
17ลองวิทยา
พงษ์สิทธิ์
คำติ๊บ
20
18ลองวิทยาพงศกรเรือนเต็ม
21
19
วิไลเกียรติอุปถัมภ์
สุกฤษฏิ์บุรีรักษ์
22
20
วิไลเกียรติอุปถัมภ์
วรัญญู
เล็กประยูร
23
21วังชิ้นวิทยาธนกฤตใจใส
24
22วังชิ้นวิทยาชานนท์วงค์มอย
25
23สรอยเสรีวิทยาธนศักดิ์เปี้ยแดง
26
24สรอยเสรีวิทยาพงษ์พัฒน์
เพ็ชรแสนงาม
27
25สองพิทยาคมอดิศร
เคียนขุดขาด
28
26สองพิทยาคม
นายฐิติวัฒน์
แสนสุข
29
27
สูงเม่นชนูปถัมภ์
ภาณุวัฒน์กันทะสุข
30
28
สูงเม่นชนูปถัมภ์
จักรพันธ์ทองเหลือง
31
32
33
รายการที่
102 พุ่งแหลน
รุ่นอายุไม่เกิน
16 ปี หญิง
รอบ
ชิงชนะเลิศ
34
พวก
ลำดับลง
โรงเรียนชื่อสกุลสถิติลำดับ
หมายเหตุ
35
1ถิ่นโอภาสวิทยากมลนัทธ์ผัดผ่อง
36
2
สูงเม่นชนูปถัมภ์
กัลยากันทะวงษา
37
2
สูงเม่นชนูปถัมภ์
วริษาศฤษดาร
38
3
วิไลเกียรติอุปถัมภ์
กัลยาลักษณ์
กาศเกษม
39
3
วิไลเกียรติอุปถัมภ์
สุภาพรคำเหลือ
40
4สองพิทยาคมจิรัชญาศรีโพธิ์
41
4สองพิทยาคมพลอยไพรินวุฒิ
42
5ลองวิทยาธัญชนก
ชื่นสมบัติ
43
6ม่วงไข่พิทยาคมนริศราการิน
44
7วังชิ้นวิทยานฤกรขุนบุญ
45
8
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
พิชญาภาหงษ์หนึ่ง
46
8
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
เพียงรวีร์
จดจำ
47
9
พัฒนาประชาอุปถัมภ์
วิชญาดาสวนดอก
48
10ห้วยม้าวิทยาคมศศิประภานคนันทินี
49
11สรอยเสรีวิทยาศิริวรรณเครือวงศ์
50
12ร้องกวางอนุสรณ์อริสราแก้วเกิด
51
52
รายการที่
103
เขย่งก้าวกระโดด
รุ่นอายุไม่เกิน
18 ปี ชายรอบ
ชิงชนะเลิศ
53
พวก
ลำดับลง
โรงเรียนชื่อสกุลสถิติลำดับ
หมายเหตุ
54
1
สูงเม่นชนูปถัมภ์
บุญฤทธิ์เมฆยะ
55
1
สูงเม่นชนูปถัมภ์
ภานุวัฒน์กันทะสุข
56
2ร้องกวางอนุสรณ์อธิสันต์กันทาโม้
57
3สองพิทยาคมอนันตชัยกันนิยม
58
3สองพิทยาคม
เมธาสิทธิ์
ใจเหิน
59
4เมืองแพร่ณัฐสิทธิ์คำพา
60
5ลองวิทยาจิรโชติ
จันทร์โสดา
61
6ม่วงไข่พิทยาคมศิราวิทย์ทารินทร์
62
7ท่าข้ามวิทยาคมภัทรดนัยท้าวสะอาด
63
8ถิ่นโอภาสวิทยาปรเมษฐ์
ธรรมสรางกูร
64
9
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
จีรพงษ์แน่นอุดร
65
9
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
ธนโชติมากอยู่
66
10
พัฒนาประชาอุปถัมภ์
กิตติศักดิ์
มาป๊อก
67
11
วิไลเกียรติอุปถัมภ์
ภานุรุจ
รักษาสุวรรณ
68
11
วิไลเกียรติอุปถัมภ์
ณรงค์ศักดิ์
วานเวียง
69
12วังชิ้นวิทยาภราดรวงค์ปินตา
70
71
72
รายการที่
104 กระโดดสูง
รุ่นอายุไม่เกิน
14 ปี หญิง
รอบ
ชิงชนะเลิศ
73
พวก
ลำดับลง
โรงเรียนชื่อสกุลสถิติลำดับ
หมายเหตุ
74
1สองพิทยาคมณัฐธิดาสุทธะ
75
1สองพิทยาคมกรกมลบุญชุม
76
2
สูงเม่นชนูปถัมภ์
พิชญาสิงห์ทอง
77
2
สูงเม่นชนูปถัมภ์
ปิ่นเพชรทองนิพนธ์
78
3ท่าข้ามวิทยาคมศุภวรรณ
วงยี่สิบสอง
79
4วังชิ้นวิทยาชลลดาเพ็ชรทอง
80
5
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
รุธิดาบุญเรือง
81
6ม่วงไข่พิทยาคมน้ำหนึ่งธนูแก้ว
82
7ร้องกวางอนุสรณ์วิชญดาทะนันไชย
83
8
วิไลเกียรติอุปถัมภ์
วรัญญาถือเงิน
84
8
วิไลเกียรติอุปถัมภ์
ปริยากรกาศสกุล
85
9ลองวิทยาอัญชลีเต็มสี
86
9ลองวิทยาชนาพร
ไชยองค์การ
87
10สรอยเสรีวิทยา
เจ้อ ซิง ซัน
88
89
90
รายการที่
105 ทุ่มน้ำหนัก
รุ่นอายุไม่เกิน
18 ปี หญิง
รอบ
ชิงชนะเลิศ
91
พวก
ลำดับลง
โรงเรียนชื่อสกุลสถิติลำดับ
หมายเหตุ
92
1
วิไลเกียรติอุปถัมภ์
รัชนกกาวีวน
93
1
วิไลเกียรติอุปถัมภ์
ปิยนุชชัยยะ
94
2สองพิทยาคมอินทุอร
ขันทะรักษ์
95
2สองพิทยาคมกมลชนกสีพอ
96
3
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
ศรัญญาชูเกลี้ยง
97
4
สูงเม่นชนูปถัมภ์
อริสา
ทองวิราวรรณ
98
4
สูงเม่นชนูปถัมภ์
ไอลดา
อินประสิทธิ์
99
5สรอยเสรีวิทยา
ธัญญารัตน์
ทินวัง
100
5สรอยเสรีวิทยาพรนภา
เทือกอินต๊ะ
Loading...
Main menu