3_7 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.3/7 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
เด็กชายเจษฎา เปี่ยมท่า
1 4 4 2546 30 5 2561 70 171
15
2
เด็กชายชินดนัย เขียนคำ
1 4 11 2546 30 5 2561 53 173
16
3
เด็กชายณัฐดนัย บัวหิน
1 1 9 2546 30 5 2561 59 179
17
4
เด็กชายณัฐภัทร แก่นจันทร์
1 19 4 2547 30 5 2561 55 175
18
5
เด็กชายณัฐภาส อ่อนหลำ
1 23 9 2546 30 5 2561 51 162
19
6
เด็กชายธีรภัทร สุขศรี
1 1 7 2546 30 5 2561 46 163
20
7
เด็กชายนวคุณ พูลวิจารณ์
1 21 1 2547 30 5 2561 70 164
21
8
เด็กชายพชรพล วุ่นเหลี่ยม
1 19 4 2547 30 5 2561 38 158
22
9
เด็กชายพรพิพัฒน์ ทองเหมาะ
1 21 6 2546 30 5 2561 50 160
23
10
เด็กชายพลกฤต ศรีคะ
1 4 8 2546 30 5 2561 50 166
24
11
เด็กชายพีรพล โพธิ์เกิด
1 11 6 2546 30 5 2561 45 170
25
12
เด็กชายภูวินทร์ บุญนิ่ม
1 12 5 2546 30 5 2561 45 164
26
13
เด็กชายภูษิฏา แจ้งใบ
1 13 6 2546 30 5 2561 50 170
27
14
เด็กชายยุทธภูมิ พูลพ่วง
1 31 5 2546 30 5 2561 64 171
28
15
เด็กชายโยธิน เนตรท้วม
1 10 12 2546 30 5 2561 50 162
29
16
เด็กชายวิชชากร แตงฉ่ำ
1 1 4 2547 30 5 2561 45 163
30
17
เด็กชายศรัณย์ บุญทัน
1 8 7 2546 30 5 2561 69 170
31
18
เด็กชายสิรภพ ดิษกุล
1 23 4 2546 30 5 2561 75 170
32
19
เด็กชายสิรวิชญ์ ศรีสังข์สุข
1 17 4 2546 30 5 2561 50 175
33
20
เด็กหญิงกนกกร ศรีภักดี
2 16 11 2546 30 5 2561 57 162
34
21
เด็กหญิงกฤตยา จีนกริม
2 20 9 2546 30 5 2561 62 160
35
22
เด็กหญิงกิตติธรา ฤทธิเรืองเดช
2 17 12 2546 30 5 2561 60 163
36
23
เด็กหญิงเก็จวลี บุตรเมือง
2 5 9 2546 30 5 2561 61 159
37
24
เด็กหญิงชาริยา ทาเวียง
2 29 4 2547 30 5 2561 65 160
38
25
เด็กหญิงณชิตา ฉิมกรด
2 19 10 2546 30 5 2561 49 152
39
26
เด็กหญิงณัฐนรินทร์ อัฒพุทธ
2 24 6 2546 30 5 2561 45 160
40
27
เด็กหญิงณัฐพร พิบูลย์
2 3 11 2546 30 5 2561 38 147
41
28
เด็กหญิงดิษฐ์ลดานันท์ จีนจัน
2 11 10 2546 30 5 2561 44 155
42
29
เด็กหญิงธิติมา หมวกขุนทด
2 12 12 2546 30 5 2561 50 163
43
30
เด็กหญิงนันทิภา ขาวเงิน
2 13 2 2547 30 5 2561 53 160
44
31
เด็กหญิงนิรัชพร ท้วมวงษ์
2 30 7 2546 30 5 2561 45 162
45
32
เด็กหญิงเนตรชนก ฉ่ำผิว
2 13 6 2546 30 5 2561 56 155
46
33
เด็กหญิงเบญจวรรณ ด้วงโท้
2 21 10 2546 30 5 2561 43 161
47
34
เด็กหญิงพรรัศมี กำเนิดมี
2 21 1 2547 30 5 2561 39 153
48
35
เด็กหญิงพลอยไพลิน ทาเสือ
2 20 10 2546 30 5 2561 50 165
49
36
เด็กหญิงพิมลวรรณ อ่อนไม้
2 20 9 2546 30 5 2561 53 147
50
37
เด็กหญิงแพรวา แช่มเมือง
2 24 9 2546 30 5 2561 43 159
51
38
เด็กหญิงภัสสร จรเกตุ
2 1 5 2546 30 5 2561 60 170
52
39
เด็กหญิงภูริชญา ทรัพย์พ่วง
2 25 3 2547 30 5 2561 46 162
53
40
เด็กหญิงมนทกานติ์ จินดา
2 19 3 2547 30 5 2561 53 159
54
41
เด็กหญิงมลธิฬา จินรัตน์
2 9 8 2546 30 5 2561 64 165
55
42
เด็กหญิงเมธาวดี ดาศรี
2 22 6 2546 30 5 2561 60 158
56
43
เด็กหญิงรัตติกาล อิ่มเงิน
2 12 4 2547 30 5 2561 43 158
57
44
เด็กหญิงวริษฐา ต้านชัง
2 17 7 2546 30 5 2561 55 170
58
45
เด็กหญิงสสิชา กอบเกตุ
2 6 3 2547 30 5 2561 70 169
59
46
เด็กหญิงสารรินทร์ แต่งตั้ง
2 13 4 2547 30 5 2561 40 157
60
47
เด็กหญิงสุพัตรา เพ็ชรสงคราม
2 8 1 2547 30 5 2561 57 160
61
48
เด็กหญิงอนัญญา แตงเพชร
2 14 12 2546 30 5 2561 44 163
62
49
เด็กชายอิทธิเทพ นฤภัย
1 4 11 2546 51 162
63
50
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu