ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ปฏิทินงานประจำ เดือนพฤศจิกายน 2565
2
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
3
วันที่วันเวลากิจกรรมสถานที่ผู้รับผิดชอบ
4
20อาทิตย์07.00 - 12.00น.เอามื้อสามัคคีอ.ไทรงามกฤษณา
5
21จันทร์07.00-12.00น.ต้อนรับรองนายกฯอ.ปางศิลาทอง/อ.โกสัมพีนครพจ.
6
22อังคาร07.00-16.00น.ผวจ.มอบนโยบายฯ อำเภอเมืองกำแพงเพชรอ.เมืองกำแพงเพชรพจ.
7
23พุธ08.00 - 17.00น.ประชุมเชิงปฏิบัติการ จนท.พช.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศลก.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
8
09.00- 12.00น.ประชุม conฯ พลังงานฯสนง.พลังงานกฤษณา
9
09.00-16.30น.ประชุมฯ ป้องกันปราบปรามยาเสพติดสโมสรทหารบก กทม.พจ.
10
24พฤหัสบดี08.30- 16.30น.ประชุมกรมฯ พัสดุสนง.พช.กพกลุ่มงานประสานฯ
11
25ศุกร์08.30-16.30น.ประชุมกรมฯ พัสดุสนง.พช.กพ.กลุ่มงานประสานฯ
12
09.00 น.ร่วมประชุม เครือข่าย กทบ.อำเภอเมืองอ.เมืองพจ.
13
13.30-16.00น.ประชุมอนุสตรีจังหวัดฯทุ่งเศรษฐรีกลุ่มงานประสานฯ
14
26เสาร์
15
27อาทิตย์
16
28จันทร์10.00น.ประชุมกรมการจังหวัดห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศลก.พจ.
17
09.00 น.ประชุมกรมการพัฒนาชุมชนสนง.พช.กพ.จนท.พช.กพ.ทุกคน
18
07.00 น.ประชุมมหาดไทยทุ่งเศรษฐี ชั้น 3 ศลก.พจ.
19
13.00 น.ขึ้นศาลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีศาลจังหวัดกำแพงเพชรกลุ่มงานประสานฯ
20
29อังคาร08.30-16.30น.ประชุม DHOPE กรมการพัฒนาชุมชนสพอ.ลานกระบือ
21
ประชุมคณะทำงานฟื้นฟูสภาพทางสังคมทุ่งเศรษฐี ชั้น 3 ศลก.พจ.
22
30พุธ08.30-16.30น.ประชุม DHOPE กรมการพัฒนาชุมชนสพอ.ลานกระบือ
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100