iCode 2018 - Team Announcement
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
ประกาศรายชื่อ 40 ทีมที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแข่งขันการเขียนโปรแกรม iCode 2018
2
3
นร.ที่มีรายชื่อในประกาศนี้ สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมใน "ค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน iCode 2018" ได้ตามลิงค์ต่อไปนี้
4
https://goo.gl/forms/VwpwNPDmhKILQtmD2
(โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561)
5
6
*ทางผู้จัดการแข่งขันจะรีบติดต่อไปขอคำยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันภายในสัปดาห์นี้ หากมีทีมสละสิทธิ์ ทางผู้จัดการแข่งขันจะเรียกทีมสำรองขึ้นมาแทน
7
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561
8
9
ลำดับที่
ชื่อทีม (ภาษาอังกฤษ)สถาบันการศึกษาจังหวัด
ชื่อ-สกุล (สมาชิก#1)
ชั้น (#1)
ชื่อ-สกุล (สมาชิก#2)
ชั้น (#2)
ชื่อ-สกุล (สมาชิก#3)
ชั้น (#3)
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
10
1POWER PuPจักรคำคณาทรลำพูนธรณ์ธันย์ ยะสุคำม.6ทักษ์ดนัย ไชยะเสนม.6วรินธร วงค์จักร์ม.6ณัฐรินีย์ อภิวงค์งาม
11
2JRจ่านกร้องพิษณุโลกภูมิภัทร ศรีกระจ่างม.5ภาณุพงศ์ ดวงมูลม.5
ทรงกรด ศิริสกุลวัฒน์
ม.5นางวราพร อนันตวงศ์
12
3ข้าวต้มหมูจ่านกร้องพิษณุโลก
ณิวัฒน์ชัย หวังตระกูลดี
ม.5ทินภัทร สืบพันธ์ม.5
ณัฐนนท์ ตั้งจินตวิวัฒน์
ม.4นางวราพร อนันตวงศ์
13
4MyMINTจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายพักตร์ภูมิ ตาแพร่ม.6ปารณ ดาวทองม.6พงศกร พุทธวงศ์วันม.6นางสุนีย์ ยามี
14
5I Love CPEจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายภาคิน ศิวธรรมรัตน์ม.6เสฏฐวุฒิ ธนาคําม.6วรกนก พานิชโปรยโสภาม.6นายปรัชรัฏต์ ใจมา
15
6JEB-NEE-ROS-PU-AUTเฉลิมขวัญสตรีพิษณุโลก
กนลรัตน์ จิระเดชประไพ
ม.6ธนาภา จิตตพุทธิม.6กฤติญาพร แจงทองม.6อานนท์ มากมี
16
7JEB-PLAB-KHUN-MA-THUN-TEEเฉลิมขวัญสตรีพิษณุโลกพรชิตา แจงทองม.5วรมล หอมอบม.5
ธนธัช ศิริรัตน์หอมสุด
ม.4อานนท์ มากมี
17
8JEB-JUNG-BEIเฉลิมขวัญสตรีพิษณุโลกธัญชนก เตชาพุฒิพงศ์ม.6กัญญาภัค สดโพธิ์ ม.5จิราเมธ กล่ำเทศม.4อานนท์ มากมี
18
9DR'Androidดาราวิทยาลัยเชียงใหม่พลอยตะวัน ปิ่นมาสม.6ธนภูมิ ศิลปกรธรรมม.6ปัณณธร เดชฤาษีม.6อ.อรุณ สุวรรณ
19
10lnwzahahaดาราวิทยาลัยเชียงใหม่ชวัลรัตน์ ผ่องใสม.6ศุภวิชญ์ กันทะพรหมม.6
วรุตม์ เรืองวัฒนาศิริกุล
ม.6เบญจภรณ์ บุญมา
20
11Aliveดาราวิทยาลัยเชียงใหม่นพดล คำมาหลวงม.6ลักขณัญญ์ อิสสระม.6เบญจมาพร มีชำนาญม.6อาจารย์อรุณ สุวรรณ์
21
12Dekdoiท่าวังผาพิทยาคมน่านเธียรศักดิ์ คำยันต์ม.5ชาญชัย ไชยสลีม.5คณิติน แสนกันม.5นายสุพนธ์ สุยะหมุด
22
13DMR-CMธรรมราชศึกษาเชียงใหม่กฤษฎิ์ แซ่เอี้ยวม.5สามเณรศุภกร กันทาม.5
นายพงษ์ศักดิ์ ตาคำเที่ยง
23
14GCPRC01ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ณัฐพนธ์ สุขถาวรม.6ภูบดี คำเงินม.4รพีพล ณ น่านม.4รุ่งกานต์ วังบุญ
24
15PRC GC 03ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่วรัญญู เนรังษีม.6ธนภัทร สุธรรมปันม.4อธิภัทร ดาวเรืองม.4นาง รุ่งกานต์ วังบุญ
25
16GCPRC02ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่นภหทัย สิทธิฤทธิ์ม.5พรชนก จรัสไกรสรม.4ก้องภพ อินเหยี่ยวม.4รุ่งกานต์ วังบุญ
26
17Luft Waffeพะเยาพิทยาคมพะเยาภูริพัฒน์ แก้วคำม.6ปวริศ ซือสุวรรณม.6ลักษิกา แก้วเอม.6
นางธัญวรัตน์ ภัทรภูตานนท์
27
18Std programพะเยาพิทยาคมพะเยา
พิชยารัชต์ พ่วงภิญโญ
ม.6กมลพัฒน์ สุนทรพงศ์ม.6ฐาณัจ ใจดีม.6นางสาวณัฐณี อินทวงษ์
28
19Oberkommandoพะเยาพิทยาคมพะเยาธนทัต กลัดเทศม.6
ภูริณัฐ ภานุพงศ์สกุล
ม.4รักษ์ไทย นักไร่ม.6
นางสาวสุพัฒน์ ยังมั่ง
29
20PP Teamพิษณุโลกพิทยาคมพิษณุโลกจงรัก ออมสินม.5ณัฐนันท์ จันทวงศ์ม.5นาย ยุทธนา อยู่ป้อม
30
21Golden Boy MCมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ธนธรณ์ กันธาหล้าม.6นน นนทราม.6พงศกร ทองอร่ามม.6ณุภาวรรณ จันทร์พรหม
31
22Miracleมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่พีรวัส วงศ์สวัสดิ์ม.6กิตติภัฎ เดชกุลม.6พีรณัฐ กีฬาแปงม.6
นางสาวฐิติกานต์ อนุสุเรนทร์
32
23Megamindมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ชาญคณิต แก้ววงศ์ม.5ศุภโชติ สุขสวัสดิ์ม.5ธนวัฒน์ กันสืบม.5ฐิติกานต์ อนุสุเรนทร์
33
24enumยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่ศักย์ศิลกาลม.5ยูนุส ดีหมัดม.5
อภิสิทธิ์ ฤทธิ์เรืองโรจน์
ม.6วิรัชชัย จันต๊ะวงศ์
34
25RSV TEAMรังษีวิทยาเชียงใหม่ภานุพงษ์ เกี๋ยงคำม.6ปวีรปกรณ์ เนตรดวงม.6เทวฤทธิ์ สมฤทธิ์ม.5ณัฐภัทร ใจหมั้น
35
26Cyberpunk
ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เชียงรายศุภกิจ สิทธิราชม.6ธรณวรรต ธรรมสารม.6สุภกิณห์ อินปุดม.6ดาราทอง เลิกการ
36
27Ochi
ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เชียงรายสิทธิพร แซ่ล้อม.5ปิยะพงษ์ อินทองม.5ปรินทร สวัสธีรกุลม.5นายเอกชัย จันทาพูน
37
28GPPวชิราลัยเชียงใหม่กลวัชร แก้วมูลม.5นรภัทร บุญเพ็งม.5ชิติพัทธ์ บุญทายศม.5นายกีรติ ทรัพย์จุล
38
29Doitวัชรวิทยากำแพงเพชร
ณัฐภัทร ศรีวิชัยลำพันธ์
ม.6วิศรุต ติ๊บบุ่งม.6อาฒยา ทองคำ
นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์
39
30KNR
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่พลวัต สุภารัตน์ม.6ไพศาล เม็งขาวม.6ศักดิธัช เลิศเกษมม.6อ.ลีรวัฒน์ สุภารัตน์
40
31WPK1เวียงป่าเป้าวิทยาคมเชียงรายเกษฎา สมเวทีม.6เจษฎาพงษ์ ปุ๊ดใจม.5เจษฎาภรณ์ ปุ๊ดใจม.5คุณครูสุรเชษฐ์ กุลชัย
41
32WPK2เวียงป่าเป้าวิทยาคมเชียงรายสันติภาพ มะโนวงค์ม.5ณัฐพล มณีวรรณ์ม.5พลากร ศรีวงศ์ม.5คุณครุสุรเชษฐ์ กุลชัย
42
33RE:UNIONศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านน่านกันตภณ ลาวทองม.6วัชรพงศ์ ธรรมศิลป์ม.6จารุกิตติ์ ประคำมาม.5นางอรุณี ชัยพิชิต
43
34Code Hunterศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านน่าน
กุลวรินทร์ เครือฟั่น
ม.6ตฤณพัทธ์ มีบุญม.5ณัชพล แก้วตันม.4นางอรุณี ชัยพิชิต
44
35OTOGEAN
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
ขอนแก่นภูมิพัฒน์ มณีเติมม.6กานต์ เจริญพรม.5กฤษฎิ์ ปัจญรัตน์ม.5นนท์ จรุงศิรวัฒน์
45
36SweetEggTofuสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่นันทชาติ ชุติมาม.6นวพรรษ โชติกะม.6ณัฏฐกมล โตอนันต์ม.6พงษ์ศธร สุยะมูล
46
37UncertaintyBugsสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่
ศักดิ์ชัย วชิรเมธากร
ม.6ปณชัย ชมใจม.5กฤษกร บุญปั๋นม.4
พงษ์ระวี พันธุ์บุญปลูก
47
38Kaijikkeyboardสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลกนัฐริกา เดชบุญม.4
กนกธร ศานตินนท์เศรษฐ์
ม.6ปทิตตา ทองสมบูรณ์ม.5
นางสาวเพียรพิมพ์ ยาระนะ
48
391s2-2s2-2p6-3s2-3p4สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลกวรพันธุ์ สุทธิบุญม.4กวินท์ เข็มนาจิตรม.4ศิลา สนปีม.4
นางสาวเพียรพิมพ์ ยาระนะ
49
40Bogartสันกำแพงเชียงใหม่
กฤษฎา ธาตุเงินเกวียน
ม.6พิมพ์ชนก โสภณจิตต์ม.6ธนริน ธนทวีอนันต์ม.5อ.วรการ ประพัฒน์สิริ
50
51
จำนวนทีมทั้งหมด40
52
จำนวนทีมจาก เชียงใหม่17
53
จำนวนทีมจาก จังหวัดอื่นๆ23
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu