การทดลองเรื่องบีตส์ (มีคำถามเก็บคะแนน) ทดลองบน windows (การตอบกลับ) : s2