Projekt 2018-2019 (nummer samt namn (engelska och svenska))
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAO
1
AnsvarigMejlprefix
Projektnummer
ProgramSvenskt projektnamnEngelskt projektnamnAbout the projectOm projektetProjektstartProjektslutFinansiärFinansiär 2BudgetBudget 2PartnerÖverprojektKommentarInaktivData till Mall:ProjektnamnData till Mall:Projektid
Data till Mall:Aktuella projekt
2
Johnjohn.andersson172511EU-ansökan för HOTEU Application for HOT
As part of the project an EU application will be developed that outlines research tasks around how OpenStreetMap and crowdsourcing can be used in a crisis or conflict situation.
Inom projektet tas en EU-ansökan fram som har fokus på forskning runt hur OpenStreetMap och crowdsourcing kan nyttjas i kris- och katastrofsituationer.
2015-09-112019-12-31MSB51 652
Mapillary, Stockholms universitet
Fortsätter från 2015
| 172511 = {{#if: {{{en|}}}| EU Application for HOT | EU-ansökan för HOT }}
| EU-ansökan för HOT = 172511
{{Aktuella projekt/layout|
|access=[[Projekt:FindingGLAMs 2018|FindingGLAMs 2018]]''' · '''[[Projekt:Wikipedia i utbildning 2019|Wikipedia i utbildning 2019]]''' · '''[[Projekt:Samsyn 2018|Samsyn 2018]]''' · '''[[Projekt:Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2018|Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2018]]''' · '''[[Projekt:Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2019|Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2019]]''' · '''[[Projekt:Wikipedia i biblioteken 2019|Wikipedia i biblioteken 2019]]''' · '''[[Projekt:GLAM 2019|GLAM 2019]]''' · '''[[Projekt:Fri musik på Wikipedia 2019|Fri musik på Wikipedia 2019]]''' · '''[[Projekt:Föreläsningar 2019|Föreläsningar 2019]]''' · '''[[Projekt:Påverkansarbete 2019|Påverkansarbete 2019]]''' · '''[[Projekt:Sounds of Change 2018|Sounds of Change 2018]]
|use=[[Projekt:Förtroende 2019|Förtroende 2019]]''' · '''[[Projekt:Synlighet 2019|Synlighet 2019]]''' · '''[[Projekt:Buggrapportering och översättning 2019|Buggrapportering och översättning 2019]]''' · '''[[Projekt:Wikispeech 2019|Wikispeech 2019]]''' · '''[[Projekt:Kunskap i krissituationer 2019|Kunskap i krissituationer 2019]]''' · '''[[Projekt:Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019|Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019]]
|community=[[Projekt:Stöd till gemenskapen 2019|Stöd till gemenskapen 2019]]''' · '''[[Projekt:Utvecklingsstöd 2019|Utvecklingsstöd 2019]]''' · '''[[Projekt:Wiki Loves 2019|Wiki Loves 2019]]''' · '''[[Projekt:En gemenskap för alla 2019|En gemenskap för alla 2019]]''' · '''[[Projekt:Wikimania 2019|Wikimania 2019]]''' · '''[[Projekt:Fake News 2019|Fake News 2019]]
|enabling=[[Projekt:Organisationsutveckling 2019|Organisationsutveckling 2019]]''' · '''[[Projekt:Erfarenhetsutbyte 2019|Erfarenhetsutbyte 2019]]''' · '''[[Projekt:Föreningsengagemang 2019|Föreningsengagemang 2019]]''' · '''[[Projekt:FOSS för föreningen 2019|FOSS för föreningen 2019]]
}}
<noinclude>{{Dokumentation}}</noinclude>
3
Johnjohn.andersson183102TillgångFindingGLAMs 2018FindingGLAMs 2018
This is a major global externally funded project aiming to add information about GLAM institutions from around the world, and the collections they hold, to Wikidata, Wikipedia and Wikimedia Commons. The database will be the first one of its type and will provide a service for both the GLAM sector, for organizations working with crisis situations and for Wikimedia affiliates to find potential partners. Case studies regarding batch uploads and other activities with different type of GLAMs will be developed to summarize the learnings and analyse the effect and future possibilities.

2019: The project started in August 2018, and will continue until November 2019. We will focus on organizing a campaign to collect data about GLAM institutions, upload existing datasets about GLAM institutions, do batch uploads of collections of media files that are hard to do for different reasons and write case studies and improve documentation based on this. We will also organize networking activities with the GLAM sector, smaller events and the Wikimania 2019 conference.
Detta är ett stort globalt externt finansierat projekt som syftar till att lägga till information om GLAM-institutioner från hela världen och de samlingar de har till Wikidata, Wikipedia och Wikimedia Commons. Databasen kommer att vara den första av sin typ och kommer att tillhandahålla en tjänst för både GLAM-sektorn, för organisationer som arbetar under krissituationer och för Wikimediaorganisationer att hitta potentiella partners. Fallstudier avseende massuppladdningar och andra aktiviteter med olika typer av GLAM-institutioner kommer att tas fram. Där kommer vi att sammanfatta lärdomarna och analysera effekten av arbetet samt beskriva framtida möjligheter.

2019: Projektet startade i augusti 2018 och fortsätter till november 2019. Vi kommer att fokusera på att organisera en kampanj för att samla in data om GLAM-institutioner, ladda upp befintliga dataset om GLAM-institutioner, genomföra massuppladdningar av mediefiler som är svåra att inkludera på Wikimediaplattformarna av olika skäl och skriva fallstudier och förbättra dokumentationen baserat på detta. Vi kommer också att organisera nätverksaktiviteter med GLAM-sektorn, mindre evenemang samt konferensen Wikimania 2019.
2018-08-132019-11-15PostkodstiftelsenFDC2 635 000100 000
Wikimedia Foundation, UNESCO, Riksantikvariämbetet
| 183102 = {{#if: {{{en|}}}| FindingGLAMs 2018 | FindingGLAMs 2018 }}
| FindingGLAMs 2018 = 183102
4
Miamia.jacobsson193103TillgångWikipedia i utbildning 2019Wikipedia in Education 2019
This project supports educators to implement Wikipedia based assignments where students improve Wikipedia as part of their curricular activities. It also support the work around Open Educational Resources (OER) in Sweden.

2019: We will work closely with a selected group of partners to highlight and communicate Wikipedia in classroom settings. We have started planning for a national OER meeting to further engage the Swedish OER network.
Projektet stöder lärare att genomföra uppgifter kopplade till Wikimediaplattformarna där eleverna förbättrar exempelvis Wikipedia som en del av deras läroplaner. Projektet stöder också arbetet runt Öppna lärresurser (OER) i Sverige.

2019: Vi kommer att jobba nära en utvald grupp partners för att lyfta fram och inkludera Wikipedia i klassrummen. Vi har påbörjat planeringen  för ett nationellt OER-möte för att engagera ytterligare svenskar i arbetet.
2019-01-012019-12-31FDC120 000
| 193103 = {{#if: {{{en|}}}| Wikipedia in Education 2019 | Wikipedia i utbildning 2019 }}
| Wikipedia i utbildning 2019 = 193103
5
Axelaxel.pettersson183104TillgångSamsyn 2018Samsyn 2018
We work with six universities in a three year long externally funded project called Samsyn. The goal is to create a wiki with Swedish nomenclature for university outreach available to all universities in Sweden. We have set up the wiki, which is the central tool for the whole project, and we provide training for staff at the partnering universities on how a wiki works. At the end of the project suitable parts will be included on the Wikimedia platforms.

2019: The project will move into a phase of becoming more public and our role is to keep facilitate content creation and feedback from partners. The project continues until 2020.
Vi arbetar med sex universitet i ett treårigt externt finansierat projekt som heter Samsyn. Målet är att skapa en wiki med svensk nomenklaturen för universitet tillgänglig för alla universitet och högskolor i Sverige. Vi har satt upp wikien, som är det centrala verktyget för hela projektet, och vi tillhandahåller utbildning för personal vid partneruniversiteten om hur en wiki fungerar. I slutet av projektet kommer lämpliga delar att inkluderas på Wikimediaplattformarna.

2019: Projektet kommer att gå in i en fas för att bli mer utåtriktat och vår roll är att underlätta innehållsskapande och återkoppling från partners. Projektet fortsätter fram till 2020.
2019-01-012019-12-31
Stockholms universitet
86 184
Stockholms universitet, Gävle högskola, Linköpings universitet, Chalmers tekniska högskola, Malmö universitet, Högskolan Kristianstad
| 183104 = {{#if: {{{en|}}}| Samsyn 2018 | Samsyn 2018 }}
| Samsyn 2018 = 183104
6
Andréandre.costa183116Tillgång
Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2018
Strategic inclusion of bibliographical data on Wikidata 2018
A project in cooperation with the National Library of Sweden to improve the connections between the library’s open data and the Wikimedia projects, thereby facilitating the access to both the data and the discoverability of the sources which they describe.

Practically this involves importing some of the datasets held by the Library to Wikidata, in particular data about authorities (authors), libraries (in Sweden) and literary works (editions). Priority are given to data related to sources used on Swedish Wikipedia. Additionally we will host one Hackathon for library developers aiming at building prototypes for tools for interacting with the data or making it easier for the community to access the sources used on Wikipedia.

2019: In 2018 we focused on some initial imports and clarifying the existing data structures and matching these to Wikidata structures. The project continues into the first quarter of 2019 with a focus on hosting the Hackathon and evaluating/reporting the project.
Detta är ett projekt i samarbete med Kungliga biblioteket (KB) för att förbättra sammanlänkningen mellan öppna biblioteksdata och Wikimedia-projekten och därigenom underlätta tillgången till både data och möjligheten att identifiera lämpliga källor som beskrivs i dataseten.

Det handlar om att importera dataset från KB till Wikidata, särskilt data om auktoriteter (författare), bibliotek (i Sverige) och litterära verk (utgåvor). Prioritet ges till data relaterade till källor som används på svenskspråkiga Wikipedia. Dessutom kommer vi att vara värd för en hack-a-thon för biblioteksutvecklare som syftar till att bygga prototyper för verktyg för att kunna interagera med data eller göra det enklare för samhället att få tillgång till källorna som används på Wikipedia.

2019: År 2018 fokuserade vi på en viss initial import och klargjorde befintliga datastrukturer och matchade dessa till Wikidata-strukturer. Projektet fortsätter under första kvartalet 2019 med fokus på organisera hack-a-thonet och utvärdering/rapportering av projektet.
2018-05-012019-05-01Kungliga biblioteket261 700Kungliga biblioteket
Heter "Biblioteksdata 2019" i Fortnox
| 183116 = {{#if: {{{en|}}}| Strategic inclusion of bibliographical data on Wikidata 2018 | Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2018 }}
| Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2018 = 183116
7
Andréandre.costa193116Tillgång
Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2019
Strategic inclusion of bibliographical data on Wikidata 2019
A continuation of the 2018 project aiming to further improve the interconnectedness between open library data and Wikimedia data.

2019: In addition to further developing ideas and tools that were prototyped in the previous project, it will also strive to import several datasets owned by the National Library (KB) and ensure that data uploaded are used in Wikipedia, among others through communication and various events. At least one hack-a-thon will be organized and support will be given to KB so that they can improve their internal tools by taking advantage of the increased interconnection with Wikidata. Automatic updating and maintenance of data is a natural continuation of the previous project and is something that we will focus on.
En fortsättning på projektet från 2018 som syftar till att ytterligare förbättra sammankopplingen mellan öppna biblioteksdata och data på Wikimediaplattformarna.

2019: Förutom att vidareutveckla idéer och verktyg som prototypades i det tidigare projektet kommer det också att sträva efter att importera flera dataset som ägs av Kungliga biblioteket (KB) och se till att data som laddats upp kommer till användning på Wikipedia kl.a. genom kommunikation och olika evenemang. Minst ett hack-a-thon kommer att anordnas och stöd ges till KB för att de ska kunna förbättra sina interna verktyg genom att dra nytta av den ökade sammanlänkningen med Wikidata. Automatisk uppdatering och underhåll av data är en naturlig fortsättning på det förra projektet och är något som vi kommer att fokusera på.
2019-08-012020-08-31Kungliga biblioteket445 000Kungliga biblioteket
| 193116 = {{#if: {{{en|}}}| Strategic inclusion of bibliographical data on Wikidata 2019 | Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2019 }}
| Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2019 = 193116
8
Miamia.jacobsson193117TillgångWikipedia i biblioteken 2019Wikipedia in Libraries 2019
This project will, if funded, prepare digital training material for all(!) public librarians in Sweden that they will use to improve their digital skills. The training material will be included in a learning platform created by the National Library. Furthermore, continuous training, different events and trainings at libraries across Sweden will be organized and two campaigns targeted towards engaging library staff to contribute to the Wikimedia platforms.
Detta projekt kommer, om det finansieras, att förbereda digitalt utbildningsmaterial som alla(!) folkbibliotekarier i Sverige kommer att gå igenom för att öka sin digitala kompetens. Utbildningsmaterialet kommer att inkluderas i en plattform som inrättats av Kungliga biblioteket. Därtill kommer fortbildning att anordnas, olika evenemang och utbildningar på bibliotek i hela Sverige genomföras samt två riktade kampanjer för att bibliotekspersonalen ska bidra direkt till Wikimediaplattformarna.
2019-01-152020-09-31Kungliga biblioteket380 000
| 193117 = {{#if: {{{en|}}}| Wikipedia in Libraries 2019 | Wikipedia i biblioteken 2019 }}
| Wikipedia i biblioteken 2019 = 193117
9
Axelaxel.pettersson193120TillgångGLAM 2019GLAM 2019
This project maintains continuous interaction with GLAM partners and seeks out new collaborations. It also serves as an umbrella project for smaller projects funded by individual GLAMs.

2019: Continued support to existing partners and outreach to new potential partners, a new take on our activities with the Council of Central Museums with potential regular occuring WikiLabs.
Projektet upprätthåller kontinuerlig interaktion med GLAM-partners och arbetar för nya samarbeten. Det fungerar också som ett paraplyprojekt för mindre projekt som finansieras av enskilda GLAM-institutioner.

2019: Fortsatt stöd till befintliga partners och arbete för att inkludera nya potentiella partners. Det kommer även att ske en nysatsning på vårt arbete tillsammans med Centralmuseernas Samarbetsråd med exempelvis regelbundna WikiLabs.
2019-01-012019-12-31FDC50 000
| 193120 = {{#if: {{{en|}}}| GLAM 2019 | GLAM 2019 }}
| GLAM 2019 = 193120
10
Andréandre.costa193121TillgångMusikverket 2019Musikverket 20192019-11-012019-12-31Musikverket143 600MusikverketGLAM 2019Momspliktigt
| 193121 = {{#if: {{{en|}}}| Musikverket 2019 | GLAM 2019/Musikverket 2019 }}
| GLAM 2019/Musikverket 2019 = 193121
11
Johnjohn.andersson193122TillgångFri musik på Wikipedia 2019Free Music on Wikipedia 2019
To make Sweden's historical music treasure available, we focus on including structured information about music and audio files on Wikimedia projects. This includes making available collections that are digitized which are containing material that has an extinguished copyright, or high quality contemporary recordings performed by professional musicians that release their work. By working with structured data about the works, the artists etc. on Wikidata and with Structured Data on Commons (SDC), we improve the searchability and usability of the material. The project enables us to learn more about how to best structure information about audio files on Wikimedia Commons and Wikidata. This will form the basis for a case study within the FindingGLAMs project. However, the knowledge is also very valuable for the work with the Wikispeech – the Speech Data Collector.
För att göra sveriges historiska musikskatt tillgänglig fokuserar vi på att inkludera strukturerad information på Wikimediaprojekten. Detta inkluderar tillgängliggörande av samlingar som innehåller digitaliserat material med utslocknad upphovsrätt, eller högkvalitativa nyinspelningar framförda av professionella musiker som släppt materialet. Genom att vi arbetar med strukturerad data om verk, artister m.m. på Wikidata och med Structured Data on Commons (SDC) så förbättrar vi sökbarheten och användbarheten av materialet. Projektet möjliggör för oss att djupdyka i audiofiler på Wikimedia Commons och Wikidata vilket blir grunden för en fallstudie inom projektet FindingGLAMs. Kunskapen blir dock även mycket värdefull för arbetet med Wikispeech – Talresursinsamlaren.
2019-01-012020-06-30KulturbrygganFDC500 00050 000
| 193122 = {{#if: {{{en|}}}| Free Music on Wikipedia 2019 | Fri musik på Wikipedia 2019 }}
| Fri musik på Wikipedia 2019 = 193122
12
Andréandre.costa193126TillgångProblematisk information 2018Problematic information 20182018-12-012019-12-31Riksantikvariämbetet100 000
Riksantikvariämbetet, Världskulturmuseerna, Wikimedia Foundation
GLAM 2019Momspliktigt
| 193126 = {{#if: {{{en|}}}| Problematic information 2018 | GLAM 2019/Problematisk information 2018 }}
| GLAM 2019/Problematisk information 2018 = 193126
13
Axelaxel.pettersson193127TillgångSMHI 2019SMHI 2019
14
Axelaxel.pettersson193128TillgångFöreläsningar 2019Presentations 2019
This project includes different presentations by WMSE staff, that are paid for by an external organization. The project exists to simplify taxation of our work.

2019: No difference from last year.
I projektet ingår olika föreläsningar av WMSE:s personal, som betalas av en extern organisation. Projektet finns för att förenkla beskattningen av vårt arbete.

2019: Ingen skillnad från förra året.
2019-01-012019-12-31Flera olika20 000Momspliktigt
| 193128 = {{#if: {{{en|}}}| Presentations 2019 | Föreläsningar 2019 }}
| Föreläsningar 2019 = 193128
15
Johnjohn.andersson193202TillgångPåverkansarbete 2019Advocacy 2019
This project contains our political activities to influence legislators to protect free knowledge. The project is funded by donations and membership fees to keep them separate from FDC funded projects.

2019: We will focus on improving knowledge amongst decision makers about FoP and how the Copyright Directive can influence Wikipedia. We will aim to create a network of national organizations that have a stake in these issues to work together.
Detta projekt innehåller våra politiska aktiviteter för att påverka lagstiftarna för att skydda fri kunskap. Projektet finansieras genom donationer och medlemsavgifter för att hålla dem åtskilda från FDC-finansiering (som ej får användas för denna typ av arbete).

2019: Vi kommer att fokusera på att förbättra kunskapen bland beslutsfattare om Panoramafrihet och hur Upphovsrättsdirektivet kan påverka Wikipedia. Vi kommer att sträva efter att skapa ett nätverk av nationella organisationer som har intresse för dessa frågor för att vi ska arbeta tillsammans.
2019-01-012019-12-31Egen finansiering110 000FKAGEU
| 193202 = {{#if: {{{en|}}}| Advocacy 2019 | Påverkansarbete 2019 }}
| Påverkansarbete 2019 = 193202
16
Axelaxel.pettersson183205TillgångSounds of Change 2018Sounds of Change 20182019-01-012019-12-31Flygvapenmuseum30 000
Flygvapenmuseum, ArbetSam
| 183205 = {{#if: {{{en|}}}| Sounds of Change 2018 | Sounds of Change 2018 }}
| Sounds of Change 2018 = 183205
17
Miamia.jacobsson194101AnvändningFörtroende 2019Trust Making 2019
We will support students and faculty to investigate the attitudes and trust amongst different groups in society (a specific focus will be on our own membership base). We will work with the university sector and offer both expertise (e.g. a reference group) and limited financial support.
Vi kommer att stödja elever och fakulteter att undersöka attityder och förtroende för Wikipedia bland olika grupper i samhället (ett särskilt fokus kommer att vara på vår egen medlemsbas). Vi kommer att arbeta med universitetssektorn och erbjuda både expertis (t.ex. en referensgrupp) och begränsat finansiellt stöd.
2019-01-012019-12-31FDC20 000
| 194101 = {{#if: {{{en|}}}| Trust Making 2019 | Förtroende 2019 }}
| Förtroende 2019 = 194101
18
Miamia.jacobsson194102AnvändningSynlighet 2019Visibility Making 2019
We will work to keep our blog and social media accounts active with general communication to ensure awareness about our work. The website will be updated regularly through the work in this project. We expect a major increase in visibility for our work simply due to Wikimania and will conduct part of the communication efforts through this project.
Vi kommer att arbeta för att hålla vår blogg och våra konton på sociala medier aktiva med allmän kommunikation för att säkerställa medvetenhet om vårt arbete. Webbplatsen uppdateras regelbundet genom arbete i projektet. Vi förväntar oss en stor ökning av synligheten för vårt arbete på grund av Wikimania och kommer att genomföra en del av kommunikationsinsatserna genom det här projektet.
2019-01-012019-12-31FDC20 000
| 194102 = {{#if: {{{en|}}}| Visibility Making 2019 | Synlighet 2019 }}
| Synlighet 2019 = 194102
19
Andréandre.costa194202AnvändningBuggrapportering och översättning 2019Bug Reporting and Translation 2019
The main purpose of this project is to decrease the number of errors in the software used on the Wikimedia projects by reporting bugs and correcting erroneous translations in the software.

2019: The main focus remains continuous bug reporting, ensuring all staff are comfortable in raising encountered bugs and assisting the community in bug reporting. There will also be at least one event/drive focused on improving the coverage and quality of Swedish translations of the software (through a translate-a-thon). For that we will leverage Wikimania in Stockholm to engage new volunteers in the translation efforts.
Huvudsyftet med detta projekt är att minska antalet fel i programvaran som används på Wikimediaplattformarna genom att rapportera buggar och fel samt korrigera felaktiga översättningar i programvaran.

2019: Huvudfokuset kvarstår med kontinuerlig buggrapportering, att säkerställa att hela personalstyrkan är bekväma när de stöter på buggar och kan hjälpa gemenskapen med att rapportera in de buggar de stöter på. Det kommer också att finnas minst ett evenemang/insats som fokuserar på att förbättra mängden och kvaliteten på svenska översättningar av mjukvaran (genom ett translate-a-thon). Vi kommer att utnyttja Wikimania i Stockholm för att engagera nya volontärer i översättningsinsatserna.
2019-01-012019-12-31FDC20 000
| 194202 = {{#if: {{{en|}}}| Bug Reporting and Translation 2019 | Buggrapportering och översättning 2019 }}
| Buggrapportering och översättning 2019 = 194202
20
Andréandre.costa194203AnvändningWikispeech 2019Wikispeech 2019
This project aims to develop a prototype of a speech synthesis solution for the Wikimedia projects. The main features are that it should be server based (so as not to demand to much of the readers device), modular (so that new languages can be added using existing open source solutions) and readers will be able to improve the pronunciation and contribute with recordings of words and sentences.

2019: We will continue solving identified issues from the code review, prepare for a clearer role division (i.e. skills we need to add to the team) and prepare for other larger externally funded projects supporting Wikispeech development. Furthermore, we will prepare for hiring more staff members working with Wikispeech development should further funding be approved.
Projektet syftar till att utveckla en prototyp av en talssynteslösning för Wikimediaplattformarna. Det centrala funktionerna är att den ska vara serverbaserad (för att inte kräva mycket av läsarens enhet), modulär (så att nya språk kan läggas till med befintliga lösningar för öppen källkod) och det är möjligt för läsare att förbättra uttalet och bidra med inspelningar av ord och meningar genom crowdsourcing.

2019: Vi fortsätter att lösa identifierade problem identifierade vid kodgranskningen, förbereda oss för en tydligare rollfördelning (det vill säga färdigheter som vi behöver lägga till i teamet) och förbereda oss för andra större externt finansierade projekt som stöder Wikispeech-utveckling. Dessutom kommer vi att förbereda oss för att anställa fler utvecklare som arbetar med Wikispeech om ytterligare finansiering säkras.
2019-01-012019-12-31FDC60 000
| 194203 = {{#if: {{{en|}}}| Wikispeech 2019 | Wikispeech 2019 }}
| Wikispeech 2019 = 194203
21
Johnjohn.andersson194204AnvändningKunskap i krissituationer 2019Knowledge in Crisis Situations 2019
Through previous collaborations, the value of free knowledge in crisis situations has been identified as an interesting area for the association to operate within. Both to take part of the enormous amount of material that various aid organizations and the like develop, but also to provide people who, for various reasons, are in a crisis situation with freely licensed material. At present, the knowledge of those working in the sector is very low. In this project, the foundation for changing this is added.

2019: The focus will be on (1) developing basic material for how aid organizations can use Wikimedia and freely licensed map resources in their work, (2) organize or take part in some events to strengthen our network and to convince aid organizations of the value of releasing their own material under a free license, (3) organization of events to identify the connection between Wikimedia/free knowledge and the Global Goals. The work is the basis for the application for projects in 2020. The work links to the project EU application for HOT 2015.
Genom tidigare samarbeten har värdet av fri kunskap i krissituationer identifierats som ett intressant område för föreningen att verka inom. Både för att ta del av den enorma mängd material som olika biståndsorganisationer och liknande utvecklar, men även för förse personer som av olika orsaker befinner sig i en krissituation med fritt licensierat material. I dagsläget är kunskapen bland de som arbetar inom sektorn väldigt låg. I detta projekt läggs grunden för att ändra på detta.

2019: Fokus kommer att ligga på (1) framtagande av grundläggande material för hur biståndsorganisationer kan använda Wikimedia- samt fria kartresurser i deras arbete, (2) organisera eller ta del i några evenemang för att stärka vårt nätverk och för att övertyga dem om värdet av att släppa eget material under fri licens, (3) anordnande av evenemang för att identifiera kopplingen mellan Wikimedia/fri kunskap och globala målen. Arbetet ligger till grund för ansökan för projekt under 2020. Arbetet knyter an till projektet EU-ansökan för HOT 2015.
2019-01-012019-12-31FDC30 000
| 194204 = {{#if: {{{en|}}}| Knowledge in Crisis Situations 2019 | Kunskap i krissituationer 2019 }}
| Kunskap i krissituationer 2019 = 194204
22
Andréandre.costa194205AnvändningWikispeech – Talresursinsamlaren 2019Wikispeech – Speech Data Collector 2019
The main aim of Wikispeech – Speech Data Collector 2019 is to further develop the MediaWiki extension Wikispeech so that it is possible to collect speech data through crowdsourcing. This can be used in order to improve the quality of the text-to-speech software and to extend this to more languages in the future. Furthermore it will be a resource and a service to the entire FOSS community. The project continues into 2021.

2019: We will continue developing the player with the aim to have a stable version ready for code and security review, for later release as Beta for Swedish, English and Arabic. Initial architecture of the tool will be done with the assistance of Wikimedia Deutschland who will also be involved with code review and technical feedback throughout the project. In 2019 we expect initial development of the Speech collector to start along with continuous improvements to the Text-to-Speech component developed in the original Wikispeech project so that it can be launched as a Beta feature in Swedish, English and Arabic.
Det huvudsakliga målet med Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019 är att vidareutveckla MediaWiki-tillägget Wikispeech så att det går att samla in fritt licensierad taldata genom crowdsourcing. Det kan användas för att förbättra kvaliteten på text-till-tal-programvaran och att utvidga detta till fler språk i framtiden. Därtill blir det en resurs och service för hela FOSS-mjukvaruvärlden. Projektet fortsätter till 2021.

2019: Inledande arkitektur för verktyget kommer att färdigställas med hjälp av Wikimedia Deutschland som också kommer att vara inblandad i kodgranskning och teknisk återkoppling under hela projektet. Under 2019 förväntar vi oss att den ursprungliga utvecklingen av talresursinsamlaren sker i parallell med kontinuerliga förbättringar av den text-till-tal-lösning som utvecklats i det ursprungliga Wikispeech-projektet så att det kan lanseras som Beta på svenska, engelska och arabiska.
2019-03-012021-03-31
Post- och telestyrelsen
450 000KTH, STTS
| 194205 = {{#if: {{{en|}}}| Wikispeech – Speech Data Collector 2019 | Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019 }}
| Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019 = 194205
23
Axelaxel.pettersson195101
Gemenskapen
Stöd till gemenskapen 2019Community Support 2019
This project is directed directly towards the Swedish Wikimedia community, and consists of a technology pool, the possibility to apply for grants, money for purchasing of books, sponsorship for photography accreditation to events etc.

2019: We will continue to support our diversity leaders (previous Molkom camp attendees) to run local events in the beginning of the summer. Continued support will also be given to low maintenance events (wikifika/pub). We will have a decreased focus on Stockholm events, and utilize other projects we run in 2019. There will be continued support with technology as well as accreditation to photographers.
Projektet riktar sig direkt till det svenska Wikimediagemenskapen och består av en teknikpool, möjlighet att söka bidrag, pengar för inköp av böcker, sponsring för fotografackreditering till evenemang etc.

2019: Stöd till mångfaldhetsledare (tidigare Molkom-lägerdeltagare) för att driva lokala evenemang i början av sommaren. Fortsatt stöd till exempelvis wikifikor och -pubar, minskat fokus på aktiviteter i Stockholm för att kunna öka insatserna i andra delar av landet. Fortsatt stöd med teknik, bidrag till böcker och projekt och ackreditering till fotografer.
2019-01-012019-12-31FDC260 885
| 195101 = {{#if: {{{en|}}}| Community Support 2019 | Stöd till gemenskapen 2019 }}
| Stöd till gemenskapen 2019 = 195101
24
Andréandre.costa195102
Gemenskapen
Utvecklingsstöd 2019Development Support 2019
The project focus on giving technical (development) support to the Swedish volunteer community by solving technical problems that they have specifically requested to be worked on.

2019: We will initially focus on developing the ideas raised on the 2018 (Swedish) wish list, namely supporting ORES implementation and facilitating the use of maps in infoboxes, and shepherding the 2017 Citoid project to completion. Towards the end of the year a new wish list will be organised.
Projektet fokuserar på att ge utvecklingsstöd till den svenska volontärgemenskapen genom att lösa tekniska problem som de specifikt har begärt att vi arbetar med.

2019: Vi kommer inledningsvis att fokusera på att utveckla de idéer som framhölls under 2018 på den svenska önskelistan, nämligen stöd för ORES-genomförandet och underlättande av användningen av kartor i infoboxar och arbete för att ta Citoid-projektet (som initierades 2017) till färdigställande. Mot slutet av året kommer en ny önskelista att organiseras.
2019-01-012019-12-31FDC110 000
| 195102 = {{#if: {{{en|}}}| Development Support 2019 | Utvecklingsstöd 2019 }}
| Utvecklingsstöd 2019 = 195102
25
Axelaxel.pettersson195202
Gemenskapen
Wiki Loves 2019Wiki Loves 2019
The project aims to coordinate Wiki Loves Earth 2019 and Wiki Loves Monuments 2019, and explore running Wiki Science competition 2019.

2019: We aim to support the community to handle more of the planning and of running the competitions, so that we can focus more on outreach to partner organizations.
Projektet syftar till att anordna Wiki Loves Earth 2019 och Wiki Loves Monuments 2019, och utforska möjligheten att anordna Wiki Science Competition 2019.

2019: Vi strävar efter att stödja gemenskapen för att de skall kunna hantera mer av planeringen och genomförandet av tävlingarna, så att vi kan fokusera mer på att engagera partnerorganisationer.
2019-01-012019-12-31FDC35 000
| 195202 = {{#if: {{{en|}}}| Wiki Loves 2019 | Wiki Loves 2019 }}
| Wiki Loves 2019 = 195202
26
Miamia.jacobsson195203
Gemenskapen
En gemenskap för alla 2019A Community for Everybody 2019
This project focuses on inviting diverse participation in Wikimedia.

2019: We will be coordinating the international campaign WikiGap for the second time. There is a network of active international Wikimedians with experience and interest in WikiGap and we have resources to build on. We will support two main local WikiGap events with partners at universities based on program activities in 2018.
Detta projekt fokuserar på att öka mångfalden i Wikimediarörelsen.

2019: Vi kommer att koordinera den internationella kampanjen WikiGap för andra gången. Det finns ett nätverk av aktiva internationella wikimedianer med erfarenhet och intresse för WikiGap och vi har skapat resurser vi kan bygga vidare på. Vi kommer att stödja två nationella WikiGap-evenemang tillsammans med partners på universitet baserat på arbete som skett under 2018.
2019-01-012019-12-31FDC50 000
| 195203 = {{#if: {{{en|}}}| A Community for Everybody 2019 | En gemenskap för alla 2019 }}
| En gemenskap för alla 2019 = 195203
27
Johnjohn.andersson195204
Gemenskapen
Wikimania 2019Wikimania 2019
WMF will support a volunteer coordinator for preparations and execution of volunteer involvement at the Wikimania conference in Stockholm.
WMF kommer att bekosta en frivilligkoordinator för förberedelser och genomförande av frivilligengagemang i samband med konferensen Wikimania i Stockholm.
2019-02-012019-12-31Wikimedia Foundation80 000
Wikimedia Foundation
| 195204 = {{#if: {{{en|}}}| Wikimania 2019 | Wikimania 2019 }}
| Wikimania 2019 = 195204
28
Miamia.jacobsson195205
Gemenskapen
Fake News 2019Fake News 2019
In the project we will investigate what the effects are of the new linking to Wikipedia from Facebook and Youtube. How can the effects be handled? This would be a multi-year project where this first project would be of a preparatory nature.
I projektet kommer vi att undersöka vad effekterna är av att Facebook och Youtube länkar till Wikipedia gällande kontroversiella ämnen. Hur kan effekterna hanteras? Detta skulle vara ett flerårigt projekt där detta första projekt skulle vara av förberedande karaktär.
2019-06-302020-06-30Vinnova120 000
| 195205 = {{#if: {{{en|}}}| Fake News 2019 | Fake News 2019 }}
| Fake News 2019 = 195205
29
Johnjohn.andersson196101MöjliggörandeOrganisationsutveckling 2019Organisational Development 2019
This project aims to improve the functioning of the organization and the efficiency of its work through targeted activities against identified bottlenecks.

