ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สรุปแผนการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลสันทราย ประจำปีงบประมาณ 2561
2
คพ.สอ.สันทราย
3
ลำดับแผนงาน/ชื่อโครงการแหล่งงบประมาณ/จำนวนเงินผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4รวมทั้งหมด
4
เงินบำรุงรพ.
เงินบำรุง UC
รวม
กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว
จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
ร้อยละ
กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว
จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
ร้อยละ
กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว
จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
ร้อยละ
กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว
จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
ร้อยละ
จำนวนเงินคงเหลือทั้งหมด
จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (บาท)
ร้อยละเบิกจ่าย
5
ยุทธศาสตร์ที่ 1. Promotion Prevention & Protection Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)
6
แผนงานที่ 1 : พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
7
1
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอาชีวอนามัยกลุ่มบุคลากรโรงพยาบาลสันทราย ปีงบประมาณ 2561
124,500.00 124,500.00 นางพรทิพย์ คีรีแก้ว และคณะฯกิจกรรมที่ 1(1.1/1.2/1.3) / กิจกรรมที่2/กิจกรรมที่3 (3.1/3.2/3.3)46,950 37.71 กิจกรรมที่ 1(1.1/1.2/1.3) / กิจกรรมที่2/กิจกรรมที่3 (3.1/3.2/3.3) - กิจกรรมที่3.337800 30.36 กิจกรรม 3.419876 15.96 19,874.00 104,626 84.04 prontipp663@gmail.com
8
2โครงการตั้งครรภ์คุณภาพเพื่อลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย โรงพยาบาลสันทราย ประจำปีงบประมาณ 2561 22,711.00 22,711.00 นางบุญเทียน แก้วมงคลกิจกรรมที่ 3 ทำป้ายไวนิล เดือนธันวาคม 6011,250 49.54 กิจกรรมที่ี่ 1 ประชุมทีมฝากครรภ์ วันที่ 16 มี.ค. 61
และกิจกรรมที่ 2 อบรมการฝากครรภ์ 23 มี.ค. 61
9819 43.23 - - 1,642.00 21,069 92.77 boontean1900@gmail.com
9
3โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดอ้วน ลดพุง ลดเสี่ยง กลุ่มวัยเรียน ในโรงเรียนนำร่องและกลุ่มวัยทำงาน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2561 43,762.00 43,762.00 นางอารีย์ ใจคำปัน และกรรมการ DPAC - - - - 43,762.00 0 -
are.nurse009@gmail.com/ncdsansaicm@gmail.com
10
4โครงการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลสันทราย และเครือข่ายกลุ่มบริการที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 49,942.00 49,942.00 นางศิริรัตน์ วรรธกจตุรพร ,นางนันท์นภัส มางิ้ว - กิจกรรม3อบรมสูติ/กิจกรรม4 อบรมนมแม่27900 55.86 - ประเมินโครงการ3000 6.01 19,042.00 30900 61.87 tewdee11@gmail.com
11
5โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและผู้สูงอายุที่มีปัญหาคุณภาพการนอนหลับ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 40,000.00 40,000.00 นางนิตยาภา นันทขว้างกิจกรรมที่ 1 ,2,610500 26.25 กิจกรรมที่ 3, 4, 527000 67.50 - ประเมิินโครงการ2500 6.25 - 40000 100.00 pcu99975sansai@gmail.com
12
6โครงการพัฒนาการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องและผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน โรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 83,600.00 83,600.00 งาน HBS ,นางวัชรินทร์ อิงคนินันท์กิิจกรรมที่1/กิจกรรมที่2/กิจกรรมที่5 9,500 11.36 กิจกรรมที่ี่ 5 ประชุมฯติดตามงาน3,300 3.95 กิิจกรรมที่๓ อบรมCG33,000 39.47 ประเมิินโครงการ24600 29.43 13,200.00 70,400 84.21 watcharin010859@gmail.com
13
7โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ด้านกายอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2561 160,000.00 160,000.00 นางสาวศรินดา ไชยวงศ์ งานกายภาพบำบัดกิจกรรมที่ 1 และ 3 45,025.60 28.14 กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนวิทยากร22,800 14.25 กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนวิทยากร36,000 22.50 กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนวิทยากร46,800 29.25 9,374.40 150,625.60 94.14 sarindac@gmail.com 
14
8โครงการพัฒนาบริการอาชีวอนามัยในคนทำงานพื้นที่อำเภอสันทราย โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 51,995.00 51,995.00 นางพรทิพย์ คีรีแก้ว - กิิจกรรม1 (ครั้งที่1 )/กิจกรรมที่221,476 41.30 -
กิิจกรรม1 (ครั้งที่2 ) หมายเหตุ กิจกรรมที่ 1 ขอดำเนินการ 3 ครั้ง แต่ดำเนินการทั้งหมด6ครั้งโโยใช้งบประมาณโรงพยาบาล 2 ครั้ง ใช้งบประมาณร่วมกับประกันสังคมจำนวน 4 ครั้ง จึงไม่เบิกจ่ายงบประมาณของโรงพยาบาล
6,600 12.69 23,919.00 28,076 54.00 prontipp663@gmail.com
15
รวมแผน ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 536,510.00 40,000.00 576,510.00 123,226 21.37 112,295 19.48 106800 18.53 103376 17.93 130813.40445,697 77.31
16
แผน ๓ การป้องกันและควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านด้านสุขภาพ
17
1โครงการอบรมการเอาตัวรอดจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 31,800.00 31,800.00 นางหทัยกาญจน์
การกระสัง
- - - - 31,800.00 0 - hatai.sansai@gmail.com
18
2โครงการพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับอุบัติเหตุกลุ่มชนและสาธารณภัยในชุมชน โรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561 7,080.00 7,080.00 นางหทัยกาญจน์
การกระสัง
- - - - 7,080.00 0 - hatai.sansai@gmail.com
19
3โครงการประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินและความปลอดภัยบนท้องถนน ระดับอำเภอ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ 5,250.00 5,250.00 นางหทัยกาญจน์
การกระสัง และคพสอ.
จัดตั้งคณะกรรมการตามแผนงานและประชุมครั้งที่ 1 22/12/601,450 27.62 ประชุมครั้งที่ 21050 20.00 - - 2,750.00 2,500 47.62 hatai.sansai@gmail.com
20
4โครงการประชุมเพื่อพัฒนาระบบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง งานมะเร็งและงานส่งเสริมสุขภาพ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายบริการกลุ่มบริการที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ปีงบประมาณ 2561 79,400.00 79,400.00 นางพรทิพย์ อุสาหะ
และ NCDฯ
- กิจกรรมที่ 1 ประชุมNCD 2 ครั้ง ,มะเร็ง 1 ครั้ง8800 11.08 กิจกรรมที่ 1 ประชุมNCD 1 ครั้ง ,มะเร็ง 1 ครั้ง3925 4.94 กิจกรรมที่ 1 ประชุมNCD 1 ครั้ง , กิจกรรมที่2 KM23,300 29.35 43,375.00 36,025 45.37 ncdsansaicm@gmail.com
21
5โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2561 532,950.00 532,950.00 นางพรทิพย์ อุสาหะ
และ NCDฯ
- จัดซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือด - มีกิจกรรมเดียว440,652.75 82.68 - 92,297.25 440,652.75 82.68 ncdsansaicm@gmail.com
22
6โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาลสันทราย ปีงบประมาณ 2561 44,220.00 44,220.00 นางจิรานุช วงศ์อุทัย - กิจกรรมที่ี่ 2 และกิจกรรมที่312300 27.82 กิิจกรรมที่ 1 ซื้อน้ำยาสูตรผสมเดลต้า25900 58.57 สรุปตามโครงการ3440 7.78 2,580.00 41640 94.17
chiranuch053@gmail.com /suparrr.m@gmail.com
23
7โครงการแผนการดำเนินงาน คุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน คพสอ.สันทราย ปีงบประมาณ 2561 8,025.00 8,025.00 นางพรรณนา ดวงสุวรรณ์ ,คบอ. - - - แบบประเมินโครงการ3175 39.56 4,850.00 3175 39.56 psittipanit@gmail.com
24
รวมแผน ๓ การป้องกันและควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านด้านสุขภาพ
175,775.00532,950.00708,725.00 1,450 0.20 22,150 3.13 470,478 66.38 29,915 4.22 184,732.25 523,992.75 73.93
25
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
26
1โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการจัดทำระบบอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่153500.00 153,500.00 นางสาวสุกัลยา ศิริวรรณ คณะกรรมการฯ ENV - - - - 153,500.00 0 - sukan.sansai@gmail.com
27
2โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม - - นางพนารัตน์ สมฤทธิ์#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! - 0#DIV/0!sukochi.jung@gmail.com 
28
3
โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง
- - นางพนารัตน์ สมฤทธิ์#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! - 0#DIV/0!sukochi.jung@gmail.com 
29
รวมแผน ๔ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 153,500.00 - 153,500.00 0 - 0 - 0 - 0 - 153500.000.00 -
30
รวม โครงการ งบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นเงิน 865,785.00 572,950.00 1,438,735.00 124,676 8.67 134,445 9.34 577,278 40.12 133,291 9.26 469045.65969689.35 67.40
31
ยุทธศาสตร์ที่ 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
32
แผนงานที่ ๕ : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
33
1 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดบริการเครือข่ายปฐมภูมิของอำเภอสันทราย (PCC – Sansai) โรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 33,000.00 33,000.00 ทพ.พูลพฤกษ์ โสภารัตน์ - กิจกรรมที่ 1ประชุมการพัฒนารูปแบบการจัดบริการเครือข่ายปฐมภูมิอำเภอสันทราย ครั้งที่ 15500 16.67 กิจกรรมที่ 1ประชุมการพัฒนารูปแบบการจัดบริการเครือข่ายปฐมภูมิอำเภอสันทราย ครั้งที่ 2(27 เม.ย 61)และครั้งที่ 3(16 พ.ค.61)10450 31.67 เหลือประชุมอีก1 ครั้งเดือนก.ค.615500 16.67 11,550.00 21450 65.00 unitcostdent@gmail.com
34
รวมแผน ๕ PCC 33,000.00 - 33,000.00 0 - 5500 16.67 10450 31.67 5500 16.67 11550.0021450.00 65.00
35
แผนงานที่ ๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
36
1โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕61
49,700.00 49,700.00 นางสิริกานต์ คำแหงกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 248400 97.38 - - - 1,300.00 48400 97.38 sirikarn250927@gmail.com
37
2โครงการติดตามดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้องรังระยะสุดท้าย (CKD) และผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่บำบัดทดแทนไตทางหน้าท้อง (CAPD) ในกลุ่มพัฒนาสุขภาพกลุ่มบริการที่ ๒ ปีงบประมาณ 2561 6,840.00 6,840.00 นางสุพร มอรอยอ
ดำเนิินงานถึงเดือนมีนาคม2561
1,080 15.79 - - - 5,760.00 1,080 15.79 moroyor.sp@gmail.com
38
3โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองโรงพยาบาลสันทรายสู่เครือข่ายชุมชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 24,470.00 24,470.00 นางอุบล สุวรรณมณี - ดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่8กพ.61และครั้งที่2วันที่22กพ.ุ6113200 53.94 - - 11,270.00 13200 53.94 sukan.sansai@gmail.com
39
4โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตชุมชนตำบลหนองหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 10,900.00 10,900.00 นางเสาวลักษณ์ เวชพร - กิจกรรมที่ 1 วันที่6-7เมย25617,600 69.72 จะดำเนินการ 17 มิย.613300 30.28 - - 10,900 100.00 pcu99975sansai@gmail.com
40
5โครงการพัฒนางานวิสัญญีโรงพยาบาลสันทราย ปีงบประมาณ 25610.00 - นางประภาพร พันธุ์ศิริ#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! - 0#DIV/0!
41
6โครงการพัฒนารูปแบบระบบบริการสุขภาพช่องปากแบบบูรณาการ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 26,400.00 26,400.00 นางสาวจุฑามาศ อนุวงศ์เจริญ และทีมงานทันตกรรมกิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพของOral Health manager ของโซนบริการที่ 2 ครั้งที่ 1 5,500 20.83 กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพของOral Health manager ของโซนบริการที่ 2 ครั้งที่ 2 - ปิดโครงการแล้ว - - 20,900.00 5,500 20.83 unitcostdent@gmail.com
42
7โครงการพัฒนารูปแบบระบบบริการสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ/ผู้พิการติดบ้าน ติดเตียง ในชุมชนแบบบูรณาการ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 25,000.00 25,000.00 นางสาวจุฑามาศ อนุวงศ์เจริญ และทีมงานทันตกรรม - - -
การสั่งซื้ออุปกรณ์ (ปิดโครงการ)
7,841.88 31.37 17,158.12 7,841.88 31.37 unitcostdent@gmail.com
43
8โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลทารก รอด ปลอดภัย ใส่ใจพัฒนาการเครือข่ายทารกแรกเกิด กลุ่มบริการที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 61,200.00 61,200.00 นางดรุณี แปงทิศ NICU00 - กิจกรรมที่ี่ 29600 15.69 - - 51,600.00 9600 15.69 nms.sansai@gmail.com
44
9โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 13,784.00 13,784.00 นางปริยนาถ ดวงศรีลา - กิจกรรมที่ 1 และ กิจกรรม ที่ 2 (ปิดโครงการ)7,700 55.86 - - 6,084.00 7,700 55.86
pariyanart.oh@gmail.com/ncdsansaicm@gmail.com
45
10โครงการสุขภาพดียาวนาน พึ่งพาภูมิปัญญาพื้นบ้าน ต้านโรคภัยอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561 58,200.00 58,200.00 นางสร้อยเพชร วงศ์วาลย์ - กิิจกรรมที่ 1 อบรมอสม. 30 มี.ค. 6110500 18.04 อบรมกิจกรรมที่ 210000 17.18 กิจกรรมที่ 3-4 26450 45.45 11,250.00 46950 80.67 SoyPach_99@hotmail.com
46
รวมแผน ๖ Service Plan 190,894.00 85,600.00 276,494.00 54980 19.88 48600 17.58 13300 4.81 34291.88 12.40 125322.12151171.88 54.67
47
แผนงานที่ ๗ : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ
48
1โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขอำเภอสันทรายในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นต้นและขั้นสูง BLS ๒๐๑๕ , ALS ๒๐๑๕ 21,500.0021,500.00นางหทัยกาญจน์
การกระสัง
อบรม ALS 150 คน 24-26 มค ุ6116500 76.74 - - - 5,000.00 16500 76.74 hatai.sansai@gmail.com
49
2โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน การดูแลผู้ป่วย TRAUMA ณ จุดเกิดเหตุ ( PHTLS ) ปีงบประมาณ 25616,600.006,600.00นางหทัยกาญจน์
การกระสัง
- - - - 6,600.00 0 - hatai.sansai@gmail.com
50
รวมแผน ๗ EMS / Refer 28,100.000.0028,100.0016500 58.72 0 - 0 - 0 - 11600.0016500.00 58.72
51
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นเงิน 251,994 85,600 337,594 71,480 21.17 54,100 16.03 23,750 7.04 39,792 11.79 148472.12189121.88 56.02
52
ยุทธศาสตร์ที่ 3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
53
แผนงานที่ ๑๐ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ
54
1โครงการอบรมการบริหารการเงินอย่างพอเพียง ของบุคลากรโรงพยาบาลสันทราย ประจำปีงบประมาณ 2561 19,520.00 19,520.00 นางอุบล สุวรรณมณี
นางสาวสุกัลยา ศิริวรรณ
อบรม 2 รุ่นๆละครึ่งวัน/20พย.60 ห้องสุธรรมานุสิฐ19,500 99.90 - - - 20.00 19,500 99.90 sukan.sansai@gmail.com
55
2โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 43,000.00 43,000.00 นางสาวสุกัลยา ศิริวรรณ - ขอเลื่อนเดือนมค.เป็นวันที่3-5เมย.61 ห้องมะเกี๋ยง - - แบบประเมิน - 43,000.00 0 - sukan.sansai@gmail.com
56
รวมแผนงานที่ ๑๐ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 62,520.00 - 62,520.00 19,500 31.19 0 - 0 - 0 - 43020.0019,500 31.19
57
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นเงิน62,520.000.0062,520.0019,500 31.19 0 - 0 - 0 - 43020.0019,500 31.19
58
ยุทธศาสตร์ที่ 4. Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
59
แผนงานที่ ๑๑ : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
60
1โครงการ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลสันทราย ประจำปีงบประมาณ 2561245,800.00 245,800.00 นางดรุณี แปงทิศ ,HA - กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคุณภาพ HA วันที่ 19-20 มีนาคม 256136100 14.69 มหกรรมคุณภาพ (คงค้าค่าวัสดุที่งานพัสดุ)28000 11.39 ประเมินโครงการ29800 12.12 151,900.00 93900 38.20 nms.sansai@gmail.com
61
2โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดระบบควบคุมภายใน และการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง (FAI) โรงพยาบาลสันทราย ปีงบประมาณ 256198,719.00 98,719.00 นางสาวสุกัลยา ศิริวรรณ ,นางมลวิภา กันทะเรือนดำเนินการแล้ว วันนที่ 30-31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2560

67,324 68.20 - - - 31,395.00 67,324 68.20 sukan.sansai@gmail.com
62
3โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คพสอ.สันทราย ประจำปีงบประมาณ 256143,110.00 43,110.00 นางสาวสุกัลยา ศิริวรรณ ,นางมลวิภา กันทะเรือน - - - - 43,110.00 0 - sukan.sansai@gmail.com
63
4โครงการการพัฒนาระบบคุณภาพงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลสันทราย ประจำปีงบประมาณ 256199,390.00 99,390.00 นางสาวศิริพร จิระศักดิ์ ,ICC- - กิจกรรมที่ 4.1ประชุมวิชาการ IC Forum (ICN และ ICWN) 17000 17.10 กิจกรรมที่ 1 , 2 และ 3 (กิจกรรมที่ 2 และ 3 ไม่มีค่าใช้จ่าย)9,000 9.06 ดำเนินการเสร็จสิ้น31656 31.85 41,734.00 57656 58.01 siri.icnsansai@gmail.com
64
5โครงการการพัฒนาระบบคุณภาพกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑
76,800.00 76,800.00 คณะอนุกรรมการพยาบาลอบรมพัฒนาศักยภาพ Oral Health โซน 2 วันที่ 25 ธ.ค.605500 7.16 - กิิจกรรมที่ 4 26800 34.90 - 44,500.00 32300 42.06 nms.sansai@gmail.com
65
6โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการพยาบาล สู่การประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ QA61,700.00 61,700.00 คณะอนุกรรมการพยาบาล - - อบรม 5-7 มิถุนายน 256156700 91.90 - 5,000.00 56700 91.90 nms.sansai@gmail.com
66
7โครงการดำเนินงานบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาอำเภอสันทราย
ประจำปีงบประมาณ 2561
8,650.00 8,650.00 นางพรรณนา ดวงสุวรรณ์ - - - - 8,650.00 0 - psittipanit@gmail.com
67
รวมแผนงานที่ ๑๑ : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 634,169.00 - 634,169.00 72824 11.48 53100 8.37 120500 19.00 61456 9.69 326289.00307880 48.55
68
แผนงานที่ ๑๒ : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
69
1โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงพยาบาลสันทราย ปีงบประมาณ 2561
79,155.0079,155.00นพ.นพรัตน์ รัชฎาภร และคณะกรรมการฯ - - กิจกรรมที่ 4.3/4.422405 28.31 - 56,750.00 22405 28.31 nop2548@yahoo.com
70
2 โครงการพัฒนาศักยภาพและความรู้ของบุคลากรในด้านการบันทึกเวชระเบียน
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561
32,800.0032,800.00นางมลวิภา กันทะเรือน1.3(ม.ค 61ไม่ได้ใช้งบประมาณ) - - - - 32,800.00 0 - molvipa111@gmail.com
71
รวมแผนงานที่ ๑๒ : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 111,955.000.00111,955.000 - 0 - 22405 20.01 0 - 89550.0022405 20.01
72
แผนงานที่ 1๔ : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ
73
1โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพบุคลากรกลุ่มการพยาบาลสู่งานวิจัย R๒R โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑173,500.00173,500.00นางสาวรัตนา ไชยฟองศรี คณะอนุกรรมการพยาบาลครั้ง 1 วันที่ 3-5 พ.ย. 6047838 27.57
ครั้งที่ 2 วันที่ 5-7 ม.ค. 61
47838 27.57
ครั้งที่ 3 วันที่ 6-8 เม.ย. 61
47838 27.57 วัสดุสำนักงาน (พัสดุดำเนินการ)9680 5.58 20,306.00 153194 88.30 nms.sansai@gmail.com
74
รวมแผนงานที่ 1๔ : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 173,500.000.00173,500.0047838 27.57 47838 27.57 47838 27.57 9680 5.58 20306.00153194 88.30
75
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นเงิน919,624.000.00919,624.00120662 13.12 100938 10.98 190743 20.74 71136 7.74 436145.00483479 52.57
76
ยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลสันทราย
77
1โครงการพัฒนาระบบการจัดการวิศวกรรมการแพทย์ และเครื่องมือ โรงพยาบาลสันทราย ประจำปีงบประมาณ 25619400.00 9,400.00 นางพนารัตน์ สมฤทธิ์ และคณะรรมการฯ ENV
ยกเลิกโครงการเนื่องจากมีแผนประจำปีจากสบส. - - - ประเมินโครงการ5800 61.70 3,600.00 5800 61.70 sukochi.jung@gmail.com 
78
2โครงการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย และแผนอพยพหนีไฟ ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
52743.00 52,743.00 นางพนารัตน์ สมฤทธิ์ คณะรรมการฯ ENV - - - - 52,743.00 0 - sukochi.jung@gmail.com 
79
3โครงการตรวจติดตามเพื่อขอรับรองและรักษาระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) certification assessment and Surveillance Audit ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่112800.00 112,800.00 นางสาวสุกัลยา ศิริวรรณ คณะรรมการฯ ENV - ดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 61กำลังดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน ค่าตรวจติดตามส่งพัสดุตั้งเบิก - - แบบประเมิน25984 23.04 86,816.00 25984 23.04 sukan.sansai@gmail.com
80
4โครงการประชุมวิชาการการตรวจวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานและการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ถูกต้อง โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่13310.00 13,310.00
พจอ. ภิชัย ยั่งยืน
- - - อบรม 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน9900 74.38 3,410.00 9900 74.38 ypichai@hotmail.com
81
5โครงการการพัฒนาบุคลากรห้องผ่าตัดโรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 14,720.00 14,720.00 นางอรพินท์ ศิริโชติตระการ - - - ประเมินโครงการ14978 101.75 - 258.00 14978 101.75 Orapin.kai@gmail.com
82
6โครงการพัฒนาจิตใจสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรโรงพยาบาลสันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕6173398.00 73,398.00
นางอุบล สุวรรณมณี
- กิจกรรมไหว้พระ ครั้งที่ 1 วันที่ 21 ม.ค. 611999 2.72 กิจกรรม 1,2,348799 66.49 - 22,600.00 50798 69.21 sukan.sansai@gmail.com
83
7โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเสริมพลังบุคลากรโรงพยาบาลสันทรายเตรียมความพร้อมก้าวสู่โรงพยาบาลระดับ M1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 116,400.00 116,400.00 กรรมการฯ HRD
นางสาวสุกัลยา ศิริวรรณ
ดำเนินกิจกรรมแล้ววันที่9–10 ตุลาคม 2560 จำนวน4รุ่น 94,950 81.57 - - - 21,450.00 94,950 81.57 sukan.sansai@gmail.com
84
8โครงการกำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดคพสอ.ประจำปี ๒๕๖๑ โดยทีมนิเทศระดับจังหวัด (Regulator Team) 18,310.00 18,310.00 นางผ่องพรรณ อากรสกุล - รับนิเทศรอบที่ 1 วันที่ 1 ก.พ. 25618800 48.06 - - 9,510.00 8800 48.06 plan.sansai@gmail.com
85
9โครงการกำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดโซนบริการที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยทีมนิเทศระดับจังหวัด (Regulator Team) 18,700.00 18,700.00 นางผ่องพรรณ อากรสกุล - - รับนิเทศรอบ 2 โซนฯ 2.2 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ รพ.สันทราย14300 76.47 - 4,400.00 14300 76.47 plan.sansai@gmail.com
86
10โครงการประชุมวางแผนและประเมินผลคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพระดับกลุ่มบริการสุขภาพที่ ๒ (คพสก.ที่ ๒) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 25๖๑ 13000.00 13,000.00 นางผ่องพรรณ อากรสกุล - - - - 13,000.00 0 - plan.sansai@gmail.com
87
11โครงการประชุมวางแผนและประเมินผลคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพระดับอำเภอ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 25๖๑ 15,000.00 15,000.00 นางผ่องพรรณ อากรสกุลประชุมคพสอ. ครั้งที่ 1 และ 22,000 13.33 ประชุมคพสอ. ครั้งที่ 3750 5.00 ประชุมคพสอ. ครั้งที่ 4750 5.00 - 11,500.00 3,500 23.33 plan.sansai@gmail.com
88
12โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดด้านสาธารณสุข คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพระดับอำเภอ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2561 17,200.00 17,200.00 นางผ่องพรรณ อากรสกุล - - - - 17,200.00 0 - plan.sansai@gmail.com
89
13โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด สู่การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขโรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2๕๖๑ 18,200.00 18,200.00 นางผ่องพรรณ อากรสกุลประชุมจัดทำแผนปีงบ 25616600 36.26 - - ประชุมสรุปผลงานและทำแผน ปีงบ 62 6750 37.09 4,850.00 13350 73.35 plan.sansai@gmail.com
90
14โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามกำกับประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติไตรมาส ๑-๒ โรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ 15,400.00 15,400.00 นางผ่องพรรณ อากรสกุลประชุุมทบทวนแผนรอบ 6 เดือน5500 35.71 - - - 9,900.00 5500 35.71 plan.sansai@gmail.com
91
15โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลสันทราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 2,670.00 2,670.00 นางปนัดดา ธีระเชื้อ และกรรมการฯ RM ดำเนินการ 19 ธ.ค. 25602,670 100.00 - - - - 2,670 100.00 panatda27@gmail.com
92
16โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลเฉพาะทางในการดูแลบาดแผล
Wound Care Nurse โรงพยาบาลสันทราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
6,500.00 6,500.00 นส.ดาราณี แซ่เอี่ยม - - อบรมการดูแลแผล จำนวน 2 วัน5500 84.62 - 1,000.00 5500 84.62 daraneelinlys60@gmail.com
93
รวม โครงการ 517,751.00 - 517,751.00 111720 21.58 11549 2.23 69349 13.39 63412 12.25 261721.00256030 49.45
94
รวมทั้งสิ้น โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,617,674.00 658,550.00 3,276,224.00 448,038 13.68 301,032 9.19 861,120 26.28 307,631 9.39 1358403.77 1,917,820 58.54
95
96
PP&P Excellence 124,676 8.67PP&P Excellence 134,445 9.34PP&P Excellence 577,278 40.12PP&P Excellence 133,291 9.26
PP&P Excellence
969689.3567.40
97
รพ.สันทรายService Excellence 71,480 21.17Service Excellence 54,100 16.03Service Excellence 23,750 7.04Service Excellence 39,792 11.79
Service Excellence
189121.8856.02
98
Stategic
เงินบำรุงรพ.
เงินบำรุง UC
รวมงบประมาณ
จำนวน โครงการ People Excellence19,50031.19People Excellence00.00People Excellence00.00People Excellence00.00
People Excellence
19,50031.19
99
PP&P Excellence 865,785.00 572,950.00 1,438,735.00 18
Governance Excellence
12066213.12
Governance Excellence
10093810.98
Governance Excellence
19074320.74
Governance Excellence
711367.74
Governance Excellence
48347952.57
100
Service Excellence 251,994.00 85,600.00 337,594.00 13ยุทธศาสตร์รพ.11172021.58ยุทธศาสตร์รพ.115492.23ยุทธศาสตร์รพ.6934913.39ยุทธศาสตร์รพ.6341212.25ยุทธศาสตร์รพ.25603049.45