แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2562 ชมรมพยาบาลโรคระบบประสาทแห่งประเทศไทย (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEGHIJKLMQRSTUV
1
ประทับเวลา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อนามสกุล
อายุ (ปี)
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพสภาการพยาบาล(10หลัก)
สถานที่ปฏิบัติงาน/โรงพยาบาล/สถาบัน
รายละเอียดที่ต้องการให้ระบุในใบเสร็จรับเงิน/ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน
หมายเลขโทรศัพท์
E-Mail
ประเภทการสมัคร
อาหารการชำระเงิน
2
27/9/2019, 10:24:04นางมณฑิกา
แต่แดงเพชร
384711184698โรงพยาบาลทับสะแกนางมณฑิกา แต่แดงเพชร (3,600)
0865934926
petploymam@gmail.com
สมาชิกชมรมฯ (ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,600 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 27/09/2562
3
1/10/2019, 10:41:18นางอภิรวีเชียงเอม454511080905รพ.ตราด
ออกในนามผู้เข้าอบรม นางอภิรวี เชียงเอม(3800บาท)
0810036189
Apiraweekae@gmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
อิสลาม
ชำระแล้ว 02/10/2562
4
1/10/2019, 10:45:52นางนิตย์
อุ่นบางหลวง
484511091813รพ.ตราดออกในนามนางนิตย์ อุ่นบางหลวง(3800บาท)
0843629729
moonit1017/119@hotmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 02/10/2562
5
1/10/2019, 11:11:34นางสาวศรีนวล
เอมพิทักษ์
444411191483รพ.ตราดออกในนามนางสาวศรีนวล เอมพิทักษ์(3800บาท)
0819492199
srinoun199@gmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 02/10/2562
6
2/10/2019, 11:59:13นางสาว
ศิริรัตน์
ยินดีโช4511174003โรงพยาบาลตากสิน
บริษัท เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 93/1 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ตึกบี ชั้น 10 ห้อง 1001-1003 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 010 554 204 5633 จ่ายค่าลงทะเบียนให้ผู้สมัคร 2 ท่านดังนี้ 1.นางสาวศิริรัตน์ (3600 บาท) 2.นางสาวจินตนา (3600 บาท)
020219800
Seangduen.rattanaponsean@fresenius-kabi.com
สมาชิกชมรมฯ (ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,600 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 11/10/2562
7
2/10/2019, 12:03:11นางสาวจินตนาภูกาบิน5811262803โรงพยาบาลตากสิน
บริษัท เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 93/1 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ตึกบี ชั้น 10 ห้อง 1001-1003 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 010 554 204 5633 จ่ายค่าลงทะเบียนให้ผู้สมัครดังนี้ 1.นางสาวศิริรัตน์ (3600 บาท) 2.นางสาวจินตนา (3600 บาท) ยอดรวม 7200 บาท
0879953952
Seangduen.rattanaponsean@fresenius-kabi.com
สมาชิกชมรมฯ (ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,600 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 11/10/2562
8
3/10/2019, 14:13:33นางสาวบัวหลวงวิมุตกูล355011201302สถาบันประสาทวิทยานางสาวบัวหลวง วิมุตกูล
0846441268
numrakitim17@gmail.com
สมาชิกชมรมฯ (ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,600 บาท)
ธรรมดา
9
7/10/2019, 12:00:26นางสาวกชพรพงษ์แต้355111204539
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เลขที่ผู้เสียภาษี 0994001035229 ที่อยู่ 319 ม.7 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 54000 จ่ายค่าลงทะเบียนให้ผู้สมัคร 2 คน ตามรายชื่อ ดังนี้ 1. นางสาวกชพร พงษ์แต้ (3,800 บาท) 2. นางสาวทิพนันท์ ปันคำ (3,800 บาท) ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 7,600 บาท
0857068282
kanyarat.nunoon@gmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 17/10/2562
10
9/10/2019, 9:02:30นางสาวคณานุชคำดี275711254570โรงพยาบาลไทยนครินทร์
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) 345 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 จ่ายค่าลงทะเบียนให้ผู้สมัคร 2 คน ตามรายชื่อ ดังนี้ 1.นางสาวคณานุช คำดี (3,800 บาท) 2.นางสาวอนุชสรา อิ่มพลี (3,800 บาท) ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 7,600 บาท
0910050448
don@thainakarin.co.th
