เบอร์โทร(ภายใน) วพบ.นพรัตน์วชิระ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
เบอร์โทรศัพท์ 02 540 6500 (ภายใน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
2
อาคาร 1อาคาร 2
3
หอพักนักศึกษาบ้านแจ่ม (ยังไม่มีสาย)1102ชั้น 3
4
ห้องพัก (ผู้อำนวยการฯ)1210เลขากลุ่มงานวิชาการ/งานวิชาการคุณสุนันทา2341
5
ห้องประชาสัมพันธ์1209
6
โครงการนวดฯ1101เลขากลุ่มงานกิจการนิสิต/งานกิจการนิสิตคุณขนิษฐา2341
7
ห้องสมาคมศิษย์เก่า1208
8
ลานเอนกประสงค์1103งานหอพักนิสิต/ห้องปฏิบัติการคุณรัมภา2341
9
อาคาร 2
10
ชั้น 1รปภ.2120 / รพ. 7733งานทะเบียนและประมวลผลอ.เตือนใจ2339
11
ชั้น 2คุณยาวี
12
ห้องพักอาจารย์อ.พรรณภา2223ชั้น 4 ห้องพักอาจารย์
13
อ.วิภาพรดร.สุชีวา2455
14
อ.รุ่งนภาอ.นันทิยา2453
15
อ.สุรัตนา2222อ.กนกกาญจน์
16
อ.ประไพจิตร2221อ.ทิวาวัน2457
17
อ.วนิดาอ.ศศิธร2458
18
อ.อาทิตยาอ.เนตรนภา
19
ห้องพักอาจารย์ดร.สุรี2224ห้องศูนย์วิจัย2342
20
อ.สุุทธิชารัตน์2227ชั้น 5 ห้องพักอาจารย์
21
อ.นิตยา2224ดร.พีระนันทิ์2561
22
อ.สิริลักษณ์2562
23
เลขากลุ่มงานอำนวยการ/งาน QAคุณสสิกัณย์2226อ.สิรินันท์
24
อ.เกตุนรินทร์2565
25
ห้องสมุดคุณศิริพรรณ2233ห้องพักอาจารย์อ.อารีย์2569
26
คุณวรรณภาอ.สุนันท์2568
27
ชั้น 3อ.อัจฉรา
28
ห้องผู้อำนวยการฯอ.พเยาว์2336อ.สุทธาทิพย์2570
29
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์อ.พิภพ2564
30
ห้องธุรการ/ห้องบริหารประชาสัมพันธ์0คุณพุทธรักษ์
31
งานสารบรรณคุณมาริสา2338คุณนพวรรณ
32
งานอาคารฯคุณชวนพิศคุณณัฐวุฒิ
33
งานการเจ้าหน้าที่คุณกมลชนกห้องดิจิตอลเอกสารคุณยาวี2560
34
เลขากลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ2342ชั้น 6 ห้องพักอาจารย์
35
งานพัสดุคุณชตาทิพย์2335ดร.สนธยา2675
36
คุณวินิจดร.กนกวรรณ2674
37
งานการเงินคุณสมพงษ์2337ดร.บุษบา2672
38
คุณจตุพรอ.รัศมิ์ลภัส
39
คุณสิริพร2340อ.กัญชิตา2673
40
งานบัญชีคุณสุทธิดา
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu