บันทึกการส่งงาน TESA ภาพยนต์สั้น(ละครคุณธรรม) ม.5/2 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLM
1
ประทับเวลาระดับชั้นชื่อผลงาน
สมาชิกในกลุ่มทั้งหมด(ชื่อ สกุล เลขที่ ชั้น)
ครูที่ปรึกษาทั้งหมด (ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คอมพิวเตอร์)
Link ภาพยนต์สั้นของกลุ่มจาก youtube (ไม่มีให้ใส่ -)
ส่งไฟล์ vdo หนังสั้น
2
25/9/2017, 15:57:05ม.5/2ละครคุณธรรม เรื่อง นี่หรอ สภานักเรียน
นางสาวอรพรรณ เภดาร
นางสาวรินรดา ไชยศรีจันทร์
นางสาวสุภาพร สีสมุทร์
นางสาวน้ำทิพย์ รทธิพย์
นางสาวสุรัสสา บุญนาวงศ
นายจิตพงษ์ เภตาร
นายกมล ซุกกระโทก
ครู อนุช มนตรี ครูฐกฤตธรณ์ สำลี ครูโสภา ดอนตุ้มไพร ครูรุ่งนภา โรจนบุรานนท์
https://www.youtube.com/watch?v=5K8hFk-BO5c&t=0s
3
26/9/2017, 8:33:43ม.5/2
ละครคุณธรรม เรื่อง..หน้าที่ของสภา โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
1.นางสาว ฤทัยรัตน์ มากด่านกลาง
2.นางสาว กษมา สำเนียงเพราะ
3.นางสาว ชิดชนก ยอดอ่วม
4.นางสาว พิมลพรรณ เณรอยู่
5.นางสาว ณัฐกานต์ ป้องฉิม
6.นางสาว ศศิกานต์ คงคารักษ์
7.นางสาว อริสรา เชียรดร
8.นางสาว รุ่งรัตน์ เคนเพชรแสง
1.อาจารย์ จันทร์งาม ขวัญเพ็ง 2.อาจารย์ ธนาพิศ บุญฟอง 3.อาจารย์ อัญญารัตน์ เสี้ยวกระแส 4.อาจารย์ รุ่งนภา โรจนบุรานนท์
https://drive.google.com/file/d/0Byr2yIZRIB5WZWN6TVdYbTdITXc/view?usp=sharing
4
26/9/2017, 9:35:57ม.5/2สายสัมพันธ์แห่งเพื่อน
น.ส.มาฤณี คันธมาศ เลขที่ 15 ม.5/2
น.ส.ประภัสสร แก้วรัตน์ เลขที่ 8 ม.5/2
น.ส.นารีรัตน์ งานเลิศ เลขที่ 21 ม.5/2
น.ส.อินธิชา ปานคง เลขที่ 19 ม.5/2
นาย สุเมธ ธานีวงษ์ เลขที่ 1 ม.5/2
นาย อภิสิทธิ์ แตงอ่อน เลขที่ 7 ม.5/2
นาย ธเนศ ปรึกกระโทก เลขที่ 5 ม.5/2
ครู จารุดา เจริญสาร ครู โสพิศ ปิ่นป้อง ครู สุเมธ ภู่ยาฟ้า ครู รุ่งนภา โรจนบุรานนท์
https://m.youtube.com/watch?v=aVWpjDtr1j4
5
20/2/2018, 15:22:50ม.5/2ส่งงานเทอม 2ส่งงานเทอม 2ส่งงานเทอม 2ส่งงานเทอม 2
6
21/2/2018, 11:10:06ม.5/2หนังสั้น เรื่อง ความลับ
นางสาว รินรดา ไชยศรีจันทร์
นางสาว น้ำทิพย์ รทธิพย์
นางสาว อรพรรณ เภดาร
นางสาว สุภาพร สีสมุทร์
นาย จิตพงษ์ เภตาร
นาย กมล ซุยกระโทก
ครู อนุช มนตรี ครู ฐกฤตธรณ์ สัมลี ครู โสภา ดอนตุ้มไพร ครู รุ่งนภา โรจนบุรานนท์-
https://drive.google.com/open?id=1HyQNPnjxyJbfdzyirGsmzwl9GX7yKkct
7
22/2/2018, 16:21:32ม.5/2เรื่อง กินเรียบ
นางสาว ชิดชนก ยอดอ่วม
นางสาว พิมลพรรณ เณรอยู่
นางสาว รุ่งรัตน์ เคนเพชรแสง
นางสาว อริสรา เชียรดร
นางสาว ศศิกานต์ คงคารักษ์
นางสาว ฤทัยรัตน์ มากด่านกลาง
อาจารย์ จันทร์งาม ขวัญเพ็ง อาจารย์ โสพิศ ปิ่นป้อง อาจารย์ อัญญารัตน์ เสี้ยวกระแส อาจารย์ รุ่งนภา โรจนบุรานนท์
-
https://drive.google.com/open?id=17E-84hzFwRBdGIipb1x9wDU50L4zQGaV
8
27/2/2018, 14:56:04ม.5/2ติดเกมส์
น.ส.ประภัสสร แกัวรัตน์
น.ส.มาฤณี คันธมาศ
น.ส.สุรัสสา บุญนาวงศ
น.ส.อินธิชา ปานคง
น.ส.กษมา สำเนียงเพราะ
นาย ธเนศ ปรึกกระโทก
นาย สุเมธ ธานีวงษ์
นาย อภิสิทธิ์ แตงอ่อน
ครู จารุดา เจริญสาร ครู รุ่งนภา โรจนบุรานนท์ ครู ฐกฤตธรณ์ สำลี ครู โสภา ดอนตุ้มไพร-
https://drive.google.com/open?id=1WgCERlx0sonzbvK0p-8pISaZgqEwb3sH
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...