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 22/10/2562
11
9/10/2019, 9:08:54นางสาวอนุชสราอิ่มพลี285711251028โรงพยาบาลไทยนครินทร์
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) 345 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 จ่ายค่าลงทะเบียนให้ผู้าสมัคร 2 คน ตามรายชื่อ ดังนี้ 1.นางสาวคณานุช คำดี (3,800 บาท) 2.นางสาวอนุชสรา อิ่มพลี (3,800 บาท) ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 7,600 บาท
0817234149
don@thainakarin.co.th
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 22/10/2562
12
9/10/2019, 11:03:30นางสาววรรณิศา
คล้ายโพธิ์ทอง
315411221751โรงพยาบาลนครปฐมนางสาววรรณิศา​ คล้ายโพธิ์ทอง
0844144824
wannisa4824@gmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 09/10/2562
13
10/10/2019, 12:59:57นางสาวมยุรฉัตร
ตันดุลยเสรี
246211297537
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน แผนก W6
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เลขที่ผู้เสียภาษี 099300013257 สาขา 00001ที่อยู่ 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.10500จ่ายค่าลงทะเบียนให้ให้ผู้สมัคร4คนตามรายชื่อดังนี้1.นส.กรุณา ริมชัยสิทธิ์(3,800บาท)2.นส.มยุรฉัตร ตันดุลยเสรี(3,800บาท)3.นส.ศิริกุล บุญอินทร์(3,600บาท)4.นส.พิศมัย โอมารกุล(3,800บาท)
026259000
Shzbmuay_l-f-s@hotmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 11/10/2562
14
10/10/2019, 13:06:16นางสาวศิริกุล
บุญอินทร์
444511032453
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน แผนก ICU3
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เลขที่ผู้เสียภาษี 099300013257 สาขา 00001ที่อยู่ 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.10500 จ่ายค่าลงทะเบียนให้ให้ผู้สมัคร4คนตามรายชื่อดังนี้1.นส.กรุณา ริมชัยสิทธิ์(3,800บาท)2.นส.มยุรฉัตร ตันดุลยเสรี(3,800บาท)3.นส.ศิริกุล บุญอินทร์(3,600บาท)4.นส.พิศมัย โอมารกุล(3,800บาท)ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 15,000 บาท)
026259000
Sirikun2011@hotmail.com
สมาชิกชมรมฯ (ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,600 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 11/10/2562
15
10/10/2019, 13:10:01นางสาวพิศมัยโอมารกุล504511032790โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เลขที่ผู้เสียภาษี 099300013257 สาขา 00001ที่อยู่ 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.10500 จ่ายค่าลงทะเบียนให้ให้ผู้สมัคร4คนตามรายชื่อดังนี้1.นส.กรุณา ริมชัยสิทธิ์(3,800บาท)2.นส.มยุรฉัตร ตันดุลยเสรี(3,800บาท)3.นส.ศิริกุล บุญอินทร์(3,600บาท)4.นส.พิศมัย โอมารกุล(3,800บาท)ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 15,000 บาท)
026259000
MAI-38@hotmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 11/10/2562
16
10/10/2019, 14:33:06นางสาว
ศิริลักษณ์
ไชยลังการ
275811257782โรงพยาบาลราชวิถีออกในนามผู้เข้าอบรม
0870648472
narukna_momo@hotmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 16/10/2562
17
10/10/2019, 19:59:48นางนันทนา
กิตติวิริยะ
425411044042โรงพยาบาลราชวิถีนางนันทนา กิตติวิริยะ
0851887348
nuupaew@gmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 16/10/2562
18
11/10/2019, 7:35:13นางสาว
ศิริลักษณ์
จิระศักดิ์
424711186271โรงพยาบาลพุทธโสธรนางสาวศิริลักษณ์ จิระศักดิ์
0813772088
sarainumsai@yahoo.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 12/10/2562
19
11/10/2019, 8:10:16นางสาวพัชราตันเต็ง285711252548โรงพยาบาลพุทธโสธร
พัชรา ตันเต็ง 86/4 หมู่5 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
0896085229
patchara_jaza@hotmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 15/10/2562
20
11/10/2019, 11:12:43นางสาวฐิติมาอาวะโต404411163354โรงพยาบาลสงขลานครินทร์นางสาวฐิติมา อาวะโต
0896581766
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 14/10/2562
21
11/10/2019, 11:40:38นายณัฐภัทร
จันทร์ประเสริฐ
236111285728โรงพยาบาลพุทธโสธรนายณัฐภัทร จันทร์ประเสริฐ
0848692515
nuttapat.ja@hotmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 11/10/2562
22
11/10/2019, 12:54:24นางสาวพรทิพย์
สำริดเปี่ยม
305411222377
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
ออกในนามผู้เข้าอบรม
0863642133
thipnoi@outlook.co.th
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 30/10/2562
23
11/10/2019, 13:00:45นายอติภัทร
พรมสมบัติ
265811258745
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทะบาท
ออกในนามผู้เข้าอบรม
036266170
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 30/10/2562
24
11/10/2019, 13:10:12นางสาวอรุณีไชยฤทธิ์514511032209
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
ออกในนามผู้เข้าอบรม
0813403817
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 30/10/2562
25
12/10/2019, 14:36:42นางสาวจิดาภา
อ่วมวิไลย
414411158903
ห้องผู้ป่วยหนัก/โรงพยาบาลสิงห์บุรี
1.นางสาวจิดาภา อ่วมวิไลย(3,800)
0843401223
jeda-jeda@hotmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 21/10/2562
26
13/10/2019, 10:44:25นางสาวเมทินี
มหาศักดิ์ศิริ
246111289599โรงพยาบาลพุทธโสธรนางสาว เมทินี มหาศักดิ์ศิริ
0875829872
yanyarun_whan@hotmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 13/10/2562
27
14/10/2019, 9:49:54นางสาวจีรภาตันเต็ง305511233534โรงพยาบาลพุทธโสธรนางสาวจีรภา​ ตันเต็ง
0805815436
joyjerapha@gmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 15/10/2562
28
15/10/2019, 8:59:36นางสาว
กรรณิการ์
กาญจนาทิพย์
285711250239โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด 9/1 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เลขที่ผู้เสียภาษี 0105534080824
0945695429
bnhtraining@bnh.co.th
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 28/10/2562
29
15/10/2019, 10:04:38นางพวงเพ็ญ
อสุรินทร์
474511036733โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
ออกในนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด เลขที่ 8 หมู่2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ. ระยอง เลขที่ผู้เสียภาษี0105545082831
038921999
suppawat.ta@brh.co.th
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 28/10/2562
30
15/10/2019, 13:17:35นางจารุวรรณ
อิทธโยภาสกุล
434611083191รพ.พุทธโสธรนางจารุวรรณ อิทธโยภาสกุล
0814815500
jaruwan4565@gmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 15/10/2562
31
15/10/2019, 16:41:30นางสาวรุจิรา
คำบุญเรือง
374711181406โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 133 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 เลขที่ผู้เสียภาษี 0993000132157 1.นส.รุจิราคำบุญเรือง(3,800บาท) 2. นส.จิระวรรณ ไชยยาน(3,800บาท) ยอดรวมทั้งสิ้น 7,600 บาท
053921753
mccormick.hrd@gmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 21/10/2562
32
16/10/2019, 8:24:01นางสาวสุมณฑา
พิชัยรักษ์
335211211749
รพ.สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางสาวสุมณฑา พิชัยรักษ์ฝ่ายบริการพยาบาล รพ.สงขลานครินทร์
0867489617
scenario_leeboy105@hotmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 16/10/2562
33
16/10/2019, 10:48:59นางสาวสมพรจันสมุทร374811191857โรงพยาบาลราชวิถี
ออกในนามผู้เข้าอบรม ที่อยู่ 2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
0861139993
maoriginal109@gmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 16/10/2562
34
16/10/2019, 12:54:03นางสาวจิระวรรณไชยยาน275711254504โรงพยาบาลเเมคคอร์มิคนางสาวจิระวรรณ ไชยยาน
0846176114
jrwgamyuii@gmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 21/10/2562
35
16/10/2019, 17:13:26นายกิติพงษ์หงษ์คำ305511234604โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด 9/1 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เลขที่ผู้เสียภาษี 0105534080824
0945695429
bnhtraining@bnh.co.th
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 28/10/2562
36
16/10/2019, 17:52:43นางสาวรมณีย์โมสิโก325311217048
หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท รพ.สงขลานครินทร์
