noschool1242000000-แบบรายงานการติดตามเด็กมี่ที่มีอายุในวัยการศึกษานักเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
แบบรายงานการติดตามเด็กมี่ที่มีอายุในวัยการศึกษานักเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561แบบรายงาน 01-2
2
เลย
3
ลำดับเลขประจำตัวประชาชนคำหน้าชื่อนามสกุลที่อยู่ชื่อ-สกุล ผู้ปกครองเบอร์โทรความสัมพันธ์กับเด็กผลการดำเนินงาน
4
สภาพปัญหาสภาพเด็กการแก้ปัญหา
รูปแบบการช่วยเหลือ
หมายเหตุ
วันเกิด
อายุปี
อายุเดือน
สภาพปัญหาที่เริ่มดำเนินการสำรวจในเฟส 2
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
5
1
1420500133837
ด.ช.ศรราม
โพธิ์ลำเนา
43 ม. ม. 4 ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
นายหนูเหลี่ยม โพธิ์ลำเนา
0810539841
บิดา[7] จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3
จบชั้นม.3จบม.3 ไม่เรียนต่อ
10/5/1999 00:00:00
18นาดี
ด่านซ้าย
เลย
6
2
1420501174529
ด.ช.
ศรพิชัย
เนตรแสงศรี
49 ม. ม. 7 ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลยนายประสิทธิ์
0810539843
บิดา[7] จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3
ม.3จบม.3 โรงเรียนพระแก้วอาสา อ.ด่านซ้าย จงเลย
10/24/2001 00:00:00
16นาดี
ด่านซ้าย
เลย
7
3
1420500133519
ด.ช.
สืบศักดิ์
สุคงเจริญ
76 ม. ม. 7 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
สามารถ-บิดา
[10] ดำเนินการแล้วพร้อมส่งต่อ
-บวชเรียนที่หล่มสัก
บวชเรียนที่หล่มสัก
9/22/1999 00:00:00
18อิปุ่ม
ด่านซ้าย
เลย
8
4
1110200192041
ด.ญ.
พิชชาพร
ผินสูงเนิน
46 ม. ม. 2 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ถาวร-บิดา
[5] เด็กปกติที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาด้วยเหตุผลต่าง ๆ
-รอพบสอบถามความต้องการของเจ้าตัว
ไม่อยู่ในหมู่บ้าน ออกไปทำงานต่างจังหวัด
10/30/1999 00:00:00
18อิปุ่ม
ด่านซ้าย
เลย
9
5
1420501169304
ด.ช.ศุภกร
ยศพิมพ์
9849 ม. ม. 4 ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
นางนิด ยศพิมพ์
มารดา
[5] เด็กปกติที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาด้วยเหตุผลต่าง ๆ
ป.6ย้ายไปอยู่กับมารดาที่จังหวัดอุทัยธานี ไม่สามารถติดต่อได้
11/28/2000 00:00:00
17นาหอ
ด่านซ้าย
เลย
10
6
1420501177102
ด.ญ.อลิษา
แถวอุทุม
11 ม. ม. 2 ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
นางสถิต เสนานุช
ยาย
[5] เด็กปกติที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาด้วยเหตุผลต่าง ๆ
ม.ต้นดำเนินการติดตาม แต่เด็กไม่อยากเข้ารับการศึกษา
4/11/2002 00:00:00
16นาหอ
ด่านซ้าย
เลย
11
7
1420501179946
ด.ช.
เจตภาณุ
ปาฝน10 ม. ม. 2 ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลยพลวัฒน์ ปาฝนบิดา
[5] เด็กปกติที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาด้วยเหตุผลต่าง ๆ
บวชเรียนบวชเรียน ติดต่อไม่ได้
10/13/2002 00:00:00
15นาหอ
ด่านซ้าย
เลย
12
8
1719900552867
ด.ช.
จิระพงษ์
พรหมรักษา
4 ม. ม. 7 ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ธีรพงษ์ พรหมรักษา
บิดา
[5] เด็กปกติที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาด้วยเหตุผลต่าง ๆ
ม.ต้นดำเนินการติดตามมาลงทะเบียนเรียนกศน.ตำบลนาหอ ภาคเรียน 2/2561
5/15/2001 00:00:00
17นาหอ
ด่านซ้าย
เลย
13
9
1101801252146
ด.ช.
จีรเทพ
ผางจันดา
96 ม. ม. 3 ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย
นายวัฒนา ผางจันดา
-บิดา[7] จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3
ม. 3ไม่เรียนต่อ ม.ุ6 ไปประกอบอาชีพขายลอตเตอรี่ที่ตางจังหวัด ช่วยให้เรียน กศน.
-
9/10/2002 00:00:00
15วังยาว
ด่านซ้าย
เลย
14
10
1309801395406
ด.ช.
นัฐพงศ์
ศรีบุรินทร์
12 ม. ม. 6 ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย
นายสม ศรีบุรินทร์
-บิดา
[5] เด็กปกติที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาด้วยเหตุผลต่าง ๆ
ป . 6ช่วยในการให้เรียน กศน ในรับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อให้เด็กจะได้มีเวลาในการไปประกอบอาชีพ
-
5/26/2001 00:00:00
16วังยาว
ด่านซ้าย
เลย
15
11
1420500132261
ด.ช.
วีระศักดิ์
ศิริ
59 ม. ม. 1 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
หนูคอย-บิดา[4] เด็กพิการ
-รายงานกลุ่มเป้าหมายให้กับครูสอนผู้พิการ
สมองช้า (พิการทางด้านสมอง
6/18/1999 00:00:00
18อิปุ่ม
ด่านซ้าย
เลย
16
12
1420501174448
ด.ญ.
เพ็ญสุดา
วังพรม
115 ม. ม. 1 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
พนม-บิดา
[5] เด็กปกติที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาด้วยเหตุผลต่าง ๆ
-ติดตามสอบถามกับญาติๆ
ไปทำงานที่กทม.ไม่ทราบสถานที่ทำงาน
10/29/2001 00:00:00
16อิปุ่ม
ด่านซ้าย
เลย
17
13
1420501194236
ด.ช.
เกรียงศักดิ์
โตสมบุญ
106 ม.01 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ประเสริฐ-บิดา[4] เด็กพิการ
-ติดตามส่งกลุ่มเป้ายหมายพิเศษ ครูสอนผู้พิการ
บกพร่องทางการเรียนรู้
6/1/2005 00:00:00
12อิปุ่ม
ด่านซ้าย
เลย
18
14
1119901893736
ด.ญ.
ดวงหทัย
นาคเมือง
54 ม. ม. 3 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ักังวล-บิดา
[5] เด็กปกติที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาด้วยเหตุผลต่าง ๆ
-สอบถามญาติๆ
ไม่เรียนเข้าไปทำงานที่ กทม.
2/14/2000 00:00:00
18อิปุ่ม
ด่านซ้าย
เลย
19
15
1409901834699
ด.ช.
ฐิติวัฒน์
วิบูลย์คำ
65 ม. ม. 3 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
พิเชษฐ์-บิดา
[10] ดำเนินการแล้วพร้อมส่งต่อ
-ดำเนินการติดตามเรียบร้อย
กำลังเรียน ม.นเรศวร พิษณุโลก
8/25/1999 00:00:00
18อิปุ่ม
ด่านซ้าย
เลย
20
16
1420500133314
นาย
ธนโชติ
พิมพ์พุฒิ
72 ม.03 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลยสุพล-บิดา
[10] ดำเนินการแล้วพร้อมส่งต่อ
-อยู่ในระบบการศึกษา
เรียนที่ ม.พิบูลสงคราม พิษณุโลก
9/5/1999 00:00:00
18อิปุ่ม
ด่านซ้าย
เลย
21
17
1420501168006
ด.ช.
พลฤทธิ์
พิมพ์เสนา
22 ม.03 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลยแสงลอย-บิดา
[5] เด็กปกติที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาด้วยเหตุผลต่าง ๆ
-ติดตามพร้อมส่งต่อ
ไม่เรียน ขับรถสิบล้อขนของส่งของ
9/8/2000 00:00:00
17อิปุ่ม
ด่านซ้าย
เลย
22
18
1420501175851
ด.ช.ชลิต
สุภาษิ
16 ม. ม. 3 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
สมรัก-บิดา
[5] เด็กปกติที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาด้วยเหตุผลต่าง ๆ
-พร้อมดำเนินการ นำเข้าสู่การศึกษานอกระบบ
ไม่เรียนหนังสือ อยู่บ้าน
1/30/2002 00:00:00
16อิปุ่ม
ด่านซ้าย
เลย
23
19
1420501273161
ด.ญ.
ปิ่นลดา
พายัพ
81 ม. ม. 3 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ใจบล-บิดา
[10] ดำเนินการแล้วพร้อมส่งต่อ
-ติดต่อติดตามกับผู้ปกครอง
ติดตามผู้ปกครองไปเรียนที่ กทม.
3/3/2015 00:00:00
3อิปุ่ม
ด่านซ้าย
เลย
24
20
1420501186659
ด.ญ.วันนา
กันยาประสิทธิ์
57 ม.04 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลยสนุก-บิดา[4] เด็กพิการ
-ส่งข้อมูลให้กับครูสอนผู้พิการ
สติไม่ค่อยดี อยู่บ้านเฉยๆ
1/12/2004 00:00:00
14อิปุ่ม
ด่านซ้าย
เลย
25
21
1530300078459
น.ส.พรนภา
แก้วหาญสอน
27 ม.04 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลยสุข-บิดา[7] จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3
-ส่งต่อข้อมูลให้กับสถานศึกษาต่อไป
เรียนผู้ช่วยพยาบาลที่กทม.แต่ตอนนี้จบแล้วกำลังฝึกงาน
8/14/1999 00:00:00
18อิปุ่ม
ด่านซ้าย
เลย
26
22
1420500133080
น.ส.
เบญจมาศ
ศรีพรหม
98 ม.06 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลยสาคร-บิดา
[5] เด็กปกติที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาด้วยเหตุผลต่าง ๆ
-ติดต่อสอบถาม ข้อมูล พร้อมนำกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
ทำงานที่สมุทรสาคร
8/12/1999 00:00:00
18อิปุ่ม
ด่านซ้าย
เลย
27
23
1420500133870
ด.ญ.
ผกามาศ
คำบุดษิ
53 ม. ม. 6 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ประเสริฐ-บิดา[7] จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3
-ดำเนินการส่งต่อข้อมูลเรียบร้อย
เรียนที่ ราชภัฏเพชรบูรณ์
10/14/1999 00:00:00
18อิปุ่ม
ด่านซ้าย
เลย
28
24
1420501172348
ด.ช.
วรวิทย์
สุภาษิ
29 ม. ม. 6 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
สุชาติ-บิดา
[5] เด็กปกติที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาด้วยเหตุผลต่าง ๆ
-ติดต่อสอบถามกับเจ้าตัวพร้อมนำเข้าสู่ระบบการศึกษา
ทำงานที่กรุงเทพ
6/6/2001 00:00:00
16อิปุ่ม
ด่านซ้าย
เลย
29
25
1420501178699
ด.ช.
อภิวัฒน์
ขันทองเฮ้า
111 ม. ม. 6 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ไม่ทราบ--
[5] เด็กปกติที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาด้วยเหตุผลต่าง ๆ
-พร้อมนำเข้าสู่ระบบการศึกษา
อยู่บ้านทำไร่
8/4/2002 00:00:00
15อิปุ่ม
ด่านซ้าย
เลย
30
26
1420501180006
ด.ญ.
จิรัชญาวรรณ
รัตนพันธ์
107 ม.06 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
เจตจำนง-บิดา
[10] ดำเนินการแล้วพร้อมส่งต่อ
-กำลังเรียนอยู่ที่ ร.ร.บ้านห้วยลาด
กำลังเรียนอยู่ที่ ร.ร.บ้านห้วยลาด
10/24/2002 00:00:00
15อิปุ่ม
ด่านซ้าย
เลย
31
27
1420501180154
ด.ช.
ณัฐวุฒิ
ดอนไพรเพ็ชร
35 ม. ม. 6 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ไพรรัตน์-บิดา
[5] เด็กปกติที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาด้วยเหตุผลต่าง ๆ
-พร้อมนำเข้าสู่ระบบการศึกษา
อยู่บ้านห้วยลาด
11/4/2002 00:00:00
15อิปุ่ม
ด่านซ้าย
เลย
32
28
1420501182734
ด.ช.ไกรสร
โสประดิษฐ
84 ม.06 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลยชำนาญ-บิดา
[10] ดำเนินการแล้วพร้อมส่งต่อ
-เรียนที่ ร.ร.บ้านห้วยทอง
กำลังเรียนที่ ร.ร.บ้านห้วยทอง
5/3/2003 00:00:00
15อิปุ่ม
ด่านซ้าย
เลย
33
29
1420501270897
ด.ช.
ธนภัทร
ราชวัตร
110 ม. ม. 6 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ไม่ทราบ--
[10] ดำเนินการแล้วพร้อมส่งต่อ
-พร้อมนำข้อมูล ส่งต่อ กำลังเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลาด
เรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลาด
11/30/2014 00:00:00
3อิปุ่ม
ด่านซ้าย
เลย
34
30
1420501181151
ด.ช.
นิวัฒน์
โคตรทิพย์
14 ม. ม. 13 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
สุกรรจ์-บิดา[7] จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3
-พร้อมนำเข้าสู่ระบบการศึกษา กศน.
อยู่บ้านทำไร่ จบ ม.๓ จาก ร.ร. บ้านทับกี่ แต่ยังไม่ได้วุฒิ
1/3/2003 00:00:00
15อิปุ่ม
ด่านซ้าย
เลย
35
31
1420500134655
ด.ช.
วันเฉลิม
กันยาประสิทธิ์
33 ม. ม. 12 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ไม่ทราบ--
[5] เด็กปกติที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาด้วยเหตุผลต่าง ๆ
-ติดตามแนะนำเข้าสู่ระบบการศึกษา กศน.
แต่งงานอยู่อำเภอน้ำหนาว
12/5/1999 00:00:00
18อิปุ่ม
ด่านซ้าย
เลย
36
32
1420501197995
ด.ญ.แคทติยาแสนแก้ว49 ม.12 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลยวิชัย-บิดา
[5] เด็กปกติที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาด้วยเหตุผลต่าง ๆ
-พร้อมนำเข้าสู่ระบบการศึกษา
แต่งงาน ทำไร่ อยู่บ้าน
12/10/2005 00:00:00
12อิปุ่ม
ด่านซ้าย
เลย
37
33
1103703552414
ด.ช.
จิรวัฒน์
สายทอง57 ม.03 ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลยนางทองไผ่ สายทอง
090-5693252
มารดา[4] เด็กพิการ
-ดำเนินการให้เข้ารียนกศน.อ.ด่านซ้าย
-
1/5/2003 00:00:00
15นาดี
ด่านซ้าย
เลย
38
34
1420501176785
ด.ช.วีรพลสารมะโน180 ม. ม. 3 ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลยนายสุแนน สารมะโน-บิดา[7] จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3
ม.4เรียนต่อระดับม.ปลาย ร.ร ศรีสองรักษ์วิทยาอ.ด่านซ้าย จ.เลย
-
3/24/2002 00:00:00
16นาดี
ด่านซ้าย
เลย
39
35
1419901896058
น.ส.อินธิดาหงษ์ทอง169 ม.02 ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลยนางอุไร หงษ์ทอง-มารดา[6] เด็กออกกลางคัน
ม.ต้นดำเนินการให้เรียน กศน.ด่านซ้าย
-
12/28/1999 00:00:00
18นาดี
ด่านซ้าย
เลย
40
36
1420501170698
ด.ช.ชนะชล
ป้องแก้ว
54 ม. ม. 5 ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
นายบุญธรรม ป้องแก้ว
-บิดา[6] เด็กออกกลางคัน
-ดำเนินการให้เข้าเรียนกศนอ.ด่านซ้าย
-
2/20/2001 00:00:00
17นาดี
ด่านซ้าย
เลย
41
37
1420501273675
ด.ญ.ปิยธิดานรินนอก48 ม. ม. 1 ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
นายบุญเชิด นรินนอก
-บิดา[10] ดำเนินการแล้วพร้อมส่งต่ออนุบาลเข้ารร.อนุบาล-
3/31/2015 00:00:00
3
ปากหมัน
ด่านซ้าย
เลย
42
38
1420501164001
ด.ช.ชัยชนะทรงพุฒิ14 ม. ม. 3 ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลยนายอดุลย์ ทรงพุฒิ-บิดา[10] ดำเนินการแล้วพร้อมส่งต่อ
รร.บ้านนาข่าต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
-
12/12/1999 00:00:00
18
ปากหมัน
ด่านซ้าย
เลย
43
39
1420501272300
ด.ญ.
ตรีทิพยนิดา
บัวระภา1 ม. ม. 5 ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลยนายวรพจน์ บัวระภา-บิดา[10] ดำเนินการแล้วพร้อมส่งต่อ
ศึกษาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศึกษาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทองต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ. เลย
-
1/20/2015 00:00:00
3
ปากหมัน
ด่านซ้าย
เลย
44
40
1119900864996
น.ส.สุพัตตา
นันทิอินทร์
61 ม.02 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
นางราตรี นันทิอินทร์
มารดา[7] จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3
ม.3การดำเนินการจากการติดตาม ตัวเด็กออกจากรร.หลายปี ไม่อยากเรียนในรร. สังกัดที่ต้องส่งต่อ กศน.
10/2/1999 00:00:00
18
กกสะทอน
ด่านซ้าย
เลย
45
41
1420501166496
นาย
วุฒิพงษ์
เผ่าศิริ
111 ม.06 ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย
นายพงศักดิ์ เผาศิริ
-บิดา[7] จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3
มัธยมศึกษาตอนต้นช่วนให้เรียน กศน.ตอนนี้จบมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วกำล้งขึ้นมัธยมศึกษาต่อปลายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
-
5/25/2000 00:00:00
17วังยาว
ด่านซ้าย
เลย
46
42
1420501166810
ด.ช.พีระพลทองชั่ง78 ม. ม. 4 ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลยนายเวียงชัย สุภี-บิดา[7] จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3
ม. 3ไม่เรียนออกนอกพื้นที่ไปทำงาน
-
6/24/2000 00:00:00
17วังยาว
ด่านซ้าย
เลย
47
43
1420501166992
ด.ญ.วิภาดา
พิมพ์สารี
91 ม. ม. 6 ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย
นายนารินทร์ พิมพ์เสนา
-บิดา[7] จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3
ม. 3ไม่สามารถติดต่อได้ออกน้อพื้นที่ไปทำงาน
-
7/13/2000 00:00:00
17วังยาว
ด่านซ้าย
เลย
48
44
1420501169142
ด.ช.เจตรินทองปาน47 ม. ม. 6 ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลยนายฉลอง ทองปาน-บิดา
[5] เด็กปกติที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาด้วยเหตุผลต่าง ๆ
ป . 6จบป.6 ติดต่อไม่ได้ชอบอยู่แต่ในป่าและทำไร่ในการประกอบอาชีพ
-
11/24/2000 00:00:00
17วังยาว
ด่านซ้าย
เลย
49
45
1420501170175
ด.ญ.มัจฉยา
สีทาสังข์
106 ม. ม. 2 ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลยนายหัน สีทาสังข์-บิดา[7] จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3
ม. 3มีครอบครัวเลี้ยงลูกและประกอบอาชีพทำไร่ ช่วยให้เรียน กศน.
-
1/27/2001 00:00:00
17วังยาว
ด่านซ้าย
เลย
50
46
1420501171368
ด.ญ.
กรรณิการ์
สุภาษิ33 ม.04 ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลยนายบุญท้วย สุภาษิ-บิดา[7] จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3
ม. 3จำหน่ายออกจากขัอมูล ไปทำงานนอกพื้นที่
4/9/2001 00:00:00
17วังยาว
ด่านซ้าย
เลย
51
47
1420501174847
ด.ช.
พีระพงศ์
คำแก้ว92 ม. ม. 6 ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย
นายประจักษ์ คำแก้ว
-บิดา[6] เด็กออกกลางคัน
ม. 3จำหน่ายออกไปทำงานนอกพื้นที่
-
11/19/2001 00:00:00
16วังยาว
ด่านซ้าย
เลย
52
48
1420501175878
ด.ช.คมกริชสารมะโน2 ม. ม. 1 ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลยนายสม สารมะโน-บิดา
[5] เด็กปกติที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาด้วยเหตุผลต่าง ๆ
ป. 6ช่ายให้มาเรียน กศน.-
1/25/2002 00:00:00
16วังยาว
ด่านซ้าย
เลย
53
49
1420501176602
ด.ญ.ปวิตรา
พรมมาวัน
26 ม. ม. 4 ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลยนายคูณ พรมมาวัน-บิดา[4] เด็กพิการ
ป . 6เป็นเด็กพิการทางสติปัญญา
เป็นเด็กพิการทางสติปัญญา
3/18/2002 00:00:00
16วังยาว
ด่านซ้าย
เลย
54
50
1420501170515
ด.ญ.
ณิชกานต์
โพธิจารย์
19 ม. ม. 8 ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
นายสมควร โพธฺจารย์
-บิดา[7] จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3
จบมัธยมศึกษาปีที่ 3จบม.3 โรงเรียนพระแก้วอาสา ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ไปทำงานที่กรุงเทพฯ
2/18/2001 00:00:00
17นาดี
ด่านซ้าย
เลย
55
51
1420501192543
ด.ช.พาโชควังคีรี182 ม. ม. 4 ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลยนายทองสุข วังคีรี-บิดา
[5] เด็กปกติที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาด้วยเหตุผลต่าง ๆ
ป . 6ช่วยให้มาเรียน กศน.
บวดเป็นสามเณรที่วัดบ้านปากแดง
2/3/2005 00:00:00
13วังยาว
ด่านซ้าย
เลย
56
52
1420501167620
ด.ช.ฤทธิชัย
ขันทองเฮ้า
17 ม. ม. 8 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลยบุญหนา-บิดา
[5] เด็กปกติที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาด้วยเหตุผลต่าง ๆ
-พร้อมนำเข้าสู่ระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต่อไป
จบป.๖ ทำไร่อยู่บ้าน ไม่อยากเรียนเอง
8/17/2000 00:00:00
17อิปุ่ม
ด่านซ้าย
เลย
57
53
1420501272351
ด.ญ.วนิดาพิลากุล25 ม. ม. 8 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลยยุทธนา-บิดา[10] ดำเนินการแล้วพร้อมส่งต่อ
-เรียนอยู่ป.๖ ที่โรงเรียนบ้านวังเป่ง
เรียนอยู่ป.๖ ที่โรงเรียนบ้านวังเป่ง
1/26/2015 00:00:00
3อิปุ่ม
ด่านซ้าย
เลย
58
54
1420500132318
ด.ญ.ยุวภาอับภัย86 ม. ม. 9 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลยวิชัย-บิดา
[5] เด็กปกติที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาด้วยเหตุผลต่าง ๆ
-พร้อมติดตามสอบถามเจ้าตัวเข้าสู่ระบบการศึกษา
จบ.ป๖ เข้ากทม.ไปทำงาน ไม่อยู่บ้าน
7/2/1999 00:00:00
18อิปุ่ม
ด่านซ้าย
เลย
59
55
1420501164647
ด.ญ.สุนิษาเสนานุช150 ม. ม. 9 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลยอัศวิน-บิดา
[5] เด็กปกติที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาด้วยเหตุผลต่าง ๆ
-จบป.๖ ทำงานที่อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
จบป.๖ ทำงานที่อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
1/14/2000 00:00:00
18อิปุ่ม
ด่านซ้าย
เลย
60
56
1420501168243
ด.ช.เฉลิมพรคำบุตษิ37 ม. ม. 9 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลยไม่ทราบ-บิดา
[5] เด็กปกติที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาด้วยเหตุผลต่าง ๆ
-ไม่พบตัว เข้าไปทำงานอยู่ที่ กทม.
ไม่พบตัว เข้าไปทำงานอยู่ที่ กทม.
10/4/2000 00:00:00
17อิปุ่ม
ด่านซ้าย
เลย
61
57
1420501205921
ด.ญ.
สุกานต์ดา
แก้วจอม111 ม. ม. 10 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลยไม่ทราบ-บิดา[10] ดำเนินการแล้วพร้อมส่งต่อ
-เรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านป่าสะแข ป.๕
เรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านป่าสะแข ป.๕
2/7/2007 00:00:00
11อิปุ่ม
ด่านซ้าย
เลย
62
58
1420501220431
ด.ญ.สาวินี
กันยาประสิทธิ์
74 ม.10 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลยวันทา-บิดา[10] ดำเนินการแล้วพร้อมส่งต่อ
-เรียนอยู่ที่ ร.ร.บ้านป่าสะแข
เรียนอยู่ที่ ร.ร.บ้านป่าสะแข
11/5/2008 00:00:00
9อิปุ่ม
ด่านซ้าย
เลย
63
59
1420501196913
ด.ญ.สุชาวดีสุกสี72 ม. ม. 11 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลยไม่ทราบ-บิดา[4] เด็กพิการ
-บกพร่องทางการเรียนรู้ ส่งต่อข้อมูลทีมงานที่เกี่ยวข้อง ครูสอนผู้พิการ
บกพร่องทางการเรียนรู้
11/2/2005 00:00:00
12อิปุ่ม
ด่านซ้าย
เลย
64
60
1420501172461
ด.ช.วีรชัย
สีทาสังข์
10 ม. ม. 8 ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
วิษณุพงษ์ สีทาสังข์
0875857853
บิดา[7] จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3ม.3จบการศึกษาภาคบังคับทำงานที่ กทม.
6/23/2001 00:00:00
16โพนสูง
ด่านซ้าย
เลย
65
61
1308500016804
ด.ช.ณัฐพลแสงราช30 ม. ม. 8 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
นางดวงจันทร์ แสงราช
มารดา
[5] เด็กปกติที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาด้วยเหตุผลต่าง ๆ
ปุ.6ทำงานกทม.
6/29/2003 00:00:00
14
กกสะทอน
ด่านซ้าย
เลย
66
62
1103703352768
ด.ญ.โสรญา
แก้วอาษา
154 ม. ม. 7 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลยนางชวิวาห์ บุญไทย-มารดา[7] จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3
-โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประกอบอาชีพหลังจบ กรีดยาง
12/8/2001 00:00:00
16
ด่านซ้าย
ด่านซ้าย
เลย
67
63
1103703541242
ด.ช.
สุตศรัณย์
บุญธรรม68 ม. ม. 7 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลยนางจินตนา บุญธรรม-มารดา[6] เด็กออกกลางคัน
-ปัญหาที่พบ พ่อแม่แยกทางกัน อาศัยอยู่กับยายที่จังหวัดนครราชสีมา
12/11/2002 00:00:00
15
ด่านซ้าย
ด่านซ้าย
เลย
68
64
1420501177528
ด.ญ.รัชนีพรทะติ๊บ62 ม. ม. 5 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลยนางคำปน ทะติ๊บ
061-1740526
มารดา[7] จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3
-เรียนจบชั้น ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
-
5/3/2002 00:00:00
16
ด่านซ้าย
ด่านซ้าย
เลย
69
65
1420501171414
นายธนกฤต
โสประดิษฐ
33 ม.02 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
นางราตรี โสประดิษฐ
-มารดา[7] จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3
-เด็กจบ ม.3 จำหน่ายออกจากฐานข้อมูล
3/28/2001 00:00:00
17โคกงาม
ด่านซ้าย
เลย
70
66
1420501172411
ด.ช.
ภานุวัฒน์
ศรีอาจ192 ม. ม. 2 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลยนายสมคิด ศรีอาจ-บิดา
[5] เด็กปกติที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาด้วยเหตุผลต่าง ๆ
-ไม่ได้เข้าเรียนเประกอบอาชีพกรีดยางพารา
6/15/2001 00:00:00
16โคกงาม
ด่านซ้าย
เลย
71
67
1399900140180
ด.ช.พานิชย์สินธร89 ม. ม. 5 ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลยนายพูลทวี สินธร-บิดา
[5] เด็กปกติที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาด้วยเหตุผลต่าง ๆ
-ปัญหาที่พบไม่อยากเรียน
9/4/2001 00:00:00
16โป่ง
ด่านซ้าย
เลย
72
68
1420500134167
ด.ญ.พรสุดา
นาคาตาสิ
131 ม. ม. 10 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
นายยุทธนา นาคาตาสิ
บิดา[7] จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3
เรียนจบม.3เด็กไม่ศึกษาต่อ
10/24/1999 00:00:00
18
กกสะทอน
ด่านซ้าย
เลย
73
69
1420501174570
ด.ญ.นันทนา
โสประดิษฐ์
42 ม. ม. 5 ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
รองฤทธิ์ โสประดิษฐ์
0652602755
บิดา
[5] เด็กปกติที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาด้วยเหตุผลต่าง ๆ
ป.6แนะนำให้มาสมัครเรียน กศน.
-
10/27/2001 00:00:00
16โพนสูง
ด่านซ้าย
เลย
74
70
1420501175801
ด.ช.กฤษณะแตงแก้ว41 ม. ม. 5 ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลยวาสนา สุวรรณโชติ
0652729109
มารดา[7] จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3
ม.3ให้คำแนะนำในการศึกษาต่อ
จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3
1/17/2002 00:00:00
16โพนสูง
ด่านซ้าย
เลย
75
71
1420500132504
ด.ช.นพรัตน์
โสประดิษฐ
2 ม. ม. 3 ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
สมานมิตร โสประดิษฐ์
-บิดา[4] เด็กพิการ
ป.6นำข้อมูลให้ครูสอนผู้พิการดำเนินการต่อ
-
7/6/1999 00:00:00
18โพนสูง
ด่านซ้าย
เลย
76
72
1119902041059
ด.ช.วิชัย
ประสงค์กุล
9849 ม. ม. 1 ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
สมศักดิ์ ประสงค์กุล
0926910674
บิดา
[5] เด็กปกติที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาด้วยเหตุผลต่าง ๆ
ป.6แนะนำให้มาเรียน กศน.ครอบครัวผู้ยากไร้
3/11/2002 00:00:00
16โพนสูง
ด่านซ้าย
เลย
77
73
1420500132628
นายนพรัตน์
ทิพย์ประโสต
163 ม.04 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
นายอุบล ทิพย์ประโสต
บิดา[7] จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3
ม.3แนะนำให้ศึกษาต่อกศน.
7/10/1999 00:00:00
18
กกสะทอน
ด่านซ้าย
เลย
78
74
1420501180626
ด.ช.ยุทธนา
เชื้อบุญมี
100 ม. ม. 1 ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
อาทิตย์ เชื้อบุญมี
-บิดา
[5] เด็กปกติที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาด้วยเหตุผลต่าง ๆ
ป.6แนะนำให้มาสมัครเรียน กศน.
-
11/25/2002 00:00:00
15โพนสูง
ด่านซ้าย
เลย
79
75
1420500131966
น.ส.
อมรรัตน์
นันทะพรม
177 ม.05 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
นางบัวลัย นันทะพรม
มารดา[7] จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3
ม.3แนะนำให้ศึกษาต่อกศน.
6/4/1999 00:00:00
18
กกสะทอน
ด่านซ้าย
เลย
80
76
1420500132059
ด.ช.พงศภัคหาปันนะ65 ม. ม. 14 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
นางวราภรณ์ หาปันนะ
-มารดา[6] เด็กออกกลางคัน
-พ่อแม่แยกทางกัน ไม่อยากเรียนหนังสือ
-
6/13/1999 00:00:00
18
ด่านซ้าย
ด่านซ้าย
เลย
81
77
1420500133411
ด.ช.เอกราช
แสนรัตน์
71 ม. ม. 8 ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลยนายอุบล แสนรัตน์-บิดา
[5] เด็กปกติที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาด้วยเหตุผลต่าง ๆ
-ปัญหาที่พบ ไม่อยากเรียน
-
9/5/1999 00:00:00
18โป่ง
ด่านซ้าย
เลย
82
78
1419901978151
ด.ช.วรวิช
พรหมมาวัน
50 ม. ม. 3 ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลยมานพ พรหมมาวัน-บิดา[7] จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3ม.3ไม่สามรถติดต่อได้-ศึกษาต่อต่างจังหวัด
2/10/2001 00:00:00
17โพนสูง
ด่านซ้าย
เลย
83
79
1420500132466
ด.ช.
วุฒินันท์
สุวรรณชาติ
77 ม. ม. 2 ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลยลำดวน สุวรรณชาติ-บิดา[7] จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3ม.3จบการศึกษาภาคบังคับ-
7/17/1999 00:00:00
18โพนสูง
ด่านซ้าย
เลย
84
80
1420501164159
ด.ญ.เกษมณีศรีแสง113 ม. ม. 7 ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
นายบัวเลื่อน ศรีแสง
-บิดา[7] จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3
-ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
-
12/23/1999 00:00:00
18โป่ง
ด่านซ้าย
เลย
85
81
1110200185796
ด.ญ.
ฉัตรสุดา
พิมพ์สีทอง
151 ม. ม. 1 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
นางวาสนา พิมพ์สีทอง
-มารดา[7] จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3
-จบ ม.3 ที่โรงเรียนด่านซ้าย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
-
6/6/1999 00:00:00
18
ด่านซ้าย
ด่านซ้าย
เลย
86
82
1199900823173
ด.ช.
ธันยพงศ์
โม้หิน138 ม. ม. 1 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
นางเสาวณีย์ โม้หิน
-มารดา[6] เด็กออกกลางคัน
-ติด ร และไม่อยากเรียนหนังสือ
-
10/23/2001 00:00:00
16
ด่านซ้าย
ด่านซ้าย
เลย
87
83
1420501165066
ด.ช.เอกพลคำนัน138 ม. ม. 11 ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลยนายไสว คำนัน-บิดา
[5] เด็กปกติที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาด้วยเหตุผลต่าง ๆ
-ปัญหาที่พบ ไม่อยากเรียน
-
2/21/2000 00:00:00
18โป่ง
ด่านซ้าย
เลย
88
84
1420501165163
ด.ญ.
วิลาวัลย์
ตันตุลา120 ม. ม. 7 ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
นายบุญเลื่อม ตันตุลา
-บิดา[7] จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3
-ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งชี ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

-
2/12/2000 00:00:00
18โป่ง
ด่านซ้าย
เลย
89
85
1420501170051
ด.ช.
ยุทธิชัย
เชื้อบุญมี
133 ม. ม. 1 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
นางไพจิตร เชื้อบุญมี
-มารดา[7] จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3
-จบชั้น ม.3 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย
ยังไม่ประกอบอาชีพ
-
1/19/2001 00:00:00
17
ด่านซ้าย
ด่านซ้าย
เลย
90
86
1420501165261
น.ส.กรรณิกาจันลา169 ม.04 ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลยนายปัญญา จันลา-บิดา[7] จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3
-ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

-
2/29/2000 00:00:00
18โป่ง
ด่านซ้าย
เลย
91
87
1420501168405
ด.ช.สุรพลพรมชัย101 ม. ม. 6 ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลยนายสุข พรมชัย-บิดา[7] จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3
-ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

-
10/7/2000 00:00:00
17โป่ง
ด่านซ้าย
เลย
92
88
1420501168642
ด.ช.ถิรวุฒิศรีสุข204 ม. ม. 5 ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลยนายทองห่อ ศรีสุข-บิดา[7] จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3
-ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งเทิง ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
-
10/29/2000 00:00:00
17โป่ง
ด่านซ้าย
เลย
93
89
1420501169461
ด.ช.วีรยุทธ
โสประดิษฐ
169 ม. ม. 1 ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลยนายกลไกล-บิดา
[5] เด็กปกติที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาด้วยเหตุผลต่าง ๆ
-ปัญหาที่พบ ไม่อยากเรียน
-
12/7/2000 00:00:00
17โป่ง
ด่านซ้าย
เลย
94
90
1420500132784
น.ส.
อนงค์ฤทัย
เสนานุช87 ม.06 ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลยมงคล เสนานุช-บิดา[7] จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3ม.3จบการศึกษาภาคบังคับบำบัด(รพ.จิตรเวช)
8/8/1999 00:00:00
18โพนสูง
ด่านซ้าย
เลย
95
91
1420500133781
ด.ญ.กาญชนกศิริดล7 ม. ม. 2 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลยนางพิลยา ศิริดล-มารดา[7] จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3
-จบ ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
-
9/30/1999 00:00:00
18
ด่านซ้าย
ด่านซ้าย
เลย
96
92
1420501167212
ด.ช.
ฐิติมนัส
สีบุรินทร์
135 ม. ม. 6 ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
จันทร์ใด สีบุรินทร์
-บิดา[7] จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3ม.3จบการศึกษาภาคบังคับทำงานต่างจังหวัด
7/27/2000 00:00:00
17โพนสูง
ด่านซ้าย
เลย
97
93
1420501164124
ด.ญ.ธนาภรณ์เพียยศ10 ม. ม. 3 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลยนายสมชาย เฟียยศบิดา[7] จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3
กำลังศึกษาอยู่ม.6กำลังศึกษาที่โรงเรียนราชมงคลขอนแก่น
12/25/1999 00:00:00
18
กกสะทอน
ด่านซ้าย
เลย
98
94
1420501170779
ด.ญ.กัญจนพรปราสม81 ม.11 ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลยนายจุมพล ปราสม-บิดา[7] จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3
-ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งเทิง ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

-
2/26/2001 00:00:00
17โป่ง
ด่านซ้าย
เลย
99
95
1420501167255
ด.ช.สมาธินามนาย78 ม. ม. 9 ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลยสงคราม นามนาย-บิดา
[5] เด็กปกติที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาด้วยเหตุผลต่าง ๆ
ป.6แนะนำให้สมัครเรียนต่อ กศน.
มีความสนใจที่จะเข้าเรียนต่อ กศน.
7/28/2000 00:00:00
17โพนสูง
ด่านซ้าย
เลย
100
96
1420501170809
ด.ช.ภราดรพรมโสภา107 ม. ม. 4 ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลยนายชนชัย พรมโสภา-บิดา[7] จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3
-ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

-
2/28/2001 00:00:00
17โป่ง
ด่านซ้าย
เลย
Loading...