เบอร์โทร(ภายใน) วพบ.นพรัตน์วชิระ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
เบอร์โทรศัพท์ภายใน ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
2
อาคาร 1ห้องพัก ผอ.1210ดร.สุชีวา2455
3
ชั้น 4อ.นันทิยา2453
4
หอพักนักศึกษา
ห้องประชาสัมพันธ์
1209
ห้องพักอาจารย์
อ.กนกกาญจน์
5
โรงนวด1101อ.ทิวาวัน2457
6
ห้องสมาคมศิษย์เก่า
1208อ.ศศิธร2458
7
ลานอเนกประสงค์
1103อ.เนตรนภา
8
ห้องศูนย์วิจัย
คุณภารดี2454
9
อาคาร 2 ชั้น 1
รปภ.
2120 , รพ 2088
10
อ.สุกิจ2223
ดร.พีระนันทิ์
2561
11
อ.วิภาพรอ.สิริลักษณ์2562,รพ1149
12
อ.รุ่งนภาชั้น 5อ.สิรินันท์
13
อ.สุรัตนา2222, รพ 2086
ห้องพักอาจารย์
อ.นิภัทรา2565
14
ชั้น 2อ.พรรณภา
อ.เกตุนรินทร์
15
ห้องพักอาจารย์
อ.ประไพจิตร2221อ.นิตติยา
16
อ.อาทิตยา,อ.รุ่งนภา
ห้องคอมฯคุณนพวรรณ2564
17
ดร.สุรี2226
คุณพุทธรักษ์
18
ชั้น 2อ.นิตยา2224
ห้องดิจิตอล
คุณยาวี2560
19
ห้องพักอาจารย์
อ.พิภพห้องพักอาจารย์ชั้น 5อ.เบญจมาศ2569
20
อ.กิติพงษ์อ.ปวีณา2568
21
งาน QAคุณสสิกัณย์อ.อัจฉรา
22
ห้องสมุดคุณศิริพรรณ2233อ.สุทธาทิพย์2670
23
คุณวรรณภาอ.ธิดาวรรณ
24
ชั้น 3ห้องผู้อำนวยการ2336ดร.สุนันทา2675
25
ห้อง ผอ.ชั้น 6ดร.สนธยา2674
26
ห้องธุรการประชาสัมพันธ์0
ห้องพักอาจารย์
ดร.กนกวรรณ
27
งานสารบรรณคุณมาริสา2338ป.โทคุณชวนพิศ2672
28
งาน จ.ดร.บุษบา
29
งานวิจัย
คุณพิมพ์พินันท์
2342ดร.อัญชลีพร2673
30
งานพัสดุคุณชตาทิพย์2335ชั้น 7ดร.สุนันท์2780
31
คุณวินิจอ.รัศมิ์ลภัส
32
งานการเงิน
คุณสมพงษ์/คุณจตุพร
2337อ.กัญชิตา2779
33
คุณสิริพร2340
อ.สิริลักษณ์ ซื่อ
2782
34
งานบัญชีคุณสุทธิดา
35
งานวิชาการคุณสุนันทา2341
36
งานกิจการฯ
คุณขนิษฐา/คุณรัมภา
37
งานทะเบียนอ.เตือนใจ2339
38
คุณยาวี
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ภายใน (แก้ไขล่าสุด 4 พ.ย.58 )
Sheet3