ม.1/6
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ผู้ประเมิน 1. นางสาวศิริพร ก้อนคำดี 2. นายศราวุธ ศรีมาคำ 3. นายไพบูรย์
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายกฤติพงษ์ รัชตนันทกิจ
2222222222222.00พอใช้
8
2
เด็กชายก้องกิตติ ขาววงศ์
2222222222222.00พอใช้
9
3
เด็กชายคชาธาร สว่างแจ้ง
2222222222222.00พอใช้
10
4
เด็กชายจุฑาภัทร ป้องโล่ห์
2222222222222.00พอใช้
11
5
เด็กชายฐิติศักดิ์ สายโสภา
1111111111211.00
ควรปรับปรุง
12
6
เด็กชายทรงศักดิ์ โคกโพธิ์
2222222222222.00พอใช้
13
7
เด็กชายธนวัฒน์ อู่ทรัพย์
2222222222222.00พอใช้
14
8
เด็กชายนที จันพวง
2222222222222.00พอใช้
15
9
เด็กชายนัทธพงษ์ ช่วยจำ
2222222222222.00พอใช้
16
10
เด็กชายปฏิภาณ กิจวัฒน์ไพศาล
2222222222222.00พอใช้
17
11
เด็กชายเปรมมินทร์ โกกาพันธ์
2222222222222.00พอใช้
18
12
เด็กชายพชร จำปารัตน์
1111111111121.08
ควรปรับปรุง
19
13
เด็กชายรวีโรจน์ บุญศรัทธา
2222222222222.00พอใช้
20
14
เด็กชายศุภกฤช แสงทอง
2222222222222.00พอใช้
21
15
เด็กชายศุภชัย วันดี
2222222222222.00พอใช้
22
16
เด็กชายสมเดช นามผล
2222222222222.00พอใช้
23
17
เด็กชายสิทธินนท์ สายสุข
1111111111111.00
ควรปรับปรุง
24
18
เด็กชายอรรถพล ซาเสน
2222222222222.00พอใช้
25
19
เด็กหญิงกนกนุช เพิ่มพูล
2222222222222.00พอใช้
26
20
เด็กหญิงกมลชนก สะอาด
2222222222222.00พอใช้
27
21
เด็กหญิงกัณทิกา บัวใหญ่
2222222222222.00พอใช้
28
22
เด็กหญิงเก็จมณี ศิริบูรณ์
2222222222222.00พอใช้
29
23
เด็กหญิงขวัญกมล ดีพันธ์
2222222222222.00พอใช้
30
24
เด็กหญิงจิดาภา แก้วดำ
2222222222222.00พอใช้
31
25
เด็กหญิงชุติมา ศรีสุราช
2222222222222.00พอใช้
32
26
เด็กหญิงณัฐพร ศรีสุข
2222222222222.00พอใช้
33
27
เด็กหญิงณิชกานต์ มูลสาร
2222222222222.00พอใช้
34
28
เด็กหญิงธิตินุช รินรุด
2222222222222.00พอใช้
35
29
เด็กหญิงปนัดดา ดอนโค
2222222222222.00พอใช้
36
30
เด็กหญิงพรทิพย์ บุดดารวม
2222222222222.00พอใช้
37
31
เด็กหญิงมนัสนนท์ กำทอง
2222222222222.00พอใช้
38
32
เด็กหญิงวรพิชชา อนุพันธางกูร
2222222222222.00พอใช้
39
33
เด็กหญิงศิริกัญณภา ประทาน
2222222222222.00พอใช้
40
34
เด็กหญิงสิริยากร กลิ่มหอม
2222222222222.00พอใช้
41
35
เด็กหญิงอริสา วิเลศ
2222222222222.00พอใช้
42
36
เด็กหญิงณัฐวดี ดอกจันทร์รี
2222222222222.00พอใช้
43
3769.081.918981481
44
380.00FALSE
45
390.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1