2019: We will develop our work around a stronger project reporting, an improved efficiency in our programmatic work, develop our work with volunteers in our project, strengthen our membership base and the communication to them around our work, improve employee capacity, secure our technical systems that our projects are dependent on and ensure that our policies are in line with our needs in the projects (other policy work takes place outside the project).
Projektet syftar till att förbättra organisationens verksamhet och effektiviteten i arbetet. Detta sker genom riktade aktiviteter mot identifierade flaskhalsar.

2019: Vi kommer utveckla vårt arbete runt en ekonomisk hantering i våra projekt, av ett förbättrad effektivitet i vårt programmatiska arbete, utveckla vårt arbete med frivilliga i våra projekt, stärka vår medlemsbas och kommunikationen med dem om vårt arbete, förbättra anställdas kapacitet, säkra våra tekniska system som våra projekt är beroende av samt säkerställa att våra policies är i linje med våra behov i projekten (övrigt policyarbete sker utanför projektet).
2019-01-012019-12-31FDC100 000
| 196101 = {{#if: {{{en|}}}| Organisational Development 2019 | Organisationsutveckling 2019 }}
| Organisationsutveckling 2019 = 196101
30
Johnjohn.andersson196201MöjliggörandeErfarenhetsutbyte 2019Exchange of Experiences 2019
The project is to ensure that we share our experiences and learn from other affiliates through available events and platforms.

2019: We will take part in international Wikimedia events to build capacity and stay committed to the emerging Northern Europe Wikimedia collaboration.

We will prepare for Wikimania 2019 in Stockholm and expect to develop the conference significantly. We also hope to improve the legacy of the event and for example we hope to be able to develop and rewrite most of the Wikimania Handbook, develop a centralized wiki for all Wikimanias and more.

We participate in the Strategy process in the working group for Resource allocation.
Projektet finns för att säkerställa att vi delar våra erfarenheter och lär oss från andra Wikimediaorganisationer genom olika evenemang och plattformar.

2019: Vi kommer att delta i internationella Wikimediaevenemang för att bygga upp kapacitet och även vara aktivt engagerade i det framväxande samarbetet i norra Europa. Vi planerar att skicka en stor delegation till Wikimedia Northern Europe Meeting 2019 om det anordnas. Wikimania 2019 är också ett intresse av detta projekt.
2019-01-012019-12-31FDC80 000
| 196201 = {{#if: {{{en|}}}| Exchange of Experiences 2019 | Erfarenhetsutbyte 2019 }}
| Erfarenhetsutbyte 2019 = 196201
31
Miamia.jacobsson196301MöjliggörandeFöreningsengagemang 2019Association Involvement 2019
The project aims to increase the number of members and volunteers in the work done by the association, and to find tasks and the necessary support to get them to stay engaged.

2019: We will organize the Wikipedia Day, General Assembly and Membership Meeting also in 2019. We aim to engage members via improved communications capacities such as a newsletter. Furthermore, we will work to leverage Wikimania in Stockholm to increase membership numbers and volunteer engagement.
Projektet syftar till att öka antalet medlemmar och volontärer i föreningens verksamhet samt att verka för att dessa personer hittar uppgifter och ges det nödvändiga stödet för att fortsätta vara engagerade.

2019: Organisera Wikipediadagen, Årsmötet och Medlemsmötet. Engagera medlemmar genom förbättrade kommunikationsverktyg, t.ex. nyhetsbrev. Utnyttja Wikimania i Stockholm som ett tillfälle att skaffa fler medlemmar och stimulera volontärengagemanget.
2019-01-012019-12-31FDC95 000
| 196301 = {{#if: {{{en|}}}| Association Involvement 2019 | Föreningsengagemang 2019 }}
| Föreningsengagemang 2019 = 196301
32
Andréandre.costa196302MöjliggörandeFOSS för föreningen 2019FOSS for the Association 2019
Here we investigate what FOSS alternatives can replace the proprietary software used by the organization or where fairly minor issues are preventing that FOSS from fulfilling our needs. Through the project we will engage consultants to solve the specific issues so that we can change to FOSS alternatives without reducing our efficiency nor create problems in the work environment.

2019: As we will launch a new website using WordPress we will support the development of freely licensed theme or of missing plugins for WordPress.
Här undersöker vi vilka FOSS-alternativ som kan ersätta den proprietära programvara som används av organisationen eller där ganska små problem hindrar FOSS från att uppfylla våra behov. Genom projektet kommer vi att engagera konsulter för att lösa de specifika problemen så att vi kan byta till FOSS-alternativ utan att minska vår effektivitet och behålla en god arbetsmiljö.

2019: Eftersom vi kommer att lansera en ny webbplats, byggd på WordPress, fokuserar vi utvecklingen på ett fritt licensierat temat eller saknade plugins för WordPress.
2019-01-012019-12-31FDC30 000
| 196302 = {{#if: {{{en|}}}| FOSS for the Association 2019 | FOSS för föreningen 2019 }}
| FOSS för föreningen 2019 = 196302
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...