Intellecta_AR_2013_accounts
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEF
1
KONCERNENS RESULTATRÄKNING
2
3
Koncernen
4
130101 -
120101 -
5
BELOPP I KSEKNot 131231
121231
6
Nettoomsättning6270,087276,051
7
Förändring av lager av produkter i arbete-7,6361,496
8
Övriga rörelseintäkter77,9631,474
9
Summa intäkter6270,414279,021
10
11
Råvaror och förnödenheter-67,242-87,180
12
Övriga externa kostnader8, 9-62,531-57,144
13
Personalkostnader
10, 11
-162,444-177,822
14
Avskrivningar12-4,935-4,855
15
Nedskrivningar13-35,000-41,708
16
Övriga rörelsekostnader-366-41
17
Summa kostnader-332,518-368,750
18
Rörelseresultat6-62,104-89,729
19
22
Finansiella intäkter 141,150776
23
Finansiella kostnader 15-709-2,668
24
Resultat före skatt-61,663-91,621
28
29
Inkomstskatt162,8499,456
30
Resultat från kvarvarande verksamheter-58,814-82,165
31
32
Avvecklade verksamheter:
33
Resultat från avvecklade verksamheter17116,3021)29,436
34
Resultat 57,488-52,729
35
36
Hänförligt till:
37
-Moderbolagets aktieägare56,956-52,729
38
-Innehav utan bestämmande inflytande532-
39
Årets resultat57,488-52,729
40
41
1) Jämfört med Q4-rapport för 2013 har 69,5 MSEK (realisationsvinst om 54,3 MSEK och utdelning om 15,2 MSEK) hänförlig
42
till försäljning av affärsområde Infolog omklassificerats från Finansiella intäkter till Resultat från avvecklade verksamheter.
43
44
Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till moderbolagets
45
aktieägare under året (uttryckt i SEK per aktie)
46
Resultat från kvarvarande verksamheter18-14.05-19.65
47
Resultat från avvecklade verksamheter1827.557.05
48
Årets resultat1813.50-12.60
49
Antal aktier vid periodens slut4,291,1914,258,199
50
Antal aktier vid periodens slut, exkl återköpta egna aktier
51
före och efter utspädning4,281,1914,169,260
52
Antal aktier, genomsnitt exkl. återköpta egna aktier
53
före och efter utspädning4,216,4864,177,107
54
Balansdagens kurs42.0024.60
55
56
Beträffande definitioner för beräkning, se sid 63.
57
58
59
KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
60
61
Koncernen
62
130101 -
120101 -
63
BELOPP I KSEK 131231
121231
64
65
Årets resultat57,488-52,729
66
67
Övrigt totalresultat
68
Komponenter som inte kommer att omklassificeras till årets resultat
69
Aktuariell vinst/förlust på pensionsförpliktelser-170-8
70
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat372
71
Summa komponenter som inte kommer att omklassificeras till årets resultat
-133-6
72
73
Komponenter som kan komma att återföras i resultaträkningen
74
Omföring mellan fritt kapital och omräkningsdifferens-805-344
75
Effekt på uppskjuten skatt av förändring i den svenska skattesatsen
--200
76
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter1,975-1,801
77
Summa komponenter som kan komma att återföras i resultaträkningen
1,170-2,345
78
79
Övrigt totalresultat, netto efter skatt1,037-2,351
80
81
Summa totalresultat 58,525-55,080
82
83
Hänförligt till:
84
-Moderbolagets aktieägare57,149-55,080
85
-Innehav utan bestämmande inflytande1,376-
86
Summa totalresultat58,525-55,080
87
Loading...