สำเนาของ ม.5/3
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ผู้ประเมิน 1. ........................................................... 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลวิชา-ผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ไทย
คณิต
คณิต
ฟิสิกส์
ชีวะ
เคมี
ภูมิ
หน้าที่
ประวัติ
สุข
อังกฤษ
อังกฤษ
7
1
นายทิวัตถ์ ทองวิสูง
33.5312.51.51.53.534442.88ดี
8
2
นายปรัตถกร ศรีเมือง
111111.51.52.5243.542.00พอใช้
9
3
นายปวเรศ บุราไกร
233.512.52243.543.542.92ดี
10
4นายกฤษณ บำรุงผล3.54411.5233.5443.543.17ดี
11
5
นายสิทธิพงศ์ รุนกระโทก
0.00FALSE
12
6
นายเอกสิทธิ์ พานชัยพิบูล
0.00FALSE
13
7
นายอาทิตย์ กองทอง
0.00FALSE
14
8นายพีรพล ปานโทน0.00FALSE
15
9
นายจิรวัฒน์ พุ่มแก้ว
0.00FALSE
16
10
นายชินกฤต สวัสดิ์พันธ์
0.00FALSE
17
11
นายธีรพัฒน์ พิมพ์เทศ
0.00FALSE
18
12
นายภาณุพงศ์ ถิ่นขาม
0.00FALSE
19
13นายรัตนพล สุขโท0.00FALSE
20
14
นายศตวรรษ สารสมัคร
0.00FALSE
21
15
นางสาวกรรณิการ์ บุปผาวัลย์
0.00FALSE
22
16
นางสาวรุจิรัตน์ ศักดิ์เสริมสุข
0.00FALSE
23
17
นางสาวสุจิตราภรณ์ ศิริบูรณ์
0.00FALSE
24
18
นางสาวสิริวิมล ซึ่งพรม
3.53.5413.533.5444343.42ดี
25
19
นางสาวอารี อินทร์เชื้อ
0.00FALSE
26
20
นางสาวพิมพ์นภา วันหลัง
0.00FALSE
27
21
นางสาวหนึ่งฤทัย นุ่มทองคำ
0.00FALSE
28
22
นางสาววราพร ฟักเทศ
0.00FALSE
29
23
นางสาวประภาศิริ กุลบุตร
0.00FALSE
30
24
นางสาวกรรณิกา ทวีกุล
0.00FALSE
31
25
นางสาวนฤมล ใจจริง
0.00FALSE
32
26
นางสาวธมลวรรณ หมื่นทุม
0.00FALSE
33
27
นางสาวขวัญจิรา ยืนยิ่ง
0.00FALSE
34
28
นางสาวจุฑามาศ สายแวว
4442444444443.83ดีมาก
35
29
นางสาวธนพร เพิ่มเติมสิน
0.00FALSE
36
30
นางสาวธนภรณ์ มีทรัพย์
0.00FALSE
37
31
นางสาวธัญญชนา ธานี
0.00FALSE
38
32
นางสาวนันทกาญจน์ ทาตระกูล
0.00FALSE
39
33
นางสาวประภัสสร ชาภูธร
0.00FALSE
40
34
นางสาวปิยะมาศ เกษมสุข
0.00FALSE
41
35
นางสาวพัชราภรณ์ ปัทมะ
0.00FALSE
42
36
นางสาวรัชนี มานุช
0.00FALSE
43
37
นางสาวศศิธร นารินทร์
0.00FALSE
44
38
นางสาวสุรีย์นิภา จารุโกน
0.00FALSE
45
39
นางสาวอารีรัตน์ ฉัตรเดชะ
0.00FALSE
46
40
นางสาวศิรินญา โคตรชารี
0.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1