Scibook
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKAL
1
TimestampEmail Addressคำนำหน้าชื่อชื่อ-สกุลชื่อโรงเรียน
สังกัด (สพป. สพม. สช. อบจ. หรือ อื่นๆ โปรดระบุ)
ระดับการศึกษาสูงสุดของครูกรอกข้อมูล
วิชาที่สอนระดับชั้นที่สอนจำนวนครูทั้งหมด (คน)
จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน)
โรงเรียนของท่านเข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ หรือไม่
ปีที่โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
จำนวนครูที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (คน)
ระดับชั้นที่จัดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
รายชื่อชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่จัด (หรือเคยจัด) ขึ้นในโรงเรียน
ปัจจุบันโรงเรียนของท่านดำเนินกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์หรือไม่
กิจกรรมชุมนุมใด ที่ได้รับความนิยมจากนักเรียนมากที่สุด
เพราะเหตุใดนักเรียนจึงนิยมกิจกรรมชุมนุมข้างต้นมากที่สุด
ปัญหา/อุปสรรค ระหว่างการทำกิจกรรม
ท่าน/โรงเรียน ต้องการความช่วยเหลือ/สนับสนุนใด ๆ เพื่อทำให้การดำเนินกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ในโรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เหตุผลที่อยากได้หนังสือ
โปรดเลือกชุดหนังสือที่ท่านต้องการ และวิธีการจัดส่ง ค่าธรรมเนียมในการจัดส่งผู้สนใจสามารถโอนเงินค่าจัดส่งได้ที่ เลขบัญชี 402-609867-9 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชื่อบัญชี นางฤดีมล แสวงธรรม (เพื่อกิจกรรมสมาคมวิทยาศาสตร์)
แนบหลักฐานการโอนเงิน
ชื่อ-นามสกุล (สำหรับจัดส่งหนังสือ)
ที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือ
แขวง/ตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์เบอร์ติดต่อEmail Address
2
2/13/2019 12:04:24
taksinar.phitaksa@gmail.com
นายปฏิภาณ พิทักษา
อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อบ.3ป.โทวิทยาศาสตร์ป.61501880ไม่เคยเข้าร่วม
ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 100 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1Zsla56a4u1EuWyVSjJrLDh2CeiRgsuqn
นายปฏิภาณ. พิทักษา
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร. ถ.หลวง
พิบูลพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี341100946599164
3
2/13/2019 23:38:53
jugkapon@hotmail.com
นายจักรพล หอมหวลบ้านศาลาสพปปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ป.4-6653ไม่เคยเข้าร่วม
ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน
ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 100 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1O3ZLwxMuXYEFa0WYNV-JaQLs0yuPaH5r
จักรพล หอมหวลโรงเรียนบ้านศาลากระโพท่าตูมสุรินทร์321200864519126
4
2/14/2019 14:29:34
ploypapas1960@gmail.com
นางสาวพลอยปภัส สุทธิอาจ
ผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ปริญญาโท วท.ม.วิทยาศาสตร์ป.6 ,ม.1-318298ไม่เคยเข้าร่วม
นำมาใช้ประกอบสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์
ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 150 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1VaEk_r3tBu-wBi0ZSfhz5fPvBRgoo4m_
พลอยปภัส สุทธิอาจ
รร.บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์)
ผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ331300902456946
5
2/14/2019 19:16:39
lukbloom23@gmail.com
นางลักษณียา วงศ์สมบัติบ้านหนองไม้สอสพป.พช.3ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ ภาษาไทยม.115179ไม่เคยเข้าร่วม
ทำมาเป็นแหล่งความรู้เพิ่มเติมให้นักเรียน
ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 100 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1icuK2DQ7F5IZ0SkdOqPmXPToP0cuyI1K
นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ
บ่อรังวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์671300869263980
6
2/14/2019 20:12:29
nattakan32@outlook.co.th
นางสาวณัฏฐกันย์ วรวงษ์ตาคลีประชาสรรค์สพม.42ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ม.ต้น1602633เข้าร่วมแล้ว25616ม.ต้น
นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
ดำเนินกิจกรรมอยู่
ชุมนุมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
ที่โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่เป็นวนอุทยาน
นักเรียนกิจกรรมที่โรงเรียนเยอะไม่มีเวลา
เอกสารและตำราที่ใช้สืบค้นเกี่ยวกับข้อมูลแต่ละชุมนุม เช่น ข้อมูลกีฏวิทยา,ดาราศาสตร์,พฤกษศาสตร์,สัตววิทยา ฯลฯ และผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา
เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้อง
ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 150 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1m0BXDwwFFbUBT4z1oRQyee0ZUfgLDL4o
นางสาวณัฏฐกันย์ วรวงษ์
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 110 ม.1
ตาคลีตาคลีนครสวรรค์601400862163974
7
2/15/2019 14:11:53kunmeau@gmail.comนางสาวกัลยกร ลีลาศ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรี
สพม.10ปริญญาตรีชีววิทยาม.1ม.5-6801300ไม่เคยเข้าร่วม
นำมาจัดสอนในรายวิชาชุมนุม เพื่อให้นักเรียนสนใจในวิทยาศาสตร์ แขนงต่างๆมากขึ้น
ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 100 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1-BriwbUEhXDP0LHWDiIjWE3lvwBKGsJA
กัลยกร ลีลาศ567 ม.6ปราณบุรีปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์771200931946945
8
2/15/2019 14:25:00
sornwanee.tik@gmail.com
นางศรวณีย์ ลาเตเขื่อนช้างวิทยาคารสพม.28ป.โท
วิทยาศาสตร์, ชีววิทยา
ม.2 , ม.4-635650ไม่เคยเข้าร่วม
ใช้ประกอบการสอนชุมนุมวิทยาศาสตร์
ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 100 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=10WfxhR4li5mfU4UffnF16yyw9Tn9LPc0
นางศรวณีย์ ลาเต
โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร เลขที่ 378 หมู่ 1
เขินน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ33130091-0142591
9
2/16/2019 14:16:19nootypr@gmail.comนางสาวปราณี ทองรมย์
วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
สพม.16ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์พื้นฐานม.1-ม.31683300ไม่เคยเข้าร่วม
นำมาประกอบการจัดการเรียนการสอนและการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 100 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1zPbOXOrJ2_6RDMW1J9BpurqyJamY_1kL
นางสาวปราณี ทองรมย์
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
บ่อยางเมืองสงขลา900000616366932
10
2/17/2019 11:48:17
on04052521@gmail.com
นางอรอุมา นาลาบ้านห้วยสะแกสพป.ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ป.1 ป.2 ม.1 ม.2 ม.316278ไม่เคยเข้าร่วม
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาตร์เพิ่มเติม
ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 150 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=14NwFQOAmdc3Ody2Mbbq7tV0y5KRMemSy
นางอรอุมา นาลา
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 33 หมู่ 5
ห้วยสะแกเมืองเพชรบูรณ์672100988943273
11
2/17/2019 17:14:09
kanokfarsai.mpp@gmail.com
นางสาวกนก. คำแดง
มาบตาพุดพันพิทยาคาร
สพม. ปริญญาโท
โลกดาราศาสตร์ และอวกาศ
ม. 4,5,61452560ไม่เคยเข้าร่วม
เพื่อเพิ่มความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนได้มีความรู้ในเรื่องโลกดาราศาสตร์ และอวกาศ ได้อย่างถูกต้อง
ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 150 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1Vj6Kqu-q-Zer4vtqTJvcn_tVHE16LNU4
นางสาวกนก. คำแดง
รร. มาบตาพุดพันพิทยาคาร
เนินพระเมืองระยองระยอง211500869366443
12
2/17/2019 21:45:13
cwongchinvit@gmail.com
นาง
ฉัตรภาพร วงศ์ชินวิทย์
บ้านบุ่งเจริญสพป.อบ.2มหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น19174ไม่เคยเข้าร่วม
เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 150 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1Rp-0Y6MVfed1SuMhaSjEvcNnKxxJGwPO
ฉัตรภาพร วงศ์ชินวิทย์
587 ม.15 ไร่น้อยเมืองอุบลราชธานี340000867786661
13
2/17/2019 22:02:46
kobkarnlove@gmail.com
นางสาวกอบกาญจน์ ภู่พวง
โรงเรียนวัดวันอุทิศ(สิริกมลฉ่ำราษฎร์บำรุง)
สพป.อ่างทองปริญญาตรีวิทมัธยมต้น18160ไม่เคยเข้าร่วมใช้สอนนักเรียน
ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 100 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1dbC5UQOzYnr5sKjYKgEpA62vLXcbiJ_j
นางสาวกอบกาญจน์ ภู่พวง
โรงเรียนวัดวันอุทิศ เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 บ้านไผ่ดำพัฒนา ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110
ไผ่ดำพัฒนาวิเศษชัยชาญอ่างทอง141100922795785
14
2/18/2019 11:58:02
chidate@windowslive.com
นายชิด วงค์ใหญ่
พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
สพม.เขต 6ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ, เคมี
ม.2, ม.61322715เข้าร่วมแล้ว25524มัธยมศึกษาตอนต้น
นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
ดำเนินกิจกรรมอยู่
นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
เป็นกิจกรรมที่ทำได้ง่าย หลากหลาย
-
คู่มือเกี่ยวกับการจำแนกพืช ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืช
เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมแก่นักเรียน
ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 150 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=14wxgzYD0w4GtptpaUOM0F44KO1aOmqcq
นายชิด วงค์ใหญ่660 หมู่ 1พนมสารคามพนมสารคามฉะเชิงเทรา241200862545740
15
2/18/2019 22:01:51i_jitsuda@hotmail.comนางจิตสุดา เสมอศรีบ้านจานเลียวสพป.ศก.4ปริญญาเอกวิทยาศาสตร์ป.2-ป.610153ไม่เคยเข้าร่วม
เพื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 150 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=11iwWub1Brw2Pziyz8xtigQym6zVR8p9k
นางจิตสุดา เสมอศรี
โรงเรียนบ้านจานเลียว
เมืองกันทรลักษ์ศรีสะเกษ331100811206802
16
2/18/2019 22:52:54sothorn36@gmail.comนายโสทอน หมวดหรี่วัดเทพกระษัตรีสพป.ภูเก็ตปริญญาโทวิทยาศาสตร์ป.2-ป.624536ไม่เคยเข้าร่วม
เพื่อนำไปประกอบการจัดการเรียนการสอน
ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 100 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1NDJDe_BQCZ9pxyeSjR-HJmrC6AiTNOll
นายโสทอน. หมวดหรี่
โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี เลขที่ 79 ม.4
เทพกระษัตรีถลางภูเก็ต831100620507577
17
2/20/2019 9:23:23
warangkana.mew@gmail.com
นางสาววรางคณา ดำริห์ทองพูลอุทิศสพป. ปทุมธานี เขต 2ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ป.4-ป.620360ไม่เคยเข้าร่วม
เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน และเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้นักเรียน
ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 100 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1ZYlAMgOHLeFHJAxZ3KfQrn6o4xLMJuRA
นางสาววรางคณา ดำริห์
57 ซ. พหลโยธิน 96 ประชาธิปัตย์ธัญบุรีปทุมธานี121300992081116
18
2/20/2019 10:24:47salidl@hotmail.comนายธวัชชัย สุวรรณวงศ์
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม.10ปริญญาโทฟิสิกส์ม.51503190เข้าร่วมแล้ว25561ม.ต้น
นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
ดำเนินกิจกรรมอยู่ดาราศาสตร์น่าสนใจ สนุก
นักเรียนมีเวลาไม่ตรงกัน
สื่อการเรียนรู้
แนวทางในการจัดกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 100 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1sbPDdJjs0wPkzttEQiF5r74S2WwpgDXj
ธวัชชัย สุวรรณวงศ์
184/2 รร.เบญจมเทพอุทิศ
คลองกระแชงเมืองเพชรบุรี760000810962144
19
2/20/2019 10:25:19
bell_lovenan@hotmail.com
นางสาวธิดารัตน์ มาราชหล่มเก่าพิทยาคมสพม 40ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์,เคมีม.1-61202500ไม่เคยเข้าร่วม
ใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นนักเรียนเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์
ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 100 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1YNdS6ogJdVNvjON9z42bYQnTRPX-_bCy
นางสาวธิดารัตน์ มาราช
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 508 ม.5
หล่มเก่าหล่มเก่าเพชรบูรณ์671200890888598
20
2/20/2019 10:30:33patthikorn@gmail.comนางภัทฐิกรณ์ ใจดีสรรพวิทยาคมสพม.38ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ม.1-31702600ไม่เคยเข้าร่วม
นำมาใช้เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักเรียน
ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 150 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1COY_0SS5Dv0oOd9FDI01hKVKXyROv6QY
ภัทฐิกรณ์ ใจดี130 หมู่4ต.แม่ตาวอ.แม่สอดตาก631100862112410
21
2/20/2019 11:56:41thitip13@gmail.comนายธิติ​ เพียรโคตร
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย​ บุรีรัมย์
สพม.32ปริญญาโทโครงงานวิทยาศาสตร์ม.260719ไม่เคยเข้าร่วม
เป็นแนวทางในการจัดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 100 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1Acn3MqAizClhfbcmcXLrPHqVWVtZaGJv
ครูธิติ​ เพียรโคตร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย​บุรีรัมย์​ 299 หมู่​ ​2
สตึกสตึกบุรีรัมย์311500898649459
22
2/20/2019 15:34:33
nidneem2517@gmail.com
นางนิติยา จันทะเกตุ
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปริญญาโทการงานอาชีพม.565905ไม่เคยเข้าร่วม
เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 100 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=10q0M1eNPEIiZfMk9v4rdf0KWhXiWvvsM
นางนิติยา จันทะเกตุ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถนนนครสวรรค์
ตลาดเมืองมหาสารคาม4400008-7946-4031
23
2/21/2019 13:47:43s4615072@gmail.comนายปิยพงศ์ หนูดำตะโหมดสพม.12ปริญญาโทฟิสิกส์ม.6921702ไม่เคยเข้าร่วม
นำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมแก่นักเรียนในโรงเรียน
ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 100 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1W5reIMv-jmHAVEvOtfK8sFkrQT8UcaUK
นายปิยพงศ์ หนูดำ
โรงเรียนตะโหมด 578 หมู่ 1
แม่ขรีตะโหมดพัทลุง931600870754708
24
2/21/2019 22:35:17
vandeesuriyun@gmail.com
นางวันดี สุริยันต์สมุทรสาครบูรณะสพม.เขต10ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ม.1 ,ม.2 ,ม.51802800ไม่เคยเข้าร่วม
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมชุมนุม
ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 150 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1GOXCtkCb7viBFt27SdYXcA6QqRS1KEwh
ครูวันดี สุริยันต์
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
มหาชัยเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร740000843142499
25
2/22/2019 15:46:00puan5440@gmail.comนางสาววณิสตาทองคำสพปปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
15163ไม่เคยเข้าร่วม
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 100 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1VSX_BlmMVI3saf9Ixt2lh7BSndoNl4As
วณิสตา ทองคำ
คุณครูวณิสตา ทองคำ โรงเรียนบ้านกาลึม
เมืองพานบ้านผืออุดรธานี411600908589600
26
2/22/2019 21:55:07
sutipong@damrong.ac.th
นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
สพม 36ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ม. 3-51242700เข้าร่วมแล้ว25543ม. 1-3
นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
ดำเนินกิจกรรมอยู่ดาราศาสตร์
ต้องใช้ทักษะการสังเกต จินตนาการ และการสืบค้นหาคำตอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เรื่องเด่นของกิจกรรมชุมนุมค่อนข้างมีข้อจำกัด เช่น เครื่องมือ ความยาก ผู้เชี่ยวชาญ
ปรับปรุงคู่มือชุมนุมให้เป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์ ให้โจทย์เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องเด่น จะได้ลดความแตกต่างของข้อจำกัด
ครูและนักเรียนสามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมได้
ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 100 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1YsVAYfFdy4Pa-b9d3-7DVx08yKVM4DgE
นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ถนนอุตรกิจ
เวียงเมืองเชียงราย570000861967001
27
2/23/2019 11:38:44
karimahwaeming@gmail.com
นางการีมะห์ ยาบ้านจือแรสพป.นธ.3ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ป.1-615204ไม่เคยเข้าร่วมนำไปสอนนักเรียน
ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 100 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1pj22bWNnfKuFVK9EClrN7ZWcgG6MTG5i
การีมะห์ ยาโรงเรียนบ้านจือแรสากอสุไหงปาดีนราธิวาส961400981839428
28
2/23/2019 15:56:21
somprathana@tesaban6.ac.th
นางสมปรารถนา
เทศบาล6. นครเชียงราย
เทศบาลนครเชียงรายป.ตรีวิทยาศาสตรม1-ม.3703000ไม่เคยเข้าร่วม
อยากนำไปใช้เป็นแนวทางในกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. ในคาบชุมนุม. คาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 150 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=118ZqNv7S5X2oEAHw8a7J14CbVY-n1c4z
นางสมปรารถนา. พงษ์สวัสดิ์
โรงเรียเทศบาล6. นครเชียงราย
ริมกก. เมืองเชียงราย571000881428208
29
2/23/2019 16:11:47aonnylpg@gmail.comนาง
คชาภรณ์ แสนบุตรรภัษกุล
เถินวิทยาสพม.เขต 35ปริญญาตรีชีววิทยาม.5891300ไม่เคยเข้าร่วม
อยากได้แนวทางในการจัดกิจกรรม นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ค่ะ
ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 150 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1A5ActGE6pMZu4a0uMtONxUrlxtQGse15
คชาภรณ์ แสนบุตรรภัษกุล
235/3 รัชชาไข่สด หมู่7
ล้อมแรดเถินลำปาง521600896336105
30
2/23/2019 21:53:29
saowalakchanakun@gmail.com
นางเสาวลักษณ์ ชนะกุลบ้านลำทับสพป.กระบี่ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ป.5_6561190ไม่เคยเข้าร่วม
เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 100 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1_Cy4MlsgZvJRuce7hdwYA2OY9nmS0PfO
นางเสาวลักษณ์ ชนะกุล
โรงเรียนบ้านลำทับ 34/1 ม.5
ลำทับลำทับกระบี่811900979824960
31
2/25/2019 17:44:06fat.tay999@gmail.comนางสาว
ศิริกานต์ พรหมจารีย์
กุงเจริญพิทยาคมอบจ.ปริญญาตรีวิทยาศาตรํม.ปลาย65716ไม่เคยเข้าร่วม
ใช้ในการจัดการเรียยการสอนชุมนุมวิทยาศาตร์
ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 150 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1Z-HxLJTg6Z8-wKtUyG4SBkJNe2aygrQ7
ศิริกานต์ พรหมจารีย์
โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม เลขที่ 181 หมู่ 12
หัวนาคำศรีธาตุอุดรธานี412300850067817
32
2/26/2019 8:19:22
nopponkwanthuan@gmail.com
นายนพพล ขวัญเถื่อน
เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์
เทศบาลตำบลวัดสิงห์ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ม.1-367700ไม่เคยเข้าร่วม
อยากสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 150 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1fnsfExNbGovjOSv2_iL65q5DOLPc2D49
อาจารย์นพพล ขวัญเถื่อน
โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์
วัดสิงห์วัดสิงห์ชัยนาท171200810390783
33
2/28/2019 15:53:19
sisusupa@outlook.co.th
นางสาวสุภาพร บุตรสัยสุรธรรมพิทักษ์สพม.31ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ม.11421800ไม่เคยเข้าร่วม
นำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน
ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 150 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1yWZi_g6dmRJmYFVT3yQL9dNEjrjNT55h
สุภาพร บุตรสัย
เรือนวิไล 1206 หมู่4 ถ.นครราชสีมา-ปักธงชัย
หนองจะบกเมืองนครราชสีมา30000091-5429615
34
3/3/2019 15:43:35kruchutie@gmail.comนางสาวชุติมันต์ ชัยบาลวัฒโนทัยพายัพสพม. 34ปริญญาตรีเคมีม.5-ม.61452800ไม่เคยเข้าร่วม
นำไปใช้ในการเรียนการสอนชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ และเผยแพร่ให้ครู
ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 100 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1oJICMBDymoGvcBCIi-41lE-Qt09sjfcK
ชุติมันต์ ชัยบาล
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เลขที่ 22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์
ตำบลหายยาเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่501000918591902
35
3/4/2019 22:27:02
chanapat46310819@gmail.com
นางสาวชนาภัทร เพ็งปั้น
อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)
สพป.ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ม.ต้น17245ไม่เคยเข้าร่วม
พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้นักเรียน
ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 100 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=12_T0ErEGCLbyF2ZpcqSY0_Zf_S66mWfH
ชนาภัทร เพ็งปั้น
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
(บ้านมฤคทายวัน) เลขที่ 29/1 ม.5
แม่เล่ย์แม่วงก์นครสวรรค์601500931464477
36
3/6/2019 13:52:08
kiat_bd.phy@hotmail.com
นาย
เกียรติศักดิ์ ทองคำ
คำเตยวิทยาสพมปริญญาโท
ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ม. 4-627501ไม่เคยเข้าร่วม
เพื่อนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ของกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมการเรียนรู้อื่นๆ ที่เหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนให้หลากหลาย
ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 150 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=15e4P_LsuAwAi9NGUYVN5Wso40__AikCw
นายเกียรติศักดิ์ ทองคำ
โรงเรียนคำเตยวิทยา หมู่ที่ 5
คำเตยไทยเจริญยโสธร351200894143006
37
3/6/2019 15:30:02
victory.gv12@gmail.com
นายอนุศักดิ์ สุขเกษมดรุณพัฒน์สช.ป.ตรีวิทยาศาสตร์มัธยม73456ไม่เคยเข้าร่วม
จัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ
ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 100 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1r6jtkk8OffxliVWk3VNBDmVK_2gxJw_5
อนุศักดิ์ สุขเกษม8/3 ประชานิเวศน์ 1 ลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร109000859471961
38
3/6/2019 22:25:37
ittiponchaidecho@gmail.com
นายอิทธิพล ชัยเดโชศึกษานารีสพม.1
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เคมีม.ปลาย1543400ไม่เคยเข้าร่วม
เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมชุมนุมเพื่อพัฒนานักเรียนตามความสนใจ
ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 150 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1X4VZWi3FBh_aeTq1nGVr6eXk9qeg2dYK
นายอิทธิพล ชัยเดโช
176 โรงเรียนศึกษานารี ถนนประชาธิปก
แขวงวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร106000949569896
39
3/7/2019 8:38:49t.nannajaa@gmail.comนาง
นิชรัชชา ยุทธนาฤทธิไกร
มัธยมวัดด่านสำโรงสพม.6ป.โท บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์ม.1-6891686ไม่เคยเข้าร่วม
นำมาเป็นข้อมูลและความรู้เสริมให้นักเรียน
ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 150 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=11fX6U7cWdHnmiWjm4HeqQLnZd7Tb-X2y
นิชรัชชา ยุทธนาฤทธิไกร
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
973 ม. 8
สำโรงเหนือเมืองสมุทรปราการ102700954652472
40
3/7/2019 9:07:57oa071072@gmail.comนางบุศริน โคนเคนดัดดรุณีสพม.6ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ม.1-61602900เข้าร่วมแล้ว25611ม. 2
นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์
ดำเนินกิจกรรมอยู่สิ่งแวดล้อม
ตระหนักถึงภาวะโลกร้อน
_สื่อการเรียนการสอน
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน
ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 100 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1Zbedn0lpzrJQBxnQBWz1EBgemhc0OB91
นางบุศริน โคนเคน144 ถ.มรุพงษ์หน้าเมืองเมืองฉะเชิงเทรา240000830832901
41
3/8/2019 1:18:20
suwaneej22@gmail.com
นางสาว
สุวรรณ์ณี พันธุ์สถิตย์วงศ์
อรุณประดิษฐ สช.ปริญญาตรีเคมีม.ปลาย2513115ไม่เคยเข้าร่วม
นำมาใช้ในการสอนชุมนุมวิทยาศาสตร์
ส่ง EMS ค่าใช้จ่าย 150 บาท(5-7 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1t9SJqL0aMwVO74TfyQCTwFdo9-jxhGPx
นางสาวสุวรรณ์ณี พันธุ์สถิตย์วงศ์
51 ถนนชีสระอินทร์คลองกระแชงเมืองเพชรบุรี76000095-2525094
42
3/9/2019 23:19:48k.siriwipa.t@gmail.comนางสาวศิริวิภา. ถนอมสิน
โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
สกป.ป.ตรีวิทยาศาสตร์ป.1-ป.39179ไม่เคยเข้าร่วม
อยากให้นักเรียนได้รู้จักกับวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น พัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้ดีขึ้น
ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 100 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1cVTrM2Qjq1-iMfB7kV-CxmEFUptFoZmS
ศิริวิภา. ถนมอสิน26 ม.2มะรุ่ยทับปุดพังงา821800836374254
43
3/11/2019 12:47:24
sompoch.pong@samakkhi.ac.th
นายสมโภชน์ ผ่องใสสามัคคีวิทยาคมสพม. 36ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์และชีววิทยา
ม.ต้นและม.ปลาย1783300ไม่เคยเข้าร่วม
เพื่อเปิดชุมนุมและดำเนินกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 100 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1EbjuLkJ9g9zIe10-t8fPRH8I1ubXVgLL
นายสมโภชน์ ผ่องใส159 ถนนบรรพปราการเวียงเมืองเชียงรายเชียงราย570000899545577
44
3/11/2019 21:24:39
nattakarn379@gmail.com
นางสาวนัฐกาล โพธิ์สุวรรณจงกลกิตติขจรวิทยาสพป.ป.ตรีวิทยาศาสตร์ป.4-ม.310133ไม่เคยเข้าร่วม
อยากให้นักเรียนได้เรียนรู้และทำกิจกรรมที่หลากหลาย
ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 100 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1Qhd4C3GdTbfflPslzAvvXS3h5zLTFj7r
นางสาวนัฐกาล โพธิ์สุวรณ
โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา หมู่ 2 บ้านเหล่าใหญ่
วัฒนาส่องดาวสกลนคร47190086-1640951
45
3/12/2019 6:07:13tulth@yahoo.comนาง
เบญจมาภรณ์ โสภณมงคลกุล
ห้วยยอดสพม.13ป.โทเคมี และวิทย์ ม.ต้นม.3 ม.41422400ไม่เคยเข้าร่วม
นำมาจัดค่ายและใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้
ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 100 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=1XyWAGpo6dMzseSy6UJGYZOBEOP2aUt8J
เบญจมาภรณ์ ฌสภณมงคลกุล
ร.ร. ห้วยยอด 23 ถ.มหามิตร ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
ห้วยยอดห้วยยอดตรัง921300819395596
46
3/12/2019 19:47:48
suphakchunsakul@gmail.com
นางสาวสุภัค ชั้นสกุล
หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
สพม.18ป.ตรีวิทยาศาสตร์ม.1-335467ไม่เคยเข้าร่วม
ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้น่าสนใจหลากหลายมากขึ้น
ส่งลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 100 บาท (10-12 วัน)
https://drive.google.com/open?id=16aUPOaA6lQrjeQPnKF8ngGJ1odRZu64W
สุภัค. ชั้นสกุล460 หมู่ 5 หนองใหญ่ หนองใหญ่ชลบุรี201900872737661
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu