B_PSIHOLOGIA_R_18-19_2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMN
1
ПСИХОЛОГИЯ
2
факултет: ФИЛОСОФСКИ | ОКС Бакалавър | форма на обучение: РЕДОВНА
3
учебна година: 2018-2019 | семестър: ЛЕТЕНДЕКАН:
4
за контакт: Левена Езекиева (l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg); Захаринка Маринова (zahiaron@abv.bg)проф.д-р Димитър Денков
5
6
РАЗПИС на ЗАНЯТИЯТА
7
(публикуван: 05.02.2019 | последна актуализация: 13.02.2019 | моля, проверявайте за промени)
8
9
1 курс
10
ден7-88-99-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-1717-1818-1919-20
11
понеделник
НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ (И)
доц. Н.Стефанова
упр.1гр. - з.130, бл.4
НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ (И)
проф. В.Руменчев
лекции - з.408, бл.4
СОЦИОЛОГИЯ (И)
проф. Б.Знеполски
лекции - з.304, бл.4
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПСИХОЛОГИЯ 2 (З)
доц. И.Бардов
лекции - з.200, бл.4
ИСТОРИЯ НА ПСИХОЛОГИЯТА 2 (З)
гл.ас. Л.Денев
лекции - з.200, бл. 4
12
вторник
АКАДЕМИЧНО ПИСАНЕ (И)
гл.ас. А.Атанасова
лекции+упр - з.21
ЕСТЕТИКА 2 (И)
гл.ас. П.Станоев
лекции - з.21
КОГНИТИВНА ПСИСХОЛОГИЯ 1 (З)
доц. д-р Е.Христова
лекции - з.21
НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ (И)
доц. Н.Стефанова
упр.2+3гр. - з.130, бл.4
13
срядаСИСТЕМАТИЧНА ФИЛОСОФИЯ (И)
доц. С.Асенов
лекции+упр. - з.404, бл.4
ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА 2 (И)
проф. А.Кънев
лекции - з.300, бл.4
ФИЛОСОФИЯ НА ПРАВОТО (И)
проф. П.Макариев
лекции+упр. - з.419, бл.4
Спорт 2, 17-21ч.
14
четвъртъкЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПСИХОЛОГИЯ 2 (З) - гл.ас. Елиза Иванова
упр. - з.517, бл.4
15
1 група2 група3 група4 група5 група
16
петъкКОГНИТИВНА ПСИХОЛОГИЯ 1 (З) - гл.ас. Н.Рачев
упр. - з.421, бл.4
ИСТОРИЯ НА ПСИХОЛОГИЯТА 2 (З) - гл.ас. Л.Денев
упр. - з.308, бл. 4
17
1 група2 група3 група2 група1 група3 група
18
съботаФИЗИОЛОГИЧНА ПСИХОЛОГИЯ (З)
доц. Л.Гломб
лекции - з.21
ФИЗИОЛОГИЧНА ПСИХОЛОГИЯ (З) - доц. Л.Гломб
упр. - з.21
19
1 група2 група3 група
20
21
2 курс
22
7-88-99-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-1717-1818-1919-20
23
понеделник
ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО В ДЮВ 2 (З)
проф. П.Калчев
лекции - з.21
СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В ПСИХОЛОГИЯТА 2 (З)
проф. С.Карабельова
лекции - з.21
ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА 2 (З)
доц. Д.Петров
лекции - з.41
ПСИХОЛОГИЯ НА ЗДРАВЕТО (З)
гл.ас. Елиза Иванова
упр.4/5гр. - з.404, 4 бл.
24
вторникСОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ 1 (З)
гл.ас. Н.Николов
упр. - з.404, бл.4
ПСИХОЛОГИЯ НА ЗДРАВЕТО (З)
проф. С.Карабельова
гл.ас. Д.Христова
лекции - з.65
СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ 1 (З)
гл.ас. Н.Николов
лекции - з.200, бл.4
25
2 група3 група1 група
26
срядаСТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В ПСИХОЛОГИЯТА 2 (З)
гл.ас. Е.Иванова
упр. - з.517, бл.4
ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ 2 (З)
проф. Й.Янкулова
лекции - з.21
СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В ПСИХОЛОГИЯТА 2 (З)
гл.ас. Е.Иванова
упр. - з.517, бл.4
27
1 група2 група3 група4 група5 група
28
ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО В ДЮВ 2 (З)
гл.ас. С.Колева
упр. - з.205, бл.4
29
2 група1 група
30
четвъртъкБЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ
ас. Вержиния Градева
ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ 2 (З)
гл.ас. В. Баничанска
упр. - з.21
31
1 група2 група3 група
32
петъкПСИХОЛОГИЯ НА ЗДРАВЕТО (З)
гл.ас. Е.Иванова
упр. - з.205, бл.4
ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО В ДЮВ 2 (З)
гл.ас. С.Колева
упр. - з.211, бл.4
33
1 група2 група3 група3 група4 група5 група
34
ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА 2 (З)
доц. Д.Петров
упр. - з.514, бл.4
35
1 група3 група2 група5 група4 група
36
37
3 курс
38
7-88-99-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-1717-1818-1919-20
39
понеделникДЖЕНДЪРНА ПСИХОЛОГИЯ (И)
доц. Н.Димитров
лекции - з.202, бл.4
ПСИХОЛОГИЯ НА АНОМАЛНОТО РАЗВИТИЕ 1 (З)
ас. Г.Кирилов
упр. - з.202, бл.4
ПСИХОЛОГИЯ НА АНОМАЛНОТО РАЗВИТИЕ 1 (З)
проф. В.Матанова
лекции - з.21
ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО НА ВЪЗРАСТНИТЕ 2 (З)
гл.ас Д.Христова
лекци - з.41
40
1 група2 група3 група
41
вторникПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗМЕРВАНЕ 2 (З)
гл.ас. С.Близнашки
упр. - з.517, бл.4
ТРИДОВА ПСИХОЛОГИЯ 2 (З)
проф. С.Илиева
лекции - з.21
ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗМЕРВАНЕ 2 (З)
гл.ас. С.Близнашки
упр.5гр. - з.517, бл.4
42
1 група2 група3 група4 група
43
срядаПСИХОПАТОЛОГИЯ 1 (З)
доц. Т.Дончев
лекции - МЦ Интермедикус, ул. Нишава 62
ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗМЕРВАНЕ 2 (З)
проф. Е.Алексиева
лекции - з.21
ПСИХОПАТОЛОГИЯ 1 (З)
д-р Йордан Ганев
упр. з.407, бл.4
44
1 група2 група3 група
45
четвъртъкСпорт 3УМЕНИЯ И СТРАТЕГИИ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ (И)
проф. Т.Стоева
лекции - з.408, 4 бл.
ТРУДОВА ПСИХОЛОГИЯ 2 (З)
гл.ас. В.Найденова
упр. - з.400, бл.4
46
2 група1 група3 група
47
петъкПЕДАГОГИКА (И)
гл.ас. К.Теодосиев
лекции+упр. - з.319, бл.4
ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО НА ВЪЗРАСТНИТЕ 2 (З)
гл.ас. Д.Христова
упр. - з.517, бл.4
48
1 група2 група3 група
49
50
4 курс
51
7-88-99-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-1717-1818-1919-20
52
понеделник
ЕТНОПСИХОЛОГИЯ 2 (З)
проф. Л.Георгиев
лекции - з.41
КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ 2 (З)
проф. В.Матанова
лекции з.21
53
вторникКЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ 2 (З)
гл.ас. Н.Цонева
упр. - з.205, бл.4
54
1 група2 група3 група
55
сряда
56
четвъртъкИКОНОМИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ (З)
гл.ас. Д.Иванова
лекции - з.200, бл.4
ИКОНОМИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ (З)
гл.ас. Д.Иванова
упр. - з.211, бл.4
КОНСУЛТАТИВНА ПСИХОЛОГИЯ (З)
проф. Т.Стоева
лекции - з.500, бл.4
57
1 група2 група3 група
58
петъкКОНСУЛТАТИВНА ПСИХОЛОГИЯ (З)
проф. Т.Стоева
упр. - з.419, бл.4
59
1 група2 група3 група
60
61
АВИТО - за модул "Учителска правоспосоност", проф. Юри Тодоров, 1-ва първа среща: …………..
Loading...
Main menu