ABCDEF
1
รวมสถิติการบริการห้องสมุด
งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีการศึกษา 2559
2
3
ประเภทบริการจำนวนผู้ใช้บริการ
4
การเข้าใช้บริการห้องสมุด65,865
5
การบริการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ103,437
6
บริการห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง2,398
7
รายการค่าปรับหนังสือเกินกำหนด และค่าบริการบุคคลภายนอก108,529
8
การบริการตอบคำถามและค้นคว้า888
9
การบริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านเว็บ OPAC34,885
10
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์2,956
11
การวิเคราะห์และการลงรายการบรรณานุกรมสื่อโสตทัศน์พร้อมทำบาร์โค้ดติดเลขเรียกนำขึ้นชั้น276
12
รวม
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34