2562 สอบสมรรถนะ IT.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
เกณฑ์การจัดสอบสมรรถนะด้าน IT ปีการศึกษา 2562
2
1
สมรรถนะที่ 1 ICT พื้นฐาน จะจัดสอบผ่านระบบ จำนวน 50 ข้อ เกณฑ์การผ่าน = 75% (38 ข้อ)
3
นักศึกษาต้องผ่านการสอบสมรรถนะที่ 1 ICT ก่อน จึงจะสามารถสอบ สมรรถนะที่ 2 ได้
4
2
สมรรถนะที่ 2 การใช้โปรแกรมสำนักงาน คือระดับพื้นฐาน
โดยการสอบ นักศึกษา สามารถเลือกโปรแกรมในการสอบได้ดังนี้
5
นักศึกษาต้องผ่านการสอบสมรรถนะที่ 2 ระดับพื้นฐาน ก่อน จึงจะสามารถสอบ สมรรถนะที่ 2 ระดับกลาง ได้
Microsoft Word
6
3
สมรรถนะที่ 2 การใช้โปรแกรมสำนักงาน คือระดับกลาง
Microsoft Excel
7
Microsoft PowerPoint
8
กรุณาให้สิทธิ์ผู้ที่กรอกข้อมูลก่อน(กรณีกรอกช่วงเวลาชนกัน) และไม่แก้ไขของคณะอื่น
9
ไฟล์งานนี้แสดงผู้เข้ามากรอกหลายคนสามารถกรอกข้อมูลพร้อมกันได้
เวลาสอบ 2 ชั่วโมง มีรอบดังนี้
การทดสอบสมรรถนะ IT ทั้ง 3 ครั้ง จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้
10
โปรดระบุห้องสอบ (เป็นห้องเรียนของคณะ หรือ ห้องศูนย์การเรียนรู้ของ สวส .)
1. 9.00 น. - 11.00 น.
ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 – วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562
11
หันตรา/สุพรรณบุรี ห้องศูนย์การเรียนรู้ของ สวส รองรับได้รอบละไม่เกิน 50 คน
2. 11.00 น. - 13.00 น.
ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 – วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
12
วาสุกรี ห้องศูนย์การเรียนรู้ของ สวส รองรับได้รอบละไม่เกิน 40 คน
3. 13.00 น. - 15.00 น.
13
นนทุบรี ห้อง 20043/20045 ห้องละไม่เกิน 40 คน
4. 15.00 น. - 17.00 น.
14
15
หากมีข้อสงสัย ติดต่อ คุณนฤทธิ์ 0801099101 หรือ VoIP 11200
16
ลำดับที่
กลุ่มเรียนสาขาศูนย์จำนวน นศ. (คน)วันที่เวลาห้องสอบ โปรดระบุเลขห้องเลือกการสอบอาจารย์คุมสอบเบอร์ติดต่อผู้ประสานงานสวส แนะนำการเข้าระบบทดสอบหมายเหตุ
17
ของคณะ
ของสวสICT
พื้นฐาน
กลางของคณะ
18
#ITS44441Nเทคโนโลยีสารสนเทศหันตรา3027/03/20199.00 น. - 10.00 น.230910/อ.สุพัชชา ทัพสัพ810001111ตัวอย่าง
19
ITS44441Nเทคโนโลยีสารสนเทศหันตรา3028/03/20199.00 น. - 10.00 น.230910wordอ................810002222ตัวอย่าง
20
ITS44441Nเทคโนโลยีสารสนเทศหันตรา3029/03/20199.00 น. - 10.00 น.230910excelอ................810003333ตัวอย่าง
21
1
เวลาสอบ 2 ชั่วโมง มีรอบดังนี้
22
2
1. 9.00 น. - 11.00 น.
23
3
2. 11.00 น. - 13.00 น.
24
4
3. 13.00 น. - 15.00 น.
25
5
4. 15.00 น. - 17.00 น.
26
6
27
28
กรุณาให้สิทธิ์ผู้ที่กรอกข้อมูลก่อน และไม่แก้ไขของคณะอื่นนะคะ
29
ไฟล์งานนี้แสดงผู้เข้ามากรอกหลายคนสามารถกรอกข้อมูลพร้อมกันได้
30
31
โปรดระบุห้องสอบ (เป็นห้องเรียนของคณะ หรือ ห้องศูนย์การเรียนรู้ของ สวส .)
32
หันตรา/วาสุกรี/สุพรรณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ของ สวส รองรับได้รอบละไม่เกิน 50 คน
33
นนทุบรี ห้อง 20043/20045 ห้องละไม่เกิน 40 คน
34
การสอบ ICT พื้นฐาน จะจัดสอบผ่านระบบ จำนวน 50 ข้อ เกณฑ์การผ่าน = 75% (38 ข้อ)
35
สมรรถนะที่ 2 การใช้โปรแกรมสำนักงาน มีการสอบแบ่งสองเป็น 2 ระดับ คือระดับกลาง และระดับสูง
36
โดยการสอบ นักศึกษา สามารถเลือกโปรแกรมในการสอบได้ดังนี้
37
Microsoft Word
38
Microsoft Excel
39
Microsoft PowerPoint
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...