น.ส.รมณีย์ โมสิโก หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท รพ.สงขลานครินทร์ ต.คอหอส์ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
0826657712
canal14_a@hotmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 16/10/2562
37
17/10/2019, 11:51:01นางสาวศิวาพรศรีสุข4511043196โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด เลขที่ 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
022657777
Luecha_Ao@hotmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 30/10/2562
38
17/10/2019, 11:53:30นางสาว
เขมิกากาญจน์
เกตุประทุม
4311157715โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด เลขที่ 53 ถนนเศรษฐศิริ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
022657777
Luecha_Ao@hotmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 30/10/2562
39
17/10/2019, 13:14:40นางสุปราณีฉิมมามี355011201532รพ.นครธน
บริษัทโรงพยาบาลนครธนจำกัด เลขที่ 1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
0917298764
supraneekamsopa@gmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 28/10/2562
40
17/10/2019, 19:17:30นางสาวทิพนันท์ปันคำ5011199703
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 319 หมู่ 7 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 54000 เลขที่ผู้เสียภาษี 0994001035229
0839953334
kufkift@hotmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 17/10/2562
41
18/10/2019, 8:45:44นางสาวอำภามาลาคำ29561124915โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด เลขที่8 หมู่2 ถนนแสงจันทร์เนรมิตร ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 เลขที่ผู้เสียภาษีอากร
038921999
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 28/10/2562
42
18/10/2019, 10:55:48นางสาวพรทิพย์
เธียรกุศล
434811102697รพ.พระปกเกล้า จันทบุรีพรทิพย์ เธียรกุศล
0933485612
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 03/11/2562
43
18/10/2019, 12:31:51
นาวาตรีหญิง
ศรินยา
ฉันทะปรีดา
444511054582รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้านาวาตรีหญิง ศรินยา ฉันทะปรีดา
0992495112
sarinya_chan@yahoo.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 19/10/2562
44
18/10/2019, 12:43:46นางสาว
ปรียาภรณ์
นามคำ255921269673โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
450/4 ตำบลตลาด อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
0823484529
cute_fren@hotmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 22/10/2562
45
18/10/2019, 12:44:04นางสาว
เบ็ญ​จ​มาภรณ์​
สุข​เย็น​325211208456โรงพยาบาลสิงห์บุรี​นางสาวเบ็ญจมาภรณ์​ สุขเย็น​ (3800บาท)
0863698494
ben_sukyen@hotmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 24/10/2562
46
18/10/2019, 14:11:20นายวัฏธรรมคำขจร275911265676โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
โรงพยาบาลกบินทร์บุรี 74 ม.5 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 นายวัฏธรรม คำขจร(3800บาท)
0890700674
Nutlovepill@gmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 19/10/2562
47
18/10/2019, 14:39:43นางสาวฐิตา
วาณิชสรไกร
256011274347โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
โรงพยาบาลกบินทร์บุรี 74 หมู่5 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 นางสาวฐิตา วาณิชสรไกร (3800บาท)
0869282445
thitawa@gmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 18/10/2562
48
18/10/2019, 15:50:52นางสาวจริยา
อนุวัฒนวงศ์
315311217015รพ.หาดใหญ่ออกในนามนางสาวจริยา​ อนุวัฒนวงศ์
0918460327
Jariya-a1998@hotmail.com
สมาชิกชมรมฯ (ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,600 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 19/10/2562
49
18/10/2019, 16:42:42นางสาวอัจฉราศรีพลพา255911270536โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
โรงพยาบาลกบินทร์บุรี 74 หมู่ 5 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 นางสาวอัจฉรา ศรีพลพา(3,800บาท
0901323534
bee_pigletpink@yahoo.co.th
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 19/10/2562
50
18/10/2019, 18:20:40นางสาวสมปองทองศรี544511047795รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรีนส.สมปอง ทองศรี ผู้เข้าอบรม
0841618635
sompongppk123@hotmail.co.th
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 18/10/2562
51
18/10/2019, 21:17:50นางสาวรักตะวันสนกิจ236111284911โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
โรงพยาบาลกบินทร์บุรี 74 หมู่5 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 นางสาวรักตะวัน สนกิจ (3,800บาท)
0640372727
rs_nanny@hotmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 18/10/2562
52
19/10/2019, 17:06:42นางประไพ
พัฒนบรรจงกุล
464511061805
หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาล หาดใหญ่
โรงพยาบาล หาดใหญ่ เลขที่ผู่เสียภาษี 0994000580738 ที่อยู่ 182 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา จ่ายค่าลงทะเบียนให้ผู้สมัคร1 คนตามรายชื่อด้งนี้ นาง ประไพ พัฒนบรรจงกุล (3600บาท)
0819575991
tangaeun@hotmail.com
สมาชิกชมรมฯ (ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,600 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 23/10/2562
53
19/10/2019, 22:01:17นาง
พิมพ์ลภัส
สุทธิรักษ์
464511005083
แผนกผู้ป่วยหนัก/โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
นางพิมพ์ลภัส สุทธิรักษ์
0897540688
pimautot@gmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 22/10/2562
54
20/10/2019, 0:59:08นาย
สถิตย์พงษ์
ภูงามดี285711249782โรงพยาบาลอุดรธานีผู้เข้าอบรม
0800122042
phoongamdee@gmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 23/10/2562
55
20/10/2019, 2:35:55นางสาว
ภัทรานิษฐ์
เมืองเจริญ
275911263833
260 หมู่1 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช (ICUศัลยกรรม) ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
260 หมู่1 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช (ICUศัลยกรรม) ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 จ่ายค่าลงทะเบียนนางสาวภัทรานิษฐ์ เมืองเจริญ (3,800บาท)
0956434195
taekwondo_loveb@hotmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 21/10/2562
56
20/10/2019, 9:51:50นางนงลักษณ์อู่สิน434911042214
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ออกในนามผู้เข้าอบรม
0819815760
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 25/10/2562
57
20/10/2019, 22:17:07นางสาวธันยากรนันทวงษ์5511235976
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
บริษัทเมดไลน์ จำกัด 30 อาคารเชียร์วีว่า ชั้น 4 ถนนลาดกระบัง กทม 10520 เลขผู้เสียภาษี 0105532083648 จ่ายค่าลงทะเบียนให้ 2 ท่าน 1.นส ธันยากร นันทวงษ์ 3800 2. นส พัชรี กันธะวงค์ 3800 รวม 7600
0867314158
a.siraphorn@gmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 20/10/2562
58
20/10/2019, 22:18:17นางสาวพัชรีพร
กันธะวงค์
6111282255
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
บริษัทเมดไลน์ จำกัด
0867314158
a.siraphorn@gmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 20/10/2562
59
21/10/2019, 9:40:46
ว่าที่ ร.ต.หญิง
มัลลิกา
อู่ทรัพย์
305511234182รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าว่าที่ ร.ต.หญิง มัลลิกา อู่ทรัพย์
0830503184
pattinam@hotmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 21/10/2562
60
21/10/2019, 9:45:25นางจงกลทองแผ่424311156402โรงพยาบาลสระบุรีนางจงกล ทองแผ่
0830071730
pujongkol@gmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 29/10/2562
61
21/10/2019, 9:55:24นางสาวธันวาพร
จันทรางศุ
434711183672รพ.สระบุรีน.ส.ธันวาพร จันทรางศุ
0899003126
thunwaporn@gmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 29/10/2562
62
21/10/2019, 13:44:03นางสาวปัทมา
เกิดไพบูลย์
246111284613โรงพยาบาลสมุทรสาครออกในนามนางสาวปัทมา เกิดไพบูลย์
0827825376
Pattamagammo@gmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 24/10/2562
63
21/10/2019, 16:24:49นางสาวอรพรรณ
