รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
รหัส SMIS
โรงเรียน/กลุ่มชื่อ สกุลประเภทตำแหน่งตำแหน่งวิทยฐานะระดับการศึกษา
ตัวย่อวุฒิการศึกษา
วิชาเอก
ระดับชั้นที่สอน
กลุ่มสาระฯ
ปรับปรุงข้อมูล
3
1104545030145030044อนุบาลโพนทองนายสุรพล พิมพิลาข้าราชการครู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโทกศบ.
บริหารการศึกษา
ไม่ได้ทำการสอน
-27/4/2018 11:07
4
2104545030145030044อนุบาลโพนทอง
นางสาวสุพัตรา ไร่อำไพ
ข้าราชการครูครูผู้ช่วย
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีค.บ.
วุฒิครูอื่น ๆ
ประถมศึกษาภาษาไทย13/12/2018 9:17
5
3104545030145030044อนุบาลโพนทอง
นางชมพูนุท จันทะแสง
ข้าราชการครูครูชำนาญการปริญญาโทศศ.ม.
ไม่ใช่วุฒิครู
ประถมศึกษาคณิตศาสตร์30/5/2018 11:29
6
4104545030145030044อนุบาลโพนทองนางเบญจพร พรมเกตุข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีกศ.บ.อื่นๆประถมศึกษาวิทยาศาสตร์13/6/2018 13:15
7
5104545030145030044อนุบาลโพนทอง
นายอดิพงศ์ นิ่มวัฒนกุล
ข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีค.บ.พลศึกษาประถมศึกษาสุขศึกษา พลศึกษา13/6/2018 12:39
8
6104545030145030044อนุบาลโพนทองนายมนูญ วรรณโนมัยข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีกศ.บ.วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาวิทยาศาสตร์11/6/2018 10:47
9
7104545030145030044อนุบาลโพนทองนายสมใจ พลเยี่ยมข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีค.บ.ภาษาไทยประถมศึกษาทุกกลุ่มสาระ8/6/2018 9:56
10
8104545030145030044อนุบาลโพนทองนางสุเนียร สีอ่อนข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโทกศ.ม.อื่นๆประถมศึกษาทุกกลุ่มสาระ8/6/2018 14:16
11
9104545030145030044อนุบาลโพนทอง
นางคมเพชร เสนาปกรณ์
ข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีค.บ.ภาษาไทยประถมศึกษาภาษาไทย8/6/2018 14:50
12
10104545030145030044อนุบาลโพนทอง
นางพิชญาณัญ แก้วกว้าง
ข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีค.บ.วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาวิทยาศาสตร์8/6/2018 14:32
13
11104545030145030044อนุบาลโพนทอง
นางลักคณา โพธิ์นอก
ข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีศศ.บ.ภาษาอังกฤษประถมศึกษาภาษาต่างประเทศ8/6/2018 14:34
14
12104545030145030044อนุบาลโพนทอง
นางจำเรียง อินทร์งาม
ข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโทศษ.ม.
บริหารการศึกษา
ประถมศึกษาทุกกลุ่มสาระ11/6/2018 10:30
15
13104545030145030044อนุบาลโพนทอง
นางนวพร รัตนตรัยวงศ์
ข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีศษ.บ.ภาษาอังกฤษประถมศึกษาภาษาต่างประเทศ12/6/2018 17:20
16
14104545030145030044อนุบาลโพนทองนายสังคม พื้นชมภูข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโทกศ.ม.
วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
ประถมศึกษาสุขศึกษา พลศึกษา8/6/2018 14:40
17
15104545030145030044อนุบาลโพนทอง
นางสาวจริยา กั้วเจริญ
ข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโทศษ.ม
บริหารการศึกษา
ประถมศึกษาภาษาต่างประเทศ12/12/2018 9:22
18
16104545030145030044อนุบาลโพนทอง
นางสาววัชรินทร์ แสงจันดา
ข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโทกศ.ม.จิตวิทยา
ก่อนประถมศึกษา
ทุกกลุ่มสาระ8/6/2018 9:39
19
17104545030145030044อนุบาลโพนทองนายไชยา รัตนวงศ์ข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโทศษ.ม.
บริหารการศึกษา
ประถมศึกษาคณิตศาสตร์8/6/2018 14:08
20
18104545030145030044อนุบาลโพนทองนางจินดา ภูสนามข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีค.บ.ปฐมวัย
ก่อนประถมศึกษา
ทุกกลุ่มสาระ11/6/2018 10:31
21
19104545030145030044อนุบาลโพนทอง
นางศุภลักษณ์ พลเยี่ยม
ข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีค.บ.ภาษาไทยประถมศึกษาภาษาไทย11/6/2018 10:36
22
20104545030145030044อนุบาลโพนทอง
นางภัทราพร นิลารัตน์
ข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีค.บ.วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาทุกกลุ่มสาระ11/6/2018 17:31
23
21104545030145030044อนุบาลโพนทอง
นางชัชฎาภรณ์ วรรณจรูญ
ข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโทศษ.ม.
วุฒิครูอื่น ๆ
ประถมศึกษาวิทยาศาสตร์30/5/2018 11:32
24
22104545030145030044อนุบาลโพนทอง
นางประกายกาญจน์ พลเยี่ยม
ข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีค.บ.เกษตรศาสตร์
ก่อนประถมศึกษา
ทุกกลุ่มสาระ11/6/2018 10:33
25
23104545030145030044อนุบาลโพนทอง
นางวิไลวรรณ โพธิกะ
ข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีค.บ.ปฐมวัย
ก่อนประถมศึกษา
ทุกกลุ่มสาระ8/6/2018 9:38
26
24104545030145030044อนุบาลโพนทอง
นางสายวสันต์ สุชะไตร
ข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโทกศ.ม.
หลักสูตรและการสอน
ประถมศึกษา
ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
27/4/2018 11:07
27
25104545030145030044อนุบาลโพนทองนายเสถียร ตะวงษาข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโทศษ.ม
บริหารการศึกษา
ประถมศึกษาทุกกลุ่มสาระ30/5/2018 11:36
28
26104545030145030044อนุบาลโพนทอง
นางสุพิชญา แก้วอรุณ
ข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีค.บ.ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนต้น
ภาษาต่างประเทศ27/4/2018 11:07
29
27104545030145030044อนุบาลโพนทอง
นางสาวรุ่งทิพย์ สุกใส
ข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีศษ.บ.
การประถมศึกษา
ประถมศึกษาคณิตศาสตร์8/6/2018 10:05
30
28104545030145030044อนุบาลโพนทองนางอรุณี งอกนาวังข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีค.บ.ปฐมวัย
ก่อนประถมศึกษา
ทุกกลุ่มสาระ8/6/2018 10:03
31
29104545030145030044อนุบาลโพนทอง
นางสาววรัชยา วาระเนตร
ข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีค.บ.
วุฒิครูอื่น ๆ
ประถมศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
12/12/2018 9:23
32
30104545030145030044อนุบาลโพนทอง
นางธีรนุช ชมภูวิเศษ
ข้าราชการครูครู
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีค.บ.สังคมศึกษาประถมศึกษาสังคมศึกษา8/6/2018 9:45
33
31104545030145030044อนุบาลโพนทอง
นางรัชนีภรณ์ ศรีอาจชัย
ข้าราชการครูครู
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาโทบธ.บ.
วุฒิครูอื่น ๆ
ประถมศึกษาทุกกลุ่มสาระ8/6/2018 14:18
34
32104545030145030044อนุบาลโพนทองนายนิพนธ์ ทองสาข้าราชการครูครูผู้ช่วย
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีอื่นๆ
ไม่ใช่วุฒิครู
ประถมศึกษา
ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
12/12/2018 9:21
35
33104545030145030044อนุบาลโพนทองนางนัยนา ปาปะไพข้าราชการครูครู
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีค.บ.คณิตศาสตร์ประถมศึกษาคณิตศาสตร์8/6/2018 14:15
36
34104545030145030044อนุบาลโพนทองนายทิวา อัตรวิชาข้าราชการครูครูผู้ช่วย
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีค.บ.คณิตศาสตร์ประถมศึกษาคณิตศาสตร์8/6/2018 14:13
37
35104545030145030044อนุบาลโพนทองนายอนุวัต ทิพมาลาข้าราชการครูครู
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาโทศษ.ม.
บริหารการศึกษา
ประถมศึกษาวิทยาศาสตร์13/6/2018 13:20
38
36104545030145030044อนุบาลโพนทอง
นางสาวอังศุมาลิน กุลฉวะ
ข้าราชการครูครู
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีค.บ.คณิตศาสตร์ประถมศึกษาคณิตศาสตร์6/6/2018 10:35
39
37104545030145030044อนุบาลโพนทอง
นางสาวิตรี วงศ์น้ำคำ
ข้าราชการครูครู
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีค.บ.ภาษาไทยประถมศึกษาภาษาไทย11/6/2018 10:42
40
38104545030145030044อนุบาลโพนทอง
นายไชยยันต์ พิขุนทด
ข้าราชการครูครู
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีอื่นๆวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาภาษาไทย8/6/2018 14:18
41
39104545030145030044อนุบาลโพนทอง
นางผุดผาด บูรณะสุทธิ์
ข้าราชการครูครูชำนาญการปริญญาตรีค.บ.
การประถมศึกษา
ประถมศึกษาคณิตศาสตร์11/6/2018 10:34
42
40104545030145030044อนุบาลโพนทองนายดำรงณ์ พละสุขข้าราชการครูครูผู้ช่วย
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีศศ.บ.ภาษาอังกฤษประถมศึกษาภาษาต่างประเทศ13/6/2018 12:36
43
41104545030145030044อนุบาลโพนทอง
นางสาวรุ่งนภา นรมาตย์
ข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโทก.ศม.
หลักสูตรและการสอน
ประถมศึกษาทุกกลุ่มสาระ12/12/2018 14:20
44
42104545030145030044อนุบาลโพนทอง
นางสาวณัฐวดี บัวนันท์
ข้าราชการครูครูผู้ช่วย
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีวท.บ.อื่นๆ
ก่อนประถมศึกษา
ทุกกลุ่มสาระ4/6/2018 11:22
45
43104545030145030044อนุบาลโพนทอง
นางสาวสุปราณี พลเยี่ยม
ลูกจ้างชั่วคราว
ครู (อัตราจ้าง)
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีค.บ.ภาษาอังกฤษประถมศึกษาภาษาต่างประเทศ12/6/2018 17:19
46
44104545030145030044อนุบาลโพนทอง
นางสาวอัศนีย์ อัศวภูมิ
ลูกจ้างชั่วคราวครูธุรการ
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีบช.บ.อื่นๆ
ไม่ได้ทำการสอน
-11/6/2018 14:46
47
45104545030145030044อนุบาลโพนทอง
นางสาวอังคณา พลเยี่ยม
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีบธ.บ.
การจัดการทั่วไป
ประถมศึกษาสังคมศึกษา12/6/2018 17:19
48
46104545030145030044อนุบาลโพนทอง
นางสาวชลดา พงษ์หนองโน
พนักงานราชการ
ครู (พนักงานงานราชการ)
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีบธ.บ.เศรษฐาสตร์ประถมศึกษาคณิตศาสตร์11/6/2018 17:31
49
47104545030145030044อนุบาลโพนทอง
นางสาวรัตนากร สุวรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว
ครู (อัตราจ้าง)
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีศษ.บ.
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ประถมศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8/6/2018 14:39
50
48104545030145030044อนุบาลโพนทอง
นางสาวทิพยา สายเนตร
พนักงานราชการ
ครู (พนักงานงานราชการ)
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีบช.บ.อื่นๆ
ก่อนประถมศึกษา
ทุกกลุ่มสาระ13/6/2018 12:35
51
49104545030145030044อนุบาลโพนทองนายสุทิน ทองสุดลูกจ้างชั่วคราวนักการภารโรง
ไม่มีวิทยฐานะ
อื่น ๆอื่นๆอื่นๆ
ไม่ได้ทำการสอน
-11/6/2018 14:49
52
50104545030145030044อนุบาลโพนทอง
นายประยูลย์ นนทะคำจันทร์
ข้าราชการครูครูผู้ช่วย
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาโทค.ม.อื่นๆประถมศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
13/6/2018 13:16
53
51104545030145030044อนุบาลโพนทอง
นายJADE BANHAO CANUEL
ลูกจ้างชั่วคราว
ครู (อัตราจ้าง)
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
B.Phil.(Ed.)
ภาษาอังกฤษ
ก่อนประถมศึกษา
ภาษาต่างประเทศ11/6/2018 17:32
54
52104545030145030044อนุบาลโพนทอง
นายทองคำ ญาณประสงค์
ลูกจ้างชั่วคราวนักการภารโรง
ไม่มีวิทยฐานะ
อื่น ๆอื่นๆอื่นๆ
ไม่ได้ทำการสอน
-13/6/2018 12:43
55
53104545030245030047บ้านหนองนกเป็ด
นายสมเกียรติ ปิตกพงศ์ดำรง
ข้าราชการครู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโทศษ.บ.คณิตศาสตร์
ไม่ได้ทำการสอน
-27/4/2018 11:07
56
54104545030245030047บ้านหนองนกเป็ด
นางสาวพรรณวดี ทองสม
ข้าราชการครูครู
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีกศ.บ.วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาวิทยาศาสตร์27/4/2018 11:07
57
55104545030245030047บ้านหนองนกเป็ด
นางสาวสุพรรณภา จันทร์วัง
พนักงานราชการ
ครู (พนักงานงานราชการ)
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาโทศษ.ม.
หลักสูตรและการสอน
ก่อนประถมศึกษา
-6/7/2018 16:22
58
56104545030345030046กุดสระวิทยานุกูลนายไชยญา บุตรพรมข้าราชการครู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีกศ.บ.พลศึกษา
ก่อนประถมศึกษา
ทุกกลุ่มสาระ30/5/2018 11:54
59
57104545030345030046กุดสระวิทยานุกูล
นางน้องนุช ชาวนาเสียว
ข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโทศษ.ม.
บริหารการศึกษา
ประถมศึกษาทุกกลุ่มสาระ30/5/2018 11:51
60
58104545030345030046กุดสระวิทยานุกูล
นางประยงค์ เย็นวัฒนา
ข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโทศษ.ม.
หลักสูตรและการสอน
ประถมศึกษาทุกกลุ่มสาระ30/5/2018 11:53
61
59104545030345030046กุดสระวิทยานุกูลนายอำพันธ์ บุญเดชข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีค.บ.พลศึกษาประถมศึกษาทุกกลุ่มสาระ30/5/2018 11:54
62
60104545030345030046กุดสระวิทยานุกูล
นางบานเย็น พละวงศ์
ข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโทกศ.ม.วิจัยประถมศึกษาทุกกลุ่มสาระ30/5/2018 11:52
63
61104545030345030046กุดสระวิทยานุกูล
นายกิตติพงษ์ โฮมแพน
ลูกจ้างชั่วคราว
นักจัดการงานทั่วไป
ไม่มีวิทยฐานะ
ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
อื่นๆอื่นๆ
ไม่ได้ทำการสอน
-8/11/2018 8:50
64
62104545030345030046กุดสระวิทยานุกูล
นางสายทอง วงษ์สมบัติ
ลูกจ้างชั่วคราว
ครู (อัตราจ้าง)
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีค.บ.ปฐมวัย
ก่อนประถมศึกษา
ทุกกลุ่มสาระ8/11/2018 9:34
65
63104545030345030046กุดสระวิทยานุกูล
นางสาวชนัดดา อุดชุม
ลูกจ้างชั่วคราว
ครู (อัตราจ้าง)
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีค.บ.วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาทุกกลุ่มสาระ6/11/2018 14:09
66
64104545030345030046กุดสระวิทยานุกูล
นายณัฐวุฒิ โคตวงษ์
ลูกจ้างชั่วคราวครูธุรการ
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีวศ.บ.
อุตสาหกรรมศิลป์
ประถมศึกษาทุกกลุ่มสาระ9/11/2018 3:11
67
65104545030445030045พนาลัยวิทยาเสริม
นายสมชาย ไทยประสงค์
ข้าราชการครู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโทกศ.ม.
บริหารการศึกษา
ไม่ได้ทำการสอน
-27/4/2018 11:07
68
66104545030445030045พนาลัยวิทยาเสริมนางนวลฉวี โทนุบลข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีศษ.บ
การประถมศึกษา
ประถมศึกษาทุกกลุ่มสาระ27/4/2018 11:07
69
67104545030445030045พนาลัยวิทยาเสริมนางราตรี สุดาเดชข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีค.บ.
การประถมศึกษา
ก่อนประถมศึกษา
ทุกกลุ่มสาระ27/4/2018 11:07
70
68104545030445030045พนาลัยวิทยาเสริม
นายเสกสรรค์ พรมไชยา
ข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโทกศ.มวิจัยประถมศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
27/4/2018 11:07
71
69104545030445030045พนาลัยวิทยาเสริม
นายคงสิน ข่าขันมะลี
ข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโทกศ.ม
บริหารการศึกษา
ประถมศึกษาวิทยาศาสตร์27/4/2018 11:07
72
70104545030445030045พนาลัยวิทยาเสริม
นางปิยะพร อนันเอื้อ
ข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีค.บ.สุขศึกษาประถมศึกษาสุขศึกษา พลศึกษา27/4/2018 11:07
73
71104545030445030045พนาลัยวิทยาเสริม
นางกมลทิพย์ แวงวรรณ
ข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีค.บ.
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ประถมศึกษาคณิตศาสตร์27/4/2018 11:07
74
72104545030445030045พนาลัยวิทยาเสริม
นางวัชราพร ศรีลับขวา
ข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีค.บ.สังคมศึกษา
ก่อนประถมศึกษา
ทุกกลุ่มสาระ27/4/2018 11:07
75
73104545030445030045พนาลัยวิทยาเสริมนายสง่า นามษรข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีสส.บ.สหกรณ์ประถมศึกษาทุกกลุ่มสาระ27/4/2018 11:07
76
74104545030445030045พนาลัยวิทยาเสริมนางอุบล เมืองแวงข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีค.บ.
ประวัติศาสตร์
ประถมศึกษาคณิตศาสตร์27/4/2018 11:07
77
75104545030445030045พนาลัยวิทยาเสริม
นางพรสวรรค์ สิมศิริวัฒน์
ข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีกศ.บ.
ประวัติศาสตร์
ประถมศึกษาทุกกลุ่มสาระ27/4/2018 11:07
78
76104545030445030045พนาลัยวิทยาเสริม
นางลำพอง ท่อนเสาร์
ข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีค.บ.
การประถมศึกษา
ประถมศึกษาทุกกลุ่มสาระ27/4/2018 11:07
79
77104545030445030045พนาลัยวิทยาเสริมนายวรชาติ สุริวันข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโทกศ.ม
บริหารการศึกษา
ประถมศึกษาทุกกลุ่มสาระ27/4/2018 11:07
80
78104545030445030045พนาลัยวิทยาเสริม
นางเยาวลักษณ์ ชาติเสริมศักดิ์
ข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีค.บ.
คหกรรมศาสตร์
ประถมศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
27/4/2018 11:07
81
79104545030445030045พนาลัยวิทยาเสริมนายเผด็จ โพธิอำพลข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีค.บ.
บริหารการศึกษา
ประถมศึกษาสังคมศึกษา27/4/2018 11:07
82
80104545030445030045พนาลัยวิทยาเสริมนายบรรจง บำรุงรสข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีค.บ.วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาสังคมศึกษา27/4/2018 11:07
83
81104545030445030045พนาลัยวิทยาเสริม
นางเนตรนพิชญ์ ปัจจัยโคถา
ข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโทศษ.ม.
บริหารการศึกษา
ประถมศึกษาภาษาไทย27/4/2018 11:07
84
82104545030445030045พนาลัยวิทยาเสริม
นายศุภรัตน์ ปัจจัยโคถา
ข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโทศษ.ม.
บริหารการศึกษา
ประถมศึกษาคณิตศาสตร์27/4/2018 11:07
85
83104545030445030045พนาลัยวิทยาเสริม
นางรุ่งลาวัลย์ สุนทรารักษ์
ข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีค.บ.คณิตศาสตร์ประถมศึกษาคณิตศาสตร์27/4/2018 11:07
86
84104545030445030045พนาลัยวิทยาเสริมนางพัชรา นามษรข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีค.บ.
การประถมศึกษา
ประถมศึกษาทุกกลุ่มสาระ27/4/2018 11:07
87
85104545030445030045พนาลัยวิทยาเสริมนางสบาย แก้วกันยาข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีค.บ.
การประถมศึกษา
ประถมศึกษาภาษาต่างประเทศ27/4/2018 11:07
88
86104545030445030045พนาลัยวิทยาเสริมนายทองสุข ปองป่าข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีค.บ.เกษตรศาสตร์ประถมศึกษาสุขศึกษา พลศึกษา27/4/2018 11:07
89
87104545030445030045พนาลัยวิทยาเสริม
นางลักษณ์ขนา กุดจอมศรี
ข้าราชการครูครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโทศษ.ม.
หลักสูตรและการสอน
ประถมศึกษาภาษาต่างประเทศ27/4/2018 11:07
90
88104545030445030045พนาลัยวิทยาเสริมนายโกเมศ สายเนตรลูกจ้างประจำช่างไม้ชั้น 4
ไม่มีวิทยฐานะ
ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
อื่นๆ
ไม่ใช่วุฒิครู
ไม่ได้ทำการสอน
-27/4/2018 11:07
91
89104545030445030045พนาลัยวิทยาเสริมนายถาวร สุริโยลูกจ้างชั่วคราวนักการภารโรง
ไม่มีวิทยฐานะ
ป.4,ป.6 หรือเทียบเท่า
อื่นๆ
ไม่ใช่วุฒิครู
ไม่ได้ทำการสอน
-27/4/2018 11:07
92
90104545030445030045พนาลัยวิทยาเสริม
นายวีระชัย บุรีรักษ์
ลูกจ้างชั่วคราวครูธุรการ
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีบธ.บ.อื่นๆ
ไม่ได้ทำการสอน
-27/4/2018 11:07
93
91104545030545030042บ้านหนองแสงทุ่ง
นางเปรมจิต ไทยประสงค์
ข้าราชการครูครูชำนาญการปริญญาตรีตบ.
ประวัติศาสตร์
ประถมศึกษาทุกกลุ่มสาระ27/4/2018 11:07
94
92104545030545030042บ้านหนองแสงทุ่ง
นางกฤตยา บังจันทร์
ข้าราชการครูครู
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีกศ.บ.
การประถมศึกษา
ประถมศึกษาทุกกลุ่มสาระ27/4/2018 11:07
95
93104545030545030042บ้านหนองแสงทุ่งนายนราธิป ราชติกาลูกจ้างชั่วคราวครูธุรการ
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีบธ.บ.
การจัดการทั่วไป
ไม่ได้ทำการสอน
-14/3/2019 14:28
96
94104545030545030042บ้านหนองแสงทุ่ง
นางรัชนิฎา มาสูงเนิน
พนักงานราชการ
ครู (พนักงานงานราชการ)
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีบธ.บ.
การจัดการทั่วไป
ก่อนประถมศึกษา
-3/11/2018 10:46
97
95104545030545030042บ้านหนองแสงทุ่ง
นางสาวจิรัชยา ถินวิจารณ์
ลูกจ้างชั่วคราว
ครู (อัตราจ้าง)
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีศน.บ.ปฐมวัย
ก่อนประถมศึกษา
ทุกกลุ่มสาระ10/6/2018 15:26
98
96104545030545030042บ้านหนองแสงทุ่ง
นางสาวจิราพร บรรณโคต
ลูกจ้างชั่วคราว
ครู (อัตราจ้าง)
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรีค.บ.วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาทุกกลุ่มสาระ27/4/2018 11:07
99
97104545030545030042บ้านหนองแสงทุ่งนายเสกพล วิชามุขลูกจ้างชั่วคราวอื่นๆ
ไม่มีวิทยฐานะ
ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
อื่นๆอื่นๆ
ไม่ได้ทำการสอน
-27/4/2018 11:07
100
98104545030545030042บ้านหนองแสงทุ่ง
นายวิจิตร ภูผาหลวง
ข้าราชการครู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีศษ.บ.
บริหารการศึกษา
ไม่ได้ทำการสอน
-30/8/2018 10:41
Loading...