ม.6_2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
ครูที่ปรึกษา นายวิชชุญาณ วังศรีแก้ว นางสาวพรสวรรค์ คำบุญ นางสาวพรนภัส สุธรรมมา
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1
นายเกริกฤทธิ์ พรหมทา
ม.6/2
0.00FALSE
9
2นายกฤษดา สายแวว
ม.6/2
0.00FALSE
10
3
นายธนพงค์ เหลาทอง
ม.6/2
0.00FALSE
11
4
นายปรมินทร์ อุปการ
ม.6/2
0.00FALSE
12
5
นายวีระพงษ์ มีทรัพย์
ม.6/2
0.00FALSE
13
6
นายศุภสกุล สุขใจ
ม.6/2
0.00FALSE
14
7
นายวรากร พลภักดี
ม.6/2
0.00FALSE
15
8
นายศาสตราวุฒิ การินทร์
ม.6/2
0.00FALSE
16
9
นายอุดม พันธุนิล
ม.6/2
0.00FALSE
17
10
นายสุภวัฒน์ รูปคม
ม.6/2
0.00FALSE
18
11
นางสาวพิชากานต์ ยืนยาว
ม.6/2
0.00FALSE
19
12
นางสาวศศิวิมล จันทะดวง
ม.6/2
0.00FALSE
20
13
นางสาวศิริกาญจน์ แพทย์เจริญ
ม.6/2
0.00FALSE
21
14
นางสาวพลอยตะวัน บัญฑิตธรรม
ม.6/2
0.00FALSE
22
15
นางสาววาสนา หอมหวล
ม.6/2
0.00FALSE
23
16
นางสาวชลิตตา สายทอง
ม.6/2
0.00FALSE
24
17
นางสาวณัฐธิดา กาญจนะกูล
ม.6/2
0.00FALSE
25
18
นางสาวธมนวรรณ พยัคฆพล
ม.6/2
0.00FALSE
26
19
นางสาวธัญญลักษณ์ ทองทวิง
ม.6/2
0.00FALSE
27
20
นางสาววัชราพร จารุวงศ์
ม.6/2
0.00FALSE
28
21
นางสาวศรีสุดา จันทร์ทรง
ม.6/2
0.00FALSE
29
22
นางสาวสุภารัตน์ ธรรมสาร
ม.6/2
0.00FALSE
30
23
นางสาวสุวรรณา ชนีวงศ์
ม.6/2
0.00FALSE
31
24
นางสาวกนกอร ท้าวด่อน
ม.6/2
0.00FALSE
32
25
นางสาวกัญญารัตน์ เขียวสนั่น
ม.6/2
0.00FALSE
33
26
นางสาวชลธิชา ชินวงค์
ม.6/2
0.00FALSE
34
27
นางสาวเมรินทร์ สบายใจ
ม.6/2
0.00FALSE
35
28
นางสาวสุภาพร อธิลา
ม.6/2
0.00FALSE
36
29
นางสาวอาทิตยา อินทร์ปาน
ม.6/2
0.00FALSE
37
30
นางสาวจิราพร แก่นการ
ม.6/2
0.00FALSE
38
31
นางสาวปัทถานี สุดชาติ
ม.6/2
0.00FALSE
39
32
นางสาวรุ่งทิวา วงแหวน
ม.6/2
0.00FALSE
40
33
นางสาวกุสุมา ไตรยวงษ์
ม.6/2
0.00FALSE
41
34
นางสาวปณารี วัฒนคุ้ม
ม.6/2
0.00FALSE
42
35
นางสาวปรียาภัทร ชนะวาที
ม.6/2
0.00FALSE
43
36
นางสาววรรณภรณ์ บัวแก้ว
ม.6/2
0.00FALSE
44
37
นางสาววิภาวดี มรดก
ม.6/2
0.00FALSE
45
38
นางสาวแจ่มจรัส ติละบาล
ม.6/2
0.00FALSE
46
39
นางสาวสุวิมล ทัดศรี
ม.6/2
0.00FALSE
47
40
นางสาวหนึ่งฤทัย สายสุวรรณ์
ม.6/2
0.00FALSE
48
410.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu