บัญชีส่งเงินสงเคราะห์ครูแม่ลาว
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
สรุปบัญชีจ่าย นางสมใจ จอมใจ เลขที่สมาชิก 3305 โรงเรียนบัวสลีวิทยา /นามผู้เสียชีวิต : นายชิต หอมเนียม (บิดา)7 กุมภาพันธ์ 2563
2
ที่แม่ลาว 1สามัญสมทบคนละรวม
ฌาฯโป่งแพร่
รวมทั้งสิ้น
สถานะว ด ป.หมายเหตุ (สมาชิกสมทบ)
3
1ดงมะดะ7050350.00350.00ค้างส่ง
4
2อนุบาลแม่ลาว9350600.00600.00ค้างส่งนายสมคิด แสงจันทร์ นางบัวเรียว แสงจันทร์ นายสุรัฐชัย มโนใจ
5
3บ้านผาบ่อง9050450.00450.00ส่งแล้ว9 เม.ย.63
6
4ห้วยส้านยาววิทยา175501,100.001,100.00ส่งแล้ว9 เม.ย.63
นายวินัย ไชยคำ นางสายพิณ ไชยคำ นายยุทธศักดิ์ เป็งสถาน นายวิสุทธิ์ ศิริมาตย์
นางสมพร วงษ์เทพ
7
5บ้านหนองเก้าห้อง4250300.00300.00ค้างส่งนางฉลวย ไชยศิริ นายถนัด โปทาวี
8
รวมเป็นเงิน46102,800.002,800.00
9
ที่แม่ลาว 2จำนวนสมทบคนละรวม
ฌาฯโป่งแพร่
รวมทั้งสิ้น
10
1โป่งแพร่วิทยา16250900.008501,750.00ค้างส่งนายอุดม ประมวล นางปิยธิดา บุนนาค
11
2ห้วยส้านพลับพลา7050350.00350700.00ส่งแล้ว9 เม.ย.630
12
3บ้านโป่งมอญ6250400.00300700.00ส่งแล้ว9 เม.ย.63นายวีระ คำบุญเรือง นายชูชัย ไชยลังกา
13
4บ้านท่ามะโอ5250350.00250600.00ส่งแล้ว8 เม.ย.63นางทัศนีศิลป์ ไชยแสงคำ นายบรรจง แสงจันทร์
14
5บ้านแม่ผง450200.00200400.00ส่งแล้ว8 เม.ย.63
15
รวมเป็นเงิน3862,200.001,950.004,150.00
16
ที่แม่ลาว 3สามัญสมทบคนละรวม
ฌาฯโป่งแพร่
รวมทั้งสิ้น
17
1ชุมชนบ้านป่าก่อดำ156501,050.007501,800.00ส่งแล้ว9 เม.ย.63
นางเยาวณี แก้วเขื่อน นางบุปผา มีสัตย์ นางเตือนใจ ริมทอง
นางบัวคำ วงษ์ต่อม นางคำน้อย ไชยชมภู นายสงกรานต์ อินสวรรค์
18
2อนุบาลจอมหมอกแก้ว10150550.005001,050.00ส่งแล้ว9 เม.ย.63นายวสันต์ อุปไพร
19
3บัวสลีวิทยา9050450.00450900.00ส่งแล้ว9 เม.ย.63
20
4บ้านต้นยาง5050250.00250500.00ส่งแล้ว9 เม.ย.63
21
5บ้านต้นง้าว450200.00200400.00ส่งแล้ว8 เม.ย.63
22
รวมเป็นเงิน4372,500.002,150.004,650.00
23
ที่ชื่อหน่วยงานสามัญสมทบคนละรวม
ฌาฯโป่งแพร่
รวมทั้งสิ้น
24
1แม่ลาววิทยาคม325501,850.001,850.00ค้างส่ง
นายสุนทร เตชะสิงห์ นางวันเพ็ญ แสงเลิศ นายอภิวัฒน์ อภิวงค์ษา
นางไพจิตรา ชัยมงคล นายศุธธันย์ ไชยสองวรัชญ์
25
2สพป.ชร.22150150.00150.00ค้างส่ง508 เม.ย.63นายอำนวย กาวิโล
26
3สมาชิกสมทบ037501,850.001,850.00ข้อมูลด้านล่าง
27
28
รวมทั้งสิ้น1616622711,350.004,100.0015,450.00
29
(เก็บเงินครบแล้ว โอนเงินเข้าบัญชี ธ กรุงไทย ชื่อ นายอำนวย จอมใจ เลขที่ 595-0306-27-9 )
30
ที่ชื่อ - สกุลคนละ
สถานนะการส่งเงิน
เมื่อหมายเหตุ
31
ส่งแล้วยัง
32
1
นายไพศาล เจริญบุรีรัตน์
50ส่งแล้ว8 เม.ย.63
33
2
นางถนอมศรี เจริญบุรีรัตน์
50ส่งแล้ว8 เม.ย.63
34
3นายประสงค์ พรหมยวง50ส่งแล้ว8 เม.ย.63
35
4
นางนุชรินทร์ พรหมยวง
50ส่งแล้ว8 เม.ย.63
36
5นายวรวุฒิ คำจ้อย50ส่งแล้ว8 เม.ย.63
37
6
นายบัญญัติ ปันอินทร์
50ส่งแล้ว8 เม.ย.63
38
7นางเรณู ทองจิตต์50ส่งแล้ว8 เม.ย.63
39
8นางมาลัย ทะริยะ50ส่งแล้ว8 เม.ย.63
40
9
นางบุญรอง พงษ์ประภาส
50ส่งแล้ว8 เม.ย.63
41
10นายเฉลิมชัย จอมหล้า50ส่งแล้ว8 เม.ย.63
42
11นายเมฆ เฟื่องฟู50ส่งแล้ว8 เม.ย.63
43
12นายจำนงค์ มูลเมือง50ส่งแล้ว8 เม.ย.63
44
13นางปภานิด ประเทือง50ส่งแล้ว8 เม.ย.63
45
14
นายสุรินทร์ มรรคประเสริฐ
50ส่งแล้ว8 เม.ย.63
46
15นางธีรนันท์ เอมโอฐ50ส่งแล้ว8 เม.ย.63
47
16นางสายัณห์ ดวงใน50ส่งแล้ว8 เม.ย.63
48
17นายไพโรจน์ ยะจอม50ส่งแล้ว8 เม.ย.63
49
18
นายสุุรชาติ อินต๊ะรัตน์
50ส่งแล้ว8 เม.ย.63
50
19นางพิกุลทอง โปทาวี50ส่งแล้ว8 เม.ย.63
51
20
นางอุไรลักษณ์ สะท้านพายัพ
50ส่งแล้ว8 เม.ย.63
52
21นางประทุมพร ประมวล50ส่งแล้ว8 เม.ย.63
53
22
นางลาวรรญ ธนรุ่งเรืองเดช
50ส่งแล้ว8 เม.ย.63
54
23
นางจันทร์วรรณ สายปัญญา
50ส่งแล้ว8 เม.ย.63
55
24นางสุพิน สมศักดิ์50ส่งแล้ว8 เม.ย.63
56
25
นางศรีนวน ศรีทะนันชัย
50ส่งแล้ว8 เม.ย.63
57
26นายชมพล ใจอุ่น50ส่งแล้ว8 เม.ย.63
58
27นางปุณยดา ใจอุ่น50ส่งแล้ว8 เม.ย.63
59
28นางสายรุ้ง แสวงการ50ส่งแล้ว8 เม.ย.63
60
29
นาง สุพัตรา บุญยังกองแก้ว
50ส่งแล้ว8 เม.ย.63
61
30
นาง อารมย์ มูลสวัสดิ์
50ส่งแล้ว8 เม.ย.63
62
31
นางพลอยพรร วิกรมชาตรี
50ส่งแล้ว8 เม.ย.63
63
32นาง นิตยา วงศ์ต๊ะ50ส่งแล้ว8 เม.ย.63
64
33น.ส.วิริยา ครบเบญจะ50ส่งแล้ว8 เม.ย.63
65
34นาง ชุลีกร ชะพลพรรค50ส่งแล้ว8 เม.ย.63
66
35นายวรพล จ้าวประยูร50ส่งแล้ว8 เม.ย.63
67
36นายทวีเดช มณีรัตน์
68
37นายยงยุทธ สิงตะนะ50ค้างส่ง
69
(เก็บเงินครบแล้ว โอนเงินเข้าบัญชี ธ กรุงไทย ชื่อ นายอำนวย จอมใจ เลขที่ 595-0306-27-9 )
70
ตรวจสอบสมาชิกทั้งหมด :(คลิก)
71
ติดตามส่งเงินสมาชิกสามัญ :( คลิก )
72
ติดตามส่งเงินสมาชิกสมทบ :ชุด ๑ชุด ๒
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...