กิจการนักเรียน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
ศูนย์การศึการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
3
ที่ชื่อ - สกุลกิจกรรมรวม/ครั้ง
4
ไหว้ครู
เข้าพรรษา
วันแม่แห่งชาติ
ลอยกระทง
วันพ่อแห่งชาติ
ปีใหม่
วันเด็กแห่งชาจติ
กีฬาสีสงกรานต์
5
1
เด็กหญิงหทัยภัทร คงนา
6
2
นายสรายุทธ แก้วใหญ่
7
3เด็กชายกันยา ประจง
8
4
เด็กชายกิตติศักดิ์ ภู่ปรางค์
9
5
เด็กชายฐีรวัฒน์ ตาลภูเขียว
10
6
เด็กชายสิทธิศักดิ์ มาตผาง
11
7
เด็กชายพลวัฒน์ ศรีแสน
12
8
เด็กชายเดชาธร บุญนัน
13
9
เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิ์เรือง
14
10
เด็กชายปราชญ์ พุดหน่อย
15
11
เด็กชายชัยวัฒน์ ชื่นรอด
16
12
เด็กชายวรากร แก้ววิเชียร
17
13นายฉัตรชัย วรรณา
18
14
เด็กชายกษมา คงเนียม
19
15
เด็กหญิงสิริกัญญา อินต๊ะวงศ์
20
16
นายพงษ์เทพ ทองหล่อง
21
17
เด็กหญิงศศิธร ขุนนิล
22
18นายอภิสิทธิ์ บุญคง
23
19
เด็กชายวศิน แป้นเกิด
24
20
เด็กหญิงญานิกา สอนสามพวง
25
21นายสิรภพ นาโตนด
26
22เด็กชายมนัส ปักษี
27
23
นายคุณานันต์ จินดานุกูลกิจ
28
24
เด็กชายจิณณภัทร ลำทรง
29
25
เด็กหญิงศิโรรัตน์ มังตา
30
26
เด็กหญิงแสงดาว สายทอง
31
27
เด็กหญิงอรนิภา สมพงษ์
32
28
เด็กหญิงกมลทิพย์ ครีบเขียว
33
29
เด็กชายปัญจวิชญ์ ไกรบุตร
34
30
เด็กหญิงธมลวรรณ ทองกล่ำ
35
31
เด็กชายทินภัทร ขำรอด
36
32
เด็กชายภูวเดช อ่ำคล้อย
37
33
เด็กชายกวีวัฒน์ ทับรอด
38
34
เด็กชายนทีธร สุวรรณภาชน์
39
35
เด็กชายธีรเดช ยุรฉัตร
40
36
เด็กชายสุทิวัส อินทจัน
41
37
เด็กชายฐนกร คล้ายบุญโต
42
38
เด็กหญิงปัญญาพร ไกรกิจราษฎร์
43
39
เด็กหญิงณิชกมล ปักษี
44
40
เด็กชายพีรวัส คำตาล
45
41
เด็กชายกนกพล รอดภัย
46
42
เด็กชายณัฐวสิษฐ์ ตุลาทอง
47
43
เด็กชายอานนท์ ไชยนัด
48
44
เด็กชายธนภูมิ พรพิพัฒน์
49
45
เด็กชายปุรัสกร ฉิมจิ๋ว
50
46
เด็กชายสุทธิภัทร อยู่ทุ่ง
51
47
เด็กชายอนุชา ศรัทธานนท์
52
48
เด็กหญิงพิชญา เจริญเยาว์
53
49
เด็กชายรัฐภูมิ อยู่สุข
54
50
เด็กชายอติวิชญ์ ขันสี
55
51
นางสาวสุกัญญา แนวทอง
56
52
เด็กหญิงบุญยาพร สีม่วง
57
53
เด็กหญิงมาริสา ม่วงทอง
58
54
เด็กชายพัชรพล อยู่แย้ม
59
55
เด็กชายธีราทร ทองสอาด
60
56
เด็กชายจิรัฎฐ์ สุทธชัย
61
57
เด็กชายเสฎฐวุฒิ เกิดป้อม
62
58
เด็กชายจิรภัทร บุญแสน
63
59
เด็กหญิงนภษร อินทรี
64
60
เด็กชายสุทธินัย ปราศจาก
65
61
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เอี่ยมอุไร
66
62
เด็กหญิงกนกกร กันทะวงศ์
67
63
เด็กหญิงจารุพิชญา พุ่มพวง
68
64เด็กชายภากร มีบุญ
69
65
เด็กชายพลพลากร จำรุราย
70
66
เด็กชายภัทรดล จำรุราย
71
67
เด็กชายชยานนท์ รัดบ้านด่าน
72
68
เด็กหญิงกมลฉันท์ ปานโต
73
69
เด็กหญิงณวพร ดวงหาคลัง
74
70
เด็กหญิงกันต์ฤทัย เกตุอ๊อด
75
71
เด็กหญิงชนรดี ปัญญามณี
76
72
เด็กชายภูเบศวร์ อิ่มหนำ
77
73เด็กชายธนเดช รักษร
78
74
เด็กหญิงฐิดาภา เขมร
79
75
เด็กชายอนาวิน แก้วนิล
80
76
เด็กหญิงกัญญ์สินีณัฐ ดีเอี่ยม
81
77
เด็กหญิงวรวรรณ สระทองแซว
82
78เด็กชายภาคิน สำรี
83
79
เด็กชายธีรภัทร ธนานงค์ลักษ์
84
80
เด็กหญิงวิภาดา ทองนาค
85
81
เด็กหญิงมานิดา อุสาหะกานนท์
86
82
เด็กชายภคชนม์ อ่อนเตี่ยง
87
83เด็กชายบูรพา พงพัง
88
84
เด็กชายศุภวัฒน์ ไหวเลีย
89
85
เด็กชายศุภกิตติ์ นิลจันทร์
90
รวม
91
คิดเป็นร้อยละ
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...