สำเนาของ ม.5/3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ผู้ประเมิน 1. ........................................................... 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลวิชา-ผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ไทย
คณิต
คณิต
ฟิสิกส์
ชีวะ
เคมี
ภูมิ
หน้าที่
ประวัติ
สุข
อังกฤษ
อังกฤษ
7
1
นายทิวัตถ์ ทองวิสูง
4444444444444.00ดีมาก
8
2
นายปรัตถกร ศรีเมือง
4444444444444.00ดีมาก
9
3
นายปวเรศ บุราไกร
4444444444444.00ดีมาก
10
4นายกฤษณ บำรุงผล4444444344443.92ดีมาก
11
5
นายสิทธิพงศ์ รุนกระโทก
4444444444444.00ดีมาก
12
6
นายเอกสิทธิ์ พานชัยพิบูล
4444444244443.83ดีมาก
13
7
นายอาทิตย์ กองทอง
4444444444444.00ดีมาก
14
8นายพีรพล ปานโทน4444444444444.00ดีมาก
15
9
นายจิรวัฒน์ พุ่มแก้ว
4444444344443.92ดีมาก
16
10
นายชินกฤต สวัสดิ์พันธ์
0000002000000.17FALSE
17
11
นายธีรพัฒน์ พิมพ์เทศ
0000000000000.00FALSE
18
12
นายภาณุพงศ์ ถิ่นขาม
0000000000000.00FALSE
19
13นายรัตนพล สุขโท4441444144443.50ดี
20
14
นายศตวรรษ สารสมัคร
4444444444444.00ดีมาก
21
15
นางสาวกรรณิการ์ บุปผาวัลย์
4444444444444.00ดีมาก
22
16
นางสาวรุจิรัตน์ ศักดิ์เสริมสุข
4444444444444.00ดีมาก
23
17
นางสาวสุจิตราภรณ์ ศิริบูรณ์
4444444444444.00ดีมาก
24
18
นางสาวสิริวิมล ซึ่งพรม
4444444444444.00ดีมาก
25
19
นางสาวอารี อินทร์เชื้อ
4444444444444.00ดีมาก
26
20
นางสาวพิมพ์นภา วันหลัง
4444444444444.00ดีมาก
27
21
นางสาวหนึ่งฤทัย นุ่มทองคำ
4444444434443.92ดีมาก
28
22
นางสาววราพร ฟักเทศ
4444444444444.00ดีมาก
29
23
นางสาวประภาศิริ กุลบุตร
4444444444444.00ดีมาก
30
24
นางสาวกรรณิกา ทวีกุล
4444444444444.00ดีมาก
31
25
นางสาวนฤมล ใจจริง
4444444444444.00ดีมาก
32
26
นางสาวธมลวรรณ หมื่นทุม
4444444444444.00ดีมาก
33
27
นางสาวขวัญจิรา ยืนยิ่ง
4444444444444.00ดีมาก
34
28
นางสาวจุฑามาศ สายแวว
4444444444444.00ดีมาก
35
29
นางสาวธนพร เพิ่มเติมสิน
4444444444444.00ดีมาก
36
30
นางสาวธนภรณ์ มีทรัพย์
4444444444444.00ดีมาก
37
31
นางสาวธัญญชนา ธานี
4444444444444.00ดีมาก
38
32
นางสาวนันทกาญจน์ ทาตระกูล
4444444434443.92ดีมาก
39
33
นางสาวประภัสสร ชาภูธร
0000000000000.00FALSE
40
34
นางสาวปิยะมาศ เกษมสุข
4444444434443.92ดีมาก
41
35
นางสาวพัชราภรณ์ ปัทมะ
4444444434443.92ดีมาก
42
36
นางสาวรัชนี มานุช
4444444444444.00ดีมาก
43
37
นางสาวศศิธร นารินทร์
4444444444444.00ดีมาก
44
38
นางสาวสุรีย์นิภา จารุโกน
4444444434443.92ดีมาก
45
39
นางสาวอารีรัตน์ ฉัตรเดชะ
4444444444444.00ดีมาก
46
40
นางสาวศิรินญา โคตรชารี
0000000000000.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu