ึ7. การประกวดทักษะวิชาการ (การศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
ประทับเวลา1. ระดับชั้น2. ประเภท3. ประเภทความพิการ4. ศูนย์เครือข่ายฯ5. โรงเรียน
6. ชื่อ- สกุล นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
7. ชื่อ- สกุล ครูที่ฝึกสอน
8. โทรศัพท์ ครูที่ฝึกสอน
9. ชื่อ- สกุลผู้กรอกข้อมูล
10. โทรศัพท์ ผู้กรอกข้อมูล
2
3
4
25/7/2019, 10:36:46ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง 1บ้านหนองแวงงิ้วตาก
เด็กชายรัฐศาสตร์ แก้วมาตย์ ,เด็กชายทักดนัย ศรีนาม ,เด็กชายชัยชนน์ โสณะชัย
นายสุรจิต พันตรี ,นางมนัสชนก จิตราช
0653206386 ,0878600604
นายวันชัย ศุภรมย์0895761952
5
25/7/2019, 11:33:35ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง 1บ้านหนองแวงงิ้วตาก
เด็กชายรัฐศาสตร์ แก้วมาตย์ ,เด็กชายทักดนัย ศรีนาม ,เด็กชายชัยชนน์ โสณะชัย
นายสุรจิต พันตรี ,นางสาววันวิสา ประวาหะนาวิน
0653206386นายวันชัย ศุภรมย์0895761952
6
25/7/2019, 13:16:17ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง ๖โนนข่า(พอง)
ด.ญ.สิริมล แก้วมูล ด.ญ.กรพินธุ์ โสดำ ด.ญ.พิมพ์ลภัทร์ มุขรักษ์
นางสาววิรัตน์พร พงษ์เซียงซา
0819747961
นางสาวจุไรรัตน์ อินทรเพชร
0898628845
7
26/7/2019, 12:03:27ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 6บ้านหินลับศิลามงคล
ด.ช.ปฏิภาณ ศรีวัฒนา
ด.ช.วิศรุต วรราช
ด.ช.ธันวา ทองงาม
นางสมพร โพธิ์ศาลาแสง
นางสาวจิตตรา ไชยธงรัตน์
0844199697 , 0807520630
นายสายธาร ศักดา0897113673
8
26/7/2019, 12:08:47ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 3บ้านศรีสุขนาล้อม
เด็กชายดนัย ภักดีวุธ
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีภูธร
เด็กชายนพคุณ โคตรมูล
นางจีราวรรณ ยอดคีรี
นางเนาวรัตน์ อุดมรักษ์
0833432979/0854613415
นางสาวนันทนา แสงจันดา
0956486665
9
26/7/2019, 12:15:14ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง ฯ 4โรงเรียนบ้านดงบาก
1. เด็กชายสิรภพ นินทิราช 2. เด็กชายธันวา สุยะราช 3. เด็กชายปฏิภาณ ก้านเกตุ
1. นายกริช ฤทธิชัย 2. นางสาวทิพย์มณี ดวงคำมูล
0653105992นางดวงใจ พลบูรณ์0929125269
10
26/7/2019, 13:15:49ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 3โนนสมบูรณ์วิทยา
เด็กชายนพพร นันจันที
เด็กชายณัฐดนัย ป้อมสุวรรณ
เด็กชายอนุชา เทียบหนอง
นายจักพงษ์ พลชาย
นายอำนาจ โสลา
0878559599
นายพันธุ์วิจักขณ์ หงษา
0982458083
11
26/7/2019, 13:25:53ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คนบกพร่องทางสติปัญญาศรีบุญเรือง ๑
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
๑. ด.ช.พงศธร มิ่งทุม
๒. ด.ช.อนนท์ เสนาลา
๓. ด.ช.วายุ ขยันหา
๑.นางสุมาลัย จำเริญพานิช
๒.น.ส.รัตนาวดี แสนยศ
0897136592
นางสุมาลัย จำเริญพานิช
0897136592
12
26/7/2019, 13:30:39ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 4บ้านห้วยโจด
1.เด็กชายกิตติพงษ์ จำใบ
2.เด็กชายพงษ์พัฒน์ ทานุมา
3.เด็กชายณัฐภูมิ ภูเขียว
1.นายปิยวุฒิ ดอมไธสง
2.นายธวัช แดนสามสวน
0810470850
นายจิรวุฒิ โพธิ์สุดตา
0917756937
13
26/7/2019, 16:04:28ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง 2บ้านโคกป่ากุง
1. เด็กชายทาเกชิ มิยาอูชิ
2. เด็กชายธนวรรธน์ ลาสา
3. เด็กชายกิตติพงษ์ อุปพงษ์
1. นายภานุวัฒน์ กำลังแพทย์
2. นางสาวนนชณัดดา มาตราคำภา
0922848068
นางศิริกุล ม่วงกลาง
0862244684
14
26/7/2019, 18:46:35ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 1กุดจิกวิทยา
1. เด็กชายกิตติภูมิ พันสนิท
2. เด็กชายชัยประสิทธิ์ สู่สุข
3. เด็กชายเทพประทาน เพ็งกระโจม
1. นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์ดา
2. นางสาวสุวรรณ์ จันทะโข
0นายคมสรรณ์ ภูเพ็งใจ0971282955
15
29/7/2019, 20:01:41ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 2
โรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์
ด.ช. เสฏฐวุฒิ สุวรรณท้าว
ด.ช. ชินกฤต มูลทา
ด.ช. กันตพงศ์ ชัยชิน
นายตริณวัชร์ นิตย์ด่านกลางกุน นางสาวพุทธิดา โพธิสาร
0855626519
นางสาววรรณฤดี เหล่าสมบัติ
0855626519
16
30/7/2019, 13:38:22ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 2บ้านนามะเฟือง
1.เด็กชายณัฐวุฒิ อามาตย์มนตรี
2.เด็กชายณัฐพงษ์ ทองสุข
3.เด็กชายวุฒิชัย โยธานนท์
1.นางสุจิตรา สุราช
2.นายศุภักษร วงศ์กาฬสินธุ์
085-7508350นายธนกฤต ภูชมศรี0830822918
17
30/7/2019, 14:10:46ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 5โนนคูณวิทยา
1. เด็กชายกิตติพงษ์ ภูเวียงแก้ว
2. เด็กชายสันติสุข มูลประภา
3. เด็กชายชยางกูร บุญพานำ
1. นางเสถียร สุภรัตนกุล
2. นางฐิติมา เชื้อไพบูลย์
0899434990
นายกฤษณพงศ์ นิลนามะ
0621945189
18
31/7/2019, 9:12:15ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง3บ้านข่าน้อย
1.เด็กชายญาณภัทร วาระนุตร์
2.เด็กชายอัสดง ไชยวงษ์
3.เด็กหญิงพิชชาพร วาระนุช
1.นางสาวพิชยา สายธนู
2.นางสาวปริมประภา จันทร์นู
0849550826นางสาวพิชยา สายธนู0849550826
19
31/7/2019, 13:28:54ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 8ชุมชนนาคำไฮวิทยา
เด็กชายอภิวัฒน์ สิงห์กัน ,เด็กหญิงพลอยสวย โคตรท่าค้อ,เด็กหญิงชนิศา แจ้งกระจ่าง
นางพิมพา อัมเพิลบี้ , นางสาวจารุวรรณ แวววงศ์,
-
นางสาวนงลักษณ์ มุกดาม่วง
0921898899
20
31/7/2019, 14:15:20ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง5
โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
เด็กชายวรปัญญา ศรีเจ็ก เด็กชายอำนาจ สีหะสุต เด็กหญิงอรัญญา ประจิมนอก
นางวนิดา ป้อมสุวรรณ
0983689599
นางสุภาวดี นาคฤทธิ์
0812636568
21
31/7/2019, 16:12:09ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 4บ้านหนองโน
1.ด.ช.พีลภัทร์ ปานด้วง
2.ด.ช.พงศกร ศรีคูณ
3.ด.ญ.ชัญญานุช วิเศษวิสัย
1.นางศิริพร อินกำบัง
2.นางสาวจุรารัตน์ แสนสุภา
0819653708
นางสาววนิดา ผลานิสงฆ์
0925063844
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100