แบบรายงานปริมาณธุรกิจสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
ประทับเวลาชื่อผู้รายงานชื่อสหกรณ์ / กลุ่มรายงานประจำเดือน1.ธุรกิจรับฝากเงิน (รับฝากระหว่างเดือน)2.ธุรกิจรับฝากเงิน (ถอนระหว่างเดือน)3.ธุรกิจเงินให้กู้ (ให้กู้ระหว่างเดือน)4.ธุรกิจเงินให้กู้ (รับชำระหนี้ระหว่างเดือน) 5.1 ปัจจัยการผลิต/วัสดุทางการเกษตร 5.2 สินค้าของสหกรณ์ 5.3 ผลผลิตทางการเกษตร 5.4 สินค้าอุปโภค-บริโภค 5.5 ผลิตภัณฑ์ 5.6 อื่นๆ6.ธุรกิจรวบรวมผลผลิต7.ธุรกิจแปรรูป8.ธุรกิจการให้บริการอื่นๆที่อยู่อีเมลจำนวนสมาชิกที่ทำธุรกิจกับสหกรณ์(คน)
2
7/1/2019, 13:33:58
ชญานิช เปรมภิวงค์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่สะเรียง
ธันวาคม 256100316500392800000000000
3
17/1/2019, 14:30:44
นางนิตยา พลขันธ์
สหกรณ์การเกษตร ศชพ.คริสตจักรเมืองน้อย
ธันวาคม97,519.0020,000.00852,000.0091,698.00506,095000056,500.0000
nittayapai@hotmail.com
4
18/1/2019, 13:50:57
นางสุวรรณา รังษีจันทร์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุ่งแพม
ธันวาคม
2,437,918 ( ข้อมูล 31 ธ.ค.61)
1,548,967 ( ข้อมูล 31 ธ.ค.61)
1,063,000 ( ข้อมูล 31 ธ.ค.61)
1,266,883 ( ข้อมูล 31 ธ.ค.61)
Toongpam_cu@hotmail.co.th
5
20/1/2019, 19:32:48
น.ส.พรภัสสร วรประชา
สหกรณ์ไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลางมกราคม7,279
pornpassorn_wo@cpd.go.th
6
23/1/2019, 13:55:47
นางวรรณวิไล สิงห์ใส
สหกรณ์การเกษตรเมืองปายธันวาคม--418,500402,0005,140-------470laicoop@hotmail.com
7
29/1/2019, 13:24:50
นางเกตุชฎา วิมล
สหกรณ์การเกษตรหมุนเวียนแม่สะเรียง จำกัด
ธันวาคม9246000
aa_maesariang@hotmail.com
8
31/1/2019, 16:29:36
นางสาวอรวรรณ ยอดคีรีชัย
สหกรณ์การเกษตร ศชพ. บ้านห้วยตอง
ธันวาคม1110917000-2097624--------1040
orawanpai29@gmail.com
9
4/2/2019, 14:36:55
นางสุวรรณา รังษีจันทร์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุ่งแพม
มกราคม1,968,7202,135,256.201,104,6001,861,335
Toongpam_cu@hotmail.co.th
10
7/2/2019, 10:27:03
นางวรรณวิไล สิงห์ใส
สหกรณ์การเกษตรเมืองปายมกราคม1,830.00-401,000.00348,000.00--------390laicoop@hotmail.com
11
12/2/2019, 15:18:36
นางชญานิช เปรมภิวงค์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่สะเรียง
มกราคม--433500436000---------
maesariang_cu@hotmail.com
12
20/2/2019, 17:04:34
นางสาวอรวรรณ ยอดคีรีชัย
สหกรณ์การเกษตร ศชพ. บ้านห้วยตอง
มกราคม9849010000206051036657-----540---
orawanpai29@gmail.com
13
25/2/2019, 10:06:34
น.ส.พรภัสสร วรประชา
สหกรณ์ไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลางกุมภาพันธ์6,273
pornpassorn_wo@cpd.go.th
14
1/3/2019, 12:56:04
น.ส.พรภัสสร วรประชา
สหกรณ์ไฟฟ้าบ้านนาปู่ป้อมกุมภาพันธ์4,770
pornpassorn_wo@cpd.go.th
15
5/3/2019, 13:38:19
นางสุวรรณา รังษีจันทร์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุ่งแพม
กุมภาพันธ์1,592,986.80907,733764,0001,224,185
toongpam_cu@hotmail.co.th
16
7/3/2019, 10:45:32
นางชญานิช เปรมภิวงค์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่สะเรียง
กุมภาพันธ์--398500417300---------
maesariang_cu@hotmail.com
17
11/3/2019, 16:20:27
นางเกตุชฎา วิมล
สหกรณ์การเกษตรหมุนเวียนแม่สะเรียง จำกัด
กุมภาพันธ์500
aa_maesariang@hotmail.com
18
19/3/2019, 10:33:17
นางวรรณวิไล สิงห์ใส
สหกรณ์การเกษตรเมืองปายกุมภาพันธ์-1,120.5042,000.0040,000.001,780.00--------laicoop@hotmail.com
19
19/3/2019, 11:46:24
นางสาวอรวรรณ ยอดคีรีชัย
สหกรณ์การเกษตร ศชพ. บ้านห้วยตอง
กุมภาพันธ์9070--7400--------1400
orawanpai29@gmail.com
20
25/3/2019, 10:59:39
ฟองแก้ว. ฟองสมุทร
สหกรณ์การเกษตรขุนยวมกุมภาพันธ์1197594.191799078.1740000214328.721344210.21102.81
fongkaew_coop@hotmail.co.th
21
26/3/2019, 20:45:46
น.ส.พรภัสสร วรประชา
สหกรณ์ไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลางมีนาคม9,191
pornpassorn_wo@cpd.go.th
22
2/4/2019, 14:31:29
นางสุวรรณา รังษีจันทร์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุ่งแพม
มีนาคม3,017,277.142,693,930.401,616,4001,354,937
toongpam_cu@hotmail.co.th
23
3/4/2019, 14:03:22
ชญานิช เปรมภิวงค์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่สะเรียง
มีนาคม--912300537500---------
maesariang_cu@hotmail.com
24
10/4/2019, 9:42:57
นางสาวอรวรรณ ยอดคีรีชัย
สหกรณ์การเกษตร ศชพ. บ้านห้วยตอง
มีนาคม115181020001116450550111_____-__1340
orawanpai29@gmail.com
25
11/4/2019, 9:44:19
นางวรรณวิไล สิงห์ใส
สหกรณ์การเกษตรเมืองปายมีนาคม365-174,000.0092,000.00---------laicoop@hotmail.com
26
19/4/2019, 11:44:49
นางนิตยา พลขันธ์
สหกรณ์การเกษตร ศชพ.คริสตจักรเมืองน้อย
มีนาคม177,686145,000214,000288,654306,79500000000
nittayapai@hotmail.com
27
19/4/2019, 11:49:13
นางนิตยา พลขันธ์
สหกรณ์ยางพาราสามหมอกมีนาคม000035,64500000374,00200
nittayapai@hotmail.com
28
23/4/2019, 9:39:04
ฟองแก้ว ฟองสมุทร
สหกรณ์การเกษตรขุนยวมมีนาคม398524572755217000329552199340_109880
fongksew_coop@hotmail.co.th
29
28/4/2019, 21:19:55
น.ส.พรภัสสร วรประชา
สหกรณ์ไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลางเมษายน7,616
pornpassorn_wo@cpd.go.th
30
7/5/2019, 15:05:52
นางสุวรรณา รังษีจันทร์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุ่งแพม
เมษายน3,084,4691,979,7151,066,3001,197,102
toongpam_cu@hotmail.co.th
31
8/5/2019, 8:54:16
นางชญานิช เปรมภิวงค์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่สะเรียง
เมษายน--1183600559100---------
maesariang_cu@hotmail.com
32
16/5/2019, 11:41:28
นางเกตุชฎา วิมล
สหกรณ์การเกษตรหมุนเวียนแม่สะเรียง จำกัด
เมษายน30,000.00
aa_maesariang@hotmail.com
33
21/5/2019, 10:13:37
นางสาวอรวรรณ ยอดคีรีชัย
สหกรณ์การเกษตร ศชพ. บ้านห้วยตอง
เมษายน20000_26413_______1200
orawanpai29@gmail.com
34
21/5/2019, 10:14:02
นิตยา พลขันธ์
สหกรณ์การเกษตร ศชพ.คริสตจักรเมืองน้อย
เมษายน104,6301,379180,000332,660510,290
nittayapai@hotmail.com
35
22/5/2019, 10:09:51
วรรณวิไล สิงห์ใส
สหกรณ์การเกษตรเมืองปายเมษายน1,095.00-88,000.00100,900.00---------laicoop@hotmail.com
36
6/6/2019, 9:35:58
นางสุวรรณา รังษีจันทร์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุ่งแพม
พฤษภาคม2,686,6631,507,3091,642,2002,728,404
toongpam_cu@hotmail.co.th
37
6/6/2019, 15:55:08
นางชญานิช เปรมภิวงค์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่สะเรียง
พฤษภาคม--693500515900---------
maesariang_cu@hotmail.com
38
17/6/2019, 9:52:46
นิตยา พลขันธ์
สหกรณ์การเกษตร ศชพ.คริสตจักรเมืองน้อย
พฤษภาคม17,7606,000300,00031,060000000000
nittayapai@hotmail.com
39
17/6/2019, 14:36:39
นางวรรณวิไล สิงห์ใส
สหกรณ์การเกษตรเมืองปายพฤษภาคม1,831.581,101.58258,000.00280,000.0025,200.00--------laicoop@hotmail.com
40
18/6/2019, 13:11:13
น.ส.พรภัสสร วรประชา
สหกรณ์ไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลางพฤษภาคม5,724
pornpassorn_wo@cpd.go.th
41
19/6/2019, 10:32:06
นางสาวอรวรรณ ยอดคีรีชัย
สหกรณ์การเกษตร ศชพ. บ้านห้วยตอง
พฤษภาคม238388865-41340--------1980
orawanpai29@gmail.com
42
2/7/2019, 13:54:34
นางชญานิช เปรมภิวงค์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่สะเรียง
มิถุนายน--427900829400---------
maesariang_cu@hotmail.com
43
3/7/2019, 10:54:38
นางสุวรรณา รังษีจันทร์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุ่งแพม
มิถุนายน2,144,5612,587,2481,303,0001,264,618
toongpam_cu@hotmail.co.th
44
12/7/2019, 9:20:35
น.ส.พรภัสสร วรประชา
สหกรณ์ไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลางมิถุนายน145000
pornpassorn_wo@cpd.go.th
45
17/7/2019, 15:36:16
นางเกตุชฎา วิมล
สหกรณ์การเกษตรหมุนเวียนแม่สะเรียง จำกัด
มิถุนายน11,500.00801,000.00
aa_maesariang@hotmail.com
46
18/7/2019, 18:05:22
นางสาวอรวรรณ ยอดคีรีชัย
สหกรณ์การเกษตร ศชพ. บ้านห้วยตอง
มิถุนายน21390--97000________1460
orawanpai29@gmail.com
47
19/7/2019, 9:19:00
นางวรรณวิไล สิงห์ใส
สหกรณ์การเกษตรเมืองปายมิถุนายน2,300,500.00-577,000.00568,000.0055,610.00-------3,140.00laicoop@hotmail.com
48
19/7/2019, 9:54:15
นิตยา พลขันธ์
สหกรณ์การเกษตร ศชพ.คริสตจักรเมืองน้อย
มิถุนายน64,12072,770.68214,400259,785124,79000000000
Nittayapai@hotmail.com
49
2/8/2019, 10:50:07
นางชญานิช เปรมภิวงค์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่สะเรียง
กรกฎาคม--894900641300---------
maesariang_cu@hotmail.com
50
2/8/2019, 12:17:52
นางเกตุชฎา วิมล
สหกรณ์การเกษตรหมุนเวียนแม่สะเรียง จำกัด
กรกฎาคม15,000.0010,931.33860,000.00150,558.00
aa_maesariang@hotmail.com
51
5/8/2019, 10:40:04
นางสุวรรณา รังษีจันทร์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุ่งแพม
กรกฎาคม1,728,7371,660,7011,604,0001,203,000
toongpam_cu@hotmail.co.th
52
5/8/2019, 13:02:09
น.ส.พรภัสสร วรประชา
สหกรณ์ไฟฟ้าบ้านนาปู่ป้อมเมษายน4,560
pornpassorn_wo@cpd.go.th
53
5/8/2019, 13:02:56
น.ส.พรภัสสร วรประชา
สหกรณ์ไฟฟ้าบ้านนาปู่ป้อมมิถุนายน4,960
pornpassorn_wo@cpd.go.th
54
20/8/2019, 20:41:20
นางนิตยา พลขันธ์
สหกรณ์การเกษตร ศชพ.คริสตจักรเมืองน้อย
กรกฎาคม120,8407,5000239,53724,07400000000
Nittayapai@hotmail.com
55
21/8/2019, 10:32:19
นางสาวอรวรรณ ยอดคีรีชัย
สหกรณ์การเกษตร ศชพ. บ้านห้วยตอง
กรกฎาคม8570-17970001317635________1500
orawanpai29@gmail.com
56
21/8/2019, 15:31:03
น.ส.พรภัสสร วรประชา
สหกรณ์ไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลางกรกฎาคมุ6,090
pornpassorn_wo@cpd.go.th
57
23/8/2019, 9:42:31
นางวรรณวิไล สิงห์ใส
สหกรณ์การเกษตรเมืองปายกรกฎาคม--374,000.00317,381.00---------laicoop@hotmail.com
58
3/9/2019, 15:16:36
นางสุวรรณา รังษีจันทร์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุ่งแพม
สิงหาคม1,963,6331,744,8872,244,8001,885,870
toongpam_cu@hotmail.co.th
59
5/9/2019, 12:39:08
นางสาวอรวรรณ ยอดคีรีชัย
สหกรณ์การเกษตร ศชพ. บ้านห้วยตอง
สิงหาคม4604525290.48-5589090________1420
orawanpai29@gmail.com
60
6/9/2019, 10:39:00
นางชญานิช เปรมภิวงค์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่สะเรียง
สิงหาคม172001200490500465700---------
maesariang_cu@hotmail.com
61
16/9/2019, 14:31:04
วรรณวิไล สิงห์ใส
สหกรณ์การเกษตรเมืองปายสิงหาคม--35,000.0020,000.0010,614.00--------laicoop@hotmail.com20
62
26/9/2019, 12:04:19
น.ส.พรภัสสร วรประชา
pornpassorn_wo@cpd.go.th
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...