גדוד 79 - רשימת קשר
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDE
1
050-6469302 מפקדהיגאל
ראובני
2
050-979858903-9793012כרמלהאבוהרון
3
052-553156808-6886375עמוסמיכאלאבוקסיס
4
יחיעםיורםאבידר
5
054-644343508-6733875סמג"ד 87צביאבירם
6
01-919491083401-9194190858עמוס ויחיעםרוני ריצארדאבישר אבוחצירא
7
054-313133308-6885458עמוסדודאברגיל
8
050-2632066077-9230362פלוגה א'יוסףאברהם
9
בדשעוזיאברט
10
052-349729303-9698179זאבבניאברמוביץ
11
יובלאבנראדלר
12
054-552684009-7711536רמי ישראלעמוסאדלר
13
050-590678408-9264419שמיר רמי ישראלאפרייםאדמוני
14
52650302008-9921778עמוס ישראל רמידניאלאדרי
15
שמיראלישעאדרעי
16
050-5331388רמי ישראלברטיאוחיון
17
050-6274639עמוס ישראל רמיאמילאוחיון
18
54478678503-6472873נמרוד רמישמואלאוסלנדר
19
נמרודמשהאוצפ
20
רמינתןאורבך
21
בדש יובליגאלאזביצקי
22
054-627235402-6250772 רמי שמיר יובלגיוראאייגנלהרט
23
050-742030402-5709805עמוסשמעוןאילוז
24
רמיחייםאילון
25
050-892307908-9461258רמיאהרון *אילןאילן *אהרון
26
זאביהודהאלבוחר
27
זאבאפרייםאלבוים
28
עמוס ישראליוסףאלבז
29
050-5584084רמיאפרייםאלדר
30
יחיעםנחמיהאליאס
31
52251699703-9528444מפקדהמשהאליעז
32
זאביוסףאליעזר
33
052-834238009-9504065רמיאיציק *אלכסנדראלכסנדר *איציק
34
יחיעםגרראלקבץ
35
057-811633504-8742029עמוס אביאביאלקיים
36
זאביעקבאנקונינה
37
054-621561704-6368772ישראלמיכאלאקוקה
38
052-247152203-5505051יחיעםהולטרארנסט
39
בדשמרדכיאשכנזי
40
054-481888509-7410112רמירפיבביצקי
41
בדשמשהבדש
42
שמירשמעוןבוחבוט
43
052-334340409-7967608רמיאהרוןבונה
44
עמוסיעקבבידר
45
בדש ישראלדבבינדמן
46
נמרודעודדבירגר
47
נמרודחייםבירנבבוים
48
יחיעםעמוסבלו
49
054-7396355 03-9216067 נמרוד רמימנחםבלומנצוויג
50
נמרודרמיבלטיטה
51
מפגדנתןבן ארי
52
בדשאליבן ברוך
53
054-232157503-9772144נמרודאביבן דיין
54
יחיעםאהרוןבן זקן
55
רמיעופרבן מזיה
56
עמוסצביבן נחום
57
זאבמסעודבן סימון
58
זאבמשהבן סלמן
59
050-6819830קש"איעקבבן קיקי
60
יחיעםיאירבן צבי
61
052-834081808-9435140רמימאירבסל
62
052-807504203-7320506אסתרבעל צדקה
63
054-434570608-9463448רמיבניבצון
64
054-788746702-5836137יחיעםחנןבר
65
050-201202408-6588981זאבהריברוידא
66
ליטביץגדעוןברזילי
67
052-6126759גדודאליעזרברנע
68
נמרודדניברנשטיין
69
03-7636419שמיריעקבברקוביץ
70
052-373401808-9711799עמוס ישראלברוךגאולה
71
יחיעםדניגבריאל
72
יחיעםאוריגוטליב
73
050-521547308-8573169בדש רמיחנןגוטשטיין *גושן
74
052-638666703-5401258זאברוניגולדברג
75
זאבברוךגולדפינגר
76
בדש ישראל רמירםגולן
77
נמרודגילגורדון
78
נמרודישראלגורפינקל
79
עמוס ישראל רמיעמיקםגיטר
80
052-361018103-9386205כוכבתגפני-ברעם
81
054-313169309-7457713אהודאהודגרוס
82
יחיעםרפאלגרוס
83
מפקדהיוליוס ז"לגרוסמן
84
050-575677503-5507457רמישאולגרינברג
85
052-239007009-7496593עמוס ישראלשרגאגרינשפיין
86
רמייוסיגרשי
87
052-327078908-864764עמוס רמייוסףדאי
88
רמייוסףדאי
89
עמוסדניאלדוד
90
זאביצחקדוחה
91
שמיררמידומינסקי
92
יחיעםעקיבאדוקרקר
93
יחיעםעופרדור
94
שמיר נמרודיגאלדותן
95
052-542798503-9328248מפגדמשהדיטקובסקי
96
יחיעםניסיםדנציגר
97
50520565303-5442934נמרוד רמייזהרדקל
98
02-5688439יחיעם זאבעופרדרורי
99
נמרודשלמההורטיג
100
052-4588804פלסר 582יוסףהורינר
Loading...
Main menu