ม.1_2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
ครูที่ปรึกษา นางสาวประยงค์ แสงสีดา นางยุพาพร พื้นผา
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1
เด็กชายชนะศึก เหล่ากสิการ
ม.1/2
0.00FALSE
9
2
เด็กชายธีร์ปพน เทศาราช
ม.1/2
0.00FALSE
10
3
เด็กชายปฏิภาน วิลาวรรณ
ม.1/2
0.00FALSE
11
4
เด็กชายพิสิษฐ์ หน่อคำผุย
ม.1/2
0.00FALSE
12
5
เด็กชายศุภณัฏฐ์ ผลดี
ม.1/2
0.00FALSE
13
6
เด็กชายกันตพงษ์ ศรีจันทร์
ม.1/2
0.00FALSE
14
7
เด็กชายอดามี่ พิมพลา มาลัค
ม.1/2
0.00FALSE
15
8
เด็กหญิงจอมสุดา เทียมทอง
ม.1/2
0.00FALSE
16
9
เด็กหญิงจิดาภา สุขคุ้ม
ม.1/2
0.00FALSE
17
10
เด็กหญิงจิรภัทร์ พวงแก้ว
ม.1/2
0.00FALSE
18
11
เด็กหญิงจิราภรณ์ บุญโสม
ม.1/2
0.00FALSE
19
12
เด็กหญิงชญาพร กันยวิมล
ม.1/2
0.00FALSE
20
13
เด็กหญิงชนกนาฎ บัวงาม
ม.1/2
0.00FALSE
21
14
เด็กหญิงชนัญชิตา ดีพลงาม
ม.1/2
0.00FALSE
22
15
เด็กหญิงญาดาวดี นาหัวนิล
ม.1/2
0.00FALSE
23
16
เด็กหญิงณัฏฐนันท์ คำภู
ม.1/2
0.00FALSE
24
17
เด็กหญิงดาราวรรณ วงษ์จันทร์
ม.1/2
0.00FALSE
25
18
เด็กหญิงธนัญญา สาเกตุ
ม.1/2
0.00FALSE
26
19
เด็กหญิงธันยพร ถาวรเสถียร
ม.1/2
0.00FALSE
27
20
เด็กหญิงธิดารัตน์ งอกศรี
ม.1/2
0.00FALSE
28
21
เด็กหญิงธีระนันท์ คมขำ
ม.1/2
0.00FALSE
29
22
เด็กหญิงนิชมน สนร้อย
ม.1/2
0.00FALSE
30
23
เด็กหญิงเบญญา บุญแจ่ม
ม.1/2
0.00FALSE
31
24
เด็กหญิงปณิตา สุขไผ่ตา
ม.1/2
0.00FALSE
32
25
เด็กหญิงปริญญาภรณ์ เสมอหัส
ม.1/2
0.00FALSE
33
26
เด็กหญิงปองธารธรรม ทองสาร
ม.1/2
0.00FALSE
34
27
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีคำ
ม.1/2
0.00FALSE
35
28
เด็กหญิงวรรณวรี พันธ์กว้าง
ม.1/2
0.00FALSE
36
29
เด็กหญิงศุภสรา มุธวงศ์
ม.1/2
0.00FALSE
37
30
เด็กหญิงศุภิสรา ต้นเกษ
ม.1/2
0.00FALSE
38
31
เด็กหญิงสุดารัตน์ วงศ์อุดม
ม.1/2
0.00FALSE
39
32
เด็กหญิงสุทธิญาณ์ สูงสุมาลย์
ม.1/2
0.00FALSE
40
33
เด็กหญิงอรวี กองกาญจน์
ม.1/2
0.00FALSE
41
34
เด็กหญิงอุมาพร ธุระโส
ม.1/2
0.00FALSE
42
35
เด็กหญิงอิสริยา มาตย์เมือง
ม.1/2
0.00FALSE
43
360.00FALSE
44
370.00FALSE
45
380.00FALSE
46
390.00FALSE
47
400.00FALSE
48
410.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu