การท่องเที่ยวเชิงศาสนา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
2
Data 1.1.1 จำนวนนักท่องเที่ยวไทยจำแนกตามประเภทของการท่องเที่ยว
3
Data 1.1.2 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจำแนกตามประเภทของการท่องเที่ยว
4
Data 1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจำแนกตามประเภทของการมาเที่ยว
5
Data 1.2.2 ระยะเวลาพำนักโดยเฉลี่ย (วัน) ของนักท่องเที่ยว
6
Data 2.1.1 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนสถานในจังหวัดที่มีอัตถลักษณ์
7
Data 3.1.1 อันดับสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยว
8
9
Data 4.1.1 จำนวนนักท่องเที่ยว จำแนกตามแหล่งศาสนสถานที่สำคัญ
10
Data 4.1.2 รายได้จากการท่องเที่ยว จำแนกตามแหล่งศาสนสถานที่สำคัญ
11
Data 5.1.1 จำนวนสถานที่พักและธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
12
Data 5.1.2 จำนวนสถานที่พักและธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน
13
Data 5.2.1 จำนวนบุคลากรในธุรกิจด้านการท่องเที่ยวจำแนกตามประเภท เช่น มัคคุเทศก์ พนักงานโรงแรม พนักงานบริษัททัวร์ เป็นต้น
14
Data 5.2.2 จำนวนบุคลากรในธุรกิจด้านการท่องเที่ยวจำแนกตามระดับและสาขา/ความสามารถเฉพาะ/การผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐาน
15
16
Data 6.1.1 จำนวนมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว
17
Data 6.1.2 จำนวนมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยวที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
18
Data 7.1.1 จำนวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการอบรม
19
Data 7.1.2 จำนวนครั้งในการจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
20
Data 8.1.1 จำนวนกลุ่ม/ชมรมผู้ประกอบการท่องเที่ยว
21
22
9.1.1 ร้อยละของความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว
23
Data 9.2.1 งบประมาณการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว เช่น ป้ายบอกทาง
24
Data 10.1.1 ค่ามลพิษเฉลี่ยของทั้งประเทศ จำแนกตามประเภทมลพิษต่างๆ
25
Data 10.1.2 ค่ามลพิษบริเวณแหล่งท่องเที่ยว จำแนกตามประเภทมลพิษและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
26
Data 11.1.1จำนวนเรื่องรับแจ้งเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว
27
11.2.1 จำนวนเรื่องร้องเรียน จำแนกตามประเภทการร้องเรียน
28
29
Data 12.1.1 จำนวนกิจกรรมในการส่งเสริมตลาด การท่องเที่ยวใหม่ๆ
30
Data 13.1.1 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา ที่ได้รับงบประมาณ/เงินบริจาค/การอนุรักษ์/ฟื้นฟู/ปรับปรุง/บูรณะ/พัฒนา
31
Data 13.1.2 จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์/ฟื้นฟู/ปรับปรุง/บูรณะ/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
32
33
34
Data 14.1.1 รายได้จากธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวจำแนกตามประเภทธุรกิจ และขนาด
35
Data 14.2.1 จำนวนธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว จำแนกตามประเภทธุรกิจบริการ
36
37
38
Data 15.1.1 จำนวนครั้ง/งบประมาณ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด จำแนกตามประเภทของกิจกรรม
39
Data 15.2.1 จำนวนครั้ง/งบประมาณ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด จำแนกตามโครงการ/สื่อประชาสัมพันธ์
40
Data 15.3.1 จำนวนช่องทางที่มีการเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยว/กิจกรรมท่องเที่ยว
41
Data 15.3.2 ความถี่ในการประชาสัมพันธ์
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu