ติดตามเล่มรายงานโครงการ.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCE
1
สรุปโครงการงบรายจ่ายอื่นที่พิจารณาเพื่อเสนอของบประมาณ 2557 ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
3
จำนวน 1 โครงการ
4
ลำดับที่หน่วยงาน-ชื่อโครงการ(แผน) วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงการ ระบุให้ชัดเจนDownload
5
6
7
8
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
1โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
13
1.1โครงการการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาพ.ย-ส.ค
15
1.1.1 สัมมนาเชิงปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 4,28 ส.ค. 57
28 ก.ค. 57
Download
17
1.1.2. การสำรวจผู้ใช้บัณฑิตเพื่อสำรวจความต้องการหลักสูตรและลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 22 เม.ย. 57 Download
19
1.1.3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตของคณะวิทย์ฯ
2-3 พ.ค. 57
Download
21
1.1.4 สัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่องเทคนิดการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนและการจัดการความรู้ 15-16,19 พ.ค. 57 Download
25
1.1.5 ปรับปรุงรายละเอียดในรายวิชาหมวดพื้นฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 12-13 มิ.ย. 57 Download
27
1.1.6 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 1-2 มิ.ย. 57 Download
28
1.1.7 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการเตรียมหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 27,30 มิ.ย. 57
22,23 ก.ค. 57
Download
29
1.2 โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตพึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ค-ก.ค
32
1.2.1 การเตรียมความพร้อมเพื่อการมีงานทำและปัจฉิมนิเทศ
1มีค.57Download
33
1.2.2 กิจกรรมการอบรมผู้นำนักศึกษา 24 พค.57Download
34
1.2.3 กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23-24 ส.ค. 57Download
36
1.2.4 กิจกรรมคนดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 มิ.ย. 57Download
37
1.3 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาของคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี 21-22 มิ.ย. 57
26-27 มิ.ย. 57
Download
38
1.4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากรและนักศึกษา 13 - 14 ส.ค. 57Download
40
1.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย เรื่องเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 3 - 4 มี.ค. 57Download
42
1.6 โครงการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 ก.พ. 57Download
44
1.7
โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่องานพิธีการประจำปีการศึกษา 2555
30 - 31 ต.ค. 57Download
46
1.8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำและทบทวนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของคณะ23-24 ม.ค.57Download
47
1.9โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีDownload
49
1.9.1 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26-28 พค.57Download
50
1.9.2 กิจกรรมการศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21-23,27-29 ก.ค. 57
Download
51
1.10 1.10 โครงการ Science Summer Camp 17 ส.ค. 57Download
52
1.11โครงการจดหมายข่าวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 ธ.ค. 56
28 มี.ค. 57
19 มิ.ย. 57
Download
53
1.12โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน มี.ค-ก.ย
55
1.12.1โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ 30 ม.ค. 57
21ก.พ. 57
6-7สค.57
ยกเลิกโครงการ
56
ผลการดำเนินงาน 28 ม.ค. 57
57
ยอดคงเหลือ
58
1.12.2 โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 21เมย.-12พค.57Download
59
1.12.3โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 9เม.ย. 57
21-22พค.57
Download
60
ผลการดำเนินงาน 22-26 เม.ย.57
28-30 ก.ค.57
61
1.12.4 โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
22,24เมย.
,20พค.57
ยกเลิกโครงการ
62
ผลการดำเนินงาน
63
1.13.โครงการเพิ่มศักยภาพความรู้ประสบการณ์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ธ.คDownload
64
ผลการดำเนินงาน 27 ก.ค. 57
65
1.14โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน มี.คDownload
67
ผลการดำเนินงาน 22 ม.ค. 57
68
69
โครงการนอกแผน
70
1โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ18-ส.ค.-57Download
71
72
73
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
74
1
โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพในระดับนานาชาติ
16-23 ก.ค. 2557Download
75
76
77
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
78
1
โครงการสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20-23 ส.ค.57Download
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
Loading...
 
 
 
คณะวิทย์
 
 
Main menu