หงษ์เวียงจันทร์
256011280377พระปกเกล้าอรพรรณ หงษ์เวียงจันทร์
0830310527
orapanhongwingchan@hotmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 03/11/2562
64
22/10/2019, 9:11:06นางสาวรอฮานาหมานเต๊ะ325411227223โรงพยาบาลสงขลาออกในนามผู้เข้าสมัคร
0634132663
rohanahadloh@gmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
อิสลาม
ชำระแล้ว 03/11/2562
65
22/10/2019, 9:34:11นางสาวเบญจพร ยินดีสุข5511231724โรงพยาบาลชลบุรีออกในนามผู้เข้ารับการอบรม
0850839941
nursing_department@hotmail.com
สมาชิกชมรมฯ (ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,600 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 22/10/2562
66
22/10/2019, 9:58:00นางสาวอเทตยา
บัวสุคนธ์
305711254918โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
บริษัท โรงพยาบาล จำกัด เลขที่8 หมู่2 ถนนแสงจันทร์เนรมิตร ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี0105545082831 จ่ายค่าลงทะเบียนให้ผู้สมัคร 3 คนตามรายชื่อดังนี้ 1.นางสาวอเทตยา(3,800บาท)2.นางอำภา(3,800บาท)3.นางพวงเพ็ญ(3,800บาท)ยอดรวมเงินทั้งสิ้น11,400บาท)
0824262565
suppawat.ta@brh.co.th
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 28/10/2562
67
22/10/2019, 11:12:13นางลักขณากองจำปา424311158300
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17
รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17เลขที่165 ถ.บางลี่-หนองวัลย์เปรียง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี จ่ายค่าลงทะเบียนผู้สมัคร1.นางลักขณา กองจำปา ยอด38,00บาท
0870494640
lakkananung@gmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 22/10/2562
68
22/10/2019, 11:30:14นางสาวสายฝนโยริบุตร404511166686โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานางสาวสายฝน โยริบุตร
0943844321
Yoributha@gmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 22/10/2562
69
22/10/2019, 13:46:14นางสาว
ณัชธ์จานัน
กิติอภิรักษ์
5911269616โรงพยาบาลชลบุรีออกใบเสร็จในนามผู้เข้ารับการอบรม
0917870162
nursing_department@hotmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 22/10/2562
70
22/10/2019, 17:32:16นางสาวราชาวดี
สุวรรณกลาง
325311220493รพ.มหาราช นครราชสีมานางสาวราชาวดี สุวรรณกลาง (3,800)
0960017330
rachawadee7330@gmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 22/10/2562
71
22/10/2019, 17:53:54นางสาววิกานดามงคล256011273361โรงพยาบาลลำปางน.ส.วิกานดา มงคล
0813573861
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 23/10/2562
72
22/10/2019, 17:56:09นางสาวปัทมาปิมมา275911266385โรงพยาบาลลำปางน.ส.ปัทมา ปิมมา
0907590370
wanpensom@gmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 23/10/2562
73
23/10/2019, 3:21:14นางสาวภัชธีญามูลสาร295611247572โรงพยาบาลสมุทรสาครนางสาวภัชธีญา มูลสาร
0984694892
patteeya59@hotmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 23/10/2562
74
23/10/2019, 17:15:28นางสาว
พัชรีรัตน์
พรชนะกานนท์
246111283952โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าออกในนามผู้เข้าอบรม
0824554513
573601041@bcnnon.ac.th
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 28/10/2562
75
24/10/2019, 9:40:12นางสาวณฐยาเบญจพล5911270403โรงพยาบาลชลบุรีออกใบเสร็จในนามผู้เข้ารับการอบรม
0827977879
nursing_department@hotmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 24/10/2562
76
24/10/2019, 11:30:27นางสาว
ชนนิกานต์
ล้วนกล้า275711251054โรงพยาบาลบุรีรัมย์ออกในนามผู้เข้าอบรม
0854956298
jib.chonnikarn@gmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 24/10/2562
77
24/10/2019, 12:20:29นายอนุชาชิณบุตร285711253948
โรงพยาบาลอุดรธานี หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
นายอนุชา ชิณบุตร (3800)หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลอุดรธานี บ้านเลขที่33 ถนนเพาะนิยม อำเภอเมือง อุดรฯ
0885613927
anuchachinnabut2015@gmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 24/10/2562
78
