แบบรง.ผสอ.1-4และ 5โรควิถีชีวิต+2โรคในผู้สูงอายุ รอบ1-2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ข้อมูลผู้สูงอายุ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2559 อำเภอ...ขุขันธ์... จังหวัดศรีสะเกษ
2
จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด (คน) ราย รพ.สต. ตามทะเบียนราษฏร์จำนวนผู้สูงอายุ
3
ที่สถานบริการ60-69 ปี70-79 ปี80-89 ปี90-99 ปี100 ปีขึ้นไปรวมทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนผู้พิการเจ้าหน้าที่ตำแหน่งหมายเลข
4
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมผู้รายงานผู้รายงานโทรศัพท์
5
30
CMU-ห้วยเหนือ
34645780320128949071100171713202246278611,488305080นางสมจันทร์ บัวเขียวพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ089-6305268
6
48โคกโพน3134327451211342552649753690004636211,084223557นางพีรภา จินดาวงษ์พยาบาลวิชาชีพ088-1079217
7
49ตะเคียนบังอิง113146259688315119294855100002052634687613นางกวิศรา สอนพูดพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ089-5804888
8
50จะกง215230445110115225283361167000354384738729นางจันทรา บุญศักดิ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ086-8779477
9
51ใจดี229310539140150290346296369000406528934233255นางสาวภัทราวดี  คำศรีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ083-3870773
10
52กันจาน22825147912511924410013023017213800047052199182735นางสาวอำไพ เกิดกุลเจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน086-2599632
11
53อาวอย17222139313315128491981897916000403479882342963นางสาวอนัญญา พันธ์ทองเจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน098-9456994
12
54หนองคล้า6267129354580122133123000110135245459นายเชียรชัย นอกไธสงนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ080-7320608
13
55ขนุน1221382608410819216375366120002282895179817นายชยพล เสนาภักดิ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ089-4239866
14
56ปรือใหญ่15118233389891784373116681400028935264141115นายเสมือน  อายุวงษ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ081-5495768
15
57ปรือคัน154171325361041403202345900019730049718523นางผ่องศรี อินทนนท์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ045-922050
16
58ทับทิมสยาม 064053932731581011211230007897175336นางเขมจิรา   วิลาวรรณเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน852254691
17
59หนองลุง309355664102124226549112000417484901212445นางสมนึก นิยมหาญนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ0844796909
18
60สมบูรณ์2932895822002074073438723360005305371,067344175นางสิริพร ศรีอินทร์พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ081-7185179
19
61หัวเสือ24127952014218933133669923500041853795569111180นางณัฎฐา  ใชยมาศพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ062-9897642
20
62
ตะเคียนช่างเหล็ก
2342434771551453003958974812000432454886421456นางภริตพร สมพงษ์พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ089-5829071
21
63กวางขาว6268130545811216233957120001371562937916นางสุทิศา นิลเพชรพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ085-1121980
22
64คลองกลาง2021753779912722626396545900033134667713417นส.นันท์นภัส ลีลานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ089-6242916
23
65โคกเพชร188258446981432411949680440003054547599490184เพ็ญทิวา สารบุตรนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
24
66ปราสาท152236388110115225445610091524000315422737151530นายอิทธิกร เรืองอมรวิวัฒน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ092-2951617
25
67บ่อทอง5576131273057916250000008911320281018นางชนากานต์ นามโคตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน081-9992614,0815488013
26
68สำโรงตาเจ็น2402685081391562955351104022000432477909395089นางสาวรติยากร ชวดพงษ์เจ้าพนักงานสาธารณสุข093-4537912
27
69นาก๊อก148177325105153258444387437000301376677182139นางสาวสุจิตรา ชาติตะคุพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ087-2586085
28
70กฤษณา21322143410713324026517722400034840775512618นางสุพิทยา โมฆะศิรินักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ081-7607709
29
71วิทย์19922442315816532337671040000003944568507310นายวินิจ มนทองนักวิชาการสาธารณสุข085-7359808
30
72ตรอย70741444551962124451230001371512889312พัทยา วันสุดลพยาบาลวิชาชีพ089-7226512
31
73นิคม13412525947631102123442570002042164207714นางรัชดาพร สอนพูดพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ093-5316922
32
74โนน113121234548013423335622400019223642881119นางสร้อยฟ้า พรมงามพยาบาลวิชาชีพ080-4900995
33
รวม4,9985,84710,8452,8113,3576,1689031,3042,2071001512512248,81410,66119,4755726321,204
Loading...
Main menu