ม.1/8
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 ผู้ประเมิน 1. นางพักตร์พิไล นิชรัตน์ 2. นางสุพร ไชยมาตย์
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายกณวรรธน์ บุญจอม
3332333233332.83ดี
8
2
เด็กชายกันต์ธีภพ บุสุวะ
3333333333333.00ดี
9
3
เด็กชายคทาวุธ พุทธบุญ
3332333233332.83ดี
10
4
เด็กชายจิระพงศธร ดำสุทธิ์
1111111111111.00
ควรปรับปรุง
11
5
เด็กชายชินดนัย สีหา
3332333233332.83ดี
12
6
เด็กชายธนกฤต สายงาม
4443444444443.92ดีมาก
13
7
เด็กชายปฏิพล ผาสิน
3333333333333.00ดี
14
8
เด็กชายพงศ์พล อาสา
3333333333333.00ดี
15
9
เด็กชายพัสกร ดวงจันทร์
3332333233332.83ดี
16
10
เด็กชายพุฒิพงศ์ รุจรัฐเศรษฐ์
3332333233332.83ดี
17
11
เด็กชายภูวนนท์ ชาเสน
4443444344443.83ดีมาก
18
12
เด็กชายยงยุทธ ทองคำ
3332333233332.83ดี
19
13
เด็กชายรัฐศาสตร์ สมสนุก
3332333233332.83ดี
20
14
เด็กชายวิษณุ วงศ์สวัสดิ์
3333333333333.00ดี
21
15
เด็กชายวีรภัทร ประทุมมาศ
3332333233332.83ดี
22
16
เด็กชายศักรินทร์ พินิจ
3332233233332.75ดี
23
17
เด็กชายสหโชค โกศัลวิตร
4444444144443.75ดีมาก
24
18
เด็กชายสุรภัศ ยื้อเผ่าพันธ์
3332333233333.00ดี
25
19
เด็กชายอธิป สินทองน้อย
3332333233332.83ดี
26
20
เด็กชายอัฑฒนันท์ แก้วอิ่มดวง
4443444344343.75ดีมาก
27
21
เด็กชายเอกโยธิน แก่นการ
3332333233332.83ดี
28
22
เด็กหญิงกัลยา เสือทอง
4443444333333.50ดี
29
23
เด็กหญิงจณิสตา จีนวงศ์
3332333233332.83ดี
30
24
เด็กหญิงจิราพร แก้วมาลา
4443444344443.83ดีมาก
31
25
เด็กหญิงฉัตรนภา แจ่มกระจ่าง
3332333233332.83ดี
32
26
เด็กหญิงทานตะวัน อภิพาณิชย์โชติกุล
3332333233332.83ดี
33
27
เด็กหญิงธันยาภรณ์ ถานา
4443444333333.50ดี
34
28
เด็กหญิงปพัทชรา ชูวงค์
3332333233332.83ดี
35
29
เด็กหญิงปานหทัย วงศ์เสนา
4443444344443.83ดีมาก
36
30
เด็กหญิงพรณภัส พูนไนย์
3332333233332.83ดี
37
31
เด็กหญิงพรรษชล ศรีมันตะ
4443444333333.50ดี
38
32
เด็กหญิงพิชชาพร เบ้าทอง
4443344333333.42ดี
39
33
เด็กหญิงพิชญานิน เจริญวัย
4443344333333.42ดี
40
34
เด็กหญิงมธุพร วิเศษแก้ว
3332333233332.83ดี
41
35
เด็กหญิงวรรวิภา พรมทา
4443444444443.92ดีมาก
42
36
เด็กหญิงศิรประภา การกล้า
4443444344443.83ดีมาก
43
37
เด็กหญิงศุมลชนก คำเพ็ชร์ดี
3332333333332.92ดี
44
38
เด็กหญิงสุดที่รัก บุญเฉลิม
4443443333333.42ดี
45
39
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วงศ์หา
4443444344443.83ดีมาก
46
40
เด็กหญิงอภิชญา พรมจำปา
3332433333333.00ดี
47
41
เด็กหญิงอุบลวรรณ สายแวว
3332333233332.83ดี
48
42
เด็กหญิงณัฎฐ์นรี สุนทราเมธากุล
3332333233332.83ดี
49
43130.923.117063492
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1