Dimensions Taula comparativa
 Comparteix
La versió del navegador que esteu fent servir ja no és compatible. Actualitzeu a un navegador compatible.Ignora

 
Només de lectura
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
Dimensions o trets de les CB. Taula comparativa.
2
Guida Al·lès
3
Conselleria Educació IBDepartament Educació CatalunyaDepartament Educació Govern BascCol·legi Montserrat
4
http://cbib.caib.esDimensions, components o trets distintius.Font: Orientacions del Departament d´Innovació. http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2519/es/http://www.inteligenciasmultiples.net/
5
Tenen subcompetènciesFont: Del currículum a les programacionsNota: Fins el 2010 només han desenvolupat les Dimensions+Indicadors de la C Lingüística, C Matemàtica i C CientíficaTenen subcompetències i indicadors
6
7
CC Lingüística CC Lingüística CC LingüísticaCC Lingüística
8
EscoltarComprensió oralComprensión oralI. Lingüística-Verbal
9
ParlarExpressió oralExpresión oralExpressió i comprensió oral
10
LlegirComprensió escritaComprensión escritaCompetència lectora
11
EscriureExpressió escritaExpresión escritaComposició textos escrits
12
PlurilingüismeCompetència plurilingüe
13
InteractuarInteracció en situacions comunicativesInteracción oral
14
Estratègies d'interacció
15
Hab i estratègies generals receptives
16
Hab i estratègies generals productives
17
Interculturalitat
18
CC Cultural i artísticaCC Cultural i artísticaCC Cultural i artística
19
I. Visual-espacial, I. Corporal, I.Musical
20
Apreciar i gaudir amb l'art i amb les manifestacions artístiquesConeixement i gaudi de la diversitat del fet artístic i culturalComprensió, estima, valoració crítica i gaudi de l'art.
21
Reflexionar i analitzar críticament l'entorn artístic
22
Emprar recursos artístics per expressar-se i per comunicar-seExpressió i comunicació a través dels llenguatges i mitjans artísticsExpressió d'idees i sentiments a través de diferents medis i les seves tècniques: música, arts visuals, escèniques i llenguatge corporal.
23
Actitud respectuosa i participativa en manifestacions culturals i artístiques
24
CM Tractament de la informació i digitalCM Tractament de la informació i digitalCM Tractament de la informació i digital
25
I. Lingüística-Verbal, I. Lógico-Matemática, I. Visual-Espacial, I. Musical
26
Disposar d'habiitats per cercar, obtenir i processar i comunicar informacióHabilitats per a la cerca, tractament i comunicació de la informació i per a transformar-la en coneixementObtenció, selecció, processament i comunicació de la informació per transformar-la en coneixement
27
Transformar la informació en coneixement
28
Conèixer i aplicar les eines TICÚs de les TIC com a mitjà d'informació i comunicació i també de producció de coneixementÚs de les TIC i domini dels seus llenguatges específics (textuals, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor).
29
Actitud crítica i reflexiva per regular-ne l'ús
30
C Matemàtica C Matemàtica C MatemàticaCM Matemàtica (I.Lòg-Mat)
31
I. Matemàtica
32
Plantejar i resoldre problemes de la vida quotidiana i del món laboralPlantejament i resolució de problemes quotidiansResolució de problemesResolució de problemes relacionats amb la vida real
33
Pensar, raonar i argumentarCanvis, relacions i incertesaRaonament i argumentació (destreses de pensament)
34
Utilitzar el llenguatge tècnic, formal i simbòlic i els diferents sistemes de representació
Organització, comprensió i raonament matemàtic per descriure la realitatConeixement i maneig d'elements matemàtics (organitzadors gràfics, símbols, mesures, temps, geometria, patrons, relacions entre variables)
35
Utilitzar i construir models matemàtics
36
Utilitzar els procediments matemàtics bàsics i les eines i instruments de suport
37
QuantitatRealització de càlculs i estimacions
38
Espai i forma
39
CM Aprendre a aprendreCM Aprendre a aprendreCM Aprendre a aprendre
40
I. Intrapersonal
41
Reconèixer les pròpies capacitats (intel·lectuals, emocionals, físiques)Coneixement de les pròpies capacitats d'aprenentatge i d'autoregulació
42
Disposar d´un sentiment de competència personalActitud positiva envers l'aprenentatge
43
Adquirir autonomia en l'aprenentatgeControl i gestió del propi aprenentatge
44
Ús de les habilitats i tècniques d'aprenentatgePensament crític i creatiu i metacognició
45
Habilitat per gestionar el temps de forma efectiva
46
C Autonomia i Iniciativa PersonalC Autonomia i Iniciativa PersonalC Autonomia i Iniciativa Personal
47
I. Intrapersonal
48
Adquirir i aplicar valors i actituds personalsPràctica de valors socials, personals i democràticsConsciència de les pròpies fortaleses, limitacions i interessos personals i esperit de superació.
49
Presa de decisions
50
Transformar les idees en accionsRealització de projectesCapacitat per imaginar, emprendre i avaluar projectes
51
Control emocionalGestió de les emocions i comportaments en distintes situacions
52
Practicar les habilitats necessàries per imaginar, emprendre, liderar projectes i avaluar projectesCapacitat de lideratge
53
CE Coneixement i Interacció amb el Món FísicCE Coneixement i Interacció amb el Món FísicCE Coneixement i Interacció amb el Món FísicCE Coneixement i Interacció amb el Món Físic
54
I. Naturalista
55
Comprensió i interpretació de la vida, el món físic i les seves interaccionsComprensió del coneixement científicComprensió d'informació científica
56
Explicació de la realitat natural
57
Posar en pràctica els processos propis de la indagació científicaNocions i experiències (processos i metodologies) científiques i tecnològiquesReconeixement dels trets clau de la investigació científicaComprensió i ús de processos i eines tecnològiques
58
Valorar i aplicar el pensament cientificotècnicAplicació del mètode científic per a observar i experimentar aspectes naturals i humans
59
Actuar per millorar les condicions de vida pròpia, les dels altres i de tots els éssers viusPràctica de valors per la cura del medi ambient i la salutUtilització dels coneixements científics en la presa de decisionsPresa de decisions responsables amb la salut, els recursos i el medi ambient.
60
Interactuar amb l'espai físic
61
CE Social i CiutadanaCE Social i CiutadanaCE Social i Ciutadana
62
I. Interpersonal
63
Comprendre la realitat socialComprensió de la realitat social actual
64
Conèixer i comprendre els trets i valors del sistema democràtic
65
Habilitats socials de convivència i coeducacióCapacitat de relacionar-se amb assertivitat (habilitats socials)
66
Exercir la ciutadania activaParticipació i exercici de la ciutadania en una societat pluralParticipació activa, constructiva, solidària y compromesa en projectes comuns
67
Utilitzar el judici ètic per prendre decisionsCapacitat de pensar i actuar amb amor i justícia en un món plural
68
69
70
Loading...
 
 
 
Dimensions (CAIB + C Monts)
Col·legi Montserrat