อ.หนองบัวแดง.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
ข้อมูลประชากรวัยเรียนตาม ทร. 14 ที่เกิดปี พ.ศ. 2554 เข้าเรียนในปีการศึกษา 2561
2
(ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)
3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
4
ที่อยู่
เขตพื้นที่บริการ
การเข้าเรียนของนักเรียน
5
ที่
เลขประจำตัวประชาชน
คำนำหน้า
ชื่อ - สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบลอำเภอ
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
โรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
ตำบลอำเภอ
จังหวัด
เข้าเรียน
สังกัด
6
ชั้น
สพฐ.
เอกชน
อปท.
อื่น ๆ
7
1
1-1015-01480-34-8
เด็กหญิง
ธฤตตญา เหลี่ยมขำ
5 สิงหาคม 2554
61
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
ทิศาดม
ศศิปรียา
บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
8
2
1-3605-01325-35-8
เด็กชาย
ศักดิ์ชัย สังมะณี
18 มีนาคม 2554
771
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
สมศรีอ้อม
บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
9
3
1-3605-01329-68-0
เด็กหญิง
กัญญาพัชร เพียพล
8 กันยายน 2554
1231
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
ปัญญา
ภิรมย์ญา
บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
10
4
1-3605-01328-28-4
เด็กหญิง
กมลลักษณ์ หาวิชา
21 กรกฎาคม 2554
1551
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
อำพล
วันเพ็ญ
บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
11
5
1-3605-01325-62-5
เด็กชาย
อิทธิพัทธ์ ยิ้มเสงี่ยม
3 เมษายน 2554
2261
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
เทพสรินทร์
ประสิทธ์
บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
12
6
1-3605-01328-93-4
เด็กหญิง
ประวีณา ศิริชาติ
16 สิงหาคม 2554
2331
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
ประทีป
รัตนาพร
บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
13
7
1-3605-01328-47-1
เด็กหญิง
กมลฉัตร วิทยาวัจกร
1 สิงหาคม 2554
3211
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
จักรพันธ์
สุมินตรา
บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
14
8
1-3699-00949-32-9
เด็กชาย
ฐิติวัสส์ สังข์ทอง
25 กุมภาพันธ์ 2554
3511
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
สมทบ
ศศินันท์
บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
15
9
1-5399-01126-44-8
เด็กหญิง
นภรัตน์ เกียรติกูลศักดิ์
30 ตุลาคม 2554
252
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
ศรัณย์
วิราพร
ศรีสว่างสามัคคี
16
10
1-3605-01329-90-6
เด็กหญิง
อ้อมใจ ปิสายออ
19 กันยายน 2554
45/12
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
พันธุ์ศักดิ์
อรนุช
ศรีสว่างสามัคคี
17
11
1-3605-01331-42-1
เด็กชาย
สุพิชชา ถาวงษ์กลาง
5 พฤศจิกายน 2554
1552
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
ธีระพงศ์
ศศิญา
ศรีสว่างสามัคคี
18
12
1-3605-01326-76-1
เด็กหญิง
อติภา มูลลาด
22 พฤษภาคม 2554
1632
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
สุริโย
อรพรรณ
ศรีสว่างสามัคคี
19
13
1-4199-02759-10-1
เด็กชาย
ทวี พิมพ์คีรี
29 พฤษภาคม 2554
1702
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
เสถียร
บุญล้อม
ศรีสว่างสามัคคี
20
14
1-3605-01325-08-1
เด็กหญิง
ทักษอร แก้วอุดร
2 มีนาคม 2554
43
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
นิกร
นวลตาล
บ้านโนนสะอาด
21
15
1-3605-01332-90-7
เด็กชาย
พงศ์พลล์ แฮะประโคน
26 ธันวาคม 2554
113
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
เสมือน
เพลินจิต
บ้านโนนสะอาด
22
16
1-3605-01331-94-3
เด็กหญิง
เข็มอักษร ชนะกิจ
23 พฤศจิกายน 2554
143
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
สิทธิกร
บุญกอง
บ้านโนนสะอาด
23
17
1-3605-01329-18-3
เด็กหญิง
ปนัดดา ขวัญปลา
22 สิงหาคม 2554
383
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
สมศักดิ์
ทองพัด
บ้านโนนสะอาด
24
18
1-2090-00593-06-5
เด็กชาย
บุณยกร สิมบุตร
6 มิถุนายน 2554
57/13
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
สมบุญ
สุภาพร
บ้านโนนสะอาด
25
19
1-3605-01332-45-1
เด็กหญิง
นิชธาวัลย์ ปรื้มสุด
8 ธันวาคม 2554
653
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
เพชร
กฤษดาพร
บ้านโนนสะอาด
26
20
1-5190-00030-81-5
เด็กชาย
ณัฐพล มาตรสงคราม
21 ธันวาคม 2554
823
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
อุเทนยุพินบ้านโนนสะอาด
27
21
1-3696-00031-61-0
เด็กชาย
กิตติกวิน โชคเจริญ
5 มกราคม 2554
833
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
สุวัฒน์
จริยาบ้านโนนสะอาด
28
22
1-2399-00527-11-5
เด็กหญิง
นลินทิพย์ เข็มเพ็ชร
2 เมษายน 2554
1163
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
ภาณุวัฒน์
ณัฐชาบ้านโนนสะอาด
29
23
1-2404-01244-67-5
เด็กหญิง
นริศรา ชาวประชา
24 มีนาคม 2554
1353
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
มงคล
เด่นนภา
บ้านโนนสะอาด
30
24
1-3605-01328-85-3
เด็กชาย
ณัฐพร บุตรคำ
14 สิงหาคม 2554
1453
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
บุญส่งบังอรบ้านโนนสะอาด
31
25
1-2299-01373-12-0
เด็กหญิง
อริสา กองแก้ว
5 เมษายน 2554
1923
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
บุญบารมี
อนงค์ลักษณ์
บ้านโนนสะอาด
32
26
1-3605-01327-97-1
เด็กหญิง
สุธีนี กะการดี
9 กรกฎาคม 2554
16/24
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
ณรงค์
ปิยะรัตน์
ศรีสว่างสามัคคี
33
27
1-3605-01331-72-2
เด็กชาย
แทนคุณ ชาจันทร์
15 พฤศจิกายน 2554
244
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
โกมินทร์
กัลยาณี
ศรีสว่างสามัคคี
34
28
1-3605-01324-48-3
เด็กหญิง
รสลิน สาริมา
24 มกราคม 2554
26/14
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
สุรชัย
ดวงเดือน
ศรีสว่างสามัคคี
35
29
1-3605-01324-90-4
เด็กชาย
ธีรดล มณีพงษ์
12 กุมภาพันธ์ 2554
35/44
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
ธวัชชัย
จินตหรา
ศรีสว่างสามัคคี
36
30
1-3605-01332-62-1
เด็กชาย
ไตรภพ ภูสีน้ำ
16 ธันวาคม 2554
48/24
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
กิตติศักดิ์
วิกานดา
ศรีสว่างสามัคคี
37
31
1-3605-01325-48-0
เด็กหญิง
ณิชชาพัฒน์ เลิศมะเลา
25 มีนาคม 2554
58/24
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
ไชยศ
อัญชลี
ศรีสว่างสามัคคี
38
32
1-3699-00949-98-1
เด็กชาย
อภิวัฒน์ อาณาเขตต์
3 มีนาคม 2554
724
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
นิคม
ไพจิตร
ศรีสว่างสามัคคี
39
33
1-3605-01325-74-9
เด็กหญิง
ณัฎฐธิดา หมั่นมา
10 เมษายน 2554
744
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
วิชานนท์
จิราพร
ศรีสว่างสามัคคี
40
34
1-3605-01330-34-3
เด็กหญิง
พัชรินทร์ ขวัญคำ
30 กันยายน 2554
774
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
ทวีชัย
อาริยา
ศรีสว่างสามัคคี
41
35
1-3605-01332-92-3
เด็กชาย
ณัฐชคุณ หมื่นทุม
26 ธันวาคม 2554
794
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
โอชินทองใบ
ศรีสว่างสามัคคี
42
36
1-3605-01324-34-3
เด็กชาย
ธนวัฒน์ โยธาภักดี
17 มกราคม 2554
884
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
ประสิทธิ์
บังอร
ศรีสว่างสามัคคี
43
37
1-3605-01330-39-4
เด็กหญิง
ฝนทิพย์ สิงห์ชัย
3 ตุลาคม 2554
1034
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
โต้งบุษกร
ศรีสว่างสามัคคี
44
38
1-3605-01327-57-1
เด็กหญิง
ศิลาวรรณ ผาสุก
20 มิถุนายน 2554
1814
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
เทพประสิทธิ์
วรวรรณ
ศรีสว่างสามัคคี
45
39
1-3605-01328-76-4
เด็กชาย
ศิวกร แดงสกุล
11 สิงหาคม 2554
2184
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
สำฤทธิ์
ณิชานันท์
ศรีสว่างสามัคคี
46
40
1-6799-00830-30-2
เด็กชาย
นุกูล อุทกสินธุ์
21 มิถุนายน 2554
185
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
เกรียงศักดิ์
กงไกลบ้านโนนศรีทอง
47
41
1-3605-01328-70-5
เด็กชาย
ธนธรณ์ รัตนะดี
6 สิงหาคม 2554
325
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
สายชน
พรทิพย์
บ้านโนนศรีทอง
48
42
1-1205-00142-70-7
เด็กหญิง
ณัฎชยา ชมนาวัง
28 สิงหาคม 2554
425
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
ประยุง
สุรีรัตน์
บ้านโนนศรีทอง
49
43
1-3605-01325-38-2
เด็กชาย
ณัฐวุฒิ เชื้อสระพัง
18 มีนาคม 2554
52/15
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
พงษ์พิตร
กรรธิมา
บ้านโนนศรีทอง
50
44
1-3605-01332-14-1
เด็กหญิง
กมลลักษณ์ กอยชัยภูมิ
28 พฤศจิกายน 2554
765
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
อุทิศ
กระถิน
บ้านโนนศรีทอง
51
45
1-1010-00339-31-6
เด็กหญิง
วัชราภรณ์ จูมลี
8 พฤษภาคม 2554
975
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
ธวัช
วิภาดา
บ้านโนนศรีทอง
52
46
1-3605-01332-61-3
เด็กชาย
ก่อศักดิ์ คณะหาญ
16 ธันวาคม 2554
1635
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
กอบเกียรติ
อุไรบ้านโนนศรีทอง
53
47
1-3605-01331-48-0
เด็กหญิง
สุภาพร กระมลภพ
7 พฤศจิกายน 2554
2085
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
คำสอน
ฉันทนา
บ้านโนนศรีทอง
54
48
1-1996-00511-84-2
เด็กชาย
ภาณุพัชร สุขดี
14 มิถุนายน 2554
2745
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
ทองจันทร์
มะลิสา
บ้านโนนศรีทอง
55
49
1-3605-01324-28-9
เด็กหญิง
วัลย์ลดา เหลื่อมล้ำ
15 มกราคม 2554
76
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
สมศักดิ์
สุพันธ์
ราษฎร์บำรุง
56
50
1-1010-00362-01-6
เด็กชาย
กิตติพงศ์ ปังจันทร์
24 กันยายน 2554
12/26
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
บุญมีดรุณีราษฎร์บำรุง
57
51
1-3097-01360-46-5
เด็กหญิง
กัลยาศิณี คำสี
19 กันยายน 2554
226
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
วิทูล
สุธินี
ราษฎร์บำรุง
58
52
1-6787-00084-50-9
เด็กหญิง
อัจฉรา จันนามอม
4 กันยายน 2554
32/16
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
เฉลิมณัฐพรราษฎร์บำรุง
59
53
1-3605-01325-53-6
เด็กหญิง
เกษสุดา เกษมสุข
28 มีนาคม 2554
496
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
ไพบูรณ์
ทวีราษฎร์บำรุง
60
54
1-3605-01326-08-7
เด็กชาย
ชัยชนะ ทรงศรี
25 เมษายน 2554
756
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
รุนทชัย
ดอกไม้
ราษฎร์บำรุง
61
55
1-3605-01329-64-7
เด็กหญิง
กิ่งมณี อุ่นนาแซง
7 กันยายน 2554
816
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
บุญกองปราณีราษฎร์บำรุง
62
56
1-3605-01326-20-6
เด็กหญิง
เมตตาบุญ ตอพันดุง
29 เมษายน 2554
1076
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
มาราโก
เพชรรัตน์
ราษฎร์บำรุง
63
57
1-3605-01332-65-6
เด็กชาย
ดิษฐ์ชคุณ กิ่งสีเสียด
18 ธันวาคม 2554
1136
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
บรรณดิษฐ์
พิสมัย
ราษฎร์บำรุง
64
58
1-7494-00140-07-1
เด็กชาย
วศิน ตาปราบ
3 ธันวาคม 2554
1176
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
ขวัญเมือง
วิไลราษฎร์บำรุง
65
59
1-3699-00960-63-2
เด็กชาย
ภาณุสันติ์ บุบผา
19 มิถุนายน 2554
1186
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
ถาวรวาสนาราษฎร์บำรุง
66
60
1-3605-01326-32-0
เด็กหญิง
วินชญา ชินพรม
8 พฤษภาคม 2554
1256
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
ศุภมิตร
วนิดาราษฎร์บำรุง
67
61
1-7499-01398-09-8
เด็กหญิง
อภิชญา นะวะสี
2 ธันวาคม 2554
1566
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
พิทักษ์
สุพัตรา
ราษฎร์บำรุง
68
62
2-3605-01032-29-4
เด็กหญิง
อารยา ธรรมดารบ
2 พฤศจิกายน 2554
197
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
สุขสันต์
เสาวนีย์
บ้านโนนศรีทอง
69
63
1-3605-01326-91-5
เด็กชาย
ธีรภัทร ใบสูงเนิน
26 พฤษภาคม 2554
307
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
ชานนท์น้ำฝนบ้านโนนศรีทอง
70
64
1-1017-00514-11-1
เด็กชาย
เศรษฐพัฒน์ ปักชัยภูมิ
24 ตุลาคม 2554
597
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
เศรษฐสาคร
ปริสาบ้านโนนศรีทอง
71
65
1-3605-01326-74-5
เด็กชาย
อาทิตย์ เขียวจันทึก
22 พฤษภาคม 2554
88
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
มนตรี
ทองพัฒน์
บ้านโนนสะอาด
72
66
1-3605-01332-04-4
เด็กชาย
สิทธินนท์ สุพรรณ์
25 พฤศจิกายน 2554
158
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
ยุทธนา
วิไลวรรณ
บ้านโนนสะอาด
73
67
1-3605-01329-33-7
เด็กชาย
ปรเมศวร์ นะโนนชัย
26 สิงหาคม 2554
208
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
อดิศักดิ์
กมลวดี
บ้านโนนสะอาด
74
68
1-1396-00612-54-1
เด็กชาย
กรวิชญ์ อำภาพันธ์
20 มกราคม 2554
418
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
นิคม
กาญจนา
บ้านโนนสะอาด
75
69
1-1692-00119-58-9
เด็กหญิง
ดวงแก้ว โพธิลุด
8 กุมภาพันธ์ 2554
488
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
ตวันฉาย
ราตรีบ้านโนนสะอาด
76
70
1-2299-01399-88-9
เด็กชาย
ธีรวัฒน์ โพธิลุด
23 ตุลาคม 2554
548
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
อาทิตย์
กาญธิมา
บ้านโนนสะอาด
77
71
1-3605-01324-29-7
เด็กชาย
วิวัฒน์ มีพวก
17 มกราคม 2554
598
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
อนุชา
สุมาลี
บ้านโนนสะอาด
78
72
1-3605-01332-80-0
เด็กชาย
ศุภณัฐ หลงแก้ว
22 ธันวาคม 2554
678
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
ทิวากร
สาลินี
บ้านโนนสะอาด
79
73
1-3605-01329-81-7
เด็กหญิง
น้ำฝน ใจมะโน
12 กันยายน 2554
159
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
สากลบังอรบ้านโนนสะอาด
80
74
1-3605-01327-52-1
เด็กหญิง
อโนชา ณ ลำปาง
18 มิถุนายน 2554
609
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
โกศล
สงกรานต์
บ้านโนนสะอาด
81
75
1-8077-00039-05-5
เด็กชาย
อนุวัต นะวะลี
6 กันยายน 2554
659
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
สิทธิพงศ์
น้ำฝนบ้านโนนสะอาด
82
76
1-3605-01330-83-1
เด็กชาย
พรรษกร ชัยนา
20 ตุลาคม 2554
759
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
สุนทร
มณฑาทิพย์
บ้านโนนสะอาด
83
77
1-3605-01332-41-9
เด็กชาย
นัทปกรณ์ โลนันท์
7 ธันวาคม 2554
839
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
เกรียงไกร
ปริชาติ
บ้านโนนสะอาด
84
78
1-1007-04306-66-0
เด็กชาย
ณัฎฐ์ ต้นประดิษฐ
28 กันยายน 2554
1099
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
วิทยา
สุมิตรา
บ้านโนนสะอาด
85
79
1-3605-01324-10-6
เด็กหญิง
อรอุมา หล้าแหล้
9 มกราคม 2554
1119
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
มานิตย์
ยุพาบ้านโนนสะอาด
86
80
1-5007-01480-13-4
เด็กหญิง
ชญานุตย์ ทุมพล
20 พฤษภาคม 2554
1159
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
วราวุธ
ปาริชาติ
บ้านโนนสะอาด
87
81
1-3605-01325-73-1
เด็กชาย
ธีรศักดิ์ พลพวก
9 เมษายน 2554
1349
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
ทองสุข
ปิ่นสุดา
บ้านโนนสะอาด
88
82
1-3605-01331-49-8
เด็กหญิง
ทินมณี สันสูงเนิน
8 พฤศจิกายน 2554
1569
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
พิชิตชัย
ละอองดาว
บ้านโนนสะอาด
89
83
1-3605-01325-09-9
เด็กชาย
ภาคภูมิ แพงแก้ว
2 มีนาคม 2554
410
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
ฉลอง
ประภาพร
บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
90
84
1-3605-01324-11-4
เด็กชาย
ภูวเนตร สุระภา
7 มกราคม 2554
1310
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
อุทัย
ชัชฎาภรณ์
บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
91
85
1-3605-01331-00-5
เด็กชาย
กันตพงศ์ ชูนาคา
21 ตุลาคม 2554
1810
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
ชัยวัฒน์
ธัญญารัตน์
บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
92
86
1-3605-01327-60-1
เด็กหญิง
ยิ่งลักษณ์ นามวัฒน์
21 มิถุนายน 2554
4010
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
อำนาจ
สุมาลี
บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
93
87
1-1997-00178-73-8
เด็กหญิง
จินดาหรา สนพลกรัง
10 มกราคม 2554
45/310
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
ประพันธ์
ก้องกังวลย์
บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
94
88
1-3605-01328-13-6
เด็กชาย
กฤติพงษ์ เสนาเวียง
15 กรกฎาคม 2554
8010
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
สุดใจ
ปรารถนา
บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
95
89
1-3605-01328-99-3
เด็กชาย
จักรินทร์ นรพิมพ์
18 สิงหาคม 2554
92/210
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
ตะวัน
พิศสมัย
บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
96
90
1-3605-01329-85-0
เด็กหญิง
ชญานิศ เต้หนองเป็ด
14 กันยายน 2554
10010
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
เชาวฤทธิ์
วาสนา
บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
97
91
1-3605-01333-12-1
เด็กหญิง
กัญญ์วรา เตจา
28 ธันวาคม 2554
14210
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
เย็น
อรัญญา
บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
98
92
1-3605-01328-07-1
เด็กชาย
พงษกร นามสอน
14 กรกฎาคม 2554
19910
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
สุขสำราญ
กนกพร
บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
99
93
1-3605-01325-13-7
เด็กหญิง
ลิปิการ์ พรมภักดี
3 มีนาคม 2554
211/1
10
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
มนศักดิ์
อรนุช
บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
100
94
1-3605-01326-69-9
เด็กชาย
เจษฎาพร เสมาเพชร
19 พฤษภาคม 2554
23510
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
แสวง
ผ่องศรี
บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
Loading...