24/10/2019, 12:26:12นางสาวสายพิณ ยอดกุล394511174819โรงพยาบาลบุรีรัมย์ออกในนามผู้เข้าอบรม
0851025510
saipinyodkul@hotmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 24/10/2562
79
24/10/2019, 13:05:26
เรืออากาศเอกหญิง
อินทิราไชยณรงค์325211209739วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศออกในนามผู้เข้าอบรม
0922978293
intira.junjaow@gmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 28/10/2562
วิทยากรวันที่ 8 พย 62
80
24/10/2019, 13:35:26นางสาว
ศิรินันท์
ศรีสวัสดิ์
494511010130
ฝ่ายพยาบาลผู้ป่วยใน อาคาร 1 โรงพยาบาลศิครินทร์
บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107528000018 ที่อยู่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 จ่ายค่าสมัครให้ผู้อบรม 5 คน ตามรายชื่อดังนี้ 1.นางสาวศิรินันท์ ศรีสวัสดิ์(3,800บาท) 2.นางดารารัตน์ เวียงสิมา(3,800บาท) 3.นางจีรพรรณ ศรีสุชาติ(3,800บาท) 4.นางสาวนันทนา ยะแสง(3,800บาท) 5.นางสาวผุสรัตน์ อินต๊ะราชา(3,800บาท) ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 19,000 บาท
0814456613
Nancio1313@gmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 1/11/2562
81
24/10/2019, 13:38:29นาง
ดารารัตน์
เวียงสิมา
414311154569
ส่วนพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลศิครินทร์
บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107528000018 ที่อยู่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 จ่ายค่าสมัครให้ผู้อบรม 5 คน ตามรายชื่อดังนี้ 1.นางสาวศิรินันท์ ศรีสวัสดิ์(3,800บาท) 2.นางดารารัตน์ เวียงสิมา(3,800บาท) 3.นางจีรพรรณ ศรีสุชาติ(3,800บาท) 4.นางสาวนันทนา ยะแสง(3,800บาท) 5.นางสาวผุสรัตน์ อินต๊ะราชา(3,800บาท) ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 19,000 บาท
0863616528
dararat1005@gmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 1/11/2562
82
24/10/2019, 13:44:47นางจีรพรรณ
ศรีสุชาติ
514511057853
ส่วนผู้ป่วยนอก อาคาร 3 โรงพยาบาลศิครินทร์
บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107528000018 ที่อยู่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 จ่ายค่าสมัครให้ผู้อบรม 5 คน ตามรายชื่อดังนี้ 1.นางสาวศิรินันท์ ศรีสวัสดิ์(3,800บาท) 2.นางดารารัตน์ เวียงสิมา(3,800บาท) 3.นางจีรพรรณ ศรีสุชาติ(3,800บาท) 4.นางสาวนันทนา ยะแสง(3,800บาท) 5.นางสาวผุสรัตน์ อินต๊ะราชา(3,800บาท) ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 19,000 บาท
0618250917
Srisuchat_jee@hotmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 1/11/2562
83
24/10/2019, 13:58:59นางสาวนันทนา ยะแสง315611245811
หอผู้ป่วย 6-2 โรงพยาบาลศิครินทร์
บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107528000018 ที่อยู่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 จ่ายค่าสมัครให้ผู้อบรม 5 คน ตามรายชื่อดังนี้ 1.นางสาวศิรินันท์ ศรีสวัสดิ์(3,800บาท) 2.นางดารารัตน์ เวียงสิมา(3,800บาท) 3.นางจีรพรรณ ศรีสุชาติ(3,800บาท) 4.นางสาวนันทนา ยะแสง(3,800บาท) 5.นางสาวผุสรัตน์ อินต๊ะราชา(3,800บาท) ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 19,000 บาท
0899111796
my.love_ple@hotmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 1/11/2562
84
24/10/2019, 14:01:57นางสาวผุสรัตน์
อินต๊ะราชา
275711250291
แผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคม โรงพยาบาลศิครินทร์
บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107528000018 ที่อยู่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 จ่ายค่าสมัครให้ผู้อบรม 5 คน ตามรายชื่อดังนี้ 1.นางสาวศิรินันท์ ศรีสวัสดิ์(3,800บาท) 2.นางดารารัตน์ เวียงสิมา(3,800บาท) 3.นางจีรพรรณ ศรีสุชาติ(3,800บาท) 4.นางสาวนันทนา ยะแสง(3,800บาท) 5.นางสาวผุสรัตน์ อินต๊ะราชา(3,800บาท) ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 19,000 บาท
0864869260
Putsarat052@gmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 1/11/2562
85
24/10/2019, 14:13:35นางจิดาภา
ลีลาถาวรกุล
434611104191รพ.สมุทรสาครออกในนามผู้เข้าอบรม
0985491416
jidapha_b@hotmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 29/10/2562
86
24/10/2019, 14:44:41นางสาววราพรหวังสม5811256463โรงพยาบาลชลบุรีออกในนามผู้เข้ารับการอบรม
0880048982
nursing_department@hotmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 24/10/2562
87
24/10/2019, 14:59:19นางสาวสุจิรายังอยู่275711254859โรงพยาบาลสมุทรสาคร
49/201หมู่4 หมู่บ้านเบจทรัพย์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 นางสาว สุจิรา ยังอยู่ (3,800บาท)
0869976114
taewchokdee019845@gmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 24/10/2562
88
24/10/2019, 17:27:40นางวาสนา
น้ำพลอยเทศ
295611240465โรงพยาบาลบางละมุงนางวาสนา น้ำพลอยเทศ 3,800บาท
0857827904
som_m2b@hotmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
**ชำระวันประชุม
89
24/10/2019, 17:52:25นางสาวอรณิชชาศรีสงค์266121283227โรงพยาบาลมิชชั่นมูลนิธิคริสเตียนเมดิคอล (โรงพยาบาลมิชชั่น)
022821100
asstpersonnel.bangkok@mission-hospital.org
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 24/10/2562
90
24/10/2019, 19:33:02นางสาวภารดีชัยรัตน์414411161212โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนางสาวภารดี ชัยรัตน์ (3600)
0815366853
paradee2299@gmail.com
สมาชิกชมรมฯ (ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,600 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 25/10/2562
91
25/10/2019, 4:03:13นางสาวศศิธรมีเดช255911266282โรงพยาบาลสมุทรสาครนางสาวศศิธร มีเดช
0834795573
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 27/10/2562
92
25/10/2019, 8:21:46นางสาวสุจินดา
สถิรอนันต์
464511091825
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 84 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
นางสาวสุจินดา สถิรอนันต์
0994692295
suchinda_sat@vu.ac.th
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 30/10/2562
93
25/10/2019, 9:30:09นางนิ่มนวล
ชูยิ่งสกุลทิพย์
494511019842รพ.ระยองนางนิ่มนวล ชูยิ่งสกุลทิพย์
0870580712
nimnual.c@gmail.com
สมาชิกชมรมฯ (ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,600 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 25/10/2562
94
25/10/2019, 9:37:11นางสาวนฤมล พูลทอง255911270847โรงพยาบาลสมุทรสาคร
1500 ถนน เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
0895477894
nomo100660@gmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 2/11/2562
95
25/10/2019, 11:09:20นางสาวปัทมา
ดีประเสริฐ
424711187306โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์นางสาวปัทมา ดีประเสริฐ
0895138555
ruroo_pat@hotmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 28/10/2562
96
25/10/2019, 12:02:01นางสาว
จิรัฐติกาล
วันทอง394911170642
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัด ลพบุรี
ออกในนามผู้เข้าอบรม
0866617199
noonook.2007@hotmail.com
สมาชิกชมรมฯ (ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,600 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 25/10/2562
97
25/10/2019, 12:02:48นางสาวสิริมายอดสนิท275811263082โรงพยาบาลพัทลุง​ออกในนามผู้เข้าอบรม
0653965625
ceecaresirima09@gmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 29/10/2562
98
25/10/2019, 12:33:26นาง
ธิดารัตน์​
นันท​พงศ์​ไพศาล​
375311171846โรงพยาบาล​ระยอง​ออกในนามผู้อบรม
0881991494
tidaratspace@gmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 25/10/2562
99
25/10/2019, 14:37:18นางสาวณัฐนันท์
แก้วมีศรี
246011276429โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
นางสาวณัฐนันท์ แก้วมีศรี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 56 ม.2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 เลขที่ผู้เสียภาษี 4821000508
0884495464
nattananfaceface@gmail.com
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 24/10/2562
100
25/10/2019, 15:09:48น.ส.จินตนากลั่นสี375211211443รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.10700
0616814841
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 31/10/2562